02/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

67


31994R0355


L 046/5

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 355/94 AL CONSILIULUI

din 14 februarie 1994

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutire de la plata drepturilor vamale

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 28,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât articolul 45 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 (4) prevede o scutire de la plata drepturilor vamale la importul mărfurilor din bagajele personale ale călătorilor, care provin din țări terțe, cu condiția să fie vorba de importuri lipsite de orice caracter comercial;

întrucât, în conformitate cu articolul 47 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83, valoarea globală a mărfurilor pentru care se poate aplica această scutire de la plata drepturilor vamale nu poate depăși, pentru fiecare călător, 45 ECU; întrucât, în conformitate cu articolul 47 al doilea paragraf, statele membre pot, pentru călătorii cu vârstă mai mică de 15 ani, să reducă această scutire de la plata drepturilor vamale până la 23 ECU;

întrucât este necesar să se țină seama de măsurile preconizate în beneficiul călătorilor de către organizațiile internaționale specializate, în special cele incluse în anexa F.3 la Convenția internațională privind simplificarea și armonizarea regimurilor vamale;

întrucât aceste obiective ar putea fi realizate prin creșterea scutirilor de la plata drepturilor vamale;

întrucât este necesar să se prevadă, pentru o perioadă limitată, o derogare în favoarea Germaniei, având în vedere dificultățile economice care pot fi cauzate de valorile scutirilor de la plata drepturilor vamale, în special în ceea ce privește călătorii care intră pe teritoriul acestui stat membru folosind frontierele terestre cu țări terțe, altele decât statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), sau prin navigație costieră dinspre țările menționate anterior;

întrucât există legături speciale între Spania continentală și Ceuta și Melilla,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 918/83 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 47 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 47

În ceea ce privește mărfurile, altele decât cele enumerate la articolul 46, scutirea de la plata drepturilor vamale prevăzută la articolul 45, pentru fiecare călător, se acordă în limita unei valori globale de 175 ECU.

Cu toate acestea, statele membre au posibilitatea, pentru călătorii cu vârstă mai mică de cincisprezece ani, să reducă această scutire de la plata drepturilor vamale până la 90 ECU.”

2.

Se inserează următorul articol 47a:

„Articolul 47a

(1)   Prin derogare de la articolul 47 primul paragraf, Spania este autorizată să aplice, până la 31 decembrie 2000, o scutire de la plata drepturilor vamale de 600 ECU pentru importurile mărfurilor respective care provin din Ceuta și Melilla, care intră pe teritoriul vamal, astfel cum este definit în raport cu Spania la articolul 3 alineatul (1) a patra liniuță din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (5).

(2)   Prin derogare de la articolul 47 al doilea paragraf, Spania are posibilitatea, pentru călătorii cu vârstă mai mică de 15 ani, să reducă această scutire de la plata drepturilor vamale până la 150 ECU.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 aprilie 1994.

Cu toate acestea, în ceea ce privește Republica Federală Germania, prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 1998, pentru mărfurile importate de către călătorii care intră pe teritoriul german folosind o frontieră terestră cu țări terțe, altele decât țările membre AELS, sau prin navigație costieră dinspre țările menționate anterior.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 februarie 1994.

Pentru Consiliu

Președintele

Y. PAPANTONIOU


(1)  JO C 254, 11.10.1986, p. 7.

(2)  JO C 13, 18.1.1988, p. 173.

(3)  JO C 105, 24.4.1987, p. 4.

(4)  JO L 105, 23.4.1983, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 3357/91 (JO L 318, 20.11.1981, p. 3).

(5)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.”