15/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

254


31997L0011


L 073/5

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 97/11/CE A CONSILIULUI

din 3 martie 1997

de modificare a Directivei 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 130s alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 189c din tratat (4),

(1)

întrucât Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (5) vizează furnizarea unor informații relevante autorităților competente, astfel încât acestea să poată lua decizii cu privire la un anumit proiect pe baza cunoașterii depline a unui eventual impact semnificativ al acestuia asupra mediului; întrucât procedura de evaluare este un instrument fundamental de politică de mediu, în conformitate cu articolul 130r din tratat și din al cincilea Program comunitar de politică și acțiune privind mediul și dezvoltarea durabilă;

(2)

întrucât, în temeiul articolului 130r alineatul (2) din tratat, politica privind mediul a Comunității se bazează pe principiul precauției și al acțiunii preventive, pe principiul corectării, cu prioritate, de la sursă a daunelor privind mediul și pe principiul „poluatorul plătește”;

(3)

întrucât principiile de bază în evaluarea efectelor asupra mediului trebuie armonizate și întrucât statele membre pot adopta norme mai stricte cu privire la protecția mediului;

(4)

întrucât experiența dobândită în evaluarea efectelor asupra mediului, conform raportului privind punerea în aplicare a Directivei 85/337/CEE, adoptată de Comisie la 2 aprilie 1993, arată că este necesar să se introducă dispoziții care vizează clarificarea, completarea și îmbunătățirea normelor privind procedura de evaluare, cu scopul de a asigura aplicarea directivei respective într-un mod din ce în ce mai armonizat și mai eficient;

(5)

întrucât proiectele pentru care se solicită o evaluare trebuie să facă obiectul unei cereri de autorizare; întrucât evaluarea trebuie efectuată înainte ca autorizația respectivă să fie acordată;

(6)

întrucât trebuie completată lista proiectelor care au efecte importante asupra mediului și care trebuie astfel supuse, în general, unei evaluări sistematice;

(7)

întrucât este posibil ca alte tipuri de proiecte de alte categorii să nu aibă efecte importante asupra mediului în toate cazurile; întrucât aceste proiecte trebuie evaluate în cazul în care statele membre consideră că ar putea avea efecte importante asupra mediului;

(8)

întrucât statele membre pot fixa praguri sau criterii pentru a determina proiectele care trebuie supuse evaluării în funcție de importanța efectelor lor asupra mediului; întrucât nu este necesar ca statele membre să supună proiectele care se situează sub aceste praguri sau în afara criteriilor fixate unei analize de la caz la caz;

(9)

întrucât, atunci când fixează aceste praguri sau criterii sau analizează proiectele de la caz la caz, cu scopul de a determina proiectele care trebuie supuse evaluării în funcție de importanța efectelor lor asupra mediului, statele membre trebuie să țină seama de criteriile de selecție relevante stabilite de prezenta directivă; întrucât, în conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre sunt cele mai în măsură să aplice aceste criterii în situații concrete;

(10)

întrucât existența unui criteriu de localizare referitor la arii de protecție specială indicate de statele membre, în conformitate cu Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (6) și Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (7), nu implică în mod necesar ca proiectele situate în acele zone să fie automat supuse unei evaluări în temeiul prezentei directive;

(11)

întrucât trebuie introdusă o procedură care să permită întreprinzătorului să obțină avizul autorităților competente cu privire la conținutul și volumul informațiilor ce trebuie obținute și furnizate în vederea evaluării; întrucât statele membre, în cadrul acestei proceduri, pot solicita întreprinzătorului să prezinte, între altele, alternative la proiectele pentru care intenționează să înainteze o cerere;

(12)

întrucât se dorește consolidarea dispozițiilor cu privire la evaluarea impactului asupra mediului într-un context transfrontalier pentru a ține seama de evoluțiile care au loc la nivel internațional;

(13)

întrucât, la 25 februarie 1991, Comunitatea a semnat Convenția privind evaluarea impactului transfrontalier asupra mediului,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 85/337/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că, înaintea acordării autorizației, proiectele care ar putea avea efecte importante asupra mediului, în temeiul, inter alia, al naturii, al dimensiunii și al localizării lor, sunt supuse unei cereri de autorizare și unei evaluări a efectele lor. Aceste proiecte sunt definite la articolul 4.”

2.

La articolul 2 se inserează următorul alineat:

„(2a)   Statele membre pot prevedea o procedură unică pentru a îndeplini cerințele prezentei directive și ale Directivei 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (8).

3.

La articolul 2 alineatul (3) primul paragraf se formulează după cum urmează:

„(3)   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 7, în cazuri excepționale, statele membre pot excepta un anumit proiect, în totalitate sau în parte, de la dispozițiile prevăzute de prezenta directivă.”

4.

La articolul 2 alineatul (3) litera (c), formula „după caz” se înlocuiește cu formula „dacă este aplicabil”.

5.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie și evaluează într-o manieră corespunzătoare, în funcție de fiecare caz și în conformitate cu articolele 4 și 11, efectele directe și indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori:

oameni, faună și floră;

sol, apă, aer, climă și peisaj;

bunuri materiale și patrimoniu cultural;

interacțiunea dintre factorii menționați la prima, a doua și a treia liniuță.”

6.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

(1)   Sub rezerva articolului 2 alineatul (3), proiectele enumerate la anexa I se supun unei evaluări în conformitate cu articolele 5-10.

(2)   Sub rezerva articolului 2 alineatul (3), pentru proiectele enumerate la anexa II, statele membre stabilesc

(a)

pe baza unei analize de caz

sau

(b)

pe baza pragurilor sau a criteriilor fixate de statul membru,

în cazul în care proiectul trebuie supus unei evaluări în conformitate cu articolele 5-10.

Statele membre pot decide aplicarea ambelor proceduri prevăzute la literele (a) și (b).

(3)   Atunci când se efectuează o analiză de caz sau se fixează praguri sau criterii în sensul alineatului (2), se ține seama de criteriile de selecție relevante stabilite la anexa III.

(4)   Statele membre garantează că deciziile luate de autoritățile competente în conformitate cu alineatul (2) sunt puse la dispoziția publicului.”

7.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   În cazul proiectelor care, în temeiul articolului 4, trebuie supuse unei evaluări a impactului asupra mediului, în conformitate cu articolele 5-10, statele membre adoptă măsurile necesare pentru a asigura că întreprinzătorul furnizează, într-o formă corespunzătoare, informațiile precizate la anexa IV, în măsura în care:

(a)

statele membre consideră că informațiile sunt relevante pentru un anumit stadiu al procedurii de autorizare, în funcție de caracteristicile specifice ale unui proiect dat sau ale unui tip de proiect sau de elementele de mediu care ar putea fi afectate;

(b)

statele membre consideră că, în mod normal, i se poate solicita unui întreprinzător să reunească aceste informații, ținând seama, inter alia, de cunoștințele și metodele de evaluare existente.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că, în cazul în care întreprinzătorul solicită acest lucru, anterior prezentării unei cereri de autorizare, autoritatea competentă emite un aviz cu privire la informațiile pe care întreprinzătorul trebuie să le furnizeze în conformitate cu alineatul (1). Autoritatea competentă consultă întreprinzătorul și autoritățile menționate la articolul 6 alineatul (1) înaintea emiterii avizului. Faptul că autoritatea a emis un aviz în conformitate cu prezentul alineat nu o împiedică să solicite ulterior întreprinzătorului să prezinte informații suplimentare.

Statele membre pot cere autorităților competente să emită un aviz, indiferent dacă întreprinzătorul solicită sau nu acest lucru.

(3)   Informațiile care trebuie furnizate de întreprinzător în conformitate cu alineatul (1) cuprind cel puțin:

o descriere a proiectului, incluzând informații referitoare la locul, concepția și dimensiunile acestuia;

o descriere a măsurilor preconizate pentru a evita, a reduce și, dacă se poate, a remedia efectele negative importante;

datele necesare pentru a identifica și evalua principalele efecte pe care proiectul ar putea să le aibă asupra mediului;

un plan al principalelor alternative studiate de întreprinzător și o expunere a principalelor motive care stau la baza alegerii sale, ținând seama de efectele asupra mediului;

un rezumat nontehnic al informațiilor menționate la liniuțele anterioare.

(4)   Statele membre asigură, dacă este necesar, că autoritățile care dețin informații relevante, în special cu privire la articolul 3, pun aceste informații la dispoziția întreprinzătorului.”

8.

Articolul 6 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că autoritățile care ar putea fi interesate de un proiect, prin natura responsabilităților lor specifice în materie de mediu, au posibilitatea să emită avizul cu privire la informațiile furnizate de întreprinzător și la cererea de autorizare. În acest sens, statele membre desemnează autoritățile care trebuie consultate, în general sau de la caz la caz. Informațiile adunate sunt transmise autorităților respective în temeiul articolului 5. Statele membre stabilesc normele de aplicare privind consultarea.”

Articolul 6 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Statele membre garantează că orice cerere de autorizare, precum și informațiile reunite în conformitate cu articolul 5 sunt puse la dispoziția publicului în timp util, pentru a oferi publicului respectiv posibilitatea să își exprime părerea înainte ca proiectul să fie autorizat.”

9.

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   În cazul în care un stat membru constată că un proiect ar putea avea efecte importante asupra mediului în alte state membre sau în care un stat membru care ar putea fi afectat în mod considerabil solicită acest lucru, statul membru pe al cărui teritoriu urmează să se desfășoare proiectul transmite statului membru afectat în cel mai scurt termen, până la data informării propriului public, inter alia:

(a)

o descriere a proiectului, însoțită de orice informație disponibilă cu privire la potențialele sale efecte transfrontaliere;

(b)

informații cu privire la natura deciziei ce urmează să fie luată,

și îi acordă celuilalt stat membru un termen adecvat în care să își poată manifesta dorința de a participa la procedura de evaluare a efectelor asupra mediului, incluzând, eventual, informațiile prevăzute la alineatul (2).

(2)   În cazul în care un stat membru care primește informațiile prevăzute la alineatul (1) își declară intenția de a participa la procedura de evaluare a efectelor asupra mediului, statul membru pe al cărui teritoriu urmează să se desfășoare proiectul transmite statului membru afectat, în caz că nu a făcut-o deja, informațiile culese în conformitate cu articolul 5 și orice informații relevante cu privire la procedura în cauză, precum și la cererea de autorizare.

(3)   În plus, statele membre în cauză, fiecare în măsura în care este interesat:

(a)

dispun ca informațiile prevăzute la alineatele (1) și (2) să fie puse, într-un termen rezonabil, la dispoziția autorităților menționate la articolul 6 alineatul (1) și publicului vizat de pe teritoriul statului membru care ar putea fi afectat în mod considerabil și

(b)

garantează că autoritățile respective și publicul interesat au posibilitatea, înainte ca proiectul să fie autorizat, să își comunice avizul, într-un termen rezonabil, cu privire la informațiile transmise, autorității competente din statul membru pe al cărui teritoriu urmează să se desfășoare proiectul.

(4)   Statele membre în cauză intră în consultări care se referă, inter alia, la eventualele efecte transfrontaliere ale proiectului și la măsurile destinate să reducă sau să elimine aceste efecte și stabilesc un termen rezonabil pentru durata perioadei de consultare.

(5)   Statele membre în cauză pot stabili normele de aplicare ale dispozițiilor prezentului articol.”

10.

Articolul 8 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 8

Rezultatele consultărilor și informațiile adunate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 trebuie luate în considerare în cadrul procedurii de autorizare.”

11.

Articolul 9 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 9

(1)   În momentul luării unei decizii de a acorda sau refuza autorizația, autoritatea sau autoritățile competente informează publicul respectiv cu privire la aceasta, în conformitate cu procedurile corespunzătoare, și pun la dispoziția publicului următoarele informații:

conținutul deciziei și orice condiție aferentă;

motivele și considerentele pe care se bazează decizia;

o descriere, după caz, a principalelor măsuri destinate evitării, reducerii și, dacă se poate, compensării efectelor negative majore.

(2)   Autoritatea sau autoritățile competente informează statele membre care au fost consultate în temeiul articolului 7, adresându-le informațiile menționate la alineatul (1).”

12.

Articolul 10 se înlocuiește cu textul următor:

„Articolul 10

Dispozițiile prezentei directive nu aduc atingere obligației autorităților competente de a respecta limitele impuse de actele administrative de drept intern și de practicile legale acceptate cu privire la secretul industrial și comercial, inclusiv la proprietatea intelectuală și la protecția interesului public.

În cazul aplicării articolul 7, transmiterea de informații unui alt stat membru și primirea de informații de către alt stat membru constituie obiectul restricțiilor în vigoare în statul membru în care este propus proiectul.”

13.

Articolul 11 alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:

„(2)   În special, statele membre informează Comisia cu privire la orice criterii și/sau praguri fixate pentru selectarea proiectelor în cauză, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2).”

14.

Articolul 13 se elimină.

15.

Anexele I, II și III se înlocuiesc cu anexele I, II, III și IV din anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

La cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive, Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea și eficiența Directivei 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă. Raportul se bazează pe schimbul de informații prevăzut la articolul 11 alineatele (1) și (2).

Pe baza acestui raport, Comisia prezintă Consiliului, după caz, propuneri suplimentare în vederea asigurării unei coordonări tot mai bune în aplicarea prezentei directive.

Articolul 3

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 14 martie 1999. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   În cazul în care o cerere de autorizare este înaintată unei autorități competente înainte de sfârșitul termenului stabilit la alineatul (1), dispozițiile Directivei 85/337/CEE se aplică în continuare, în versiunea anterioară prezentelor modificări.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 3 martie 1997.

Pentru Consiliu

Președintele

M. DE BOER


(1)  JO C 130, 12.5.1994, p. 8 și

JO C 81, 19.3.1996, p. 14.

(2)  JO C 393, 31.12.1994, p. 1.

(3)  JO C 210, 14.8.1995, p. 78.

(4)  Avizul Parlamentului European din 11 octombrie 1995 (JO C 287, 30.10.1995, p. 101), Poziția comună a Consiliului din 25 iunie 1996 (JO C 248, 26.8.1996, p. 75) și Decizia Parlamentului European din 13 noiembrie 1996 (JO C 362, 2.12.1996, p. 103).

(5)  JO L 175, 5.7.1985, p. 40. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.

(6)  JO L 103, 25.4.1979, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.

(7)  JO L 206, 22.7.1992, p. 7.

(8)  JO L 257, 10.10.1996, p. 26.”


ANEXĂ

ANEXA I

PROIECTE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA ARTICOLULUI 4 ALINEATUL (1)

1.   Rafinării de țiței (cu excepția întreprinderilor care fabrică doar lubrifianți din țiței) și instalații de gazeificare și lichefiere a minimum 500 tone de cărbune sau șist bituminos pe zi.

Centrale termoelectrice și alte instalații de combustie cu o putere termică de minimum 300 megawați și

centrale nucleare și alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestor centrale sau reactoare (1) (cu excepția instalațiilor de cercetare pentru producerea și transformarea materialelor fisionabile și fertile, a căror putere maximă nu depășește 1 kilowatt de sarcină termică continuă).

(a)

Instalații pentru retratarea combustibililor nucleari iradiați;

(b)

instalații destinate:

producerii sau îmbogățirii combustibililor nucleari;

tratării combustibililor nucleari iradiați sau deșeurilor cu un înalt nivel de radioactivitate;

depozitării finale a combustibililor nucleari iradiați;

în exclusivitate depozitării finale a deșeurilor radioactive;

în exclusivitate depozitării (pe o perioadă mai mare de 10 ani) a combustibililor nucleari iradiați sau a deșeurilor radioactive într-un loc diferit de cel de producție.

Topitorii integrate pentru producerea primară a fontei și a oțelului;

instalații destinate producerii metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate din minereu sau materii prime secundare prin procedee metalurgice, chimice sau electrolitice.

5.   Instalații pentru extragerea azbestului și pentru prelucrarea și transformarea azbestului și a produselor care conțin azbest: pentru produse din azbociment, cu o producție anuală de peste 20 000 tone de produse finite, pentru garnituri de fricțiune, cu o producție anuală de peste 50 tone de produse finite și pentru alte utilizări ale azbestului, cu cantități utilizate de peste 200 tone pe an.

6.   Instalații chimice integrate, adică instalații pentru fabricarea la scară industrială a substanțelor prin utilizarea unor procedee de conversie chimică, în care mai multe unități sunt grupate și legate funcțional și care sunt destinate:

(i)

fabricării produselor chimice organice de bază;

(ii)

fabricării produselor chimice anorganice de bază;

(iii)

fabricării îngrășămintelor pe bază de fosfor, azot și potasiu (îngrășăminte simple sau compuse);

(iv)

fabricării produselor fitosanitare de bază și a substanțelor biocide;

(v)

fabricării produselor farmaceutice de bază prin utilizarea unui procedeu chimic sau biologic;

(vi)

fabricării explozibililor.

(a)

Construirea de linii pentru traficul feroviar de lungă distanță și de aeroporturi (2) cu o lungime a pistei de minimum 2 100 m;

(b)

construirea de autostrăzi și șosele (3);

(c)

construirea unei șosele cu patru sau mai multe benzi sau realinierea și/sau lărgirea unei șosele existente cu două sau mai puține benzi pentru a o transforma într-o șosea cu patru sau mai multe benzi, în cazul în care șoseaua nou-constituită sau porțiunea de șosea realiniată și/sau lărgită se întinde pe o lungime de cel puțin 10 km.

(a)

Căi navigabile interne și porturi pentru traficul navigabil intern care să permită accesul ambarcațiunilor de peste 1 350 tone;

(b)

porturi comerciale, cheiuri pentru încărcare și descărcare legate de uscat și porturi de larg (cu excepția cheiurilor pentru bacuri) care permit traficul ambarcațiunilor de peste 1 350 tone.

9.   Instalații de eliminare a deșeurilor periculoase (adică a deșeurilor pentru care se aplică Directiva 91/689/CEE (4) prin incinerare, tratare chimică (procedee definite la anexa IIA la Directiva 75/442/CEE (5), la poziția D9) sau prin îngropare.

10.   Instalații de eliminare a deșeurilor nepericuloase prin incinerare, tratare chimică (procedee definite la anexa IIA la Directiva 75/442/CEE, la poziția D9) cu o capacitate de peste 100 tone pe zi.

11.   Sisteme de captare și de reîncărcare artificială a apei subterane în care volumul anual de apă captată sau reîncărcată atinge sau depășește 10 milioane de metri cubi.

(a)

Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine fluviale, în cazul în care respectivul transfer vizează prevenirea eventualelor penurii de apă și în care volumul anual de apă transferată depășește 100 de milioane metri cubi;

(b)

în toate celelalte cazuri, lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine fluviale, în cazul în care debitul mediu anual, prevăzut pentru mai mulți ani, al bazinului de captare depășește 2 000 de milioane metri cubi și în cazul în care volumul apei transferate este mai mare decât 5 % din acest debit.

Din ambele situații se exclude transferul apei potabile furnizate în rețea.

13.   Instalații de tratare a apei reziduale cu o capacitate superioară celei prevăzute pentru un echivalent de 150 000 de locuitori, în conformitate cu articolul 2 punctul 6 din Directiva 91/271/CEE (6).

14.   Extracția petrolului și a gazelor naturale în scopuri comerciale, în cazul în care cantitatea extrasă depășește 500 tone de petrol pe zi sau 500 000 metri cubi de gaz pe zi.

15.   Baraje și alte instalații destinate reținerii sau depozitării permanente a apei, în cazul în care noul volum de apă sau volumul suplimentar de apă reținută sau depozitată depășește 10 milioane metri cubi.

16.   Conducte pentru transportul gazului, al petrolului sau al produselor chimice cu un diametru mai mare de 800 mm și cu o lungime mai mare de 40 km.

17.   Exploatații de creștere intensivă a păsărilor de curte și a porcinelor cu o capacitate care poate primi mai mult de:

(a)

85 000 de pui maturi, respectiv 60 000 de găini;

(b)

3 000 de porci de producție (cu o greutate mai mare de 30 kg) sau

(c)

900 de scroafe.

18.   Instalații industriale destinate

(a)

fabricării pastei de hârtie din lemn sau din alte materiale fibroase;

(b)

fabricării hârtiei și a cartonului, cu o capacitate de producție de peste 200 tone pe zi.

19.   Cariere și exploatații miniere de suprafață, în cazul în care suprafața șantierului depășește 25 hectare sau, pentru turbării, 150 hectare.

20.   Construirea cablurilor electrice suspendate cu o tensiune de minimum 220 kV și o lungime mai mare de 15 km.

21.   Instalații de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate de minimum 200 000 tone.

ANEXA II

PROIECTE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA ARTICOLULUI 4 ALINEATUL (2)

1.   Agricultura, silvicultura și acvacultura

(a)

Proiecte pentru restructurarea proprietăților funciare rurale;

(b)

proiecte pentru folosirea terenului necultivat sau a suprafețelor seminaturale în scopul exploatării agricole intensive;

(c)

proiecte hidraulice agricole, inclusiv proiecte de irigare și de asanare și desecare a solului;

(d)

împăduriri inițiale și defrișări în vederea reconversiei solului;

(e)

instalații de creștere intensivă a animalelor de fermă (proiecte neincluse în anexa I);

(f)

piscicultură intensivă;

(g)

recuperarea terenului din mare.

2.   Industria extractivă

(a)

Cariere, exploatații miniere la zi și turbării (proiecte neincluse la anexa I);

(b)

exploatații miniere subterane;

(c)

extracția mineralelor prin dragare marină sau fluvială;

(d)

foraje de mare adâncime, cu excepția forajelor pentru investigarea stabilității solului, în special:

foraj geotermic;

foraj pentru depozitarea deșeurilor nucleare;

foraj pentru alimentarea cu apă;

(e)

instalații industriale de suprafață pentru extracția cărbunelui, a petrolului, a gazelor naturale și a minereurilor, precum și a șistului bituminos.

3.   Industria energetică

(a)

Instalații industriale pentru producerea electricității, a aburului și a apei calde (proiecte neincluse la anexa I);

(b)

instalații industriale pentru transportul gazelor, al aburului și al apei calde; transmiterea energiei electrice prin cabluri aeriene (proiecte neincluse la anexa I);

(c)

depozitarea la suprafață a gazelor naturale;

(d)

depozitarea în rezervoare subterane a gazelor combustibile;

(e)

depozitarea la suprafață a combustibililor fosili;

(f)

brichetarea industrială a huilei și a lignitului;

(g)

instalații pentru colectarea și tratarea deșeurilor radioactive (altele decât cele menționate la anexa I);

(h)

instalații pentru producerea energiei hidroelectrice;

(i)

instalații destinate transformării energiei eoliene în energie electrică (parcuri eoliene).

4.   Producerea și prelucrarea metalelor

(a)

Instalații pentru producerea fontei sau a oțelului (fuziune primară sau secundară), inclusiv echipamente pentru turnare continuă;

(b)

instalații pentru prelucrarea metalelor feroase:

(i)

laminoare la cald;

(ii)

fierării cu ciocane;

(iii)

aplicarea unui strat protector metalic prin topire;

(c)

topitorii de metale feroase;

(d)

instalații pentru topirea, inclusiv aliajul, metalelor neferoase, cu excepția metalelor prețioase, precum și a produselor de recuperare (rafinare, turnare prin topire etc.);

(e)

instalații pentru tratarea de suprafață a metalelor și a materialelor plastice prin folosirea unor procedee electrolitice sau chimice;

(f)

fabricarea și asamblarea autovehiculelor și fabricarea motoarelor pentru autovehicule;

(g)

șantiere navale;

(h)

instalații pentru construcția și reparația aeronavelor;

(i)

fabricarea materialului feroviar;

(j)

matrițare de fond prin materiale explozibile;

(k)

instalații pentru calcinarea și sinterizarea minereurilor metalice.

5.   Industria de prelucrare a mineralelor

(a)

Cuptoare de cocs (distilare uscată a cărbunelui);

(b)

instalații pentru fabricarea cimentului;

(c)

instalații pentru producerea azbestului și fabricarea produselor din azbest (proiecte neincluse la anexa I);

(d)

instalații pentru fabricarea sticlei și a fibrei de sticlă;

(e)

instalații pentru topirea substanțelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale;

(f)

fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a țiglei pentru acoperiș, a cărămizii refractare, a țiglei, a gresiei ceramice sau a porțelanului.

6.   Industria chimică (Proiecte neincluse în anexa I)

(a)

Tratarea produselor intermediare și fabricarea preparatelor chimice;

(b)

fabricarea pesticidelor și a produselor farmaceutice, a vopselei și lacurilor, a elastomerilor și a peroxizilor;

(c)

instalații de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice și chimice.

7.   Industria alimentară

(a)

Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale;

(b)

ambalarea în cutii și conserve a produselor animale și vegetale;

(c)

fabricarea produselor lactate;

(d)

fabricarea și malțificarea berii;

(e)

fabricarea dulciurilor și a siropurilor;

(f)

instalații destinate sacrificării animalelor;

(g)

instalații industriale pentru fabricarea amidonului;

(h)

uzine pentru fabricarea făinii de pește și a unturii de pește;

(i)

fabrici de zahăr.

8.   Industriile textilă, a pielăriei, a lemnului și a hârtiei

(a)

Instalații industriale pentru fabricarea hârtiei și a cartonului (proiecte neincluse în anexa I);

(b)

instalații pentru pretratarea (operațiuni de spălare, înălbire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor sau a textilelor;

(c)

uzine pentru tăbăcirea pieilor brute și prelucrate;

(d)

instalații pentru prelucrarea și producerea celulozei.

9.   Industria cauciucului

Fabricarea și tratarea produselor pe bază de elastomeri.

10.   Proiecte de infrastructură

(a)

Proiecte de amenajare a zonelor industriale;

(b)

proiecte de amenajare urbană, inclusiv construirea de centre comerciale și parcări publice;

(c)

construcția de căi ferate și platforme de transbordare intermodală, precum și de terminale intermodale (proiecte neincluse la anexa I);

(d)

construcția de aerodromuri (proiecte neincluse la anexa I);

(e)

construcția de drumuri, porturi și instalații portuare, inclusiv porturi pentru pescuit (proiecte neincluse la anexa I);

(f)

construcția căilor navigabile interne neincluse la anexa I, lucrări de canalizare și de regularizare a inundațiilor;

(g)

baraje și alte instalații destinate să rețină apa sau să o depoziteze pe termen lung (proiecte neincluse la anexa I);

(h)

linii de tramvai, căi ferate aeriene sau subterane, linii suspendate sau linii similare de o anumită categorie și folosite exclusiv sau în principal pentru transportul persoanelor;

(i)

conducte de gaz și petrol (proiecte neincluse la anexa I);

(j)

instalații de apeducte pe distanțe lungi;

(k)

lucrări costiere pentru combaterea eroziunii și lucrări maritime destinate modificării coastei prin construirea de baraje, diguri portuare, jetele și alte lucrări de protecție împotriva acțiunii mării, cu excepția întreținerii și a reconstruirii acestor lucrări;

(l)

sisteme de captare și de reîncărcare artificială a apei subterane neincluse la anexa I;

(m)

lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine fluviale neincluse la anexa I.

11.   Alte proiecte

(a)

Piste permanente de curse automobilistice sau piste de încercare pentru autovehicule;

(b)

instalații pentru evacuarea deșeurilor (proiecte neincluse la anexa I);

(c)

uzine de tratare a apei reziduale (proiecte neincluse la anexa I);

(d)

terenuri de depozitare a nămolului industrial;

(e)

depozitarea fierului vechi, inclusiv a vehiculelor casate;

(f)

bancuri de testare pentru motoare, turbine sau reactoare;

(g)

instalații pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale;

(h)

instalații pentru recuperarea sau distrugerea substanțelor explozibile;

(i)

centre de ecarisaj.

12.   Turism și agrement

(a)

Piste de schi, teleschiuri și telecabine și lucrări de amenajare aferente;

(b)

porturi de agrement;

(c)

sate de vacanță și complexuri hoteliere din afara zonelor urbane și lucrări de amenajare aferente;

(d)

terenuri permanente de camping și campinguri de rulote;

(e)

parcuri de distracții.

Orice modificare sau extensie a proiectelor menționate la anexa I sau la anexa II, deja autorizate, executate sau în curs de executare, care pot avea efecte negative semnificative asupra mediului;

proiecte prevăzute la anexa I care sunt întreprinse exclusiv sau în principal pentru perfectarea și testarea noilor metode și produse și care nu sunt utilizate pentru o perioadă mai lungă de doi ani.

ANEXA III

CRITERII DE SELECȚIE PREVĂZUTE ÎN ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3)

1.   Caracteristicile proiectelor

Caracteristicile proiectelor trebuie luate în considerare în special în funcție de:

dimensiunea proiectului;

cumularea cu alte proiecte;

utilizarea resurselor naturale;

producția de deșeuri;

poluare și alte efecte nocive;

riscul producerii de accidente, legate în special de substanțele și tehnologiile utilizate.

2.   Localizarea proiectelor

Sensibilitatea mediului în zonele geografice care ar putea fi afectate de proiect trebuie luată în considerare în special în funcție de:

destinația existentă a terenului;

bogăția, calitatea și capacitatea de regenerare relativă a resurselor naturale ale zonei;

capacitatea de încărcare a mediului natural, acordând o atenție specială următoarelor zone:

(a)

zone umede;

(b)

zone costiere;

(c)

zone montane și forestiere;

(d)

rezervații și parcuri naturale;

(e)

zone repertorizate sau protejate de legislația internă a statelor membre; arii cu protecție specială indicate de statele membre în conformitate cu Directivele 79/409/CEE și 92/43/CEE;

(f)

zone în care normele de calitate a mediului fixate de legislația comunitară sunt deja depășite;

(g)

zone cu o densitate mare a populației;

(h)

peisaje importante din punct de vedere istoric, cultural și arheologic.

3.   Caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le-ar putea avea un proiect trebuie tratate ținând seama de criteriile enumerate la punctele 1 și 2, în special în funcție de:

răspândirea impactului (zona geografică și ponderea populației afectate);

natura transfrontalieră a impactului;

amploarea și complexitatea impactului;

probabilitatea impactului;

durata, frecvența și reversibilitatea impactului.

ANEXA IV

INFORMAȚII PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1)

1.

Descrierea proiectului, care să cuprindă, în special:

o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect și cerințele în materie de utilizare a terenului în cursul fazelor de construcție și funcționare;

o descriere a principalelor caracteristici ale procedeelor de fabricație, de exemplu, natura și cantitatea materialelor utilizate;

estimarea, în funcție de tip și cantitate, a reziduurilor și a emisiilor potențiale (poluarea apei, aerului și solului, zgomot, vibrații, lumină, căldură, radiații etc.), rezultate din desfășurarea proiectului propus.

2.

După caz, un plan al principalelor alternative studiate de către întreprinzătorul proiectului și o prezentare a principalelor motive care susțin alegerea lui, luând în considerare efectele asupra mediului.

3.

Descrierea elementelor de mediu care ar putea fi afectate în mod semnificativ de către proiectul propus, cuprinzând, în special, populația, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, bunurile materiale, inclusiv patrimoniul arheologic și arhitectural, peisajul și relațiile dintre toți acești factori.

4.

Descrierea (7) efectelor semnificative pe care proiectul propus le poate avea asupra mediului și care rezultă din:

existența proiectului;

utilizarea resurselor naturale;

emisiile de poluanți, crearea fenomenelor nocive și eliminarea deșeurilor,

precum și descrierea de către întreprinzător a metodelor de estimare folosite pentru evaluarea efectelor asupra mediului.

5.

Descrierea măsurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea și, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte nefavorabile asupra mediului.

6.

Un rezumat nontehnic al informațiilor furnizate în rubricile menționate anterior.

7.

Prezentarea oricăror dificultăți (deficiențe tehnice sau lipsa cunoștințelor profesionale) întâlnite de către întreprinzătorul proiectului la sintetizarea informațiilor necesare.


(1)  Centralele nucleare și alte reactoare nucleare nu se mai încadrează în această categorie după ce întreg combustibilul nuclear și alte elemente contaminate radioactiv au fost complet îndepărtate din instalație.

(2)  În sensul prezentei directive, noțiunea de «aeroport» corespunde definiției date prin Convenția de la Chicago din 1944 care instituie Organizația Internațională a Aviației Civile (anexa 14).

(3)  În sensul prezentei directive, noțiunea de «șosea specială» corespunde definiției date prin Acordul european privind principalele artere de trafic internațional din 15 noiembrie 1975.

(4)  JO L 377, 31.12.1991, p. 20. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 94/31/CE (JO L 168, 2.7.1994, p. 28).

(5)  JO L 194, 25.7.1975, p. 39. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 94/3/CE a Comisiei (JO L 5, 7.1.1994, p. 15).

(6)  JO L 135, 30.5.1991, p. 40. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.

(7)  Această descriere ar trebui să cuprindă efectele directe și toate efectele indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu și lung, temporare și permanente, pozitive și negative ale proiectului.