03/Volumul 16

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

127


31994D0984


L 378/11

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 20 decembrie 1994

de stabilire a condițiilor de sănătate animală și certificare veterinară obligatorii la importul de carne proaspătă de pasăre provenind din anumite țări terțe

(Text cu relevanță pentru SEE)

(94/984/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/494/CEE a Consiliului din 26 iunie 1991 privind condițiile de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare și importurile din țări terțe de carne proaspătă de pasăre (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 93/121/CE (2) în special articolele 11 și 12,

întrucât prin Decizia 94/85/CE a Comisiei (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 94/453/CE (4), s-a stabilit lista țărilor terțe din care sunt autorizate importurile de carne proaspătă de pasăre;

întrucât prin Decizia 94/428/CE a Comisiei (5) s-au stabilit criteriile generale ce trebuie reținute în vederea clasificării țărilor terțe în ceea ce privește pesta aviară și boala de Newcastle în vederea importurilor de carne proaspătă de pasăre;

întrucât este necesar să se restrângă efectul prezentei decizii la speciile de păsări menționate în Directiva 71/118/CEE a Consiliului (6), astfel cum a fost modificată ultima dată și actualizată prin Directiva 92/116/CEE (7), și să se stabilească și condițiile de sănătate animală și de certificare veterinară pentru celelalte specii de păsări printr-o decizie separată;

întrucât este necesar să se stabilească condițiile de sănătate animală și de certificare veterinară cerute; întrucât, dat fiind faptul că în țările terțe există diferite grupuri de situații sanitare analoage, este necesar să se prevadă eliberarea de certificate de sănătate animală diferite care să țină seama de aceste condiții;

întrucât, la ora actuală, în conformitate cu informațiile primite de la țările terțe interesate și rezultatelor inspecțiilor realizate de către serviciile Comisiei în unele dintre aceste țări, s-a dovedit posibilă stabilirea a două categorii de certificate;

întrucât situația celorlalte țări terțe, pentru care nu a fost încă posibilă stabilirea unui certificat, este studiată cu atenție pentru a se hotărî dacă îndeplinesc criteriile comunitare sau nu; întrucât prezenta decizie va fi reexaminată cel mai târziu la 31 octombrie 1995, pentru a autoriza sau nu importurile din aceste țări terțe;

întrucât prezenta decizie este aplicabilă fără a aduce atingere măsurilor luate cu privire la carnea de pasăre importată în alte scopuri decât pentru consumul uman;

întrucât este vorba despre un nou regim de certificare, este necesară acordarea unui termen de punere în aplicare;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului veterinar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre autorizează importul de carne proaspătă de pasăre provenind din țări terțe sau din regiunile țărilor terțe menționate în anexa I, dacă această carne corespunde prevederilor certificatului de sănătate animală care figurează în anexa II și dacă este însoțită de un astfel de certificat, completat și semnat corespunzător. Certificatul cuprinde partea generală ce figurează în partea 1 a anexei II și unul dintre certificatele de sănătate animală specificate în partea a doua din anexa II, întocmit în conformitate cu modelul prezentat în anexa I.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 mai 1995.

Articolul 3

Prezenta decizie va fi reexaminată cel mai târziu la 31 octombrie 1995.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 1994.

Pentru Comisie

René STEICHEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 24.9.1991, p. 35.

(2)  JO L 340, 31.12.1993, p. 39.

(3)  JO L 44, 17.2.1994, p. 31.

(4)  JO L 187, 22.7.1994, p. 11.

(5)  JO L 181, 15.7.1994, p. 35.

(6)  JO L 55, 8.3.1971, p. 23.

(7)  JO L 62, 15.3.1992, p. 1.


ANEXA 1

Țările terțe sau regiunile din țările terțe autorizate să utilizeze certificatele din anexa II pentru realizarea importurilor de carne proaspătă de pasăre în Comunitate

Cod ISO

Țara

Părți din teritoriu

Modelul care trebuie utilizat

AU

Australia

 

A

BR

Brazilia

Statele Rio Grande do Sul și Santa Catarina

A

CA

Canada

 

A

CH

Elveția

 

A

CL

Chile

 

A

CY

Cipru

 

A

CZ

Republica Cehă

 

A

HR

Croația

Provinciile Zagrebacka, Krapinsko-Zagorska, Varazdinska, Korpivnicko-Krizevacka, Bjelovarsko-Bilogorska, Primorsko-Goranska, Viroviticko-Podravska, Pozesko-Slavonska, Istarska, Medimurska, Grad Zagreb

A

HU

Ungaria

 

A

IL

Israel

 

B

NZ

Noua Zeelandă

 

A

PL

Polonia

 

A

RO

România

 

A

SK

Slovacia

 

A

TH

Tailanda

 

B

US

Statele Unite ale Americii

 

A

Notă: Literele A și B fac trimitere la modelele ce figurează în partea a doua a anexei II.


ANEXA II

PARTEA 1

Image

PARTEA 2

Modelul A

Image

Modelul B

Image