03/Volumul 24

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

139


31998D0292


L 131/28

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 22 aprilie 1998

privind introducerea pe piață a porumbului modificat genetic (Lat. Zea mays, linia Bt-11), prevăzută în Directiva 90/220/CEE a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

(98/292/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 90/220/CEE a Consiliului din 23 aprilie 1990 privind eliberarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (1), modificată ultima dată de Directiva 97/35/CE (2) a Comisiei, în special articolul 13,

întrucât articolele 10-18 din Directiva 90/220/CEE prevăd o procedură comunitară care permite autorităților competente ale unui stat membru să aprobe introducerea pe piață a produselor care conțin sau constau din organisme modificate genetic;

întrucât o notificare privind introducerea pe piață a unui asemenea produs a fost prezentată autorităților competente din Regatul Unit;

întrucât produsul face obiectul unei notificări privind manipularea în mediu în timpul importului și depozitării, în scopul utilizării pentru furaje și pentru producția de bunuri industriale și alimentare, dar nu și în scopul producției de semințe;

întrucât autoritățile competente din Regatul Unit au înaintat ulterior dosarul la Comisie cu un aviz favorabil;

întrucât autoritățile competente ale altor state membre au ridicat obiecții cu privire la dosarul respectiv;

întrucât, deoarece produsul va intra pe piața Comunității amestecat cu alte varietăți de semințe de porumb, inclusiv semințe de porumb nemodificate genetic, organismul de notificare a modificat ulterior etichetarea propusă în dosarul original, după cum urmează:

exportatorilor din țări în care este cultivat produsul, importatorilor din Comunitate și industriilor de prelucrare a alimentelor și de prelucrare a furajelor din Comunitate li se va furniza o documentație care informează despre posibilitatea ca produsul să fie prezent în loturile de porumb vrac;

documentația furnizată va menționa, printre altele, faptul că produsul a fost obținut prin modificare genetică și va cuprinde informații despre posibilitățile de utilizare a produsului;

documentația furnizată va preciza de asemenea că în Comunitate pot fi aplicabile cerințe specifice privind etichetarea produselor derivate din porumb linia Bt-11;

întrucât organismul de notificare a adăugat ulterior informații complementare la dosarul inițial;

întrucât, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Directiva 90/220/CEE, Comisia trebuie să adopte o decizie în conformitate cu procedura stabilită la articolul 21 din directiva menționată;

întrucât Comisia a solicitat avizul asupra acestui dosar comitetelor științifice competente, stabilite prin Decizia 97/579/CE (3) a Comisiei; întrucât avizul a fost emis la 10 februarie 1998 de către Comitetul științific pentru plante, care a ajuns la concluzia că nu există motiv să se presupună că importul acestui produs în scopul folosirii ca oricare altă varietate de porumb ar avea vreun efect nedorit asupra sănătății umane sau asupra mediului;

întrucât Comisia, examinând fiecare dintre obiecțiile ridicate în temeiul Directivei 90/220/CEE, precum și informațiile prezentate la dosar și avizul Comitetului științific pentru plante, a ajuns la concluzia că nu există motive să se presupună că va apărea vreun efect nedorit asupra sănătății umane sau asupra mediului ca urmare a introducerii în porumb a genei cryIA (b) care conferă rezistență la anumiți dăunători din ordinul lepidopterelor și a genei sintetice pat care conferă toleranță crescută la ierbicidul amoniu glufosinat;

întrucât articolul 11 alineatul (6) și articolul 16 alineatul (1) din Directiva 90/220/CEE prevăd precauții suplimentare în cazul în care devin disponibile noi informații despre riscurile produsului;

întrucât măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul comitetului creat în conformitate cu articolul 21 din Directiva 90/220/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Fără să aducă atingere altor dispoziții legale comunitare, în special Regulamentului (CE) nr. 258/97 (4) al Parlamentului European și al Consiliului și sub rezerva alineatelor (2) și (3) din prezentul articol, autoritățile competente ale Regatului Unit aprobă introducerea pe piață a următorului produs, notificat de Novartis Seeds Inc. (ref. C/GB/96/M4/1):

semințe de porumb modificat genetic linia Bt-11 care conțin:

(a)

o versiune sintetică a genei cryIA (b) derivată din Bacillus thuringiensis, subspecia kurstaki, tulpina HD1, reglată cu un promotor 35S din virusul mozaic al conopidei, un intron IVS 6 din gena alcool dehidrogenazei din porumb și secvența terminală din gena nopalin-sintazei din Agrobacterium tumefaciens și

(b)

o versiune sintetică a genei pat derivată din Streptomyces viridochromogenes reglată cu un promotor 35S din virusul mozaic al conopidei, un intron IVS 2 din gena alcool dehidrogenazei din porumb și secvența terminală din gena nopalin-sintazei din Agrobacterium tumefaciens.

(2)   Aprobarea se referă la semințele provenind din orice organism derivat din încrucișarea porumbului linia Bt-11 cu orice varietate de porumb cultivată tradițional și importată în Comunitate.

(3)   Aprobarea se referă la introducerea pe piață a produsului în vederea utilizării ca oricare altă varietate de porumb, cu excepția cultivării.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 aprilie 1998.

Pentru Comisie

Ritt BJERREGAARD

Membru al Comisiei


(1)  JO L 117, 8.5.1990, p. 15.

(2)  JO L 169, 27.6.1997, p. 72.

(3)  JO L 237, 28.8.1997, p. 18.

(4)  JO L 43, 14.2.1997, p. 1.