10/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

89


31997R1467


L 209/6

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1467/97 AL CONSILIULUI

din 7 iulie 1997

privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii de deficit excesiv

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 104c alineatul (14) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Institutului Monetar European,

(1)

întrucât este necesară accelerarea și clarificarea procedurii de deficit excesiv prevăzute la articolul 104c din tratat pentru a descuraja deficitele publice centrale excesive și, dacă ele apar, pentru a determina corectarea lor promptă; întrucât dispozițiile prezentului regulament, care sunt o consecință a celor de mai sus și adoptate în cadrul articolului 104c alineatul (14) al doilea paragraf, constituie împreună cu cele ale Protocolului (nr. 5) la tratat un nou set integrat de reguli pentru aplicarea articolului 104c;

(2)

întrucât Pactul de stabilitate și creștere are la bază obiectivul finanțelor publice sănătoase ca mijloc de întărire a condițiilor propice pentru stabilitatea prețurilor și pentru creșterea puternică și susținută, care conduce la crearea de locuri de muncă;

(3)

întrucât Pactul de stabilitate și creștere constă în prezentul regulament, Regulamentul (CE) nr. 1466/97 (3) al Consiliului care are drept scop consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare, precum și supravegherea și coordonarea politicilor economice și Rezoluția Consiliului din 17 iunie 1997 privind Pactul de stabilitate și creștere (4) în care, în conformitate cu articolul D din Tratatul privind Uniunea Europeană, se emit orientări generale politice ferme în vederea aplicării Pactului de stabilitate și creștere în mod riguros și rapid și în special pentru aderarea la obiectivul pe termen mediu privind o poziție bugetară aproape de echilibru sau excedent la care s-au angajat toate statele membre și pentru a adopta măsurile corective bugetare pe care le consideră necesare pentru a îndeplini obiectivele programelor de stabilitate și convergență ori de câte ori dețin informații care indică o discrepanță reală sau prevăzută față de obiectivul bugetar pe termen mediu;

(4)

întrucât în etapa a treia a Uniunii Economice și Monetare (UEM), statelor membre le revine, în conformitate cu articolul 104c din tratat, ]n mod clar obligația să evite deficitele publice excesive; întrucât în articolul 5 al Protocolului (nr. 11) la tratat, alineatele (1), (9) și (11) din articolul 104c nu se aplică Regatului Unit dacă acesta nu aderă la etapa a treia; întrucât obligația din articolul 109e alineatul (4) de a se strădui să evite deficitele excesive continuă să se aplice Regatului Unit;

(5)

întrucât Danemarca, referindu-se la alineatul (1) al Protocolului (Nr. 12) din tratat, a notificat în contextul deciziei de la Edinburgh din 12 decembrie 1992 că nu va participa la a treia etapă; întrucât, în consecință, conform alineatului (2) al respectivului Protocol, alineatele (9) și (11) ale articolului 104c nu se aplică Danemarcei;

(6)

întrucât în etapa a treia a UEM statele membre continuă să răspundă pentru politicile bugetare naționale sub rezerva dispozițiilor tratatului; întrucât statele membre iau măsurile necesare pentru a-și respecta răspunderile în conformitate cu dispozițiile tratatului;

(7)

întrucât aderarea la obiectivul pe termen mediu al pozițiilor bugetare apropiate de echilibru sau în excedent, la care au subscris toate statele membre, contribuie la crearea condițiilor potrivite pentru stabilitatea prețurilor și pentru o creștere susținută, care conduce la crearea de locuri de muncă în toate statele membre și care le va permite să facă față fluctuațiilor ciclice normale, păstrând deficitul public în limitele valorii de referință de 3 % din PIB;

(8)

întrucât, pentru ca UEM să funcționeze adecvat, este necesar ca convergența performanțelor economice și bugetare ale statelor care au adoptat moneda unică, denumite mai jos „state membre participante”, să se dovedească stabilă și durabilă; întrucât disciplina bugetară este necesară în etapa a treia a UEM pentru a proteja stabilitatea prețurilor;

(9)

întrucât, în conformitate cu articolul 109k alineatul (3), dispozițiile articolului 104c alineatele (9) și (11) se aplică numai statelor membre participante;

(10)

întrucât este necesar să se definească conceptul de excedent excepțional și temporar peste valoarea de referință, așa cum se menționează la articolul 104c alineatul (2) litera (a); întrucât Consiliul, în acest context, inter alia, trebuie să țină seama de previziunile bugetare multianuale furnizate de Comisie;

(11)

întrucât un raport al Comisiei în conformitate cu articolul 104c alineatul (3) trebuie să ia în considerare și dacă deficitul public depășește cheltuielile de investiții publice și să țină cont de alți factori relevanți, inclusiv de pozițiile bugetare și economice pe termen mediu ale statelor membre;

(12)

întrucât există necesitatea de a se stabili termene limită pentru aplicarea procedurii deficitului excesiv spre a se asigura aplicarea sa rapidă și eficientă; întrucât este necesar, în acest context, să se țină seama de faptul că anul bugetar al Regatului Unit nu coincide cu anul calendaristic;

(13)

întrucât există necesitatea de a se preciza modalitatea în care ar putea fi impuse sancțiunile prevăzute la articolul 104c pentru a se asigura aplicarea eficientă a procedurii deficitului excesiv;

(14)

întrucât monitorizarea întărită prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului și monitorizarea de către Comisie a pozițiilor bugetare conform alineatului (2) al articolului 104c urmează să faciliteze aplicarea eficientă și rapidă a procedurii deficitului excesiv;

(15)

întrucât, în lumina celor de mai sus, în cazul în care un stat membru participant nu ia măsuri eficiente pentru a corecta deficitul excesiv, o perioadă totală maximă de zece luni de la data de raportare a cifrelor ce indică existența unui deficit excesiv până la decizia de impunere de sancțiuni, dacă este necesară, pare atât fezabilă cât și adecvată pentru a se exercita presiuni asupra statelor membre participante interesate de luarea unor asemenea măsuri; în această eventualitate și dacă procedura începe în martie, sancțiunile ar putea fi impuse în cursul anului calendaristic în care a fost inițiată procedura;

(16)

întrucât recomandarea Consiliului pentru corectarea unui deficit excesiv sau a etapelor ulterioare din cadrul procedurii deficitului excesiv ar fi trebuit anticipată de statele membre respective care ar fi primit la timp un avertisment; întrucât gravitatea existenței unui deficit excesiv în etapa a treia ar reclama acțiuni urgente din partea tuturor celor implicați;

(17)

întrucât este adecvat ca procedura deficitului excesiv să fie suspendată dacă statul membru respectiv ia măsuri adecvate ca reacție la o recomandare făcută în cadrul articolului 104c alineatul (7) sau la o notificare emisă conform articolului 104c alineatul (9), spre a încuraja statele membre să acționeze în consecință; întrucât perioada de timp în care procedura este suspendată nu trebuie inclusă în perioada maximă de 10 luni între data raportului care indică existența unui deficit excesiv și impunerea de sancțiuni; întrucât este adecvat a se relua procedura imediat dacă măsurile avute în vedere nu sunt aplicate sau dacă măsurile aplicate se dovedesc inadecvate;

(18)

întrucât pentru a asigura ca procedura deficitului excesiv să aibă un efect suficient de descurajant, trebuie solicitat un depozit cu dobânda zero de o valoare corespunzătoare din partea respectivului stat membru participant ori de câte ori Consiliul decide să impună o sancțiune;

(19)

întrucât definirea sancțiunilor la o scară prestabilită duce la certitudine juridică; întrucât este adecvat ca valoarea depozitului să fie în raport cu PIB-ul statului membru participant respectiv;

(20)

întrucât ori de câte ori impunerea unui depozit cu dobândă zero nu determină statul membru participant respectiv să corecteze deficitul excesiv în timp util, este adecvat să se intensifice sancțiunile; întrucât atunci se recomandă ca depozitul să fie transformat într-o amendă;

(21)

întrucât adoptarea de măsuri adecvate din partea respectivului stat membru participant în vederea corectării deficitului excesiv reprezintă primul pas spre ridicarea sancțiunilor; întrucât progresul semnificativ în corectarea deficitului excesiv ar permite ridicarea sancțiunilor în conformitate cu alineatul (12) al articolului 104c; întrucât ridicarea tuturor sancțiunilor restante trebuie să aibă loc numai odată ce deficitul excesiv a fost corectat în întregime;

(22)

întrucât Regulamentul (CE) nr. 3605/93 al Consiliului din 22 noiembrie 1993 privind aplicarea Protocolului privind procedura deficitului excesiv anexat Tratatului de instituire a Comunității Europene (5) conține norme amănunțite pentru raportarea datelor bugetare de către statele membre;

(23)

întrucât, conform articolului 109f alineatul (8), atunci când tratatul prevede un rol consultativ pentru Banca Centrală Europeană (BCE), trimiterile la BCE se citesc ca trimiteri la Institutul Monetar European înainte de înființarea BCE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

SECȚIUNEA 1

DEFINIȚII ȘI EVALUĂRI

Articolul 1

(1)   Prezentul regulament stabilește dispozițiile privind accelerarea și clarificarea procedurii de deficit bugetar, care au ca obiect descurajarea deficitelor publice generale excesive și, dacă ele apar, să stimuleze corectarea lor promptă.

(2)   În sensul prezentului regulament, „state membre participante” înseamnă acele state care adoptă moneda unică în conformitate cu tratatul, iar „state membre neparticipante” înseamnă acele state care nu au adoptat moneda unică.

Articolul 2

(1)   Excesul de deficit public peste valoarea de referință se consideră excepțional și temporar în conformitate cu articolul 104c alineatul (2) litera (a) a doua liniuță atunci când își are originea într-un eveniment neobișnuit aflat în afara controlului respectivului stat membru și care are o influență majoră asupra poziției financiare a administrației centrale sau dacă rezultă dintr-o recesiune economică gravă.

De asemenea, excesul peste valoarea de referință se consideră temporar dacă previziunile bugetare furnizate de Comisie indică faptul că deficitul va scădea sub valoarea de referință după terminarea evenimentului neobișnuit sau a recesiunii economice grave.

(2)   Comisia, când pregătește un raport conform articolului 104c alineatul (3), consideră, ca regulă, drept excepțional un exces față de valoarea de referință ce rezultă dintr-o recesiune economică gravă doar dacă se înregistrează o scădere anuală a PIB-ului real de cel puțin două procente.

(3)   Atunci când Consiliul decide în conformitate cu articolul 104c alineatul (6), dacă există un deficit excesiv, el ia în considerare în evaluarea sa globală orice observații făcute de statul membru care arată că o scădere anuală a PIB-ului real de mai puțin de 2 % este totuși excepțională în lumina unor alte dovezi ce sprijină afirmația, în special referitoare la caracterul brusc al scăderii sau al pierderii acumulate de producție prin raportare la evoluții constatate în trecut.

SECȚIUNEA 2

ACCELERAREA PROCEDURII DE DEFICIT BUGETAR

Articolul 3

(1)   În decurs de două săptămâni de la adoptarea de către Comisie a unui raport emis în conformitate cu articolul 104c alineatul (3), Comitetul Economic și Financiar formulează un aviz în conformitate cu articolul 104c alineatul (4).

(2)   Ținând pe deplin cont de avizul menționat în alineatul (1), Comisia, dacă consideră că există un deficit excesiv, elaborează un aviz și o recomandare adresate Consiliului în conformitate cu articolul 104c alineatele (5) și (6).

(3)   Consiliul decide asupra existenței unui deficit excesiv în conformitate cu articolul 104c alineatul (6) în decurs de trei luni de la datele de raportare prevăzute la articolul 4 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 3605/93. Atunci când decide, conform articolului 104c alineatul (6), că există un deficit excesiv, Consiliul face în același timp recomandări statului membru respectiv în conformitate cu articolul 104c alineatul (7).

(4)   Recomandarea Consiliului făcută în conformitate cu articolul 104c alineatul (7) stabilește un termen limită de maximum patru luni pentru ca respectivul stat membru să întreprindă acțiuni eficiente. Recomandarea Consiliului stabilește, de asemenea, un termen limită pentru corectarea deficitului excesiv, care trebuie să se încheie în anul ce urmează după identificarea sa, dacă nu sunt circumstanțe speciale.

Articolul 4

(1)   Orice decizie a Consiliului privind publicitatea recomandărilor sale, atunci când se constată că nu au fost luate măsuri eficiente conform articolului 104c alineatul (8), se ia imediat după expirarea termenului limită stabilit în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) al prezentului regulament.

(2)   Atunci când stabilește dacă au fost întreprinse măsuri eficiente ca urmare a recomandărilor sale făcute în conformitate cu articolul 104c alineatul (7), Consiliul își bazează decizia pe hotărâri anunțate public de guvernul respectivului stat membru.

Articolul 5

Orice decizie a Consiliului de a notifica respectivele state membre să ia măsuri pentru reducerea deficitului în conformitate cu articolul 104c alineatul (9) se ia în decurs de o lună de la decizia Consiliului stabilind că nu s-au luat măsuri eficiente în conformitate cu articolul 104c alineatul (8).

Articolul 6

Atunci când sunt întrunite condițiile de aplicare a articolului 104c alineatul (11), Consiliul impune sancțiuni în conformitate cu articolul 104c alineatul (11). Orice decizie în acest sens se ia nu mai târziu de două luni după decizia Consiliului de a notifica respectivele state membre să ia măsuri în conformitate cu articolul 104c alineatul (9).

Articolul 7

Dacă un stat membru participant nu acționează în conformitate cu deciziile succesive ale Consiliului și conform articolului 104c alineatele (7) și (9), decizia Consiliului de a impune sancțiuni, în conformitate cu alineatul (11) al articolului 104c, se ia în decurs de zece luni de la datele de raportare stabilite în Regulamentul (CE) nr. 3605/93, așa cum prevede articolul 3 alineatul (3) al prezentului regulament. Procedura de urgență se utilizează în cazul unui deficit planificat deliberat, despre care Consiliul decide că este excesiv.

Articolul 8

Orice decizie a Consiliului de a intensifica sancțiunile în conformitate cu articolul 104c alineatul (11), cu excepția celei de transformare a depozitelor în amenzi conform articolului 14 al prezentului regulament, se ia nu mai târziu de două luni după datele de raportare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 3605/93. Orice decizie a Consiliului de a abroga unele sau toate deciziile sale în conformitate cu articolul 104c alineatul (12) se ia cât de curând posibil, nu mai târziu de două luni după datele de raportare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 3605/93.

SECȚIUNEA 3

SUSPENDARE ȘI MONITORIZARE

Articolul 9

(1)   Procedura de deficit excesiv se suspendă:

dacă respectivul stat membru acționează în conformitate cu recomandările făcute potrivit articolului 104c alineatul (7);

dacă respectivul stat membru participant acționează în conformitate cu notificările făcute potrivit articolului 104c alineatul (9).

(2)   Perioada în care procedura este suspendată nu se include nici în perioada celor zece luni la care se referă articolul 7, nici în perioada de două luni prevăzută la articolul 6 din prezentul regulament.

Articolul 10

(1)   Comisia și Consiliul monitorizează aplicarea acțiunilor întreprinse:

de către respectivul stat membru ca urmare a recomandărilor făcute conform articolului 104c alineatul (7);

de către respectivul stat membru participant ca urmare a notificărilor făcute conform articolului 104c alineatul (9).

(2)   Dacă un stat membru participant nu pune în aplicare măsurile sau dacă, în opinia Consiliului, măsurile se dovedesc a nu fi adecvate, Consiliul ia imediat o decizie potrivit articolului 104c alineatul (9), respectiv articolului 104c alineatul (11).

(3)   Dacă datele reale ce rezultă din Regulamentul (CE) nr. 3605/93 indică faptul că un deficit excesiv nu a fost corectat de către un stat membru participant în limitele de timp specificate fie în recomandările emise potrivit articolului 104c alineatul (7), fie în notificările emise potrivit articolului 104c alineatul (9), Consiliul ia imediat o decizie conform articolului 104c alineatul (9) sau respectiv articolului 104c alineatul (11).

SECȚIUNEA 4

SANCȚIUNI

Articolul 11

Ori de câte ori Consiliul decide să aplice sancțiuni unui stat membru participant potrivit articolului 104c alineatul (11), se solicită de regulă un depozit cu dobândă zero. Consiliul poate decide să suplimenteze acest depozit cu măsurile prevăzute la prima și a doua liniuță ale articolului 104c alineatul (11).

Articolul 12

(1)   Atunci când deficitul excesiv este consecința nerespectării criteriului referitor la proporția deficitului public de la articolul 104c alineatul (2) litera (a), suma primului depozit conține o componentă fixă egală cu 0,2 % din PIB și o componentă variabilă egală cu o zecime din diferența dintre deficit ca procentaj al PIB din anul precedent și valoarea de referință de 3 % din PIB.

(2)   În fiecare an, până când se abrogă decizia privind existența unui deficit excesiv, Consiliul trebuie să evalueze dacă respectivul stat membru participant a întreprins măsuri eficiente ca răspuns la notificarea Consiliului în conformitate cu articolul 104c alineatul (9). În această evaluare anuală, Consiliul trebuie să decidă, în conformitate cu articolul 104c alineatul (11), și fără a aduce atingere articolului 13 al prezentului regulament, intensificarea sancțiunilor dacă statul membru participant nu s-a conformat notificării Consiliului. Dacă se decide crearea unui depozit adițional, acesta trebuie să fie egal cu o zecime din diferența dintre deficitul ca procentaj din PIB-ul din anul anterior și valoarea de referință de 3 % din PIB.

(3)   Oricare depozit unic menționat la alineatele (1) și (2) nu trebuie să depășească limita superioară de 0,5 % din PIB.

Articolul 13

Un depozit este de regulă transformat de Consiliu, în conformitate cu articolul 104c alineatul (11), într-o amendă, dacă la doi ani de la decizia de a cere respectivului stat membru participant să înființeze un depozit, după părerea Consiliului deficitul excesiv nu a fost corectat.

Articolul 14

(1)   În conformitate cu articolul 104c alineatul (12), Consiliul abrogă sancțiunile menționate la prima și a doua liniuță ale articolului 104c alineatul (11) în funcție de semnificația progresului obținut de către respectivul stat membru participant în corectarea deficitului excesiv.

Articolul 15

Conform articolului 104c alineatul (12), Consiliul abrogă toate sancțiunile rămase în vigoare dacă decizia privind existența unui deficit excesiv se abrogă. Amenzile impuse în conformitate cu articolul 13 din prezentul regulament nu se rambursează respectivului stat membru participant.

Articolul 16

Depozitele menționate la articolele 11 și 12 din prezentul regulament se constituie la Comisie. Dobânda la depozitele și amenzile impuse în conformitate cu articolul 13 din prezentul regulament constituie alte venituri menționate la articolul 201 din tratat și se distribuie între statele membre participante care nu au deficit excesiv determinat în conformitate cu articolul 104c alineatul (6), proporțional cu ponderea lor în PNB-ul total al statelor membre eligibile.

SECȚIUNEA 5

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 17

În sensul prezentului regulament și pe toată durata cât Regatul Unit are un an bugetar care nu este același cu anul calendaristic, dispozițiile secțiunilor 2, 3 și 4 ale prezentului regulament se aplică Regatului Unit conform anexei.

Articolul 18

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1999.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 iulie 1997.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-C. JUNCKER


(1)  JO C 368, 6.12.1996, p. 12.

(2)  JO C 380, 16.12.1996, p. 29.

(3)  JO L 209, 2.8.1997, p. 1.

(4)  JO C 236, 2.8.1997, p. 1.

(5)  JO L 332, 31.12.1993, p. 7.


ANEXĂ

TERMENE APLICABILE REGATULUI UNIT

1.

Pentru a asigura tratamentul egal pentru toate statele membre, atunci când adoptă decizii în cadrul secțiunilor 2, 3 și 4 ale prezentului regulament, Consiliul trebuie să aibă în vedere diferența dintre anii bugetari ai celorlalte state membre față de anul bugetar al Regatului Unit, în vederea adoptării unor decizii referitoare la Regatul Unit într-un moment al anului său bugetar similar cu acele momente în care s-au luat sau se vor lua decizii în cazul altor state membre.

2.

Dispozițiile reproduse în Coloana I se înlocuiesc cu dispozițiile ce figurează în Coloana II.

Coloana I

Coloana II

„trei luni de la datele de raportare stabilite la articolul 4 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 3605/93 al Consiliului”

[Articolul 3 alineatul (3)]

„cinci luni după încheierea anului bugetar în care a apărut deficitul”

„anul următor identificării sale”

[Articolul 3 alineatul (4)]

„anul bugetar următor identificării sale”

„zece luni de la datele de raportare ce rezultă din Regulamentul (CE) nr. 3605/93 al Consiliului, conform articolului 3 alineatul (3) din prezentul regulament”

(Articolul 7)

„douăsprezece luni după încheierea anului bugetar în care a apărut deficitul”

„anul precedent”

[Articolul 12 alineatul (1)]

„anul bugetar precedent”