03/Volumul 12

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

257


31993R1108


L 113/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 1108/93 AL CONSILIULUI

din 4 mai 1993

de stabilire a anumitor dispoziții pentru aplicarea acordurilor bilaterale privind agricultura încheiate între Comunitate, pe de o parte, și Austria, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia, pe de altă parte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât Comunitatea a semnat acorduri bilaterale privind anumite înțelegeri în domeniul agriculturii, sub forma schimburilor de scrisori, cu Austria, Finlanda, Islanda, Norvegia, Suedia și Elveția la Oporto la 2 mai 1992;

întrucât acordurile respective au fost semnate în același timp cu Acordul privind Spațiul Economic European între Comunitatea Economică Europeană, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și statele membre ale acestora, pe de o parte, și statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, pe de altă parte, denumit în continuare „Acordul SEE”; întrucât obiectivul tuturor părților a fost acela de a asigura intrarea în vigoare în același timp a Acordului SEE și a acordurilor bilaterale privind agricultura;

întrucât, ca rezultat al deciziei Confederației Elvețiene de a nu ratifica Acordul SEE, acordurile sub forma schimburilor de scrisori au fost semnate la 17 martie 1993 între Comunitate, pe de o parte, și Austria, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia, pe de altă parte, în vederea aplicării acordurilor bilaterale privind agricultura semnate la 2 mai 1992 cu țările respective de la 15 aprilie 1993 și până în momentul intrării în vigoare a Acordului SEE; întrucât acordurile din 17 martie 1993 prevăd și faptul că, în cazul în care părțile contractante nu decid altfel, respectivele acorduri provizorii urmează să expire la 1 ianuarie 1994, dacă Acordul SEE nu intră în vigoare la acea dată;

întrucât, prin Decizia din 15 martie 1993 (1), Consiliul a aprobat acordurile menționate anterior;

întrucât trebuie stabilite dispoziții privind punerea în aplicare a diferitelor dispoziții ale respectivelor acorduri,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În privința produselor agricole menționate de lista din anexa II la tratat și cuprinse în normele unei organizări comune a pieței, dispozițiile de punere în aplicare a acordurilor bilaterale privind agricultura semnate la 2 mai 1992 la Oporto între Comunitatea Economică Europeană, pe de o parte, și Austria, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia, pe de altă parte, se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 30 din Regulamentul (CEE) nr. 804/68 al Consiliului din 27 iunie 1968 privind organizarea comună a piețelor în sectorul laptelui și produselor lactate (2) sau cu articolele corespunzătoare din celelalte regulamente privind organizarea comună a piețelor. În cazul în care aplicarea acordurilor necesită o strânsă cooperare cu statele semnatare, Comisia poate lua toate măsurile necesare pentru asigurarea unei astfel de cooperări.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 15 aprilie 1993.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 mai 1993.

Pentru Consiliu

Președintele

J. TRØJBORG


(1)  JO L 109, 1.5.1993, p. 1.

(2)  JO L 148, 28.6.1968, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 2071/92 (JO L 215, 30.7.1992, p. 1).