19/Volumul 12

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

95


31997F0719(02)


C 221/11

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACTUL CONSILIULUI

din 19 iunie 1997

de elaborare a celui de-al doilea protocol la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene

(97/C 221/02)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul K.3 alineatul (2) litera (c),

întrucât, în scopul realizării obiectivelor Uniunii Europene, statele membre consideră combaterea criminalității care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene ca fiind o problemă de interes comun care intră sub incidența cooperării instituite prin titlul VI din tratat;

întrucât, prin actul din 26 iulie 1995 (1), Consiliul a elaborat, ca un prim acord, Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene care vizează în special lupta împotriva fraudei care aduce atingere acestor interese;

întrucât, în a doua etapă, Consiliul a elaborat, prin actul din 27 septembrie 1996 (2), un protocol la convenție care vizează în special lupta împotriva actelor de corupție în care sunt implicați funcționari, atât naționali cât și comunitari, și care aduc atingere sau riscă să aducă atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene;

întrucât această convenție trebuie completată printr-un al doilea protocol care vizează în special răspunderea persoanelor juridice, confiscarea, spălarea banilor și cooperarea între statele membre și Comisie în scopul protecției intereselor financiare ale Comunităților Europene și a datelor cu caracter personal în legătură cu aceste interese;

DECIDE elaborarea celui de-al doilea protocol al cărui text figurează în anexă și care este semnat astăzi de reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii,

RECOMANDĂ adoptarea acestuia de către statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.

Adoptat la Luxemburg, 19 iunie 1997.

Pentru Consiliu

Președintele

M. DE BOER


(1)  JO C 316, 27.11.1995, p. 48.

(2)  JO C 313, 23.10.1996, p. 1.