03/Volumul 14

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

10


31993R2825


L 258/6

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 2825/93 AL COMISIEI

din 15 octombrie 1993

de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului de stabilire a acordării restituirilor adaptate pentru cerealele exportate sub forma anumitor băuturi spirtoase

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 de organizare comună a pieței din sectorul cerealelor (1), modificat de Regulamentul (CEE) nr. 2193/93 (2), în special articolul 13 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 3813/92 al Consiliului din 28 decembrie 1992 privind unitatea de cont și coeficientul de conversie care se aplică în cadrul politicii agricole comune (3), în special articolul 6 alineatul (2),

întrucât articolul 13 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 prevede că, atunci când este necesar pentru a ține seama de particularitățile de fabricare a anumitor băuturi spirtoase obținute din cereale, criteriile de acordare a restituirilor la export se pot adapta la această situație particulară; întrucât se dovedește necesar să se prevadă o asemenea adaptare pentru anumite băuturi spirtoase pentru care, pe de o parte, prețul cerealelor în momentul exportului nu este legat de prețul cerealelor în momentul fabricării și, pe de altă parte, produsul final rezultat dintr-un amestec de mai multe produse, a devenit imposibil să se urmărească identitatea cerealelor încorporate în produsul final care trebuie exportat, cu atât mai mult cu cât băuturile respective sunt supuse și unei învechiri obligatorii de cel puțin trei ani;

întrucât aceste dificultăți sunt valabile mai ales pentru whisky scoțian, whisky irlandez și whisky spaniol;

întrucât se recomandă, pe cât posibil, aplicarea în mod analog a sistemului obișnuit al restituirilor; întrucât este necesar, ca urmare, să se verse o restituire pentru cerealele care îndeplinesc normele prevăzute la articolul 9 alineatul (2) din tratat folosite proporțional cu cota-parte din cantitățile de băuturi spirtoase care vor fi exportate; întrucât, pentru aceasta, este necesar să se aplice cantităților acestor cereale distilate un coeficient, global și forfetar, calculat pe baza statisticilor naționale furnizate de statele membre respective; întrucât utilizarea raportului existent între cantitățile totale de băuturi spirtoase exportate și cantitățile totale puse în vânzare pare să fie o bază echitabilă și simplă; întrucât este necesară definirea noțiunilor de „cantități totale exportate” și „cantități totale comercializate”; întrucât, pentru stabilirea cantităților de cereale distilate și a coeficientului, cantitățile care fac obiectul sistemului de perfecționare activă trebuie excluse;

întrucât se impune prevederea adaptării coeficientului, în special pentru a preveni posibilitatea ca plata acestor restituiri să servească și la creșterea anormală a stocurilor;

întrucât articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 prevede posibilitatea diferențierii restituirii în conformitate cu destinația; întrucât este cazul să se prevadă criterii obiective care să conducă la desființarea restituirii pentru anumite destinații;

întrucât este cazul să se stabilească ziua care să determine rata restituirii aplicabile; întrucât respectiva zi trebuie să fie asociată în primul rând cu momentul punerii sub control a cerealelor și pentru cantitățile distilate după aceea, pentru fiecare perioadă fiscală de distilare; întrucât plata restituirii este subordonată aducerii unei dovezi că cerealele au fost distilate, prin prezentarea unei declarații de distilare; întrucât această declarație trebuie să cuprindă datele necesare pentru calculul restituirilor; întrucât prima zi a fiecărei perioade fiscale de distilare poate să fie factorul generator al coeficientului de conversie agricolă în conformitate cu prevederile articolului 6 din Regulamentul (CEE) nr. 3813/92;

întrucât, pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, se dovedește necesar să se constate că produsele provin din Comunitate și, în anumite cazuri, să se cunoască și destinația lor; întrucât, din această cauză, se impune recurgerea, pe de o parte, la definirea exportului menționat în Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (4) și, pe de altă parte, la dovezile prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 3665/87 al Comisiei din 27 noiembrie 1987 de punere în aplicare a sistemului restituirilor la export pentru produsele agricole (5), modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 1708/93 (6);

întrucât, pentru a stabili coeficientul, se recomandă să se prevadă obligația de a furniza anumite dovezi privind exportul cantităților de băuturi spirtoase; întrucât este indicat să se prevadă ca, în cazul returnării mărfurilor pe teritoriul comunității, dispozițiile de la articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 754/76 al Consiliului din 25 martie 1976 privind tratamentul tarifar aplicabil mărfurilor returnate pe teritoriul vamal al Comunității (7), modificat ultima dată de Regulamentul (CEE) nr. 1147/86 (8), să se aplice atunci când sunt îndeplinite condițiile respective;

întrucât este necesar să se prevadă ca statele membre să comunice Comisiei informațiile necesare;

întrucât, pentru a garanta continuitatea în sistemul de acordare a restituirilor pentru exportul produselor în cauză, prezentul regulament se aplică de la 1 iulie 1993, cu excepția noilor dispoziții de declarație și control, precum și a anumitor indici și coeficienți introduși prin prezentul regulament;

întrucât măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a cerealelor,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Prezentul regulament stabilește normele de aplicare privind stabilirea și acordarea restituirilor la export pentru cerealele exportate sub formă de băuturi spirtoase menționate în articolul 13 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 1766/92, pentru care este necesară o perioadă obligatorie de îmbătrânire de cel puțin 3 ani în procesul de fabricare.

(2)   Sub rezerva articolului 6 alineatul (1), Regulamentul (CEE) nr. 3035/80 al Consiliului (9) nu se aplică băuturilor spirtoase menționate în alineatul (1).

Articolul 2

Pot beneficia de restituirile menționate în articolul 1 cerealele care îndeplinesc condițiile prevăzute în articolul 9 alineatul (2) din tratat și utilizate pentru producerea băuturilor spirtoase sub codurile NC 2208 30 91 și 2208 30 99, elaborate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului (10).

Articolul 3

În sensul prezentului regulament, se înțelege prin:

(a)

„perioadă de distilare determinată”: o perioadă care corespunde unei perioade de distilare convenită între beneficiar și autoritățile vamale sau alte autorități competente pentru obiective de control ale accizelor (perioadă fiscală);

(b)

„cantități totale exportate”: cantitățile de băuturi spirtoase care îndeplinesc normele prevăzute în articolul 9 alineatul (2) din tratat, exportate către o destinație pentru care este aplicabilă restituirea. Dovezile care trebuie aduse sunt cele menționate în articolul 13 din prezentul regulament;

(c)

„cantități totale comercializate”: cantitățile de băuturi spirtoase care îndeplinesc normele prevăzute în articolul 9 alineatul (2) din tratat, ieșite definitiv din instalațiile de producție și depozitare, în scopul vânzării lor pentru consumul uman;

(d)

„punere sub control”: plasarea sub un sistem de control vamal, sau sub un sistem administrativ care prezintă garanții echivalente, a cerealelor destinate fabricării băuturilor spirtoase menționate în articolul 2.

Articolul 4

(1)   Cantitățile pentru care se acordă restituirea sunt cantitățile de cereale puse sub control și distilate de persoanele îndreptățite pe o perioadă de distilare determinată și cărora li se aplică un coeficient stabilit anual pentru fiecare stat membru în cauză și aplicabil fiecărei persoane îndreptățite interesate de aceasta; acest coeficient exprimă raportul existent, pentru băuturile spirtoase respective, dintre cantitățile totale exportate și cantitățile totale comercializate din băutura spirtoasă respectivă, pe baza tendinței constatate în evoluția acestor cantități pe parcursul anilor corespunzând perioadei medii de învechire a respectivei băuturi spirtoase.

Pentru stabilirea cantităților de cereale distilate și a coeficientului, cantitățile care fac obiectul sistemului activ de perfecționare sunt excluse.

(2)   În calcularea coeficientului se mai ține seama și de variația stocurilor uneia din băuturile spirtoase în cauză.

(3)   Coeficientul poate fi diferențiat în funcție de cerealele întrebuințate.

(4)   Organismele competente urmăresc periodic volumul exporturilor realizate și volumul stocurilor.

Articolul 5

Coeficientul menționat în articolul 4 alineatul (1) se stabilește până la data de 1 iulie a fiecărui an.

Acesta se aplică de la 1 iulie la 30 iunie anul următor.

Coeficientul în cauză se stabilește în funcție de datele furnizate de către statele membre privind perioada 1 ianuarie-31 decembrie din anii premergători celor în care se stabilește coeficientul.

Articolul 6

(1)   Coeficientul restituirii aplicabile este cel stabilit conform articolului 4 din Regulamentul (CEE) nr. 3035/80.

(2)   Coeficientul restituirii și coeficientul de conversie agricolă sunt cele valabile în ziua punerii sub control a cerealelor.

Totuși, pentru cantitățile distilate în fiecare dintre perioadele fiscale de distilare care urmează perioadei în care a avut loc punerea sub control, acești coeficienți sunt cei valabili în prima zi a fiecărei perioade fiscale de distilare în cauză.

Articolul 7

(1)   Atunci când situația pieței mondiale sau cerințele specifice anumitor piețe o fac necesară, restituirea se anulează pentru anumite destinații.

(2)   În cazul în care restituirea se anulează, în conformitate cu alineatul (1), precum și în cazul în care aceasta este restabilită, coeficientul menționat în articolul 4 alineatul (1) se diminuează sau crește, după caz, proporțional cu cota-parte care reprezintă cantitățile exportate în anul precedent către destinațiile pentru care restituirea este anulată sau restabilită în funcție de cantitățile totale exportate în același an.

Articolul 8

În sensul prezentului regulament, cerealele se pot înlocui cu malț.

În acest caz, coeficientul de conversie a malțului în orz este de 1,30.

Totuși, atunci când malțul supus controlului este malț verde, cu un coeficient de umiditate cuprins între 43 %-47 %, coeficientul de conversie a malțului verde în malț cu o umiditate de 7 % este de 0,57.

Articolul 9

(1)   Persoana îndreptățită să primească restituirea trebuie să fie un distilator stabilit în Comunitate.

(2)   Distilatorul comunică autorităților competente înainte de începutul fiecărei perioade fiscale de distilare o declarație cuprinzând toate datele necesare pentru stabilirea restituirii la export, în special:

(a)

specificarea cerealelor sau malțului, conform nomenclaturii Tarifului Vamal Comunitar, dacă este cazul, repartizată pe lot omogen;

(b)

greutatea netă a produselor și coeficientul de umiditate, repartizată pentru fiecare lot prevăzut la litera (a);

(c)

confirmarea că cerealele îndeplinesc normele prevăzute în articolul 9 alineatul (2) din tratat;

(d)

locul lor de depozitare și de distilare.

În perioada fiscală de distilare, această declarație poate fi actualizată ca urmare a evoluției procesului de distilare, pentru a avea evidența cantităților în plus sau în minus care sunt efectiv distilate.

(3)   După fiecare perioadă fiscală de distilare, distilatorul prezintă autorităților competente o declarație, denumită în continuare „declarație de distilare”, prin care participantul confirmă că în perioada respectivă de distilare a distilat cerealele menționate în declarația prevăzută în alineatul (2), în vederea fabricării uneia din băuturile spirtoase în cauză, indicând cantitatea produselor distilate care au fost obținute. Această declarație este atestată de autoritățile care fac punerea sub control.

(4)   Restituirea este plătită atunci când se face dovada că aceste cereale au fost puse sub control și distilate.

(5)   Greutatea luată în considerare pentru plată este greutatea netă a cerealelor atunci când coeficientul lor de umiditate este mai mic sau egal cu 15 %. Atunci când coeficientul de umiditate al cerealelor utilizate este mai mare de 15 % și mai mic sau egal cu 16 %, greutatea luată în considerare pentru plată este greutatea netă diminuată cu 1 %. În cazul în care coeficientul de umiditate al cerealelor utilizate este mai mare de 16 % și mai mic sau egal cu 17 %, diminuarea este de 2 %. Atunci când coeficientul de umiditate al cerealelor utilizate este mai mare de 17 %, diminuarea este de 2 % din procentul de umiditate care depășește 15 %.

În ceea ce privește malțul, altul decât malțul verde menționat în articolul 8, greutatea luată în considerare pentru plată este greutatea netă a malțului, atunci când coeficientul său de umiditate este mai mic sau egal cu 7 %. Atunci când coeficientul de umiditate al malțului utilizat este mai mare de 7 %, dar mai mic sau egal cu 8 %, greutatea luată în considerare pentru plată este greutatea netă, diminuată cu 1 %. Atunci când coeficientul de umiditate al malțului este mai mare de 8 %, diminuarea este de 2 % pentru procentul de umiditate care depășește 7 %.

Metoda comunitară de referință pentru stabilirea coeficientului de umiditate al cerealelor și al malțului destinat fabricării băuturilor spirtoase menționate în prezentul regulament este cea prevăzută în anexa II la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 1908/84 (11).

Articolul 10

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a verifica exactitatea declarațiilor menționate în articolul 9, precum și pe cele privind controlul fizic al cerealelor, al procesului de distilare și al utilizării produsului distilat care a fost obținut.

Articolul 11

(1)   Subprodusele rezultate în urma prelucrării sunt libere de control, atunci când se stabilește că acestea nu depășesc cantitățile de subproduse obținute de obicei.

(2)   Nu se acordă nici o restituire atunci când cerealele sau malțul nu sunt de calitate bună, originală și comercială.

Articolul 12

(1)   Restituirea se plătește de către statul membru în care au fost acceptate declarațiile menționate în articolul 9.

(2)   Suma totală nu este plătită decât în urma cererii scrise a comerciantului. Statele membre pot prescrie un formular special care urmează să fie folosit în acest scop.

(3)   Cu excepția cazurilor de forță majoră, documentele privind acordarea restituirii trebuie depuse, sub sancțiunea decăderii din drepturi, în următoarele douăsprezece luni din ziua în care autoritățile care efectuează punerea sub control au atestat declarația de distilare.

Articolul 13

(1)   În sensul articolului 4, trebuie făcută dovada că acele băuturi spirtoase care îndeplinesc condițiile prevăzute în articolul 9 alineatul (2) din tratat, au fost exportate.

(2)   Dovezile aplicabile sunt cele prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 3665/87.

(3)   În sensul prezentului regulament, prin „export” se înțelege:

exportul în sensul articolelor 161 și 162 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92

și

livrarea la destinațiile menționate în articolul 34 din Regulamentul (CEE) nr. 3665/87.

(4)   Produsele plasate într-un depozit de aprovizionare autorizat în conformitate cu normele prevăzute în articolul 38 din Regulamentul (CEE) nr. 3665/87 sunt considerate în același regim ca și cele exportate. Atunci când produsele au fost plasate în asemenea depozite, dispozițiile articolelor 38-41 din regulamentul menționat anterior se aplică mutatis mutandis.

Articolul 14

(1)   Băuturile spirtoase sunt contabilizate ca exportate în ziua în care s–au încheiat formalitățile vamale de export.

(2)   Declarația prezentată pentru efectuarea formalităților vamale de export trebuie obligatoriu să cuprindă:

(a)

caietul de sarcini al băuturilor spirtoase, în conformitate cu Nomenclatura Combinată;

(b)

cantitățile exprimate în litri de alcool pur pentru băuturile spirtoase care urmează a fi exportate;

(c)

compoziția băuturilor spirtoase sau o referire la această compoziție, care să permită stabilirea tipului de cereale utilizate;

(d)

indicarea statului membru producător.

(3)   În scopul punerii în aplicare a dispozițiilor menționate în alineatul (2) litera (c), atunci când băutura spirtoasă este obținută din diferite tipuri de cereale și atunci când rezultă dintr-un amestec ulterior, este suficient să se indice acest lucru în declarație.

Articolul 15

(1)   Pentru ca o cantitate de băuturi spirtoase să poată fi contabilizată ca exportată, dovezile menționate în articolul 13 trebuie depuse pe lângă autoritățile desemnate în termen de șase luni de la data efectuării formalităților vamale pentru export.

(2)   Atunci când dovezile nu au putut fi aduse în termenul prevăzut, deși exportatorul a făcut demersuri să le procure în acest termen, i se pot acorda termene suplimentare de cel mult șase luni, în total.

Totuși, atunci când dovada de export este adusă după expirarea termenului de amânare care să permită luarea în considerare împreună cu exporturile realizate pe parcursul aceluiași an calendaristic, acest export este contabilizat împreună cu exporturile realizate în anul calendaristic următor.

Articolul 16

(1)   Atunci când se aplică sistemul tranzitului comunitar, băuturile prevăzute în articolul 13 alineatul (1) circulă sub procedura tranzitului comunitar extern.

(2)   În sensul Regulamentului (CEE) nr. 754/76, băuturile spirtoase prevăzute în articolul 13 alineatul (1) sunt considerate ca mărfuri pentru care au fost executate formalitățile vamale de export prevăzute în vederea acordării restituirilor. Aceste băuturi nu pot fi puse în liberă circulație decât în cazul în care se rambursează o sumă corespunzătoare restituirii la export.

Articolul 17

În cazul aplicării articolului 7, trebuie adusă în plus dovada că respectivele băuturi spirtoase au ajuns la destinația pentru care a fost stabilită restituirea.

În acest caz, dovada de import într-o țară terță pentru care se aplică restituirea este cea prevăzută în articolele 17 și 18 din Regulamentul (CEE) nr. 3665/87.

Articolul 18

(1)   Statele membre în cauză informează Comisia în legătură cu numele și adresele organismelor competente pentru aplicarea prezentului regulament.

(2)   Statele membre în cauză comunică Comisiei, până la 16 iunie al fiecărui an, următoarele informații:

(a)

cantitățile de cereale și de malț care îndeplinesc normele prevăzute în articolul 9 alineatul (2) din tratat, distilate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent repartizate conform Nomenclaturii Combinate;

(b)

cantitățile de cereale și de malț repartizate conform Nomenclaturii Combinate care fac obiectul sistemului de perfecționare activă în aceeași perioadă;

(c)

cantitățile de băuturi spirtoase menționate în articolul 2 repartizate conform categoriilor menționate în articolul 19, cantitățile exportate și cele comercializate în aceeași perioadă;

(d)

cantitățile de băuturi spirtoase obținute sub sistem de perfecționare activă, repartizate conform categoriilor menționate în articolul 19 și expediate către țări terțe în aceeași perioadă;

(e)

cantitățile de băuturi spirtoase stocate la 31 decembrie al anului precedent, precum și cantitățile de produse obținute în aceeași perioadă.

(3)   De asemenea, statele membre în cauză trebuie să comunice Comisiei, până la 16 octombrie, 16 ianuarie și 16 aprilie ale fiecărui an, informațiile menționate la literele (a)-(d) corespunzătoare trimestrelor calendaristice disponibile.

Articolul 19

În scopul punerii în aplicare a dispozițiilor articolului 18:

(a)

grain Whisky este considerat ca fiind obținut din malț și cereale;

(b)

malt Whisky este considerat ca fiind obținut exclusiv din malț;

(c)

Irish Whiskey categoria A este considerat ca fiind obținut din malț și cereale. Malțul intră în compoziție în proporție de mai puțin de 30 %;

(d)

Irish Whiskey categoria B este considerat ca fiind obținut din orz și malț, cu un procent minim de malț de 30 %;

(e)

procentul diferitelor tipuri de cereale utilizate pentru fabricarea băuturilor spirtoase menționate în articolul 14 alineatul (3) se stabilește ținând seama de cantitățile globale din diferitele tipuri de cereale utilizate pentru fabricarea băuturilor spirtoase menționate în articolul 2.

Articolul 20

Între 1 iulie 1993 și data punerii în aplicare a articolului 8, articolului 9 alineatele (2), (3) și (5) și articolului 10 din prezentul regulament, dispozițiile articolului 1, articolului 4 alineatul (1) și articolului 10 din Regulamentul (CEE) nr. 1842/81 al Comisiei (12) se aplică în continuare.

Articolul 21

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 iulie 1993, cu excepția articolului 8, articolului 9 alineatele (2), (3) și (5) și articolului 10, care se aplică începând cu prima perioadă fiscală de distilare, după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 octombrie 1993.

Pentru Comisie

René STEICHEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 181, 1.7.1992, p. 21.

(2)  JO L 196, 5.8.1993, p. 22.

(3)  JO L 387, 31.12.1992, p. 1.

(4)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(5)  JO L 351, 14.12.1987, p. 1.

(6)  JO L 159, 1.7.1993, p. 77.

(7)  JO L 89, 2.4.1976, p. 1.

(8)  JO L 105, 22.4.1986, p. 1.

(9)  JO L 323, 29.11.1980, p. 27.

(10)  JO L 160, 12.6.1989, p. 1.

(11)  JO L 178, 5.7.1984, p. 22.

(12)  JO L 183, 4.7.1981, p. 10.