03/Volumul 15

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

228


31994R2257


L 245/6

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2257/94 AL COMISIEI

din 16 septembrie 1994

de stabilire a standardelor de calitate pentru banane

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 404/93 al Consiliului din 13 februarie 1993 privind organizarea comună a pieței în sectorul bananelor (1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 3518/93 al Comisiei (2), în special articolul 4,

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 404/93 prevede stabilirea de standarde comune de calitate pentru bananele destinate consumului în stare proaspătă, cu excepția bananelor din soiul Musa paradisiaca (plantains); întrucât scopul acestor standarde este de a asigura aprovizionarea pieței cu produse de calitate omogenă și satisfăcătoare, în special în cazul bananelor recoltate în Comunitate, pentru care ar trebui făcute eforturi de îmbunătățire a calității;

întrucât, având în vedere gama largă de soiuri comercializate în Comunitate și practicile de comercializare, ar trebui stabilite standarde minime pentru bananele verzi necoapte, fără a aduce atingere stabilirii ulterioare a standardelor aplicabile la o etapă diferită de comercializare; întrucât caracteristicile bananelor-smochină și modul de comercializare a acestora determină excluderea acestor produse din sfera de aplicare a standardelor comunitare;

întrucât statele membre producătoare de banane aplică în prezent standarde naționale pe teritoriul lor în diferite etape de comercializare a bananelor; întrucât, având în vedere obiectivul urmărit, este oportun să fie permisă menținerea în vigoare a normelor existente pentru producția lor, dar numai în etapele ulterioare etapei bananelor verzi necoapte, cu condiția ca aceste norme să nu intre în conflict cu standardele comunitare și să nu împiedice libera circulație a bananelor în Comunitate;

întrucât ar trebui să se ia în considerare faptul că, din cauza factorilor climatici, condițiile de producție în regiunile comunitare precum Madeira, Azore, Algarve, Creta și Laconia sunt dificile, astfel încât bananele nu se dezvoltă în aceste regiuni până la lungimea minimă stabilită; întrucât, în acest caz, bananele pot fi comercializate, dar numai în clasa a II-a;

întrucât Comitetul de gestionare a bananelor nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Standardele de calitate aplicabile bananelor care intră sub incidența codului NC ex 0803, cu excepția bananelor din soiul Musa paradisiaca (plantains), bananelor-smochină și bananelor destinate transformării, sunt stabilite în anexa I.

Aceste standarde se aplică bananelor originare din țări terțe în etapa de punere în liberă circulație, bananelor originare din Comunitate în etapa primei debarcări într-un port comunitar și bananelor livrate în stare proaspătă consumatorului în zonele de producție în etapa de scoatere din atelierul de ambalare.

Articolul 2

Standardele prevăzute la articolul 1 nu afectează aplicarea, în etapele ulterioare de comercializare, a normelor naționale care:

nu împiedică libera circulație a bananelor originare din țări terțe sau alte regiuni ale Comunității și care respectă standardele stabilite în prezentul regulament

și

nu sunt incompatibile cu standardele stabilite în prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1995.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 septembrie 1994.

Pentru Comisie

René STEICHEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 47, 25.2.1993, p. 1.

(2)  JO L 320, 22.12.1993, p. 15.


ANEXA I

STANDARDE DE CALITATE PENTRU BANANE

I.   DEFINIȚIA PRODUSULUI

Prezentul standard se aplică bananelor din soiurile (cultivarii) Musa (AAA) spp, subgrupele Cavendish și Gros Michel, prevăzute de anexa II, destinate livrării în stare proaspătă consumatorului, după ambalare. Bananele din soiul Musa paradisiaca (plantains), bananele destinate transformării industriale și bananele-smochină nu sunt incluse.

II.   DISPOZIȚII PRIVIND CALITATEA

Obiectul prezentului standard este de a defini cerințele de calitate pentru bananele verzi necoapte după ambalare.

A.   Cerințe minime

În toate clasele, sub rezerva dispozițiilor speciale pentru fiecare clasă și a toleranțelor permise, bananele trebuie să fie:

verzi și necoapte,

întregi,

tari,

sănătoase; se exclud produsele afectate de putrezire sau deteriorare care le fac improprii consumului,

curate, practic fără corpuri străine vizibile,

practic fără paraziți,

practic fără deteriorări cauzate de paraziți,

cu pedunculul intact, fără îndoituri, infecție fungică sau desicare,

cu pistilurile rupte,

fără malformații sau curbură anormală a fructului,

practic fără lovituri,

practic fără deteriorări cauzate de temperaturile joase,

fără umiditate exterioară anormală,

fără miros și/sau gust străin.

De asemenea, mănunchiurile sau ciorchinii (fragmente de mănunchiuri) trebuie să conțină:

o porțiune suficientă de coroană cu colorit normal, sănătoasă și fără infecție fungică,

o coroană tăiată curat, nu oblic, fără urme de smulgere sau fragmente de tulpină.

Dezvoltarea și starea de maturitate a bananelor trebuie să permită:

rezistența la transport și manipulare

și

ajungerea la destinație în condiții satisfăcătoare, în vederea obținerii unui grad corespunzător de maturitate după coacere.

B.   Clasificare

Bananele se clasifică în trei clase definite mai jos:

(i)

Clasa „Extra”

Bananele încadrate în această clasă trebuie să fie de calitate superioară. Acestea trebuie să prezinte caracteristicile soiului și/sau tipului comercial.

Fructele trebuie să nu prezinte defecte, cu excepția unor ușoare pete superficiale care nu acoperă mai mult de 1 cm2 din suprafața fructului, cu condiția ca acestea din urmă să nu afecteze aspectul general al mănunchiului sau al ciorchinelui, calitatea, capacitatea de păstrare sau prezentarea coletului.

(ii)

Clasa I

Bananele încadrate în această clasă trebuie să fie de calitate bună. Acestea trebuie să prezinte caracteristicile soiului și/sau tipului comercial.

Cu toate acestea, se admit următoarele defecte ușoare ale fructelor, cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al mănunchiului sau ciorchinelui, calitatea, capacitatea de păstrare sau prezentarea coletului:

defecte ușoare de formă,

defecte ușoare ale cojii datorate frecării și alte ușoare pete superficiale care să nu acopere mai mult de 2 cm2 din suprafața fructului.

Aceste defecte ușoare nu pot afecta sub nici o formă pulpa fructului.

(iii)

Clasa II

Această clasă cuprinde bananele care nu pot fi încadrate în clasele superioare, dar care îndeplinesc cerințele minime menționate anterior.

Se admit următoarele defecte ale fructelor, cu condiția ca bananele să-și păstreze caracteristicile esențiale cu privire la calitate, capacitatea de păstrare și aspect:

defecte de formă,

defecte ale cojii datorate zgârierii, frecării sau altor cauze, cu condiția ca suprafața totală afectată să nu acopere mai mult de 4 cm2 din suprafața fructului.

Aceste defecte nu pot afecta sub nici o formă pulpa fructului.

III.   DISPOZIȚII PRIVIND CALIBRAREA

Calibrul este determinat de:

lungimea pulpei comestibile a fructului, exprimată în centimetri și măsurată de-a lungul feței convexe, de la capătul cu inflorescență până la baza pedunculului.

gradul, și anume măsura grosimii unei secțiuni transversale a fructului, exprimată în milimetri, între fețele laterale și mijloc, perpendicular pe axa longitudinală.

Fructul de referință pentru măsurarea lungimii și a gradului este:

fructul mijlociu pe rândul exterior al mănunchiului,

fructul de lângă tăietura care secționează mănunchiul, pe rândul exterior al ciorchinelui.

Lungimea minimă admisă este de 14 cm și gradul minim admis este de 27 mm.

Prin derogare de la ultimul alineat, bananele produse în Madeira, Azore, Algarve, Creta și Laconia care au mai puțin de 14 cm în lungime pot fi comercializate în Comunitate, dar trebuie clasificate în clasa II.

IV.   DISPOZIȚII PRIVIND TOLERANȚELE

Toleranțele de calitate și de calibru se admit în fiecare colet pentru produse care nu îndeplinesc cerințele clasei indicate.

A.   Toleranțele de calitate

(i)

Clasa „Extra”

5 % din numărul sau din greutatea bananelor care nu îndeplinesc cerințele clasei „extra” dar care îndeplinesc cerințele pentru clasa I, sau, în mod excepțional, care se încadrează în toleranțele pentru această clasă.

(ii)

Clasa I

10 % din numărul sau greutatea bananelor care nu îndeplinesc cerințele clasei I, dar care îndeplinesc cerințele clasei II sau, în mod excepțional, care se încadrează în toleranțele pentru această clasă.

(ii)

Clasa II

10 % din numărul sau greutatea bananelor care nu îndeplinesc nici cerințele clasei II, nici cerințele minime, cu excepția produselor afectate de putrezire sau de orice alte deteriorări care le fac improprii consumului.

B.   Toleranțele de calibru

Pentru toate clasele, 10 % din numărul de banane care nu corespund caracteristicilor de calibrare, până la o limită de 1 cm, pentru lungimea minimă de 14 cm.

V.   DISPOZIȚII PRIVIND PREZENTAREA

A.   Omogenitatea

Conținutul fiecărui colet trebuie să fie omogen și să cuprindă exclusiv banane de aceeași origine, soi și/sau tip comercial și calitate.

Partea vizibilă a conținutului fiecărui colet trebuie să fie reprezentativă pentru întregul conținut.

B.   Ambalarea

Bananele trebuie să fie ambalate astfel încât să fie protejate în mod corespunzător.

Materialele folosite în interiorul ambalajului trebuie să fie noi, curate și de o asemenea natură încât să nu cauzeze deteriorarea internă sau externă a produsului. Folosirea materialelor, în special a hârtiei de împachetat sau a etichetelor adezive indicând specificațiile comerciale, este permisă cu condiția ca tipărirea și etichetarea să fie făcută cu cerneală sau clei netoxic.

Coletele nu trebuie să conțină corpuri străine.

C.   Prezentarea

Bananele trebuie să fie prezentate în mănunchiuri sau ciorchini (părți ale mănunchiului) formate din cel puțin patru fructe.

Ciorchinii cu cel mult două fructe lipsă sunt admiși, cu condiția ca fructele să nu fie rupte ci tăiate curat, fără deteriorarea fructelor învecinate.

Nu poate fi prezent pe un rând mai mult de un ciorchine cu trei fructe cu caracteristici identice cu ale celorlalte fructe din colet.

În zonele de producție, bananele pot fi comercializate în ciorchine.

VI.   DISPOZIȚII PRIVIND MARCAREA

Fiecare colet trebuie să prezinte următoarele indicații în scris, cu caractere grupate pe aceeași parte, lizibile, de neșters și vizibile din exterior:

A.   Identificarea

Ambalator și/sau expeditor

Numele și adresa sau marcajul convențional recunoscut sau eliberat oficial

B.   Natura produsului

„Banane” atunci când conținutul nu este vizibil din exterior.

denumirea soiului sau tipului comercial.

C.   Originea produsului

Țara de origine și, în cazul produsului comunitar:

zona de producție și

(opțional) denumirea națională, regională sau locală.

D.   Specificații comerciale

clasă,

greutate netă,

calibru, exprimat ca lungimea minimă și, opțional, ca lungimea maximă.

E.   Marca oficială de control (opțional).


ANEXA II

Lista principalelor grupe, subgrupe și cultivari de banane pentru desert comercializate în Comunitate

Grupa

Subgrupa

Principalii cultivari

(listă non-exhaustivă)

AA

Sweet fig

Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney-poovan

Ney-poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Dwarf Cavendish

Giant Cavendish

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valery

Arvis

Gros Michel

Gros Michel (Big Mike)

Highgate

Pink fig

Figue Rose

Figue Rose Verte

Ibota

 

AAB

Fig apple

Fig apple, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo