03/Volumul 23

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

178


31997L0079


L 024/31

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 97/79/CE A CONSILIULUI

din 18 decembrie 1997

de modificare a Directivelor 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE și 92/118/CEE privind organizarea controalelor sanitar-veterinare pentru produsele introduse în Comunitate din țări terțe

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât, din motive de claritate și de raționalitate, Directiva 90/675/CEE a Consiliului din 10 decembrie 1990 de stabilire a principiilor care reglementează organizarea controalelor sanitar-veterinare ale produselor care provin din țări terțe și care sunt importate în Comunitate din țări terțe (4) a fost abrogată și înlocuită cu Directiva 97/78/CE (5);

întrucât înlocuirea Directivei 90/675/CEE cu Directiva 97/78/CE are consecințe asupra textului următoarelor Directive ale Consiliului:

71/118/CEE din 15 februarie 1971 privind problemele de sănătate care afectează schimburile cu carne proaspătă de pasăre (6);

72/462/CEE din 12 decembrie 1972 privind problemele de sănătate și inspecție veterinară care apar cu ocazia importurilor de animale din speciile bovină, ovină, caprină și porcină, respectiv de carne proaspătă provenind din țări terțe (7);

85/73/CEE din 29 ianuarie 1985 privind finanțarea inspecțiilor veterinare și controalelor sanitar-veterinare prevăzute de Directivele 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE și 91/496/CEE (modificată și codificată) (8);

91/67/CEE din 28 ianuarie 1991 privind condițiile de sănătate animală care reglementează introducerea pe piață a animalelor și a produselor de acvacultură (9);

91/492/CEE din 15 iulie 1991 de stabilire a condițiilor de sănătate pentru producerea și introducerea pe piață a moluștelor bivalve vii (10);

91/493/CEE din 22 iulie 1991 de stabilire a condițiilor de sănătate pentru producerea și introducerea pe piață a produselor pescărești (11);

92/45/CEE din 16 iunie 1992 privind problemele de sănătate publică și de sănătate animală referitoare la sacrificarea vânatului sălbatic și la introducerea pe piață a cărnii de vânat (12);

92/118/CEE din 17 decembrie 1992 de stabilire a condițiilor de sănătate publică și animală care reglementează comerțul și importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidența condițiilor menționate, stabilite de reglementările comunitare speciale prevăzute de anexa A capitolul I la Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, la Directiva 90/425/CEE (13);

întrucât este necesar, din acest motiv, să se adapteze directivele menționate anterior la textul Directivei 97/78/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul I

(1)   Directiva 71/118/CEE se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 14a alineatul (2) litera (a), se elimină a doua teză;

(b)

la articolul 17, se elimină al doilea paragraf.

(2)   Directiva 72/462/CEE se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 31a, cuvintele „articolul 17 din Directiva 90/675/CEE” se înlocuiesc cu cuvintele „articolul 18 din Directiva 97/78/CE”;

(b)

articolul 31 se elimină.

(3)   La articolul 3 alineatul (1) din Directiva 85/73/CEE, cuvintele „articolul 20 din Directiva 90/675/CEE” se înlocuiesc cu cuvintele „articolul 23 din Directiva 97/78/CE”.

(4)   Directiva 91/67/CEE se modifică după cum urmează:

(a)

articolul 23 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 23

Principiile și normele prevăzute de Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE se aplică în ceea ce privește organizarea controalelor care trebuie efectuate de către statele membre și urmările acestor controale, precum și măsurile de salvgardare care trebuie puse în aplicare.”;

(b)

articolul 24 se elimină.

(5)   Articolul 10 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 91/492/CEE se elimină.

(6)   Directiva 91/493/CEE se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 10 paragraful al doilea, cuvintele „articolul 18 alineatul (3) din Directiva 90/675/CEE” se înlocuiesc cu cuvintele „articolul 19 alineatul (2) din Directiva 97/78/CE”;

(b)

articolul 12 alineatul (2) se elimină.

(7)   Directiva 92/45/CEE se modifică după cum urmează:

(a)

articolul 17 alineatul (2) se elimină;

(b)

articolul 19 al doilea paragraf se elimină.

(8)   Directiva 92/118/CEE se modifică după cum urmează:

(a)

la articolul 12 alineatul (1) al doilea paragraf, cuvintele „articolul 8 alineatul (2) din Directiva 90/675/CEE” se înlocuiesc cu cuvintele „articolul 4 alineatul (4) litera (b) din Directiva 97/78/CE”;

(b)

articolul 12 alineatul (2) se elimină.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 1 iulie 1999, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Ele informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 iulie 1999.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 1997.

Pentru Consiliu

Președintele

F. BODEN


(1)  JO C 258, 23.8.1997, p. 7.

(2)  JO C 85, 17.3.1997, p. 76.

(3)  JO C 66, 3.3.1997, p. 43.

(4)  JO L 373, 31.12.1990, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/43/CE (JO L 162, 1.7.1996, p. 1).

(5)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

(6)  JO L 55, 8.3.1971, p. 23. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/23/CE (JO L 125, 23.5.1996, p. 10).

(7)  JO L 302, 31.12.1972, p. 28. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/91/CE (JO L 13, 16.1.1997, p. 27).

(8)  JO L 32, 5.2.1985, p. 14. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/43/CE (JO L 162, 1.7.1996, p. 1).

(9)  JO L 46, 19.2.1991, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 95/22/CE (JO L 243, 11.10.1995, p. 1).

(10)  JO L 268, 24.9.1991, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/61/CE (JO L 295, 29.10.1997, p. 35).

(11)  JO L 268, 24.9.1991, p. 15. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/23/CE (JO L 125, 23.5.1996, p. 10).

(12)  JO L 268, 14.9.1992, p. 35. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/23/CE (JO L 125, 23.5.1996, p. 10).

(13)  JO L 62, 15.3.1993, p. 49. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/90/CE (JO L 13, 16.1.1997, p. 24).