03/Volumul 17

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

106


31995R1517


L 147/51

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1517/95 AL COMISIEI

din 29 iunie 1995

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 cu privire la regimurile de export și import ale produselor compuse pe bază de cereale pentru hrana animalelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1162/95 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului licențelor de import și de export în sectorul cerealelor și orezului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei și prin Regulamentul (CE) nr. 3290/94 (2), în special articolul 10 alineatul (4), articolul 11 alineatul (4), articolul 13 alineatul (11) și articolul 16 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1418/76 al Consiliului din 21 iunie 1976 privind organizarea comună a piețelor în sectorul orezului (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3290/94, în special articolul 13 alineatul (4) articolul 14 alineatul (16) și articolul 17,

întrucât, în funcție de compoziție, hrana pentru animale preparată conform codului CN 2309 se încadrează în sfera de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 sau a Regulamentului (CEE) nr. 804/68 al Consiliului din 27 iunie 1968 privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate (4), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei și prin Regulamentul (CE) nr. 3290/94; întrucât, în cazul acelor produse care se încadrează în sfera de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92, prelevările la import sunt înlocuite prin drepturi vamale de import de la 1 iulie 1995;

întrucât articolul 9 din Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 prevede prezentarea unei licențe de import sau export pentru produsele enumerate la articolul 1 din regulamentul respectiv, care includ preparatele de tipurile utilizate pentru hrana animalelor;

întrucât articolul 13 din Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 prevede o restituirela export acordată în legătură cu bunurile enumerate în anexa A la regulamentul respectiv; întrucât scopul principal al restituirii este de a compensa diferența dintre prețurile produselor de bază din cadrul Comunității și cele de pe piața mondială; întrucât trebuie stabilite normele generale de acordare a acestei restituiri;

întrucât, în scopul achitării restituirii, trebuie luate în considerare numai produsele ale căror cantități înglobate în produsul compus pentru hrana animalelor și trăsăturile acestora sunt cu adevărat reprezentative pentru esența produsului alimentar pe bază de cereale în cauză, adică cereale, făină de cereale și produse nepreparate derivate din măcinarea și tratarea cerealelor, excluzându-se alte produse a căror includere în produsele de acest tip pentru hrana animalelor este complementară sau marginală;

întrucât valoarea restituirii pentru aceste diverse produse cerealiere ar trebui să ia în calcul mai ales diferența dintre prețurile de pe piața mondială și cele de pe piața comunitară pentru cerealele de bază, adică porumb, grâu și orz;

întrucât ajustarea restituirilor fixate în avans ar trebui să țină cont de factorii pe care s-a bazat restituirea; întrucât această ajustare trebuie să țină cont de conținutul de produse cerealiere;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 1913/69 al Comisiei din 29 septembrie 1969 privind acordarea și fixarea în avans a restituirilor la export la produsele compuse pe bază de cereale pentru hrana animalelor (5), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1707/94 (6) și Regulamentul (CEE) nr. 1619/93 al Comisiei din 25 iunie 1993 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului privind regimurile aplicabile la produsele pe bază de cereale pentru hrana animalelor (7) ar trebui abrogate de la 1 iulie 1995; întrucât prezentul regulament preia dispozițiile regulamentelor respective și le adaptează la situația actuală a pieței și la punerea în aplicare a acordurilor la care s-a ajuns ca parte a Rundei Uruguay de negocieri comerciale multilaterale;

întrucât, deoarece articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 891/89 al Comisiei (8), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1043/95, a fost inclus în articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1162/95 al Comisiei din23 mai 1995 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului licențelor de import și de export în sectorul cerealelor și orezului (9), regulamentul respectiv ar trebui modificat pentru a permite emiterea de licențe în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CEE) nr. 1766/92;

întrucât Comitetul de gestionare a cerealelor nu și-a dat avizul în limita de timp stabilită de către președintele său,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

TITLUL I

Restituiri

Articolul 1

(1)   Restituirile la export pentru produsele care se încadrează în codurile NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 și 2309 90 53 și enumerate în anexa A la Regulamentul (CEE) nr. 1766/92, denumite în continuare „produse compuse pe bază de cereale pentru hrana animalelor”, se fixează în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   Produsele compuse pe bază de cereale pentru hrana animalelor se clasifică conform codurilor CN din anexa I.

Articolul 2

(1)   Pe parcursul unei luni date, restituire la export care poate fi acordată cu privire la produsele compuse pe bază de cereale pentru hrana animalelor se fixează pe tonă pentru fiecare tip de cereale înglobate în produsele compuse pe bază de cereale pentru hrana animalelor, luându-se în considerare următoarele criterii:

(a)

media restituirilor acordate pe parcursul lunii precedente pentru cele mai frecvent utilizate cereale de bază, ajustată în funcție de creșterea pe luna în curs;

(b)

media drepturilor vamale de import pentru cele mai frecvent utilizate cereale de bază;

(c)

punctele de desfacere și condițiile de vânzare pentru produsele în cauză pe piața mondială;

(d)

necesitatea de a evita perturbările pe piața comunitară;

(e)

aspectele economice ale exporturilor vizate.

(2)   Restituirile se fixează cel puțin o dată pe lună.

Articolul 3

(1)   Dacă este necesar, restituirea se ajustează în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1162/95. Ajustarea se efectuează prin mărirea sau micșorarea restituirii printr-o valoare care rezultă din fiecare dintre ajustările menționate la alineatele (1) și (2) din articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1162/95, pe tonă de produs cerealier inclus în produsul compus pentru hrana animalelor. Dacă este necesar, restituirea poate fi ajustată și în lumina prețului laptelui praf pentru luna de export.

Se fixează un factor de corecție pentru acest produs, luându-se în considerare valoarea ajutorului acordat pentru laptele praf utilizat în hrana animală pe parcursul lunii de export.

(2)   În sensul aplicării articolului 13 alineatul (8) din Regulamentul (CEE) nr. 1766/92, valoarea zero nu este considerată restituire și, în consecință, ajustarea menționată la articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1162/95 nu se aplică.

Articolul 4

(1)   Exportatorul notifică autorităților competente, până la încheierea formalităților, compoziția totală sau produsul compus pe bază de cereale pentru hrana animalelor, specificând procentul din fiecare tip de produs încorporat după poziția în nomenclatorul produselor agricole pentru restituirile la export și cantitatea exactă de porumb și alte cereale.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura acuratețea declarației.

Articolul 5

Comisia este notificată de către statele membre, în fiecare zi înainte de ora 3 p.m. (ora Bruxelles-ului), în privința cantităților de produse compuse pe bază de cereale pentru hrana animalelor în legătură cu care s-au solicitat licențe.

Această notificare trebuie să facă deosebirea între cererile cu restituire la export sau taxă la export și cererile fără restituire.

Notificarea trebuie să precizeze și cantitățile maxime de cereale înglobate în produsele compuse pentru hrana animalelor așa cum se arată în cererile pentru licențele de export.

TITLUL II

Clauză de penalitate manco

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 6

(1)   Dacă, la unul sau mai multe produse, sunt îndeplinite condițiile menționate la articolul 16 din Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 și articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 1418/76, Comisia poate lua următoarele măsuri:

(a)

aplicarea unei taxe la export. Această taxă se fixează de către Comisie o dată pe săptămână. Ea poate diferi în funcție de destinație;

(b)

suspendarea totală sau parțială a emiterii licențelor de export;

(c)

respingerea totală sau parțială a cererilor pe rol pentru licențe de export.

(2)   Taxa la export menționată la alineatul (1) litera (a) se aplică în ziua în care se încheie formalitățile vamale.

Cu toate acestea, la cererea solicitantului, prezentată concomitent cu cererea de licență, taxa laexport aplicabilă în ziua depunerii cererii de licență se aplică unei operațiuni de export efectuate în termenul de valabilitate a licenței.

(3)   Comisia notifică statelor membre decizia sa și publică această decizie.

Articolul 7

În scopul calculării restituirii , conținutul de produse lactate în produsele compuse pe bază de cereale pentru hrana animalelor poate fi stabilit prin înmulțirea cu 2 a conținutului de lactoză al fiecărei tone de produs.

Articolul 8

În cazul în care, în scopul aplicării prezentului regulament la alte importuri sau exporturi, trebuie stabilit conținutul de amidon și lactoză, se stabilesc metode analitice, pentru amidon în conformitate cu procedura stabilită la articolul 23 din Regulamentul (CEE) nr. 1766/92, iar pentru lactoză în conformitate cu procedura stabilită la articolul 30 din Regulamentul (CEE) nr. 804/68.

Articolul 9

Articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1162/95 se înlocuiește cu următorul:

„(2)   Fără a aduce atingere articolului 13a din Regulamentul (CEE) nr. 3719/88, pentru produsele care se încadrează în codurile NC: 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 și 2309 90 53 care conțin mai puțin de 50 % din greutatea produselor lactate, cererile de licență pentru export trebuie să evidențieze:

la secțiunea 15, descrierea produsului și codul de opt cifre; în cazul produselor care se încadrează în două sau mai multe subdiviziuni adiacente, exportatorul poate să indice nomenclatorul de restituirecu 11 cifre;

la secțiunea 16, referința «2309»;

la secțiunile 17 și 18, cantitatea de produse compuse pentru hrana animalelor care trebuie să fie exportată;

la secțiunea 20, conținutul în produse cerealiere care vor fi înglobate în produsul compus pentru hrana animalelor în cazul în care acesta este cunoscut, făcându-se distincția între porumb și alte cereale; în caz contrar, dacă se utilizează dispoziția menționată mai sus, de adnotare a secțiunii 15, paranteza care indică cantitățile de porumb și alte cereale înglobate.

Detaliile incluse în cereri trebuie prezentate în licențele de export.”

Articolul 10

Regulamentele (CEE) nr. 1913/69 și (CEE) nr. 1619/93 se abrogă de la 1 iulie 1995. Cu toate acestea, ele continuă să se aplice în cazul licențelor emise înainte de 1 iulie 1995.

Articolul 11

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică în cazul certificatelor emise de la 1 iulie 1995.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 1995.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 181, 1.7.1992, p. 21.

(2)  JO L 349, 31.12.1994, p. 105.

(3)  JO L 166, 25.6.1976, p. 1.

(4)  JO L 148, 28.6.1968, p. 13.

(5)  JO L 246, 30.9.1969, p. 11.

(6)  JO L 180, 14.7.1994, p. 19.

(7)  JO L 155, 26.6.1993, p. 24.

(8)  JO L 94, 7.4.1989, p. 13.

(9)  JO L 106, 11.5.1995, p. 8.


ANEXĂ

Codul NC

Descrierea bunurilor

2309

Preparate din categoria utilizată în hrana animalelor

ex 2309 10

- Hrană pentru câini sau pisici, destinată vânzării cu amănuntul:

 

- - Cu conținut de amidon, glucoză, sirop de glucoză, maltodextrină sau sirop de maltodextrină care se încadrează la subtitlurile 1702 30 51 la 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 și 2106 90 55 sau produse lactate:

 

- - - Cu conținut de amidon, glucoză, sirop de glucoză, maltodextrină sau sirop de maltodextrină:

 

- - - - Fără conținut de amidon sau cu conținut de 10 % sau mai mic în greutate amidon:

2309 10 11

- - - - - Fără conținut de produse lactate sau cu conținut mai mic de 10 % în greutate de astfel de produse

2309 10 13

- - - - - Cu conținut mai mare de 10 % dar mai mic de 50 % în greutate produse lactate

 

- - - - Cu conținut mai mare de 10 %, dar mai mic de 30 % în greutate amidon:

2309 10 31

- - - - - Fără conținut de produse lactate sau cu conținut mai mic de 10 % în greutate de astfel de produse

2309 10 33

- - - - - Cu conținut mai mare de 10 %, dar mai mic de 50 % în greutate produse lactate

 

- - - - Cu conținut mai mare de 30 % în greutate de amidon:

2309 10 51

- - - - - Fără conținut de produse lactate sau cu conținut mai mic de 10 % în greutate de astfel de produse

2309 10 53

- - - - - Cu conținut mai mare de 10 %, dar mai mic de 50 % în greutate produse lactate

ex 2309 90

- - Altele:

 

- - - Altele:

 

- - - Cu conținut de amidon, glucoză, sirop de glucoză, maltodextrină sau sirop de maltodextrină care se încadrează la subtitlurile 1702 30 51 la 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 și 2106 90 55 sau produse lactate:

 

- - - - Cu conținut de amidon, glucoză, sirop de glucoză, maltodextrină sau sirop de maltodextrină:

 

- - - - - Fără conținut de amidon sau cu conținut de 10 % sau mai mic în greutate amidon:

2309 90 31

- - - - - - Fără conținut de produse lactate sau cu conținut mai mic de 10 % în greutate de astfel de produse

2309 90 33

- - - - - - Cu conținut mai mare de 10 %, dar mai mic de 50 % în greutate produse lactate

 

- - - - - Cu conținut de amidon mai mare de 10 %, dar mai mic de 30 % în greutate amidon:

2309 90 41

- - - - - - Fără conținut de produse lactate sau cu conținut mai mic de 10 % în greutate de astfel de produse

2309 90 43

- - - - - - Cu conținut mai mare de 10 %, dar mai mic de 50 % în greutate produse lactate

 

- - - - - Cu conținut de amidon mai mare de 30 % în greutate amidon:

2309 90 51

- - - - - - Fără conținut de produse lactate sau cu conținut mai mic de 10 % în greutate de astfel de produse

2309 90 53

- - - - - - Cu conținut mai mare de 10 %, dar mai mic de 50 % în greutate produse lactate