01/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

162


31995D0320


L 188/14

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 12 iulie 1995

privind constituirea Comitetului științific pentru stabilirea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici

(95/320/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât reglementările comune privind securitatea, igiena și sănătatea în muncă trebuie să asigure o protecție adecvată a sănătății lucrătorilor la locul de muncă în cadrul Comunității;

întrucât elaborarea și modificarea reglementărilor comune privind securitatea, igiena și sănătatea în muncă necesită o evaluare științifică a riscului la locul de muncă și a măsurilor care trebuie să fie aplicate pentru a oferi protecție împotriva acestor riscuri;

întrucât o astfel de evaluare necesită participarea unor persoane cu o înaltă pregătire științifică în toate domeniile legate de securitatea, igiena și sănătatea în muncă;

întrucât, cu ocazia adoptării Directivei 88/642/CEE a Consiliului (1) de modificare a Directivei 80/1107/CEE (2) privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor asociate cu expunerea la agenți chimici, fizici și biologici la locul de muncă, Consiliul a invitat Comisia să înființeze un comitet științific care să răspundă de evaluarea datelor științifice disponibile necesare pentru a se stabili valorile-limită;

întrucât Comisia a răspuns pozitiv solicitării Consiliului și, începând din 1990, a consultat în mod neoficial un grup de specialiști în domeniu în problema valorilor-limită de expunere profesională;

întrucât, în comunicarea sa privind programul de securitate, igienă și sănătate în muncă, Comisia a inclus printre obiectivele pentru următorii cinci ani elaborarea unor măsuri de prevenire în legătură cu agenții chimici;

întrucât este importantă obținerea de către Comisie a unor avize științifice imparțiale din partea unor persoane cu înaltă calificare, pentru a se putea desfășura acest studiu continuu;

întrucât, în acest scop, este necesară crearea unui comitet științific cu caracter consultativ pe lângă Comisie,

DECIDE:

Articolul 1

Se constituie pe lângă Comisie Comitetul științific (denumit în continuare „comitetul”) care va studia efectele agenților chimici asupra sănătății lucrătorilor la locul de muncă.

Articolul 2

(1)   Sarcina comitetului este de a pune la dispoziția Comisiei, la cerere, avizul său privind problemele care se referă la analiza toxicologică a substanțelor chimice din punct de vedere al efectelor acestora asupra sănătății lucrătorilor.

În mod deosebit, comitetul este consultat în legătură cu stabilirea limitelor de expunere profesională (LEP), calculate pe baza unor date științifice și, după caz, propune:

media ponderată pentru timpul de lucru de opt ore (TWA);

valorile-limită pe termen scurt/marja valorilor-limită (STEL);

valori-limită biologice.

LEP pot fi suplimentate, după caz, cu alte notații.

Comitetul emite un aviz asupra oricărei posibile absorbții a substanței în cauză pe alte căi (de exemplu prin piele și/sau prin mucoase).

(2)   Orice recomandare trebuie susținută de informații privind datele de bază, efectele esențiale, tehnicile de extrapolare utilizate, precum și prin prezentarea tuturor datelor privind eventualele pericole care amenință sănătatea. Se va indica, de asemenea, fezabilitatea monitorizării expunerii la toate valorile-limită propuse.

(3)   Comitetul analizează permanent toți factorii științifici relevanți pentru stabilirea LEP și face recomandări pentru a veni în sprijinul Comisiei în stabilirea priorităților.

(4)   La cererea Comisiei, comitetul desfășoară și alte acțiuni de evaluare toxicologică a agenților chimici.

Articolul 3

(1)   Comitetul este format din cel mult 21 de membri care provin din toate statele membre și reflectă întreaga gamă de cunoștințe științifice necesare pentru îndeplinirea mandatului prevăzut la articolul 2, printre care se numără în mod deosebit cunoștințele de chimie, toxicologie, epidemiologie, medicina muncii și igiena industrială, precum și competența generală în stabilirea LEP.

(2)   Comisia numește membrii comitetului, după consultarea statelor membre respective, având în vedere necesitatea de a se asigura reprezentarea diferitelor domenii specifice.

(3)   Comitetul alege dintre membrii săi un președinte și doi vicepreședinți pentru un mandat de trei ani. Alegerea se face cu o majoritate de două treimi din membrii prezenți.

(4)   Membrii comitetului sunt aleși pentru un mandat de trei ani. Mandatul poate fi reînnoit. La expirarea mandatului de trei ani, membrii comitetului rămân în funcție până la înlocuire sau până la reînnoirea mandatului.

În caz de demisie sau deces al unui membru al comitetului în timpul mandatului, Comisia numește un nou membru al comitetului în conformitate cu prevederile alineatului (2).

Articolul 4

Lista membrilor se publică de către Comisie, spre informare, în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 5

(1)   Comitetul poate constitui grupuri de lucru dintre membrii săi, cu acordul reprezentanților Comisiei.

(2)   Mandatul grupurilor de lucru este de a întocmi rapoarte către comitet privind temele de studiu indicate.

Articolul 6

(1)   Ședințele comitetului au loc, în general, de patru ori pe an.

(2)   Reprezentanții Comisiei pot invita la ședințe persoane cu o pregătire deosebită în domeniul aflat în studiu.

(3)   Serviciile Comisiei asigură secretariatul comitetului și al grupurilor de lucru.

(4)   Reprezentanții Comisiei iau parte la ședințele comitetului și ale grupurilor de lucru.

Articolul 7

Comitetul și grupurile sale de lucru se reunesc de obicei la sediul Comisiei atunci când ședințele sunt convocate de Comisie. Cu toate acestea, în împrejurări excepționale și ori de câte ori este necesar din considerente științifice, ședințele convocate de Comisie pot fi organizate și în afara sediului acesteia.

Articolul 8

(1)   Deliberările comitetului se referă la solicitarea de aviz formulată de reprezentanții Comisiei.

Atunci când solicită avizul comitetului, reprezentanții Comisiei pot stabili termenul pentru emiterea avizului respectiv.

(2)   Comitetul întreprinde toate eforturile necesare pentru a putea da o recomandare pe baza unui consens. Deliberările comitetului nu sunt urmate de vot.

(3)   Atunci când avizul solicitat a fost formulat ca urmare a unui acord unanim al membrilor comitetului, se trece la elaborarea unor concluzii comune. Dacă nu există un acord unanim, se întocmește un raport care să reflecte diferitele puncte de vedere exprimate pe parcursul dezbaterilor, sub coordonarea reprezentanților Comisiei.

(4)   Fără a aduce atingere prevederilor articolului 9 alineatul (1), Comisia publică avizele comitetului.

Articolul 9

Fără a aduce atingere prevederilor articolului 214 din tratat, membrii comitetului au obligația de a nu dezvălui informațiile de care iau cunoștință în cadrul lucrărilor comitetului, în cazul în care Comisia îi informează că avizul solicitat se referă la chestiuni cu caracter confidențial.

În astfel de cazuri, la ședință sunt prezenți doar membrii comitetului și reprezentanții Comisiei.

Adoptată la Bruxelles, 12 iulie 1995.

Pentru Comisie

Pádraig FLYNN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 356, 24.12.1988, p. 74.

(2)  JO L 327, 3.12.1980, p. 8.