03/Volumul 14

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

185


31994R0163


L 024/2

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 163/94 AL CONSILIULUI

din 24 ianuarie 1994

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 386/90 privind controlul la exportul de produse agricole care beneficiază de o restituire sau de alte sume

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 43,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 386/90 al Consiliului din 12 februarie 1990 privind controlul la exportul de produse agricole care beneficiază de o restituire sau de alte sume (3) prevede înaintarea la Consiliu, de către Comisie, a unui raport cu privire la stadiul de aplicare a regulamentului respectiv;

întrucât din acest raport și din raportul suplimentar rezultă că rigiditatea anumitor norme poate dăuna întăririi eficacității controlului; întrucât analiza riscurilor poate fi mai bine utilizată, dacă serviciile de control dispun de o marjă de manevră mai mare pentru a-și orienta controlul;

întrucât obligația de a respecta procentul de 5 % pe produs și pe birou vamal face mai dificilă concentrarea resurselor umane asupra exporturilor cu risc crescut;

întrucât, chiar în condițiile menținerii globale a procentului de control de 5 %, se poate introduce o flexibilitate care să permită serviciilor să își orienteze controlul spre unele produse mai sensibile decât altele;

întrucât, pentru a face față riscului de substituție, în special în cazul declarațiilor de export prezentate și acceptate în cadrul statului membru sau în localurile exportatorului, este necesar să se prevadă posibilitatea impunerii unui procent minim de control fizic efectuat prin sondaj reprezentativ de biroul de ieșire;

întrucât, ținând cont de necesitatea asigurării unei aplicări eficiente, pe întreg teritoriul Comunității, a dispozițiilor privind controlul restituirilor la export și luând în considerare riscurile financiare posibile pentru fondurile comunitare, este indispensabil să se adopte norme la nivelul Comunității,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CEE) nr. 386/90 se modifică după cum urmează:

1.

în articolul 2 litera a, după cuvintele „în articolul 3” se adaugă cuvintele „și în articolul 3 a”;

2.

în articolul 3, alineatul 2 se înlocuiește cu textul următor:

„(2)   În conformitate cu modalitățile care urmează a fi stabilite în funcție de procedura menționată în articolul 6, procentul indicat în alineatul 1 litera (b) se aplică:

pentru fiecare birou vamal,

pentru fiecare an calendaristic și

pentru fiecare sector de produse.

Totuși, procentul de 5 % pentru fiecare sector de produse poate fi înlocuit cu un procent de 5 % pentru totalitatea sectoarelor, în măsura în care statul membru aplică un sistem de selecție pe baza unei analize a riscurilor, efectuate în conformitate cu criteriile care urmează a fi definite în funcție de procedura menționată în articolul 6. În acest caz, un procent minim de 2 % este obligatoriu pentru fiecare sector de produse.”;

3.

se inserează următorul articol 3a:

„Articolul 3a

Pentru declarațiile de export acceptate într-un birou vamal intern, un procent minim sau procente minime de control fizic de substituție se pot efectua prin sondaj reprezentativ de către fiecare birou vamal de ieșire din Comunitate. Procentul sau diferitele procente minime de control se determină în funcție de tipul de risc, în conformitate cu procedura menționată în articolul 6.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică din anul calendaristic următor publicării.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 ianuarie 1994.

Pentru Consiliu

Președintele

G. MORAITIS


(1)  JO C 218, 12.8.1993, p. 13.

(2)  Aviz emis la 19 ianuarie 1994 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO L 42, 16.2.1990, p. 6.