19/Volumul 12

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

60


31996F1023(01)


C 313/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ACTUL CONSILIULUI

din 27 septembrie 1996

de elaborare a unui protocol la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene

(96/C 313/01)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul K.3 alineatul (2) litera (c),

întrucât, în scopul realizării obiectivelor Uniunii Europene, statele membre consideră combaterea infracționalității care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene ca fiind o problemă de interes comun, care intră sub incidența cooperării instituite de titlul VI din tratat;

întrucât, prin actul său din 26 iulie 1995, Consiliul a elaborat ca un prim acord, Convenția privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene, care vizează în special combaterea fraudei care aduce atingere acestor interese;

întrucât este necesar ca, într-o a doua etapă, să se completeze această convenție printr-un protocol care vizează în special lupta împotriva actelor de corupție în care sunt implicați funcționari, atât naționali cât și comunitari, și care aduc atingere sau sunt susceptibile să aducă atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene,

DECIDE elaborarea protocolului al cărui text figurează în anexă, care este semnat astăzi de reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene;

RECOMANDĂ adoptarea acestuia de către statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.

Adoptat la Bruxelles, 27 septembrie 1996.

Pentru Consiliu

Președintele

M. LOWRY