03/Volumul 21

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

134


31997R0749


L 110/24

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 749/97 AL COMISIEI

din 25 aprilie 1997

de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 748/97 (2) al Comisiei, în special articolele 6, 7 și 8,

întrucât, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2377/90, este necesar ca limitele maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar să fie stabilite progresiv pentru toate substanțele farmacologic active utilizate în Comunitate în medicamentele de uz veterinar care urmează să fie administrate animalelor producătoare de alimente;

întrucât limitele maxime de reziduuri nu pot fi stabilite decât după examinarea de către Comitetul pentru medicamentele de uz veterinar a tuturor informațiilor pertinente privind securitatea reziduurilor substanței în cauză pentru consumatorul de alimente de origine animală și impactul reziduurilor asupra prelucrării la scară industrială a produselor alimentare;

întrucât este necesar ca, în momentul stabilirii limitelor maxime pentru reziduurile de medicamente de uz veterinar prezente în alimentele de origine animală, să se determine speciile de animale la care aceste reziduuri pot fi prezente, nivelurile autorizate pentru fiecare dintre tipurile de carne obținută de la animalul tratat (produse de analizat) și natura reziduului pertinent pentru controlul reziduurilor (tip de reziduu);

întrucât, conform legislației comunitare în materie, pentru controlul reziduurilor este necesar să fie stabilite limite maxime ale reziduurilor pentru produsele de analizat, și anume ficatul sau rinichii; întrucât ficatul și rinichii sunt adesea extrași din carcasele care fac obiectul unor schimburi internaționale și din această cauză este important, de asemenea, să fie stabilite valori limită pentru țesuturile musculare sau adipoase;

întrucât, în cazul medicamentelor de uz veterinar ce urmează a fi administrate păsărilor ouătoare, animalelor cu lapte sau albinelor, este de asemenea necesar să fie stabilite valorile limită pentru ouă, lapte sau miere;

întrucât este necesar ca difloxacina și vedaprofenul să fie inserate în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90;

întrucât este necesar ca tiomersalul și timerfonatul să fie inserate în anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90;

întrucât, pentru ca studiile științifice să fie duse la bun sfârșit, este necesar ca acidul clavulanic să fie inserat în anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90;

întrucât, pentru ca studiile științifice în curs să fie duse la bun sfârșit, este necesar ca durata de valabilitate a valorilor provizorii ale limitelor maxime de reziduuri definită anterior în anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 pentru dexametazonă să fie prelungită;

întrucât este necesar să fie prevăzut un termen de 60 de zile înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament pentru a permite statelor membre să procedeze, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, la toate adaptările necesare în cazul autorizațiilor de punere în circulație a medicamentelor de uz veterinar în cauză acordate în temeiul Directivei 81/851/CEE (3) a Consiliului, modificată ultima dată de Directiva 93/40/CEE (4);

întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamentele de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaizecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 aprilie 1997.

Pentru Comisie

Martin BANGEMANN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 1.

(2)  JO L 110, 26.4.1997, p. 21.

(3)  JO L 317, 6.11.1981, p. 1.

(4)  JO L 214, 24.8.1993, p. 31.


ANEXĂ

Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 se modifică după cum urmează:

A.   Anexa I se modifică după cum urmează:

Medicamente antiinfecțioase

Antibiotice

1.2.3.   Chinolone

Substanță(e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

„1.2.3.3.

Difloxacină

Difloxacină

Pui de găină, curcani

1 900 µg/kg

Ficat

 

600 µg/kg

Rinichi

 

300 µg/kg

Mușchi

 

400 µg/kg

Piele/grăsime”

 

Medicamente antiinflamatorii

Antiinflamatorii nonsteroidiene

4.1.1.   Derivat al acidului arilpropionic

Substanță(e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

„4.1.1.1.

Vedaprofen

Vedaprofen

Ecvidee

1 000 µg/kg

Rinichi

 

100 µg/kg

Ficat

 

50 µg/kg

Mușchi

 

20 µg/kg

Grăsime”

 

B.   Anexa II se modifică după cum urmează:

2.   Compuși organici

Substanță(e) farmacologic activă(e)

Specii de animale

Alte dispoziții

„2.82.

Tiomersal

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

Numai cu rol de conservant în vaccinuri multidoză, în concentrație maximă de 0,02 %

2.83.

Timerfonat

Toate speciile de animale de la care se obțin produse alimentare

Numai cu rol de conservant în vaccinuri multidoză, în concentrație maximă de 0,02 %”

C.   Anexa III se modifică după cum urmează:

Medicamente antiinfecțioase

Antibiotice

1.2.10.   Inhibatori ai betalactamazei

Substanță(e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

„1.2.10.1

Acid clavulanic

Acid clavulanic

Bovine, ovine, porcine

200 µg/kg

Mușchi, ficat, rinichi, grăsime

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1.7.1999”

Bovine, ovine

200 µg/kg

Lapte

Corticoide

4.1.   Glucocorticoide

Substanță(e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

„4.1.1.

Dexametazonă

Dexametazonă

Bovine, porcine, ecvidee

2,5 µg/kg

Ficat

Valorile provizorii ale LMR expiră la 01.07.1997”

0,5 µg/kg

Mușchi, rinichi

Bovine

0,3 µg/kg

Lapte