05/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

118


31995R0354


L 041/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 354/95 AL CONSILIULUI

din 20 februarie 1995

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 privind înființarea Centrului European pentru dezvoltarea formării profesionale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere actul de aderare din 1994 și, în special, articolul 169,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât, în temeiul Regulamentului nr. 337/75/CEE (1), a fost înființat Centrul european pentru dezvoltarea formării profesionale;

întrucât componența consiliului de administrație al centrului menționat anterior trebuie adaptată pentru a lua în considerare aderarea Austriei, Finlandei și Suediei,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 337/75 se modifică după cum urmează:

1.

În teza introductivă, expresia „39 de membri” se înlocuiește cu „48 de membri”.

2.

La litera (a), (b) și (c), expresia „12 membri” se înlocuiește cu „15 membri”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 1995.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 februarie 1995.

Pentru Consiliu

Președintele

E. ALPHANDÉRY


(1)  JO L 39, 13.2.1975, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 251/95 (JO L 30, 9.2.1995, p. 1).