03/Volumul 14

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

94


31993D0623


L 298/45

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 20 octombrie 1993

de stabilire a documentului de identificare (pașaportul) care însoțește ecvideele înregistrate

(93/623/CEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Directiva 90/427/CEE din 26 iunie 1990 privind condițiile zootehnice și genealogice în care se desfășoară schimburile intracomunitare de ecvidee (1), în special articolul 8 alineatul (1) primul paragraf,

întrucât documentul de identificare al ecvideelor înregistrate trebuie să permită reconstituirea provenienței animalelor și să conțină toate informațiile referitoare la genealogia ecvideelor;

întrucât Consiliul adoptă în Directiva 90/426/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condițiile de inspecție veterinară care reglementează circulația și importul de ecvidee din țări terțe (2), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 92/36/CEE (3); întrucât, în conformitate cu directiva menționată anterior, s-au stabilit certificate de sănătate specifice pentru importurile de cai înregistrați; întrucât aceste certificate se referă la documentul de identificare (pașaport);

întrucât, în conformitate cu Directiva 90/426/CEE, documentul de identificare trebuie să fie eliberat de către autoritatea responsabilă cu creșterea sau de orice altă autoritate competentă din țara de origine a ecvideului, care gestionează registrul genealogic sau registrul de rasă al ecvideului, sau orice asociație sau organizație internațională care gestionează cai în vederea competiției sau curselor; întrucât documentul de identificare trebuie să conțină anumite informații sanitare care să permită garantarea statutului sanitar al ecvideului;

întrucât, pentru a se garanta identificarea ecvideelor înregistrate și a dispune de toate informațiile sanitare necesare, în particular, în privința vaccinării și a examenelor de laborator, este necesar să se stabilească un document de identificare;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului zootehnic permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Documentul de identificare al ecvideelor înregistrate trebuie să fie în conformitate cu dispozițiile prevăzute în anexă.

Articolul 2

Documentul de identificare:

poate să însoțească ecvideele înregistrate născute înainte de 1 ianuarie 1998;

trebuie să însoțească ecvideele înregistrate născute după 1 ianuarie 1998.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 octombrie 1993.

Pentru Comisie

René STEICHEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 55.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 42.

(3)  JO L 157, 10.6.1992, p. 28.


ANEXĂ

DOCUMENT DE IDENTIFICARE AL ECVIDEELOR ÎNREGISTRATE

PAȘAPORT

Generalități – instrucțiuni

I.   Pașaportul trebuie să includă toate instrucțiunile necesare utilizării sale, precum și referințele autorității competente care a eliberat pașaportul.

II.   Conținutul pașaportului

A.   Pașaportul trebuie să cuprindă următoarele informații:

1.   Capitolul I:

Proprietarul ecvideului

Numele proprietarului sau al agentului său trebuie să fie menționat.

2.   Capitolele II și III:

Identificarea ecvideului

Ecvideul trebuie să fie identificat de către autoritatea competentă.

3.   Capitolul IV:

Înregistrarea controalelor de identitate

De fiecare dată când legile și reglementările impun acest lucru, identitatea ecvideului trebuie să facă obiectul unei verificări înregistrate de autoritatea competentă.

4.   Capitolele V și VI:

Înregistrarea vaccinărilor

Toate vaccinările trebuie să fie înregistrate la capitolul V (numai gripa ecvină) și la capitolul VI (toate celelalte vaccinări).

5.   Capitolul VII:

Controalele sanitare efectuate de către laboratoare

Rezultatele tuturor controalelor efectuate pentru identificarea unei boli transmisibile trebuie să fie consemnate.

B.   Pașaportul poate să includă următoarele informații:

Capitolul VIII:

Cerințe de sănătate de bază

Capitolul VIII este un document care stabilește cerințele de sănătate de bază.

Prezintă lista bolilor care trebuie incluse în respectivul certificat zoosanitar.

CAPITOLUL I

Image

CAPITOLUL II

Image

CAPITOLUL III

Image

CAPITOLUL IV

Image

CAPITOLUL V

Image

CAPITOLUL VI

Image

CAPITOLUL VII

Image

CAPITOLUL VIII

Image

Maladies dont l'inclusion dans le certificat zoosanitaire joint au passeport doit être envisagéeDiseases for which an endorsement must be made on the health certificate attached to the passportBoli care trebuie menționate în certificatul zoosanitar atașat pașaportului

1.

Peste équineAfrican horse sicknesspestă cabalină africană

2.

Stomatite vésiculeusevesicular stomatitisstomatită veziculoasă

3.

Dourinedourinedurină

4.

Morveglandersmorvă

5.

Encéphalomyélites équines (tous types)equine encephalomyelitis (all types)encefalomielită ecvină (toate tipurile)

6.

Anémie infectieuseinfectious anaemiaanemie infecțiosă

7.

Ragerabiesrabie

8.

Fièvre charbonneuseanthraxantrax