02/Volumul 09

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

42


31996R2469


L 335/9

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2469/96 AL CONSILIULUI

din 16 decembrie 1996

de modificare a anexei la Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 privind exportul bunurilor culturale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât, în confomitate cu diferitele tradiții artistice din Comunitate, tablourile realizate cu acuarelă, guașă sau pastel sunt considerate fie picturi, fie desene; întrucât, din categoria 4 a anexei la Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 (4) fac parte desenele realizate în întregime de mână, pe orice suport și cu orice material și întrucât din categoria 3 fac parte tablourile și picturile realizate în întregime de mână, pe orice suport și cu orice material; întrucât pragurile financiare care se aplică acestor două categorii sunt diferite; întrucât, pe piața internă, aceasta ar putea duce la serioase diferențe de tratare a tablourilor realizate cu acuarelă, guașă sau pastel în funcție de statul membru în care se găsesc; întrucât, în sensul aplicării prezentului regulament, este necesar să se stabilească din ce categorie fac parte acestea pentru a asigura aplicarea uniformă a pragurilor financiare în Comunitate;

întrucât experiența arată că tablourile realizate cu acuarelă, guașă sau pastel ating un nivel de preț mai ridicat decât cel al desenelor, dar net inferior celui al picturilor în ulei sau tempera; întrucât, în consecință, tablourile realizate cu acuarelă, guașă sau pastel ar trebui clasificate într-o nouă categorie distinctă, cu un prag de 30 000 ECU care ar garanta că operele de mare valoare ar avea nevoie de o licență de export fără a impune autorităților care eliberează aceste licențe un volum excesiv de muncă administrativă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CEE) nr. 3911/92 se modifică după cum urmează:

1.

La rubrica A:

(a)

punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3.

Tablouri și picturi, altele decât cele din categoria 3A sau 4, realizate în întregime de mână, pe orice suport și cu orice material (1)”;

(b)

se inserează următoarea categorie 3A:

„3A.

Acuarele, guașe și pasteluri realizate în întregime de mână, pe orice suport (1)”.

(c)

Punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

Mozaicuri, altele decât cele clasificate în categoriile 1 sau 2, realizate în întregime de mână, cu orice material, și desene realizate în întregime de mână, pe orice suport și cu orice material (1)”.

2.

La rubrica B, se inserează următoarea categorie:

„30 000

3A (Acuarele, guașe și pasteluri)”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică după șase luni de la data publicării.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 1996.

Pentru Consiliu

Președintele

D. HIGGINS


(1)  JO C 6, 11.1.1996, p. 14.

(2)  JO C 166, 10.6.1996, p. 39.

(3)  JO C 97, 1.4.1996, p. 28.

(4)  JO L 395, 31.12.1992, p. 1.