09/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

162


31992R3649


L 369/17

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 3649/92 AL COMISIEI

din 17 decembrie 1992

privind documentul de însoțire simplificat pentru circulația intracomunitară a produselor supuse accizelor și care au fost eliberate pentru consum în statul membru de expediere

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Directiva 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor și privind deținerea, circulația și monitorizarea acestor produse (1), în special articolul 7 alineatul (4),

având în vedere avizul Comitetului pentru accize,

întrucât, pentru produsele supuse accizelor eliberate deja pentru consum într-un stat membru, libera circulație a acestor produse nu este restricționată la teritoriul respectivului stat membru; în cazurile în care aceste produse sunt destinate sau puse la dispoziție în scopuri comerciale, în alt stat membru, acciza se percepe din nou în conformitate cu reglementările statului membru de destinație și conduce astfel la o rambursare a accizei plătită în statul membru de expediere;

întrucât, pentru a asigura controlul fiscal al acestor produse, articolul 7 alineatul (4) din Directiva 92/12/CEE prevede un document de însoțire simplificat care să conțină datele esențiale din documentul de însoțire menționat la articolul 18 alineatul (1) din directiva menționată; întrucât forma și conținutul documentului trebuie stabilite;

întrucât comercianții în cauză nu trebuie să aibă nici o sarcină suplimentară în privința documentelor de transport, și întrucât ar trebui să se prevadă utilizarea documentelor comerciale deja existente, cu condiția ca acestea să îndeplinească anumite condiții;

întrucât trebuie să existe un exemplar al rambursării accizei plătite în statul membru de expediere;

întrucât detaliile procedurii și numărul exemplarelor documentului de însoțire trebuie stabilite;

întrucât trebuie să se prevadă un document de însoțire pentru circulația comercială a alcoolului complet denaturat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În cazul în care produsele supuse accizelor și eliberate deja pentru consum într-un stat membru sunt destinate a fi folosite în alt stat membru, în sensul articolului 7 din Directiva 92/12/CEE, persoana responsabilă cu circulația intracomunitară trebuie să întocmească un document de însoțire simplificat. În timpul circulației respectivelor produse dintr-un stat membru în alt stat membru, documentul trebuie să însoțească lotul și trebuie să fie pus la dispoziția autorităților competente ale statelor membre în scopul controlului.

Articolul 2

(1)   Formularul menționat de anexă poate fi folosit în concordanță cu notele explicative menționate de copia 1 a exemplarului, ca documentul de însoțire simplificat.

(2)   Documentele comerciale, precum facturile, notele de livrare, documentele privind transportul etc. pot fi folosite, de asemenea, ca documente de însoțire simplificate, cu condiția ca acestea să conțină aceleași informații ca și exemplarul menționat de anexă, iar natura informațiilor să fie identificată prin numărul care corespunde numărului rubricii corespunzătoare din formularul menționat anterior.

Articolul 3

În cazul în care documentele comerciale prevăzute la articolul 2 sunt folosite ca documente de însoțire simplificate, ele trebuie să conțină, în mod vizibil, următoarea mențiune:

„Document de însoțire simplificat (bunuri supuse accizelor) în vederea controlului fiscal”

Articolul 4

Documentul de însoțire simplificat se întocmește în trei exemplare.

Exemplarul 1 rămâne la furnizor pentru controlul fiscal.

Exemplarul 2 trebuie să însoțească bunurile în timpul circulației și rămâne la destinatar.

Exemplarul 3 trebuie să însoțească bunurile și se înapoiază furnizorului cu o chitanță de primire care indică, de asemenea, tratamentul fiscal ulterior al bunurilor în statul membru de destinație, în cazul în care furnizorul solicită acest lucru în special, în scopul rambursării. Acest exemplar se atașează oricărei eventuale cereri de rambursare prevăzută la articolul 22 alineatul (3) din Directiva 92/12/CEE.

Articolul 5

Documentul de însoțire simplificat poate fi de asemenea folosit la însoțirea circulației comerciale intracomunitare a alcoolului complet denaturat, prevăzută la articolul 27 alineatul (1) litera (a) din Directiva 92/83/CEE (2) al Consiliului.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1993.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 1992.

Pentru Comisie

Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 76, 23.3.1992, p. 1.

(2)  JO L 316, 31.10.1992, p. 21,


 

Image

Image

Image

Image

Image

Image