14/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

13


31994R1831


L 191/9

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1831/94 AL COMISIEI

din 26 iulie 1994

privind neregulile și recuperarea sumelor plătite necuvenit în cadrul finanțărilor prin Fondul de Coeziune, precum și organizarea unui sistem de informare în acest domeniu

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1164/94 al Consiliului din 16 mai 1994 privind crearea Fondului de Coeziune (1), în special articolul 12 alineatul (5),

întrucât articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1164/94 a definit principiile care reglementează combaterea neregulilor și recuperarea sumelor pierdute ca urmare a unui abuz sau a unei neglijențe în domeniul Fondului de Coeziune;

întrucât dispozițiile prezentului regulament trebuie să se aplice tuturor acțiunilor eligibile prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1164/94;

întrucât prezentul regulament nu reglementează decât anumite aspecte ale obligațiilor care revin statelor membre beneficiare în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1164/94 și întrucât, prin urmare, prezentul regulament nu trebuie să aducă atingere celorlalte obligații ce decurg din aplicarea articolului menționat;

întrucât, pentru a permite Comunității o mai bună cunoaștere a măsurilor adoptate de statele membre beneficiare în vederea combaterii neregulilor, trebuie precizate dispozițiile interne care urmează să fie comunicate Comisiei;

întrucât, pentru a cunoaște natura practicilor nelegale și efectele financiare ale neregulilor, precum și pentru a recupera sumele plătite necuvenit, trebuie prevăzută comunicarea trimestrială la Comisie a neregulilor constatate; întrucât această comunicare trebuie completată cu informații privind derularea procedurilor administrative sau judiciare;

întrucât Comisia trebuie informată în mod sistematic privind procedurile administrative sau judiciare prin care se urmărește sancționarea persoanelor care au comis nereguli; întrucât este, de asemenea, utilă asigurarea unei informări sistematice privind măsurile adoptate de statele membre pentru protecția intereselor financiare ale Comunității;

întrucât trebuie precizate măsurile care trebuie aplicate de statele membre și de Comisie în cazul în care sumele pierdute ca urmare a unei nereguli nu mai pot fi recuperate;

întrucât este necesară stabilirea unui prag minim începând de la care cazurile de nereguli trebuie comunicate Comisiei în mod automat de către statele membre beneficiare;

întrucât dispozițiile prezentului regulament nu trebuie să aducă atingere normelor de drept intern referitoare la procedura penală și la asistența judiciară reciprocă între statele membre în materie penală;

întrucât trebuie prevăzută posibilitatea participării comunitare la cheltuielile de judecată și la celelalte cheltuieli legate în mod direct de procedura judiciară;

întrucât, pentru prevenirea neregulilor, trebuie consolidată cooperarea dintre statele membre și Comisie, asigurându-se în același timp respectarea normelor de confidențialitate la inițierea acestei acțiuni;

întrucât trebuie precizat că dispozițiile prezentului regulament se aplică, de asemenea, în cazul în care o plată ce trebuia efectuată în cadrul Fondului de Coeziune nu a fost efectuată din cauza unei nereguli,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Fără a aduce atingere obligațiilor ce decurg din aplicarea directă a articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 1164/94, prezentul regulament se aplică tuturor acțiunilor eligibile prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1164/94.

Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării, în statele membre, a normelor de procedură penală sau asistență judiciară reciprocă între statele membre în materie penală.

Articolul 2

(1)   Statele membre beneficiare în înțelesul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1164/94 informează Comisia, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu privire la:

actele cu putere de lege și actele administrative referitoare la aplicarea măsurilor prevăzute la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1164/94;

lista de servicii și organisme însărcinate cu aplicarea acestor măsuri și dispozițiile esențiale referitoare la rolul și la funcționarea acestor servicii și organisme, precum și la procedurile pe care acestea trebuie să le aplice.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de îndată de statele membre beneficiare modificările ce privesc informațiile furnizate în conformitate cu alineatul (1).

(3)   Comisia examinează comunicările statelor membre beneficiare și le informează cu privire la concluziile la care a ajuns. Comisia întreține cu statele membre beneficiare contactele necesare aplicării prezentului articol.

Articolul 3

(1)   În termen de două luni de la sfârșitul fiecărui trimestru, statele membre beneficiare prezintă Comisiei un raport privind neregulile care au făcut obiectul unui prim act de constatare administrativ sau judiciar.

În acest scop, pe cât posibil, respectivul raport trebuie să cuprindă:

identificarea proiectului sau a acțiunii respective;

dispoziția care a fost încălcată;

natura sau importanța cheltuielii; în cazul în care nu s-a efectuat nici o plată, sumele care ar fi fost plătite necuvenit dacă nu s-ar fi constatat neregula, cu excepția cazurilor de eroare sau de neglijență comise dar descoperite înainte de plată, și care nu atrag după ele nici o sancțiune administrativă sau judiciară;

suma totală și repartizarea sa între diferitele surse de finanțare;

momentul sau perioada în care a fost comisă neregula;

practicile utilizate în comiterea neregulii;

modul în care a fost depistată neregula;

serviciile sau organismele naționale care au procedat la constatarea neregulii;

consecințele financiare, eventuala suspendare a plăților și posibilitățile de recuperare;

data și sursa primei informații care a dat naștere bănuielii că s-a comis o neregulă;

data constatării neregulii;

dacă este cazul, statele membre și țările terțe afectate;

identificarea persoanelor fizice sau juridice implicate, cu excepția cazurilor când această informație nu poate servi pentru combaterea neregulii, prin însăși natura acesteia.

(2)   În cazul în care unele dintre informațiile menționate la alineatul (1), mai ales cele referitoare la practicile utilizate pentru comiterea neregulii, precum și la modul în care aceasta a fost depistată, nu sunt disponibile, statele membre beneficiare le completează, pe cât posibil, în momentul transmiterii către Comisie a rapoartelor trimestriale următoare.

(3)   Dacă dispozițiile interne prevăd confidențialitatea instrucției, comunicarea informațiilor face obiectul unei autorizații acordate de autoritatea judiciară competentă.

Articolul 4

Comisiei și, dacă este cazul, celorlalte state membre interesate, le sunt comunicate de îndată de către fiecare stat membru beneficiar, neregulile constatate sau presupuse despre care există temeri întemeiate că:

ar putea avea efecte foarte rapide în afara teritoriului său

și/sau

indică utilizarea unei noi practici ilegale.

Articolul 5

(1)   În termen de două luni de la sfârșitul fiecărui trimestru, statele membre beneficiare informează Comisia, făcând referire la toate comunicările anterioare făcute în temeiul articolului 3, cu privire la procedurile aplicate ca urmare a neregulilor comunicate, precum și la schimbările semnificative intervenite în aceste proceduri, în special:

sumele reprezentând recuperările efectuate sau scontate;

măsurile interimare luate de statele membre pentru a asigura recuperarea sumelor plătite necuvenit;

procedurile administrative și judiciare întreprinse pentru a recupera sumele necuvenit plătite și pentru a aplica sancțiunile corespunzătoare;

motivele eventualei sistări a procedurilor de recuperare; pe cât posibil, Comisia trebuie informată asupra acestui aspect înainte de a lua o decizie;

eventuala abandonare a urmăririi penale.

Statele membre beneficiare informează Comisia cu privire la deciziile administrative sau judiciare, sau la elementele esențiale ale acestora, referitoare la încheierea procedurilor.

(2)   În cazul în care un stat membru beneficiar consideră că recuperarea unei sume nu poate și nici nu va putea fi efectuată, acesta informează Comisia, printr-o comunicare specială, cu privire la suma nerecuperată și motivele pentru care această sumă este, în opinia sa, imputabilă Comunității sau statului membru beneficiar. Aceste informații trebuie să fie suficient de detaliate pentru a permite Comisiei să ia o decizie, în cel mai scurt timp și după un acord cu autoritățile din statul membru respectiv, asupra imputabilității consecințelor financiare în înțelesul articolului 12 alineatul (1) a treia liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1164/94.

(3)   În cazul menționat la alineatul (2), Comisia poate cere în mod explicit statului membru beneficiar să continue procedura de recuperare.

Articolul 6

Chiar dacă nu s-a semnalat nici o neregulă în cursul unei perioade de referință, statele membre beneficiare informează totuși Comisia, respectând același termen, prevăzut la articolul 3 alineatul (1).

Articolul 7

În cazul în care, la cererea explicită a Comisiei, autoritățile competente ale unui stat membru decid să angajeze sau să continue o acțiune în justiție în vederea recuperării unor sume plătite necuvenit, Comisia se poate angaja să ramburseze, parțial sau în întregime, statului membru respectiv, cheltuielile de judecată, precum și cele legate în mod direct de procedura judiciară, la prezentarea documentelor justificative, chiar dacă procedura nu și-a atins scopul.

Articolul 8

(1)   Comisia și statele membre interesate întrețin contactele necesare pentru completarea informațiilor furnizate privind neregulile prevăzute la articolul 3, procedurile menționate la articolul 5 și, în special, posibilitățile de recuperare.

(2)   Pe lângă contactele menționate la alineatul (1), Comisia informează statele membre în momentul în care natura neregulii indică existența posibilă a unor practici identice sau similare și în alte state membre.

(3)   Comisia organizează reuniuni de informare la nivel comunitar, destinate reprezentanților statelor membre interesate, pentru a examina împreună cu aceștia informațiile obținute în temeiul articolelor 3, 4 și 5 și al alineatului (1) din prezentul articol, mai ales în ceea ce privește informațiile cu privire la nereguli, măsurile de prevenire și urmăririle în justiție.

(4)   În cazul în care aplicarea anumitor dispoziții în vigoare ar putea aduce atingere intereselor Comunității, statele membre și Comisia se consultă, fie la cererea unui stat membru, fie a Comisiei, pentru a remedia acest neajuns.

Articolul 9

Comisia informează regulat statele membre, în cadrul Comitetului consultativ de coordonare a combaterii fraudei, cu privire la ordinul de mărime al sumelor asupra cărora s-au comis neregulile depistate și cu privire la diferitele categorii de nereguli, prezentate în funcție de natura și de numărul lor.

Articolul 10

(1)   Statele membre și Comisia iau toate măsurile de securitate necesare pentru ca informațiile schimbate între ele să rămână confidențiale.

(2)   Informațiile prevăzute de prezentul regulament nu pot fi transmise altor persoane decât cele care, în statele membre sau în cadrul instituțiilor comunitare, sunt, prin funcția lor, îndreptățite să le cunoască, cu excepția cazurilor în care statul membru care a comunicat aceste informații a consimțit în mod expres la transmiterea lor.

(3)   Numele persoanelor fizice sau juridice nu pot fi transmise unui alt stat membru sau unei alte instituții comunitare decât în cazurile în care aceste informații sunt necesare în vederea prevenirii sau urmăririi penale a neregulilor sau în vederea constatării unor presupuse nereguli.

(4)   Informațiile comunicate sau obținute în virtutea prezentului regulament, indiferent de forma lor, sunt protejate de secretul profesional și beneficiază de protecția informațiilor similare, acordată de către legislația internă a statului membru care le-a primit și de către dispozițiile corespunzătoare aplicabile instituțiilor comunitare.

În plus, aceste informații nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentul regulament, cu excepția cazurilor în care autoritățile care le-au furnizat au consimțit în mod expres la comunicarea lor, și cu condiția ca dispozițiile în vigoare în statul membru în care se găsește autoritatea care le-a primit să nu se opună comunicării sau utilizării lor.

(5)   Dispozițiile alineatelor (1)-(4) nu împiedică utilizarea, în cadrul acțiunilor judiciare sau al urmăririlor în justiție angajate ca urmare a nerespectării reglementărilor comunitare cu privire la Fondul de Coeziune, a informațiilor obținute în conformitate cu prezentul regulament. Autoritatea competentă din statul membru care a furnizat informațiile respective este informată asupra utilizării lor.

(6)   Dacă un stat membru informează Comisia că o persoană fizică sau juridică, al cărei nume i-a fost comunicat conform dispozițiilor prezentului regulament, s-a dovedit, în urma anchetei, a nu fi fost implicată în vreo neregulă, Comisia comunică imediat acest lucru tuturor celor cărora le-a comunicat numele respectiv conform dispozițiilor prezentului regulament. Persoana respectivă nu mai este tratată ca o persoană implicată în neregula în chestiune pe baza primei notificări.

Articolul 11

În cazul finanțării comune de către Fondul de Coeziune și un stat membru beneficiar, sumele recuperate sunt împărțite între Comunitate și statul membru, proporțional cu cheltuielile respective deja efectuate.

Articolul 12

(1)   În cazul în care neregulile se referă la sume mai mici de 4 000 ECU imputabile bugetului comunitar, statele membre beneficiare transmit Comisiei informațiile prevăzute la articolele 3 și 5 numai în cazul în care Comisia a solicitat expres aceasta.

(2)   Suma menționată la alineatul (1) este convertită în moneda națională, aplicându-se ratele de schimb publicate în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria „C”, în vigoare în prima zi lucrătoare a anului în cursul căruia s-au transmis informațiile cu privire la nereguli.

Articolul 13

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Perioada dintre data intrării în vigoare a prezentului regulament și sfârșitul trimestrului calendaristic în curs este considerată un trimestru în înțelesul articolelor 3 și 5 din prezentul regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 1994.

Pentru Comisie

Peter SCHMIDHUBER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 130, 25.5.1994, p. 1.