19/Volumul 11

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

195


31997F0625(01)


C 195/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACTUL CONSILIULUI

din 26 mai 1997

de elaborare, în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Convenției privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene

(97/C 195/01)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul K.3 alineatul (2) litera (c),

întrucât statele membre consideră consolidarea cooperării judiciare drept o chestiune de interes comun care intră sub incidența cooperării prevăzute la titlul VI din tratat;

întrucât, în acest scop, este necesar să se elaboreze o convenție privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, având în vedere dispozițiile Protocolului la Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (1),

A DECIS elaborarea convenției al cărei text figurează în anexă și care este semnată astăzi de către reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene,

RECOMANDĂ adoptarea sa de către statele membre în conformitate cu cerințele lor constituționale.

Adoptat la Bruxelles, 26 mai 1997.

Pentru Consiliu

Președintele

W. SORGDRAGER


(1)  JO C 313, 23.10.1996, p. 2.