13/Volumul 13

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

10


31993R2186


L 196/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 2186/93 AL CONSILIULUI

din 22 iulie 1993

privind coordonarea la nivel comunitar a elaborării registrelor de uz statistic ale întreprinderilor

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 213,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât piața unică determină creșterea necesității de îmbunătățire a comparabilității statistice pentru a răspunde la cerințele comunitare; întrucât, pentru a se putea realiza această îmbunătățire, trebuie să se adopte definiții și descrieri comune pentru întreprinderi și alte unități statistice relevante care vor fi cuprinse aici;

întrucât registrele ar trebui elaborate și actualizate pentru a se putea culege informațiile despre respectivele unități;

întrucât există o nevoie tot mai mare de informații privind structura întreprinderilor, nevoie pe care statisticile comunitare actuale nu o pot satisface;

întrucât registrele de întreprinderi de uz statistic reprezintă un instrument necesar în urmărirea schimbărilor structurale din economie determinate de activități, cum ar fi întreprinderile mixte, parteneriatele, achizițiile totale, fuziunile și absorbția;

întrucât importanța rolului jucat de întreprinderile publice în cadrul economiilor naționale ale țărilor membre a fost recunoscută în special în Directiva 80/723/CEE a Comisiei (1), care le definește la articolul 2; întrucât acestea ar trebui, prin urmare, identificate într-un registru de întreprinderi;

întrucât, în absența unor registre utilizabile în scopuri statistice, anumite informații statistice nu sunt disponibile în prezent, în special pentru sectoarele cu multe întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), cum ar fi serviciile;

întrucât registrele de întreprinderi constituie un element de punere de acord a cerințelor contradictorii privind sporirea informațiilor despre întreprinderi și ușurarea sarcinii administrative de răspuns a acestora, în special în ceea ce privește măsurile prevăzute în cazul IMM-urilor de Recomandarea 90/246/CEE (2), prin utilizarea informațiilor existente deja în registrele administrative și juridice;

întrucât registrele de uz statistic ale întreprinderilor reprezintă un element de bază al sistemelor de informații despre întreprinderi, făcând posibilă organizarea și coordonarea anchetelor statistice prin asigurarea unei baze de prelevare de probe, a unor posibilități de extrapolare și a unor mijloace de monitorizare a răspunsurilor din partea întreprinderilor, în special a celor menționate de Directivele 78/660/CEE (3) și 83/349/CEE (4);

întrucât constituirea unui nou sistem statistic de colectare a datelor, care să includă comerțul cu bunuri și servicii dintre statele membre, necesită un registru al persoanelor de la care se solicită informații; întrucât este de dorit ca respectivul registru de persoane de la care se solicită informații să fie obținut dintr-un registru de uz statistic central al întreprinderilor;

întrucât registrele de uz statistic ale întreprinderilor se află într-un stadiu de dezvoltare diferit în fiecare stat membru; întrucât realizarea îndelungată și costisitoare a acestor registre poate avea loc numai în două etape, prima dintre acestea trebuind să privească armonizarea unităților de bază din registrele în cauză, în termene prestabilite,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiective

Statele membre elaborează pentru uz statistic unul sau mai multe registre armonizate cu definițiile și domeniul de aplicare, precizate de articolele următoare.

Articolul 2

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament:

(a)

„unitate juridică” înseamnă unitatea juridică definită de secțiunea II.A.3 a anexei la Regulamentul (CEE) nr. 696/93 (5);

(b)

„întreprindere” înseamnă întreprinderea definită de secțiunea II.A a anexei la prezentul regulament.

În cele ce urmează, legătura dintre întreprindere și unitatea juridică se exprimă în felul următor:

întreprinderea este atașată uneia sau mai multor unități juridice și

unitatea juridică răspunde pentru întreprindere;

(c)

„unitate locală” înseamnă unitatea juridică definită de secțiunea III.F a anexei la Regulamentul (CEE) nr. 696/93.

În cele ce urmează, legătura dintre unitatea locală și întreprindere se exprimă în felul următor:

unitatea locală este dependentă de o întreprindere.

(2)   Prezentul regulament se aplică numai unităților care exercită, în totalitate sau parțial, o activitate productivă.

Articolul 3

Domeniul de aplicare

(1)   În conformitate cu definițiile prezentate la articolul 2 și sub rezerva restricțiilor specificate de prezentul articol, sunt incluse în registre:

toate întreprinderile care desfășoară activități economice care contribuie la produsul intern brut, la prețuri de piață (PIB);

unitățile juridice răspunzătoare pentru întreprinderile respective;

unitățile locale dependente de întreprinderile respective.

Cu toate acestea, această cerință nu se aplică gospodăriilor:

în măsura în care bunurile pe care le produc sunt destinate consumului propriu;

în măsura în care serviciile pe care le produc implică închirierea proprietății deținute sau luate în arendă [grupul 70.2 din clasificarea statistică a activităților economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev. 1), stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 (6)].

Includerea:

întreprinderilor a căror activitate principală se încadrează la secțiunea A, B sau L din NACE Rev. 1;

unităților juridice care răspund pentru acestea;

unităților locale dependente de acestea

este facultativă.

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9, se decide măsura în care întreprinderile mici, fără importanță statistică, urmează a fi incluse în registre.

(2)   Întreprinderile, unitățile juridice și unitățile locale menționate la alineatul (1) trebuie înregistrate în termenul indicat la anexa I.

(3)   Înregistrarea separată a unităților juridice este facultativă, cu condiția ca întregul conținut al informațiilor referitoare la aceste unități să fie inclus în intrările registrului de întreprinderi.

Reglementările cu privire la această înregistrare trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9.

Articolul 4

Caracteristicile registrului

Unitățile cuprinse într-un registru sunt caracterizate printr-un număr de identificare și prin detaliile descriptive, astfel cum sunt definite la anexa II.

Articolul 5

Actualizarea

(1)   Următoarele elemente trebuie actualizate cel puțin o dată pe an:

(a)

intrările și radierile din registru;

(b)

variabilele prevăzute la literele (b) și (f) din anexa II punctul 1;

(c)

variabilele prevăzute la literele (b), (c), (d), (e) și (h) din anexa II punctul 3 pentru unitățile care fac obiectul anchetelor anuale, în măsura în care variabilele respective sunt incluse în anchete.

De regulă, informațiile obținute din dosarele administrative sau anchetele anuale trebuie să fie actualizate anual, celelalte informații fiind actualizate din patru în patru ani.

(2)   La sfârșitul primului trimestru din fiecare an calendaristic, statele membre trebuie să facă o copie după registru, așa cum se prezintă acesta în momentul respectiv și să păstreze copia în cauză timp de zece ani, pentru analizare.

Articolul 6

Accesul la informații

În cazul în care Comisia solicită în mod expres, după obținerea avizului Comitetului la care se referă articolul 9, statele membre efectuează analize statistice ale registrelor și transmit rezultatele, inclusiv datele declarate confidențiale de către statele membre, în conformitate cu legislația sau practica internă referitoare la confidențialitatea statistică, potrivit Regulamentului (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidențiale Oficiului Statistic al Comunităților Europene (7).

Articolul 7

Accesul la registrele administrative sau juridice

Fiecare institut național este autorizat să culeagă pentru uz statistic informațiile menționate de prezentul regulament, care se regăsesc în dosarele administrative sau juridice alcătuite pe teritoriul național, în conformitate cu condițiile stabilite de legislația internă.

Articolul 8

Normele de aplicare

Normele de aplicare a articolelor 3, 4, 5 și 6 și a anexelor I și II, precum și măsurile necesare adaptării normelor respective și orice derogări de la articolele 3, 4 și 5 sau de la anexe, se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9.

Articolul 9

Procedura

(1)   Reprezentantul Comisiei prezintă Comitetului pentru programul statistic, constituit prin Decizia 89/382/CEE/ Euratom (8), un proiect de măsuri de adoptat. Comitetul își dă avizul cu privire la acest proiect în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză. Comitetul emite avizul cu majoritatea prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din tratat pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. Voturile reprezentanților statelor membre în cadrul Comitetului sunt ponderate în conformitate cu articolul menționat anterior. Președintele nu participă la vot.

(2)

(a)

Comisia adoptă măsuri de aplicare imediată.

(b)

Cu toate acestea, în cazul în care nu sunt conforme cu avizul comitetului, aceste măsuri sunt de îndată comunicate Consiliului de către Comisie. În acest caz, Comisia poate amâna aplicarea măsurilor adoptate cu trei luni de la data comunicării acestora.

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate adopta o decizie diferită în termenul prevăzut în paragraful anterior.

Articolul 10

Raportul Comisiei

În termen de patru ani de la data adoptării prezentului regulament, Comisia prezintă Consiliului un raport privind punerea în aplicare a regulamentului, însoțit eventual de propuneri corespunzătoare, pe baza experienței dobândite.

Articolul 11

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iulie 1993.

Pentru Consiliu

Președintele

M. OFFECIERS-VAN DE WIELE


(1)  Directiva 80/723/CEE a Comisiei din 25 iunie 1980 privind transparența relațiilor financiare dintre statele membre și întreprinderile publice (JO L 195, 29.7.1980, p. 35). Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 85/413/CEE (JO L 229, 28.8.1985, p. 20).

(2)  Recomandarea 90/246/CEE a Consiliului din 28 mai 1990 privind punerea în aplicare a unei politici de simplificare administrativă, în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii din statele membre (JO L 141, 2.6.1990, p. 55).

(3)  A patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978, în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor tipuri de companii (JO L 222, 14.8.1978, p. 11). Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 90/605/CEE (JO L 317, 16.11.1990, p. 60).

(4)  A șaptea Directivă 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983, în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate (JO L 193, 18.7.1983, p. 1). Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 90/605/CEE (JO L 317, 16.11.1990, p. 60).

(5)  Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice pentru observarea și analizarea sistemului de producție comunitar (JO L 76, 30.3.1993, p. 1).

(6)  JO L 293, 24.10.1990, p. 1.

(7)  JO L 151, 15.6.1990, p. 1.

(8)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.


ANEXA I

Calendarul înregistrării în registre

Întreprinderile definite la articolul 2 și înregistrate în conformitate cu dispozițiile articolului 3 trebuie introduse în registru înainte de 1 ianuarie 1996. Unităților juridice și locale li se acordă un an suplimentar.


ANEXA II

Numărul de identificare și detalii descriptive

1.   Introducerea în registru a unității juridice trebuie să cuprindă următoarele informații:

(a)

numărul de identificare;

(b)

numele, adresa (inclusiv codul poștal) și facultativ: telefonul, adresa de poștă electronică, numerele de fax și adresa de telex;

(c)

obligativitatea unității juridice de a-și publica conturile anuale (Da/Nu);

(d)

data încorporării persoanelor juridice sau data recunoașterii oficiale ca titular de activitate, în cazul persoanelor fizice;

(e)

data la care unitatea juridică încetează să mai răspundă, din punct de vedere legal, de o întreprindere;

(f)

forma juridică a unității;

(g)

numele și adresa oricărei unități juridice non-rezidente, alta decât o persoană fizică, care controlează unitatea juridică (facultativ);

(h)

numărul de identificare a unității juridice din registru, care controlează unitatea juridică (facultativ);

(i)

caracterul de „întreprindere publică” al unității juridice, în sensul Directivei 80/723/CEE a Comisiei (1) (Da/Nu) (numai pentru persoanele juridice);

(j)

referința la alte dosare conexe, inclusiv cele vamale, în care este înregistrată unitatea juridică și care cuprind informații utilizabile în scopuri statistice;

(k)

referința la registrul operatorilor intra-comunitari, elaborat în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3330/91 al Consiliului din 7 noiembrie 1991 privind statisticile referitoare la schimburile de bunuri între statele membre (2).

2.   Înregistrarea unei unități locale trebuie să cuprindă informațiile următoare:

(a)

numărul de identificare;

(b)

numele, adresa și alte informații de identificare, după cum se prevede la alineatul (1) litera (b) din prezenta anexă;

(c)

codul activității la nivel (clasă) de patru cifre NACE Rev. 1;

(d)

activități auxiliare, după caz, la nivel de patru cifre NACE Rev. 1 (facultativ);

(e)

efectivul forței de muncă, indicat la alineatul (3) litera (e) din prezenta anexă;

(f)

data începerii activităților ale căror coduri sunt indicate la litera (c);

(g)

data încetării definitive a activităților;

(h)

codul amplasării geografice (unitățile teritoriale);

(i)

referința la registrele conexe, în care figurează unitatea locală și care cuprind informații de uz statistic;

(j)

numărul de identificare din registru a întreprinderii de care depinde unitatea locală;

(k)

activitatea desfășurată în unitatea locală, reprezentând o activitate auxiliară a întreprinderii de care depinde (Da/Nu).

3.   Înregistrarea unei întreprinderi trebuie să cuprindă informațiile următoare:

(a)

numărul de identificare;

(b)

numărul (numerele) de identificare al(e) unității (unităților) juridice, răspunzătoare pentru întreprindere, din punct de vedere legal;

(c)

codul activității întreprinderii la nivel (clasă) de patru cifre NACE Rev. 1, unde este inclusă (sunt incluse) activitatea principală (activitățile principale) a (ale) întreprinderii;

(d)

activitățile secundare, după caz, la nivel de patru cifre NACE Rev. 1, dacă acestea reprezintă 10 % din totalul valorii adăugate brute pentru toate activitățile, la costul factorilor pentru fiecare dintre ele, sau 5 % sau mai mult din activitățile naționale de acest tip; acest punct privește doar întreprinderile care fac obiectul anchetelor;

(e)

mărimea: măsurată în funcție de efectivul personalului ocupat sau, în lipsa acestuia, prin alocarea uneia dintre următoarele clase, conform efectivului de personal ocupat: 0; 1; 2; 3 până la 4; 5 până la 9; 10 până la 19; 20 până la 49; 50 până la 99; 100 până la 149; 150 până la 199; 200 până la 249; 250 până la 499; 500 până la 999; 1 000; peste 1 000 pentru mii;

(f)

data începerii activităților întreprinderii;

(g)

data încetării definitive a activităților întreprinderii;

(h)

cifra de afaceri netă din vânzarea de bunuri și servicii (cu excepția intermedierilor financiare); în lipsa acesteia, se va aloca o clasă de mărime definită după cum urmează (în milioane ECU): [0, 1]; [1, 2]; [2, 4]; [4, 5]; [5, 10]; [10, 20]; [20, 40]; [40, 50]; [50, 100]; [100, 200]; [200, 500]; [500, 1 000]; [1 000, 5 000]; 5 000 + (facultativ pentru cifra de afaceri care nu depășește 2 000 000 ECU);

(i)

activele nete (activele după calculul amortizării minus pasivele – numai pentru intermedierile financiare) (facultativ).


(1)  JO L 195, 29.7.1980, p. 35.

(2)  JO L 316, 16.11.1991, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 3046/92 (JO L 307, 23.10.1992, p. 27).