03/Volumul 19

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

96


31996R1312


L 170/8

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1312/96 AL COMISIEI

din 8 iulie 1996

de modificare a anexei III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1311/96 al Comisiei (2), în special articolele 7 și 8,

întrucât, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2377/90, este necesar ca limitele maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar să fie stabilite progresiv pentru toate substanțele farmacologic active utilizate în Comunitate în medicamentele de uz veterinar care urmează să fie administrate animalelor de la care se obțin produse alimentare;

întrucât limitele maxime de reziduuri nu pot fi stabilite decât după examinarea de către Comitetul pentru medicamentele de uz veterinar a tuturor informațiilor pertinente privind securitatea reziduurilor substanței în cauză pentru consumatorul de alimente de origine animală și impactul reziduurilor asupra prelucrării la scară industrială a produselor alimentare;

întrucât este necesar ca, în momentul stabilirii limitelor maxime pentru reziduurile de medicamente de uz veterinar prezente în alimentele de origine animală, să se determine speciile de animale la care aceste reziduuri pot fi prezente, nivelurile autorizate pentru fiecare dintre tipurile de carne obținută de la animalul tratat (produse de analizat) și natura reziduului pertinent pentru controlul reziduurilor (tip de reziduu);

întrucât, în conformitate cu legislația comunitară în materie, pentru controlul reziduurilor este necesar să fie stabilite limite maxime ale reziduurilor pentru produsele de analizat, și anume ficatul sau rinichii; întrucât ficatul și rinichii sunt adesea extrași din carcasele care fac obiectul unor schimburi internaționale și din această cauză este important, de asemenea, să fie stabilite valori limită pentru țesuturile musculare sau adipoase;

întrucât, în cazul medicamentelor de uz veterinar care urmează a fi administrate păsărilor ouătoare, animalelor cu lapte sau albinelor, este de asemenea necesar să fie stabilite valorile limită pentru ouă, lapte sau miere;

întrucât, pentru ca studiile științifice să fie duse la bun sfârșit, este necesar să se insereze clorhidratul de clenbuterol în anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90;

întrucât Directiva 96/22/CE a Consiliului (3) privind interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor b-agoniste în creșterea animalelor interzice utilizarea clenbuterolului în ceea ce privește animalele de fermă, cu excepția anumitor utilizări terapeutice specifice la ecvidee și vaci;

întrucât este necesar să fie prevăzut un termen de șaizeci de zile înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament pentru a permite statelor membre să procedeze, în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament, la toate adaptările necesare în cazul autorizațiilor de punere în circulație a medicamentelor de uz veterinar în cauză acordate în temeiul Directivei 81/851/CEE (4) a Consiliului, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 93/40/CEE (5);

întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamentele de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaizecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 iulie 1996.

Pentru Comisie

Martin BANGEMANN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 1.

(2)  JO L 170, 9.7.1996, p. 4.

(3)  JO L 125, 23.5.1996, p. 3.

(4)  JO L 317, 6.11.1981, p. 1.

(5)  JO L 214, 24.8.1993, p. 31.


ANEXĂ

A.   Anexa III se modifică după cum urmează:

Medicamente cu acțiune asupra sistemului nervos

Substanțe cu acțiune asupra sistemului nervos autonom

3.2.2.   Simpatomimetice β

2

Substanță(e) farmacologic activă(e)

Tip de reziduu

Specii de animale

LMR

Produse de analizat

Alte dispoziții

„3.2.2.1.

Clorhidrat de clenbuterol

Clenbuterol

Bovine

0,5 μg/kg

Ficat, rinichi

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1.7.2000

0,1 μg/kg

Mușchi

Indicație: numai pentru tocoliza vacilor parturiente

0,05 μg/kg

Lapte

 

Ecvidee

0,5 μg/kg

Ficat, rinichi

Valorile provizorii ale LMR expiră la 1.7.2000

0,1 μg/kg

Mușchi

Indicație: tocoliza și tratamentul afecțiunilor respiratorii”