04/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

209


31994R1627


L 171/7

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1627/94 AL CONSILIULUI

din 27 iunie 1994

de stabilire a dispozițiilor generale privind permisele de pescuit speciale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 3690/93 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind stabilirea unui sistem comunitar care fixează normele referitoare la informațiile minime pe care trebuie să le conțină licențele de pescuit (4), Consiliul trebuie să adopte dispozițiile generale privind permisele de pescuit speciale, aplicabile navelor de pescuit comunitare, precum și navelor aflate sub pavilionul unei țări terțe care operează în zona de pescuit comunitară;

întrucât, în conformitate cu articolele 4 și 8 din Regulamentul (CEE) nr. 3760/92 al Consiliului din 20 decembrie 1992 de instituire a unui regim comunitar al pescuitului și acvaculturii (5), Consiliul poate să decidă stabilirea unor condiții pentru accesul navelor de pescuit comunitare la ape și resurse, care pot include și necesitatea unor permise de pescuit speciale;

întrucât Consiliul trebuie să decidă, în fiecare caz în parte, definiția cea mai adecvată a unei zone piscicole precizând în detaliu, după caz, inter alia, stocurile sau grupele de stocuri, zonele și/sau uneltele de pescuit, în vederea instituirii unui sistem de permise de pescuit speciale pentru acea zonă piscicolă;

întrucât, cu toate acestea, necesitatea emiterii permiselor de pescuit speciale și pentru navele mici care pescuiesc numai în apele teritoriale ale statului membru de pavilion nu a fost stabilită în stadiul actual, efortul de pescuit al acestor nave putând fi reglementat prin alte mijloace, după caz;

întrucât, în cadrul acordurilor în domeniul pescuitului încheiate între Comunitate și țări terțe, este necesar ca activitatea de pescuit a navelor aflate sub pavilionul unei țări terțe și care operează în zona de pescuit comunitară să fie facă obiectul unei licențe de pescuit completate de un permis de pescuit special;

întrucât este necesar să se instituie, la nivel comunitar, procedurile în baza cărora fiecare stat membru emite și gestionează permisele de pescuit speciale aplicabile navelor aflate sub pavilionul său, precum și a procedurilor în baza cărora Comisia emite și gestionează licențele de pescuit completate de permise de pescuit speciale aplicabile navelor aflate sub pavilionul unei țări terțe care operează în zona de pescuit comunitară;

întrucât Comisia trebuie să poată asigura respectarea dispozițiilor dreptului comunitar în ceea ce privește gestionarea permiselor de pescuit speciale de către statul membru de pavilion;

întrucât, pentru asigurarea unei politici coerente de conservare și gestionare a resurselor, este necesar să se stabilească proceduri de transmitere a informațiilor conținute de permisele de pescuit naționale;

întrucât posibilitatea de aplicare a sancțiunilor prevăzute la articolul 31 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune în domeniul pescuitului (6), inclusiv posibilitatea suspendării sau retragerii unei licențe de pescuit, poate contribui la îmbunătățirea regulamentului de exploatare a resurselor; întrucât este important, în acest sens, ca autoritățile competente ale statului membru de pavilion să poată iniția o procedură de suspendare sau retragere a unui permis de pescuit special prin intermediul unei decizii administrative;

întrucât, în acest scop, este necesar să se stabilească norme de aplicare detaliate privind procedurile de informare la nivelul statelor membre între autoritățile competente pentru controlul activității de pescuit și autoritățile responsabile pentru urmărirea încălcărilor realizate de statul membru de pavilion;

întrucât, pentru asigurarea controlului activității de pescuit care face obiectul permiselor de pescuit speciale, este necesar să se stabilească norme generale care să reglementeze cooperarea între autoritățile competente pentru emiterea și gestionarea permiselor de pescuit speciale și cele competente pentru controlul activității de pescuit;

întrucât este necesar ca dispozițiile privind confidențialitatea datelor prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (CEE) nr. 3760/92 și la articolul 37 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 să se aplice informațiilor culese în conformitate cu prezentul regulament; întrucât statele membre și Comisia trebuie să ia măsurile necesare în acest sens,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prezentul regulament stabilește dispoziții generale privind:

(a)

permisele de pescuit speciale, aplicabile activității de pescuit a navelor de pescuit comunitare care fac obiectul măsurilor comunitare privind condițiile de acces la ape și resurse adoptate în conformitate cu articolele 4 și 8 din Regulamentul (CEE) nr. 3760/92. De fiecare dată când Consiliul ia o decizie cu privire la condițiile de acces, acesta evaluează necesitatea recurgerii la permise de pescuit speciale;

(b)

licențele de pescuit și permisele de pescuit speciale aplicabile navelor de pescuit aflate sub pavilionul unei țări terțe care operează în zona de pescuit comunitară în cadrul unui acord în domeniul pescuitului încheiat între Comunitate și țara în cauză;

(c)

procedurile de transmitere a informațiilor conținute în permisele de pescuit naționale.

(2)   Navele aflate sub pavilionul unui stat membru a căror lungime totală este mai mică de 10 metri și care pescuiesc numai în apele teritoriale ale statului membru de pavilion sunt scutite de obligația deținerii unui permis de pescuit special.

Articolul 2

(1)   În sensul prezentului regulament:

(a)

„permis de pescuit special” reprezintă o autorizație prealabilă de pescuit emisă unei nave de pescuit comunitare pentru a completa licența de pescuit a acesteia, permițându-i astfel să își desfășoare activitatea de pescuit pe parcursul unei perioade specificate, într-un spațiu determinat și într-o zonă piscicolă determinată, în conformitate cu măsurile adoptate de către Consiliu;

(b)

„licență de pescuit și permis de pescuit special al unei nave de pescuit aflate sub pavilionul unei țări terțe” reprezintă o atestare eliberată de Comisie, a datelor minime privind identificarea, caracteristicile tehnice și dotările navei, completată de o autorizație prealabilă care-i permite acesteia să-și desfășoare activitățile în zona de pescuit comunitară în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul comunitar și din acordul în domeniul pescuitului încheiat cu țara în cauză.

(2)   Statele membre pot să aleagă o altă denumire pentru permis în cazul în care rezultă în mod clar că este vorba despre un permis în sensul prezentului regulament.

Articolul 3

(1)   Permisul de pescuit special eliberat în conformitate cu articolul 7 trebuie să conțină cel puțin informațiile prevăzute în anexa I.

(2)   Licența de pescuit și permisul de pescuit special aplicabile navelor aflate sub pavilionul unei țări terțe trebuie să conțină cel puțin informațiile prevăzute în anexa II.

Articolul 4

(1)   Statul membru de pavilion eliberează și gestionează permisele de pescuit speciale ale navelor aflate sub pavilionul său, în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul comunitar, inclusiv cu măsurile prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CEE) nr. 3760/92.

(2)   Comisia eliberează și gestionează, în numele Comunității, licențele de pescuit și permisele de pescuit speciale ale navelor care se află sub pavilionul unei țări terțe în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul comunitar și cu dispozițiile conținute de acordurile în domeniul pescuitului încheiate cu țara în cauză sau adoptate în cadrul acestor acorduri.

Articolul 5

(1)   Statul membru de pavilion nu poate emite permisul de pescuit special în cazul în care nava în cauză nu dispune de o licență de pescuit obținută în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 3690/93 sau dacă licența sa de pescuit a fost suspendată sau retrasă în conformitate cu articolul 5 din regulamentul menționat.

(2)   Permisul de pescuit special devine nul și neavenit în cazul în care licența de pescuit a navei a fost retrasă definitiv; acesta este suspendat în cazul în care licența a fost retrasă temporar.

Articolul 6

(1)   Numai navele menționate la articolul 1 literele (a) și (b) care dețin permise de pescuit speciale valabile sunt autorizate, în condițiile prevăzute de astfel de permise, să pescuiască, să rețină la bord, să transbordeze și să debarce pește din stocul sau grupa de stocuri menționată în permis, cu excepția normelor derogatorii privind capturile secundare hotărâte de Consiliu de la caz la caz.

(2)   Fiecare permis de pescuit special este valabil pentru o singură navă de pescuit.

(3)   Navele de pescuit sunt autorizate să dețină mai multe permise de pescuit speciale diferite.

Navele de pescuit comunitare care operează în zona de pescuit comunitară și în marea liberă

Articolul 7

(1)   Statul membru de pavilion identifică navele care pot să desfășoare o activitate de pescuit care face obiectul condițiilor de acces menționate la articolul 1 litera (a). Acesta se asigură că navele respective respectă condițiile stabilite de Consiliu și înaintează Comisiei informațiile relevante.

(2)   Comisia examinează informațiile furnizate de către statul membru de pavilion, verifică dacă acestea sunt în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul comunitar și cu deciziile luate în temeiul articolului 13 și informează statul membru cu privire la constatările sale în termen de zece zile lucrătoare.

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată cu privire la propunerea Comisiei, poate decide, după caz, un alt termen, în cadrul unei aplicări specifice a regimului de permise de pescuit speciale.

(3)   Statul membru de pavilion poate emite permisul de pescuit special după primirea constatării Comisiei sau la expirarea termenului prevăzut la alineatul (2).

(4)   Pentru a asigura respectarea măsurilor comunitare de conservare și gestionare a resurselor, adoptate în conformitate cu articolele 4 și 8 din Regulamentul (CEE) nr. 3760/92, statul membru de pavilion ia măsurile corespunzătoare, inclusiv, după caz, cea de modificare sau suspendare, integrală sau parțială, a oricărui permis de pescuit special pe care l-a emis și informează Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 8

(1)   În cazul în care statul membru de pavilion adoptă, în temeiul articolului 9 din Regulamentul (CEE) nr. 3760/92, sub forma unui permis de pescuit național, dispoziții naționale privind repartizarea între nave individuale a posibilităților de pescuit care îi sunt alocate în conformitate cu articolul 8 din regulamentul menționat, acesta trimite anual Comisiei informații privind navele autorizate să desfășoare o activitate de pescuit într-o zonă piscicolă determinată, în conformitate cu aceste dispoziții.

(2)   În cazul în care statele membre, în temeiul articolului 10 din Regulamentul (CEE) nr. 3760/92, au stabilit un program național specific de permise, acestea trimit anual Comisiei o sinteză a informațiilor conținute în cererile de eliberare a permiselor și cifrele generale corespunzătoare privind efortul de pescuit.

Navele de pescuit aflate sub pavilionul unei țări terțe care operează în zona de pescuit comunitară

Articolul 9

(1)   În conformitate cu măsurile privind conservarea și gestionarea resurselor adoptate de Consiliu, aplicabile navelor aflate sub pavilionul unei țări terțe, autoritățile competente ale țării terțe în cauză transmit Comisiei cererile de licențe de pescuit și de permise de pescuit speciale pentru navele aflate sub pavilionul lor care pot să desfășoare o activitate de pescuit în zona de pescuit comunitară, în cadrul posibilităților de pescuit acordate de către Comunitate acestei țări.

(2)   Comisia examinează cererile menționate la alineatul (1) și eliberează licențele de pescuit și permisele de pescuit speciale în conformitate cu măsurile adoptate de Consiliu și cu dispozițiile conținute în acordul încheiat cu țara în cauză sau adoptate în cadrul acestui acord.

(3)   Comisia informează autoritățile de control competente, desemnate de către statele membre, cu privire la licențele de pescuit și permisele de pescuit speciale care au fost eliberate.

Articolul 10

(1)   Statele membre notifică de îndată Comisiei orice încălcare înregistrată în ceea ce privește o navă aflată sub pavilionul unei țări terțe.

(2)   Ca urmare a notificării menționate la alineatul (1), Comisia poate să suspende sau să retragă licența de pescuit și permisele de pescuit speciale emise în conformitate cu articolul 9 și, poate să nu mai emită o nouă licență de pescuit și un nou permis de pescuit special pentru această navă. Decizia Comisiei este notificată țării terțe.

(3)   Comisia notifică de îndată autorităților de control ale statelor membre în cauză măsurile luate în conformitate cu alineatul (2).

Dispoziții generale

Articolul 11

Statul membru de pavilion completează înregistrarea (înregistrările) menționate la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 3690/93 în vederea compilării tuturor datelor privind permisele de pescuit speciale emise navelor aflate sub pavilionul său în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament, în măsura în care datele nu au fost culese în temeiul Regulamentului (CE) nr. 109/94 al Comisiei din 19 ianuarie 1994 privind registrul comunitar al navelor de pescuit (7), pentru a eficientiza cooperarea prevăzută la articolul 14.

Articolul 12

Statele membre desemnează autoritățile competente pentru eliberarea permiselor de pescuit speciale prevăzute la articolul 7 și adoptă măsurile corespunzătoare pentru asigurarea eficacității regimului. Acestea notifică celorlalte state membre și Comisiei denumirea și adresa acestor autorități. Acestea informează Comisia cu privire la măsurile luate în termen de cel mult șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și, în caz de modificare, cât mai curând cu putință.

Articolul 13

(1)   Ca urmare a notificării efectuate în temeiul articolului 33 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 sau în conformitate cu dispozițiile prevăzute de reglementarea de punere aplicare a unui regim de inspecție internațional, autoritățile membre ale statului membru de pavilion demarează, în cazul în care este oportun, în conformitate cu dreptul său intern, procedurile care pot să determine, în funcție de gravitatea încălcării:

amenzi;

confiscarea uneltelor de pescuit interzise, precum și a capturilor;

arestarea navei;

imobilizarea temporară a navei;

suspendarea permisului de pescuit special;

retragerea permisului de pescuit special,

ținând cont de eventualele sancțiuni aplicate de autoritățile competente care au constatat încălcarea.

(2)   Normele de aplicare a alineatului (1) se adoptă de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 din Regulamentul (CEE) nr. 3760/92, în special pentru a permite statelor membre de pavilion să aplice alineatul menționat în condiții echitabile și transparente.

Articolul 14

(1)   Statele membre de pavilion și statele membre răspunzătoare de controlul în apele maritime aflate sub suveranitatea sau jurisdicția lor cooperează în scopul asigurării respectării condițiilor indicate în permisele de pescuit speciale.

(2)   În acest sens, statul membru de pavilion trebuie să notifice statul membru responsabil de control:

(a)

în momentul eliberării permiselor de pescuit speciale navelor care pot să pescuiască în apele maritime în cauză, cu privire la datele referitoare la aceste permise;

(b)

pe parcursul campaniei de pescuit, fără întârziere, la cererea statului membru responsabil de control, cu privire la valabilitatea unui permis de pescuit special deținut de o navă care își desfășoară activitățile în apele în cauză, precum și, din proprie inițiativă, cu privire la permisele de pescuit speciale a căror valabilitate a expirat.

(3)   La cererea Comisiei sau a statului membru responsabil de control, statul membru de pavilion comunică de îndată Comisiei informațiile menționate la alineatul (2) litera (b).

Articolul 15

Articolul 13 din Regulamentul (CEE) nr. 3760/92 și articolul 37 din Regulamentul (CEE) nr. 2847/93 se aplică datelor obținute în temeiul prezentului regulament.

Articolul 16

Normele de aplicare a articolelor 7, 8 și 10 se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 din Regulamentul (CEE) nr. 3760/92.

Articolul 17

Consiliul hotărăște, până la 31 decembrie 1994, cu privire la dispozițiile propuse de către Comisie cu privire la aplicarea regimului permiselor de pescuit speciale navelor aflate sub pavilionul unui stat membru care operează în apele unei țări terțe în cadrul unui acord de pescuit între Comunitate și acea țară, luând în considerare implicațiile juridice pe care aplicarea acestui regim le are pentru legislația statelor membre.

Articolul 18

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 1995.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 27 iunie 1994.

Pentru Consiliu

Președintele

C. SIMITIS


(1)  JO C 310, 16.11.1993, p. 13.

(2)  JO C 20, 24.1.1994, p. 540.

(3)  JO C 34, 2.2.1994, p. 73.

(4)  JO L 341, 31.12.1993, p. 93.

(5)  JO L 389, 31.12.1992, p. 1.

(6)  JO L 261, 20.10.1993, p. 1.

(7)  JO L 19, 22.1.1994, p. 5.


ANEXA I

INFORMAȚII MINIME PE CARE TREBUIE SĂ LE CONȚINĂ PERMISELE DE PESCUIT SPECIALE EMISE ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 7

Image


ANEXA II

INFORMAȚII MINIME PE CARE TREBUIE SĂ LE CONȚINĂ LICENȚELE DE PESCUIT ȘI PERMISELE DE PESCUIT SPECIALE ACORDATE NAVELOR DE PESCUIT AFLATE SUB PAVILIONUL UNEI ȚĂRI TERȚE

Image

Image