12/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

223


31996D0282


L 107/12

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 10 aprilie 1996

privind reorganizarea Centrului comun de cercetare

(96/282/Euratom)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 8 și articolul 131 alineatul (2),

având în vedere avizul Consiliului de administrație a Centrului comun de cercetare (CCC),

întrucât CCC, prin Decizia nr. 85/593/Euratom a Comisiei din 20 noiembrie 1985 privind reorganizarea Centrului comun de cercetare (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia nr. 94/809/Euratom (2), s-a dotat cu o structură adaptată sarcinilor care îi revin;

întrucât este oportun să se modifice această structură de fiecare dată când Comisia consideră necesar cu scopul de a asigura eficacitatea optimă a activităților CCC și deplina conformitate a acestora cu prioritățile Comisiei;

întrucât Comisia a decis, la 16 ianuarie 1996, ca CCC să devină o direcție generală autonomă a Comisiei cu scopul de a-i conferi autonomia de gestiune necesară pentru buna executare a sarcinilor sale;

întrucât este oportun, din acest motiv, prin prezenta decizie să se înlocuiască Decizia nr. 85/593/Euratom și modificările la aceasta,

DECIDE:

Articolul 1

Centrul comun de cercetare, denumit în continuare „CCC”, este format din unități create de Comisie pentru asigurarea realizării unor programe de cercetare ale Comunității și a altor sarcini pe care i le încredințează Comisia.

Articolul 2

Organele de conducere ale CCC sunt:

directorul general;

consiliul de administrație;

comitetul științific.

Articolul 3

CCC este plasat sub autoritatea unui director general numit de Comisie. Directorul general și o parte a serviciilor care îi sunt direct subordonate au sediul la Bruxelles.

Directorul general ia toate măsurile necesare pentru buna funcționare a CCC în sensul regulamentelor în vigoare și conform competențelor care îi sunt delegate.

În condițiile definite mai jos, directorul general:

pregătește proiectele de programe pentru sectoarele de activitate ale CCC, precum și elementele financiare corespunzătoare, spre a le prezenta Comisiei;

stabilește strategia CCC, în special în ceea ce privește activitățile de natură concurențială și ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura executarea lor;

negociază și încheie contracte cu terți;

asigură executarea programelor și gestiunea financiară;

stabilește organizarea internă a CCC, luând în considerație îndeosebi cerințele bugetului;

exercită, în cadrul responsabilităților acordate, competențele care revin autorității investite cu atribuția de a numi funcționari prin statut și autorității abilitate să încheie contracte de angajare în regimul aplicabil celorlalți agenți.

Articolul 4

(1)   Se instituie un consiliu de administrație al CCC. Acesta este format din următorii membri:

(a)

un reprezentant la nivel înalt al fiecărui stat membru, numit de Comisie pe baza desemnărilor făcute de autoritățile acelui stat;

(b)

un președinte ales de reprezentanții statelor membre menționați la litera (a).

Toți membrii sunt numiți pentru trei ani și mandatul lor poate fi reînnoit.

(2)   Consiliul de administrație are drept sarcină să îl asiste pe directorul general și să emită avize care să fie prezentate Comisiei în chestiuni ce privesc:

rolul CCC în cadrul strategiei comunitare de cercetare și dezvoltare tehnologică;

gestiunea științifică/tehnică și financiară a CCC și executarea sarcinilor care îi sunt încredințate.

În ceea ce privește subiectele delegate directorului general de către Comisie și în conformitate cu ansamblul subiectelor care privesc mai îndeaproape consiliul de administrație, directorul general solicită avizul consiliului de administrație asupra propunerilor, înainte de aplicarea lor.

Avizul prealabil al consiliului de administrație este necesar pentru orice chestiune prezentată Comisiei în vederea luării unei decizii.

Consiliul de administrație tratează în special:

(i)

propunerile de programe de cercetare specifice care trebuie executate de către CCC, precum și propunerile de alte noi sarcini care trebuie să fie încredințate CCC;

(ii)

elaborarea planificării strategice multianuale care acoperă toate activitățile CCC și, în fiecare an, până la 31 decembrie, planificarea activității anuale corespunzătoare, indicând obiectivele fiecărui program de lucru din anul următor și incluzând o descriere sumară a programului, cu datele principale, reperele științifice și cheltuielile estimate;

(iii)

urmărirea rezultatelor programelor specifice de cercetare și dezvoltare tehnologică a CCC:

punerea lor în aplicare, veghind, în mod special, la adecvarea la nevoile Comunității;

coerența evoluției lor cu programele specifice de acțiuni indirecte care au legătură cu programele-cadru; în acest scop consiliul de administrație va organiza, o dată pe an, schimburi de opinii cu comitetele de program în cauză;

eventualele lor ajustări;

(iv)

urmărirea rezultatelor raporturilor cu alte servicii ale Comisiei și cu terții, bazate pe principiul client/contractant;

(v)

strategia privind activitățile concurențiale ale CCC și urmărirea rezultatelor acestora;

(vi)

formularea propunerilor pentru bugetul anual al CCC și monitorizarea execuției bugetare;

(vii)

organizarea CCC;

gestiunea financiară;

investițiile importante;

punerea în aplicare a activităților sale de cercetare;

evaluarea acestor activități de către „grupe de vizitatori” formate din experți independenți și urmărirea aplicării recomandărilor acestora;

(viii)

politica de personal, cu un accent deosebit pe:

formularea propunerilor privind politica de personal a CCC;

aspectele legate de mobilitatea personalului și schimburile de personal științific și tehnic cu organismele publice și private din statele membre;

(ix)

numirile, prelungirea sau încetarea funcțiilor personalului la nivel înalt în CCC.

(3)   Consiliul de administrație emite avize pe baza majorității impuse de articolul 118 alineatul (2) din Tratatul CEEA, voturile fiind ponderate în conformitate cu această dispoziție. Președintele nu participă la vot.

Comisia ține seama, în cea mai mare măsură, de avizele emise de consiliul de administrație. În caz de absență a avizului conform al consiliului de administrație privind o propunere a directorului general, chestiunea trebuie deferită Comisiei, care decide în această privință. Consiliul de administrație este informat cu privire la această decizie. Consiliul este informat, fără întârziere, în cazul în care decizia nu corespunde avizului consiliului de administrație. Este, de asemenea, informat asupra motivelor care justifică această decizie.

În cazul în care Comisia nu acceptă un aviz emis de consiliul de administrație privind subiecte care necesită o decizie a Comisiei, aplicarea măsurilor legate de acestea este amânată cu o lună; în acest timp, subiectele trebuie să fie deferite din nou consiliului de administrație, solicitându-se un nou aviz. La primirea avizului sau la sfârșitul lunii, Comisia ia o decizie finală și informează despre aceasta consiliul de administrație. În cazul în care nu este în măsură să accepte avizul consiliului de administrație, Comisia informează, fără întârziere, Consiliul privind decizia sa, precum și motivele care o justifică. Comisia ține consiliul de administrație la curent cu deciziile sale referitoare la CCC asupra tuturor subiectelor pentru care consiliul de administrație a emis un aviz.

Consiliul de administrație poate, prin intermediul Comisiei, să prezinte din oficiu Consiliului și Parlamentului European avize în ceea ce privește toate chestiunile referitoare la CCC.

(4)   Consiliul de administrație își prezintă observațiile asupra raportului anual de gestiune întocmit de directorul general. Aceste observații, însoțite de raportul anual de gestiune aprobat de Comisie, sunt transmise Consiliului și Parlamentului European.

Consiliul de administrație consiliază directorul general în legătură cu organizarea evaluării sarcinilor îndeplinite de CCC, cu rezultatele științifice și tehnice, precum și cu gestiunea administrativă și financiară a Centrului; el consiliază, de asemenea, în privința selecției de experți independenți chemați să participe la această evaluare. Consiliul de administrație prezintă propriile sale comentarii asupra rezultatelor acestor evaluări.

(5)   Consiliul de administrație se reunește cel puțin de patru ori pe an.

Consiliul de administrație își stabilește regulamentul de procedură, inclusiv organizarea lucrărilor.

CCC asigură secretariatul consiliului de administrație și pune la dispoziția sa toate informațiile de care ar putea avea nevoie.

Articolul 5

Se constituie, pe lângă directorul general, un comitet științific al CCC.

Comitetul științific este compus jumătate din membrii desemnați de directorul general dintre principalii responsabili de unități sau de proiecte și personalul științific la nivel înalt și jumătate din reprezentanții personalului științific și tehnic aleși de personalul științific și tehnic.

Comitetul științific este consultat periodic de directorul general asupra tuturor problemelor cu caracter științific și tehnic legate de activitatea CCC. În această calitate, comitetul participă la elaborarea proiectelor de programe.

Articolul 6

(1)   Luând în considerație politica generală adoptată de Consiliu și Parlamentul European și pe baza orientărilor generale date de Comisie, directorul general stabilește proiectele de programe pentru sectoarele de activitate ale CCC.

(2)   Consiliul de administrație este consultat asupra proiectelor de programe.

(3)   Comisia, căreia i se prezintă proiectele de programe, procedează la examinarea acestor texte sub aspectul politicilor generale ale Comunității și ținând cont de situația bugetară a acesteia. Ea adoptă propunerile în condițiile prevăzute de tratat și le prezintă Consiliului.

Articolul 7

(1)   Directorul general răaspunde pentru buna executare a programelor încredințate CCC. El orientează, prin deciziile sale, acțiunea institutelor și serviciilor, în special în ceea ce privește opțiunile pe care le comportă realizarea obiectivelor programelor.

(2)   El furnizează Comisiei toate elementele necesare pentru a-i permite să întocmească rapoartele prevăzute în temeiul articolului 11 din Tratatul Euratom.

(3)   Directorul general, atât în stadiul executării programelor, cât și în cel al elaborării lor, veghează, după caz, ca toate deciziile să fie luate cu asigurarea coeziunii și articulării raționale între programele succesive, luând în considerație în special infrastructura științifică și industrială a CCC. Directorul general pregătește îndeosebi revizuirea programelor, care are loc la fiecare doi ani.

Articolul 8

(1)   Directorul general stabilește în fiecare an elementele financiare necesare executării programelor pentru a permite elaborarea părții corespunzătoare din proiectul de buget preliminar al Comunităților. Aceste elemente includ în special previziuni ale încasărilor și cheltuielilor aferente executării de către CCC a activităților concurențiale.

Dispozițiile articolului 6 se aplică mutatis mutandis la întocmirea proiectelor de buget preliminare în ceea ce privește activitățile de cercetare.

(2)   Directorul general autorizează cheltuielile CCC; semnează ordinele de plată și cecurile încasate; încheie contracte și contractele de achiziții publice și autorizează transferurile de credite.

(3)   Directorul general prezintă Comisiei, la sfârșitul exercițiului financiar, situația încasărilor și a cheltuielilor realizate în acel exercițiu financiar.

(4)   Comisia numește agentul însărcinat cu controlul angajării și autorizării cheltuielilor, precum și cu controlul încasărilor.

(5)   Comisia numește contabilul însărcinat cu plata cheltuielilor și încasarea veniturilor, precum și cu manipularea fondurilor și a valorilor, de conservarea cărora este responsabil.

Articolul 9

(1)   Directorul general exercită asupra personalului CCC competențele conferite unei autorități investite cu putere de numire, în sensul atribuțiilor care îi sunt delegate.

(2)   Cu toate acestea, în ceea ce privește funcționarii și agenții de gradul A1 și A2, competențele prevăzute la articolele 29, 49, 50 și 51, precum și la titlul VI din statut sunt exercitate de Comisie la propunerea directorului general.

(3)   Directorul general ia, în numele Comisiei, toate măsurile necesare în scopul de a asigura securitatea persoanelor și instalațiilor aflate sub răspunderea sa.

Articolul 10

Directorul general poate să delege directorului general adjunct și directorilor competențele care îi sunt conferite.

Adoptată la Bruxelles, 10 aprilie 1996.

Pentru Comisie

Édith CRESSON

Membru al Comisiei


(1)  JO L 373, 31.12.1985, p. 6.

(2)  JO L 330, 21.12.1994, p. 64