02/Volumul 10

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

153


31997R1714


L 242/10

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1714/97 AL COMISIEI

din 3 septembrie 1997

de derogare de la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 privind definirea conceptului de produse originare utilizat în programul de preferințe generalizate de luare în calcul a situației speciale din Cambodgia pentru anumite exporturi textile în Comunitate

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 82/97 al Parlamentului European și al Consiliului (2), în special articolul 249,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a dispozițiilor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (3), astfel cum fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1427/97 (4), în special articolul 76,

întrucât prin Regulamentul (CE) nr. 3281/94 al Consiliului din 19 decembrie 1994 de aplicare a unui program de preferințe tarifare generalizate pe o perioadă de 4 ani (1995–1998) pentru anumite produse industriale de origine din țări în curs de dezvoltare (5), astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 998/97 al Comisiei (6), Comunitatea a acordat astfel de preferințe Cambodgiei;

întrucât articolul 67 și următoarele din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 stabilesc definirea conceptului de produse originare ce urmează să fie utilizat în sensul preferințelor tarifare generalizate; întrucât articolul 76 din regulament conține, totuși, derogări de la respectivele dispoziții în favoarea celor mai puțin dezvoltate țări beneficiare de PSB, care înaintează o cerere corespunzătoare în acest sens Comunității;

întrucât guvernul din Cambodgia a solicitat o asemenea derogare privind anumite produse textile; întrucât, la cererea Comunității, Cambodgia a pus la dispoziție informațiile economice suplimentare necesare;

întrucât cererea înaintată de Cambodgia corespunde cerințelor articolului 76; întrucât, în special introducerea condițiilor cantitative (anuale), reflectând capacitatea pieței comunitare de absorbție a produselor cambodgiene, capacitatea de export a Cambodgiei și fluxul comercial real înregistrat, este în măsură să prevină prejudicierea ramurilor corespunzătoare ale industriei comunitare;

întrucât, pentru a încuraja cooperarea regională între țările beneficiare, este de dorit să se prevadă ca materia primă ce urmează să fie utilizată în contextul acestei derogări în Cambodgia să provină din țări aparținând Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) (cu excepția Myanmar), Asociației Asiei de Sud pentru Cooperare Regională (SAARC) sau Convenției de la Lomé;

întrucât orice cerere de a extinde aplicarea derogării peste cantitățile stabilite trebuie analizată în consultare cu autoritățile cambodgiene;

întrucât derogarea nu poate fi în nici un caz aplicată după data de 31 decembrie 1998, atunci când expiră programul actual de preferințe tarifare generalizate pentru produsele industriale;

întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal (Departamentul pentru proveniență),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prin derogare de la articolul 67 și următoarele din Regulamentul (CEE.) nr. 2454/93, produsele înscrise în anexa prezentului regulament care sunt fabricate în Cambodgia din țesături (articole țesute) sau din fire textile (articole tricotate), importate de această țară și provenind din țările aparținând Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) (cu excepția Myanmar), Asociației Asiei de Sud pentru Cooperare Regională (SAARC) sau Convenției de la Lomé sunt considerate ca provenind din Cambodgia în conformitate cu dispozițiile de mai jos.

(2)   În sensul alineatului (1), produsele sunt considerate ca provenind din ASEAN sau SAARC atunci când sunt obținute în aceste țări, potrivit normelor de proveniență prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, sau ca provenind din țările beneficiare ale Convenției de la Lomé atunci când sunt obținute în aceste țări, potrivit normelor de proveniență prevăzute în Protocolul nr. 1 al celei de-a patra Convenții ACP-CEE (7).

(3)   Autoritățile competente din Cambodgia se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile alineatului (2).

Articolul 2

Derogarea prevăzută la articolul 1 se aplică produselor importate de Comunitate din Cambodgia, în perioada 1 august 1997 – 31 decembrie 1998, în limita cantităților anuale înscrise în anexă pentru fiecare produs.

Articolul 3

Cantitățile menționate la articolul 2 sunt administrate de Comisie, care poate lua orice măsuri administrative adecvate pentru a asigura eficiența administrării lor.

În cazul în care un importator prezintă o declarație de punere în liberă circulație într-un stat membru, solicitând să beneficieze de dispozițiile prezentului regulament, și dacă declarația este acceptată de autoritățile vamale, respectivul statul membru înștiințează Comisia și alocă o sumă corespunzătoare cererii sale.

Cererile de alocare care indică data la care au fost acceptate declarațiile sunt trimise de îndată Comisiei.

Alocările sunt acordate de Comisie în funcție de data la care autoritățile vamale ale statului membru în cauză au acceptat declarația de punere în liberă circulație, în măsura în care fondurile disponibile o permit.

În cazul în care un stat membru nu folosește suma alocată, el o rambursează de îndată, pentru cantitatea corespunzătoare.

În cazul în care sumele solicitate depășesc soldul disponibil cantității în cauză, soldul este alocat solicitanților pro rata. Comisia informează statele membre despre alocările făcute.

Fiecare stat membru se asigură că importatorii produselor în discuție au acces permanent și nediscriminatoriu la cantitățile respective, atât timp cât fondurile alocate cantității respective o permit.

Articolul 4

Atunci când alocările de la articolul 3 ating 80 % din cantitățile indicate în anexă, Comisia, în consultare cu autoritățile cambodgiene, analizează oportunitatea de a extinde aplicarea derogării peste limita acelor cantități.

Articolul 5

Următorul text se completează în caseta 4 a formularului tip A pentru certificatele de proveniență emise în conformitate cu prezentul regulament:

„Derogare – Regulamentul (CE) nr. 1714/97”.

Articolul 6

În cazul unor neclarități, statele membre pot solicita un exemplar al documentului care certifică originea materialelor utilizate în Cambodgia prin această derogare. O astfel de solicitare poate fi făcută la momentul punerii în liberă circulație a mărfurilor ce beneficiază de dispozițiile prezentului regulament, sau în cadrul cooperării administrative stabilite prin articolul 94 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 7

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 august 1997.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 septembrie 1997.

Pentru Comisie

Mario MONTI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 17, 21.1.1997, p. 1.

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 196, 24.7.1997, p. 31.

(5)  JO L 348, 31.12.1994, p. 1.

(6)  JO L 144, 4.6.1997, p. 13.

(7)  JO L 229, 17.8.1991, p. 1.


ANEXĂ

Comanda

nr.

Categoria

textilă

Nomenclatura

combinată

Descrierea mărfurilor

Cantitate

(1.1 – 31.12)

09.8050

4

6105 10 00

6105 20 10

6105 20 90

6105 90 10

6109 10 00

6109 90 10

6109 90 30

6110 20 10

6110 30 10

Cămăși, tricouri, bluze și pulovere ușoare, cu guler, tip sport sau la baza gâtului (altele decât cele din lână sau păr moale de animal), vestoane și alte asemenea, tricotate sau croșetate

2 543 971 bucăți

09.8051

5

6101 10 90

6101 20 90

6101 30 90

6102 10 90

6102 20 90

6102 30 90

6110 10 10

6110 10 31

6110 10 35

6110 10 38

6110 10 91

6110 10 95

6110 10 98

6110 20 91

6110 20 99

6110 30 91

6110 30 99

Jerseuri, pulovere, pulovere fără guler, veste, bluze cu jachetă, veste cu mâneci lungi tip „cardigan”, jachete de noapte și bluze (altele decât jachete și bluzoane sport), hanorace, impermeabile, bluzoane și alte asemenea, tricotate sau croșetate

1 259 190 bucăți

09.8052

6

6203 41 10

6203 41 90

6203 42 31

6203 42 33

6203 42 35

6203 42 90

6203 43 19

6203 43 90

6203 49 19

6203 49 50

6204 61 10

6204 62 31

6204 62 33

6204 62 39

6204 63 18

6204 69 18

6211 32 42

6211 33 42

6211 42 42

6211 43 42

Pantaloni scurți țesuți pentru bărbați sau băieți, șorturi, altele decât pentru baie și pantaloni (inclusiv marinărești); pantaloni sau pantaloni marinărești din lână, bumbac sau fibre sintetice pentru femei sau fete; pantaloni de trening cu căptușeală, altele decât cele din categoriile 16 sau 29, din bumbac sau fibre sintetice

703 954 bucăți

09.8053

7

6106 10 00

6106 20 00

6106 90 10

6206 20 00

6206 30 00

6206 40 00

Bluze, cămăși și bluze tip cămașă, indiferent dacă sunt sau nu croșetate sau tricotate, din lână, bumbac sau fibre sintetice pentru femei și fete

546 108 bucăți

09.8054

8

6205 10 00

6205 20 00

6205 30 00

Cămăși pentru bărbați sau băieți, altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice

481 307 bucăți

09.8055

10

6111 10 10

6111 20 10

6111 30 10

ex 6111 90 00

6116 10 20

6116 10 80

6116 91 00

6116 92 00

6116 93 00

6116 99 00

Mănuși, mănuși cu un deget sau întregi, tricotate sau croșetate

1 100 perechi

09.8056

12

6115 12 00

6115 19 10

6115 19 90

6115 20 11

6115 20 90

6115 91 00

6115 92 00

6115 93 10

6115 93 30

6115 93 99

6115 99 00

Ciorapi-chilot și dresuri, ciorapi, șosete, șosete scurte, șosete lungi și alte asemenea, tricotate sau croșetate, altele decât pentru copii, inclusiv ciorapi pentru varice, altele decât produsele din categoria 70

1 100 perechi

09.8057

13

6107 11 00

6107 12 00

6107 19 00

6108 21 00

6108 22 00

6108 29 00

Indispensabili și chiloți pentru bărbați sau băieți, slipuri și chiloți pentru femei sau fete, tricotați sau croșetați, din lână, bumbac sau din fibre sintetice

1 936 bucăți

09.8058

14

6201 11 00

ex 6201 12 10

ex 6201 12 90

ex 6201 13 10

ex 6201 13 90

6210 20 00

Paltoane din țesătură pentru bărbați sau băieți, impermeabile și alte haine, pelerine și mantale cu glugă, din lână, bumbac sau fibre sintetice (altele decât cele din categoria 21)

19 177

09.8059

15

6202 11 00

ex 6202 12 10

ex 6202 12 90

ex 6202 13 10

ex 6202 13 90

6204 31 00

6204 32 90

6204 33 90

6204 39 19

6210 30 00

Paltoane din țesătură pentru femei sau fete, impermeabile și alte haine, pelerine și mantale cu glugă; jachete și bluzoane, din lână, bumbac sau fibre sintetice (altele decât scurte cu glugă din categoria 21)

124 727 bucăți

09.8060

16

6203 11 00

6203 12 00

6203 19 10

6203 19 30

6203 21 00

6203 22 80

6203 23 80

6203 29 18

6211 32 31

6211 33 31

Costume și compleuri pentru bărbați sau băieți, dar nu tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi; treninguri căptușite pentru bărbați sau băieți, cu jachetă din același material, din bumbac sau fibre sintetice

4 202 bucăți

09.8061

17

6203 31 00

6203 32 90

6203 33 90

6203 39 19

Jachete sau bluzoane pentru bărbați sau băieți, dar nu tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice

19 274 bucăți

09.8062

18

6207 11 00

6207 19 00

6207 21 00

6207 22 00

6207 29 00

6207 91 10

6207 91 90

6207 92 00

6207 99 00

Veste fără mâneci sau alte veste pentru bărbați sau băieți, indispensabili, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și alte articole similare, altele decât cele tricotate sau croșetate

29,7 tone

6208 11 00

6208 19 10

6208 19 90

6208 21 00

6208 22 00

6208 29 00

6208 91 11

6208 91 19

6208 91 90

6208 92 10

6208 92 90

6208 99 00

Veste fără mâneci sau alte veste, combinezoane, jupoane, chiloți, cămăși de noapte, pijamale, neglijeuri, halate de baie, capoate și articole similare pentru femei sau fete, altele decât tricotate sau croșetate

09.8063

21

ex 6201 12 10

ex 6201 12 90

ex 6201 13 10

ex 6201 13 90

6201 91 00

6201 92 00

6201 93 00

ex 6202 12 10

ex 6202 12 90

ex 6202 13 10

ex 6202 13 90

6202 91 00

6202 92 00

6202 93 00

6211 32 41

6211 33 41

6211 42 41

6211 43 41

Scurte cu glugă; hanorace, bluzoane sport, veste și alte asemenea, altele decât tricotate și croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice; bluze de trening cu căptușeală, altele decât cele din categoriile 16 sau 29, din bumbac sau fibre sintetice

409 755 bucăți

09.8064

24

6107 21 00

6107 22 00

6107 29 00

6107 91 10

6107 91 90

6107 92 00

ex 6107 99 00

Cămăși de noapte, pijamale, halate de baie, halate de casă și articole similare pentru bărbați sau băieți, tricotate sau croșetate

30 833 bucăți

6108 31 10

6108 31 90

6108 32 11

6108 32 19

6108 32 90

6108 39 00

6108 91 10

6108 91 90

6108 92 00

6108 99 10

Cămăși de noapte, pijamale, neglijeuri, halate de baie, capoate și articole similare pentru femei sau fete, tricotate sau croșetate

09.8065

26

6104 41 00

6104 42 00

6104 43 00

6104 44 00

6204 41 00

6204 42 00

6204 43 00

6204 44 00

Rochii din lână, bumbac sau fibre sintetice, pentru femei sau fete

11 767 bucăți

09.8066

27

6104 51 00

6104 52 00

6104 53 00

6104 59 00

6204 51 00

6204 52 00

6204 53 00

6204 59 10

Fuste, inclusiv fuste-pantalon, pentru femei sau fete

13 270 bucăți

09.8067

28

6103 41 10

6103 41 90

6103 42 10

6103 42 90

6103 43 10

6103 43 90

6103 49 10

6103 49 91

6104 61 10

6104 61 90

6104 62 10

6104 62 90

6104 63 10

6104 63 90

6104 69 10

6104 69 91

Pantaloni, salopete cu pieptar și bretele, pantaloni și șorturi (altele decât de baie), tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice

267 951 bucăți

09.8068

29

6204 11 00

6204 12 00

6204 13 00

6204 19 10

6204 21 00

6204 22 80

6204 23 80

6204 29 18

6211 42 31

6211 43 31

Costume și compleuri pentru femei sau fete, altele decât tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi; treninguri cu căptușeală, cu jachetă din același material, pentru femei sau fete, din bumbac sau fibre sintetice

6 064 bucăți

09.8069

31

6212 10 00

Sutiene din țesături, tricotate sau croșetate

21 865 bucăți

09.8070

68

6111 10 90

6111 20 90

6111 30 90

ex 6111 90 00

ex 6209 10 00

ex 6209 20 00

ex 6209 30 00

ex 6209 90 00

Accesorii și articole de îmbrăcăminte, exclusiv mănuși, mănuși cu un deget și mănuși întregi din categoriile 10 și 87, și ciorapi, șosete scurte sau șosete lungi pentru copii, dar nu tricotate sau croșetate, din categoria 88

12,1 tone

09.8071

69

6108 11 10

6108 11 90

6108 19 10

6108 19 90

Chiloți și jupoane, tricotate sau croșetate, pentru femei sau fete

2 464 bucăți

09.8072

72

6112 31 10

6112 31 90

6112 39 10

6112 39 90

6112 41 10

6112 41 90

6112 49 10

6112 49 90

6211 11 00

6211 12 00

Costume de baie, din lână, bumbac sau fibre sintetice

1 100 bucăți

09.8073

73

6112 11 00

6112 12 00

6112 19 00

Treninguri din țesături, tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice

96 551 bucăți

09.8074

74

6104 11 00

6104 12 00

6104 13 00

ex 6104 19 00

6104 21 00

6104 22 00

6104 23 00

ex 6104 29 00

Costume și compleuri pentru femei sau fete, tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi

14 916 bucăți

09.8075

75

6103 11 00

6103 12 00

6103 19 00

6103 21 00

6103 22 00

6103 23 00

6103 29 00

Costume și compleuri pentru bărbați sau băieți, tricotate sau croșetate, din lână, bumbac sau fibre sintetice, exclusiv costume de schi

1 100 bucăți

09.8076

76

6203 22 10

6203 23 10

6203 29 11

6203 32 10

6203 33 10

6203 39 11

6203 42 11

6203 42 51

6203 43 11

6203 43 31

6203 49 11

6203 49 31

Îmbrăcăminte bărbătească de lucru în industrie sau în alte ocupații, altele decât tricotate sau croșetate

9,9 tone

6204 22 10

6204 23 10

6204 29 11

6204 32 10

6204 33 10

6204 39 11

6204 62 11

6204 62 51

6204 63 11

6204 63 31

6204 69 11

6204 69 31

6211 32 10

6211 33 10

6211 42 10

6211 43 10

Șorțuri, combinezoane din pânză groasă pentru femei sau fete și alte articole pentru lucru în industrie sau pentru alte ocupații, altele decât cele tricotate sau croșetate

09.8077

78

6203 41 30

6203 42 59

6203 43 39

6203 49 39

6204 61 80

6204 61 90

6204 62 59

6204 62 90

6204 63 39

6204 63 90

6204 69 39

6204 69 50

6210 40 00

6210 50 00

6211 31 00

6211 32 90

6211 33 90

6211 41 00

6211 42 90

6211 43 90

Articole de îmbrăcăminte, altele decât tricotate sau croșetate, exclusiv articolele de îmbrăcăminte din categoriile 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 și 77

80,3 tone

09.8078

83

6101 10 10

6101 20 10

6101 30 10

6102 10 10

6102 20 10

6102 30 10

6103 31 00

6103 32 00

6103 33 00

ex 6103 39 00

6104 31 00

6104 32 00

6104 33 00

ex 6104 39 00

6112 20 00

6113 00 90

6114 10 00

6114 20 00

6114 30 00

Paltoane, jachete, bluzoane sport și alte articole de îmbrăcăminte, inclusiv costume de schi, tricotate sau croșetate, exclusiv articolele de îmbrăcăminte din categoriile 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74 și 75

18,7 tone

09.8079

84

6214 20 00

6214 30 00

6214 40 00

6214 90 10

Șaluri, eșarfe, fulare, mantile, voaluri și alte asemenea, din lână, bumbac sau fibre sintetice, dar nu tricotate sau croșetate

1,1 tone

09.8080

86

6212 20 00

6212 30 00

6212 90 00

Corsete, centuri-corset, portjartiere, bretele, cingători, jartiere și alte articole din această categorie, precum și părți ale acestora, indiferent dacă sunt sau nu tricotate ori croșetate

1 100 bucăți

09.8081

156

6106 90 30

ex 6110 90 90

Bluze și pulovere pentru femei sau fete, tricotate sau croșetate, din fire de mătase sau resturi de mătase

1,1 tone

09.8082

157

6101 90 10

6101 90 90

6102 90 10

6102 90 90

ex 6103 39 00

6103 49 99

ex 6104 19 00

ex 6104 29 00

ex 6104 39 00

6104 49 00

6104 69 99

6105 90 90

6106 90 50

6106 90 90

ex 6107 99 00

6108 99 90

6109 90 90

6110 90 10

ex 6110 90 90

ex 6111 90 00

6114 90 00

Articole de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, altele decât cele cuprinse în categoriile 1–123 și în categoria 156

6,6 tone

09.8083

159

6204 49 10

6206 10 00

Rochii, bluze și bluze tip cămașă, dar nu tricotate sau croșetate, din fire de mătase sau resturi de mătase

6,6 tone

6214 10 00

Eșarfe, șaluri, fulare, mantii, voaluri și alte articole din această categorie, din mătase, dar nu tricotate sau croșetate

6215 10 00

Cravate papioane și fulare-cravată, din mătase sau resturi de mătase

09.8084

161

6201 19 00

6201 99 00

6202 19 00

6202 99 00

6203 19 90

6203 29 90

6203 39 90

6203 49 90

6204 19 90

6204 29 90

6204 39 90

6204 49 90

6204 59 90

6204 69 90

6205 90 10

6205 90 90

6206 90 10

6206 90 90

ex 6211 20 00

6211 39 00

6211 49 00

Articole de îmbrăcăminte, dar nu tricotate sau croșetate, altele decât cele din categoriile 1–123 și din categoria 159

1,1 tone