31992L0108Jurnalul Oficial L 390 , 31/12/1992 p. 0124 - 0126
ediţie specială finlandeză: capitol 9 volum 2 p. 0129
ediţie specială suedeză: capitol 9 volum 2 p. 0129
ediţie specială în limba cehă capitol 09 volum 01 p. 235 - 237
ediţie specială în limba estonă capitol 09 volum 01 p. 235 - 237
ediţie specială în limba maghiară capitol 09 volum 01 p. 235 - 237
ediţie specială în limba lituaniană capitol 09 volum 01 p. 235 - 237
LV.ES capitol 09 volum 01 p. 235 - 237
MT.ES capitol 09 volum 01 p. 235 - 237
PL.ES capitol 09 volum 01 p. 235 - 237
SK.ES capitol 09 volum 01 p. 235 - 237
ediţie specială în limba slovenă capitol 09 volum 01 p. 235 - 237


19921214

Directiva 92/108/CEE a Consiliului

din 14 decembrie 1992

de modificare a Directivei 92/12/CEE privind regimul, deținerea și controlul produselor accizate și de modificare a Directivei 92/81/CEE

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 99,

având în vedere propunerea Comisiei [1],

având în vedere avizul Parlamentului European [2],

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social [3],

întrucât este necesar să se precizeze teritoriile statelor membre care, în scopuri fiscale, trebuie considerate țări terțe, astfel încât dispozițiile Directivei 92/12/CEE [4] să aibă aplicabilitate deplină;

întrucât trebuie stabilite condițiile specifice privind declararea includerii în regimul de tranzit comunitar intern, pe baza unui document administrativ unic, cu ocazia expedierii produselor accizate între statele membre prin țările membre AELS;

întrucât trebuie să se precizeze că circulația intracomunitară a produselor accizate la cota zero care nu au fost date spre consum se efectuează, de asemenea, între antrepozitele fiscale;

întrucât trebuie permisă o schimbare a locului de livrare prin intermediul unei modificări a documentului administrativ însoțitor;

întrucât, până la 1 aprilie 1993 cel târziu, autoritățile fiecărui stat membru trebuie să posede o bază de date electronică care să con țină un registru al deținătorilor de depozite și un registru cu depozitele care plătesc taxe;

întrucât, pentru simplificarea procedurilor administrative, nu trebuie folosit un document însoțitor atunci când se folosesc proceduri computerizate;

întrucât un document însoțitor trebuie folosit atunci când, în urma unor măsuri de suspendare, produsele sunt transportate direct, pe mare sau pe calea aerului, dintr-un port sau aeroport al Comunității în altul;

întrucât trebuie adoptată o dispoziție astfel încât să fie normal ca acele produse la care se aplică accize și pentru care s-au luat măsuri de suspendare în 1992 să beneficieze de suspendarea accizelor după aceea, dacă măsurile de suspendare nu au fost anulate;

întrucât, în sfârșit, pentru a asigura o punere în aplicare la 1 ianuarie 1993 mai ușoară a dispozițiilor Comunității privind accizele, se modifică Directiva 76/308/CEE a Consiliului din 15 martie 1976 privind ajutorul reciproc în vederea restabilirii cerințelor care rezultă din operații ce aparțin sistemului de finanțare a Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă, de percepere a prelevărilor agricole și a drepturilor vamale, în conformitate cu taxele pe valoare adăugată [5] și Directiva 92/81/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind stabilirea corectă a structurilor accizelor pentru produsele petroliere [6],

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 92/12/CEE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 alineatul (2) se citește după cum urmează:

"(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor naționale și comunitare privind problemele vamale, când produsele la care se aplică accize:

- provin din sau se transportă spre țări sau teritorii terțe menționate la articolul 2 alineatele (1), (2) și (3), sau din insulele din Canalul Mânecii, și intră sub incidența procedurilor vamale ale Comunității, altele decât cele care se referă la libera circulație, sau plasate într-o zonă sau un depozit scutit de taxe,

sau

- se transportă între statele membre prin țările AELS, sub incidența procedurilor de tranzit pe teritoriul Comunității folosind documentul administrativ separat,

se cere ca accizele la aceste produse să fie suspendate.

În cazurile care intră sub incidența primului paragraf a doua liniuță:

- căsuța 33 a documentului administrativ separat se completează cu codul NC corespunzător;

- la căsuța 44 a documentului administrativ separat se precizează clar că este vorba de o expediere a produselor la care se aplică accize;

- o copie a "exemplarului 1" a documentului administrativ separat rămâne la destinatar;

- o copie corespunzător adnotată a "exemplarului 5" a documentului administrativ separat este trimisă înapoi expeditorului de către destinatar."

2. La articolul 7 alineatul (2), cuvintele "destinat livrării" sunt înlocuite cu cuvintele "destinat livrării în alt stat membru".

3. Articolul 15 se modifică după cum urmează:

(a) următorul paragraf se adaugă la alineatul (1):

"Dispozițiile primului paragraf trebuie aplicate transportului pe teritoriul Comunității a produselor la care se aplică o rată zero de accize și care nu au fost livrate spre consum."

(b) se adaugă următorul alineat:

"(5) Un deținător autorizat al unui depozit ce se ocupă cu expedierea sau reprezentantul său poate aduce îmbunătățiri documentului administrativ însoțitor prin propunerea unui loc alternativ pentru livrare. Acest lucru trebuie adus imediat la cunoștința autorităților competente în expediere și noul loc al livrării trebuie imediat indicat pe verso pe documentul administrativ însoțitor."

4. La titlul III se adăugă următorul articol:

"Articolul 15a

(1) De la 1 aprilie 1993 cel târziu, autoritatea competentă a fiecărui stat membru deține o bază de date electronică care conține un registru cu persoanele care sunt deținători autorizați de depozite sau comercianți înregistrați supuși accizelor, precum și un registru al acelor clădiri cu anexe autorizate ca depozite ce își plătesc taxele.

(2) Registrul conține următoarele informații:

(a) numărul de identificare eliberat de autoritățile competente privind persoana sau clădirea;

(b) numele și adresa persoanei sau a clădirii;

(c) categoria bunurilor care pot fi ținute sau primite de către persoană sau clădire;

(d) adresa autorităților competente care pot fi contactate pentru informații;

(e) data eliberării și, unde este nevoie, data încetării validității numărului de identificare.

(3) Datele prezentate la alineatele (1) și (2) literele (a), (b), (c) și (d) sunt comunicate autorităților competente ale fiecărui stat membru. În cazurile în care datele prezentate în alineatul (2) litera (e) nu sunt automat comunicate, ele sunt furnizate la cererea expresă a oricărui stat membru. Toate datele sunt folosite doar pentru identificarea autorizației sau a înregistrării unei persoane sau clădiri.

(4) Autoritatea competentă a fiecărui stat membru se asigură că persoanele implicate în mutarea, în interiorul Comunității, a produselor la care se aplică accize pot obține o confirmare a informației deținute în temeiul prezentului articol.

(5) Orice informație comunicată sub orice formă, în conformitate cu acest articol, este confidențială. Ea se bucură de avantajele obligației secretului profesional, precum și de protecția extinsă asupra informațiilor similare, în conformitate cu legea națională a statului membru care a primit-o.

(6) Prin derogare de la alineatul (5), autoritatea competentă a statului membru care furnizează informația permite utilizarea ei în alte scopuri în statul membru a cărui autoritate o aplică dacă, prin legislația statului membru a cărei autoritate o cere, informația ar putea fi folosită în scopuri similare de către autoritatea statului membru care o cere."

5. Articolul 18 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

"(1) Fără să aducă atingere posibilei folosiri a procedurilor computerizate, toate produsele la care se aplică accize, care circulă sub incidența măsurilor generale de suspendare a taxei stabilite între statele membre, inclusiv cele care circulă pe mare sau pe calea aerului direct dintr-un port sau aeroport al Comunității în altul, sunt însoțite de un documentîntocmit de către expeditor. Acest document poate fi un document administrativ sau unul comercial. Forma și conținutul acestui document, precum și procedura care trebuie urmată atunci când utilizarea lui este necorespunzătoare, se stabilesc în conformitate cu procedura menționată la articolul 24."

6. Următoarea propoziție poate fi adăugată, ca propoziție finală la articolul 20 alineatul (3):

"Statele membre iau măsurile necesare pentru a depista orice nereguli și pentru a impune pedepse eficiente."

7. La articolul 22 alineatul (2) litera (b), fraza "în conformitate cu documentul menționat la articolul 18 alineatul (1)" se înlocuiește cu fraza "în conformitate cu dispozițiile din titlul III".

8. Următorul articol se adaugă la titlul VII:

"Articolul 26a

Se cere ca produsele la care se aplică accize care intră sub incidența măsurilor de suspendare, altele decât cele prevăzute la articolul 5 alineatul (2) și articolul 18 alineatul (1) înainte de 1 ianuarie 1993 și care nu au fost anulate, să beneficieze, după această dată, de suspendarea accizelor.

Atunci când situația descrisă în primul paragraf implică măsuri de suspendare a tranzitului pe teritoriul Comunității, dispozițiile în vigoare în momentul în care produsele au intrat sub incidența acestor măsuri continuă să fie aplicate de-a lungul perioadei în care aceste produse se află sub incidența acestor măsuri, hotărâre ce se ia în conformitate cu dispozițiile menționate.

Atunci când situația menționată implică măsuri naționale de suspendare, statele membre decid formalitățile și condițiile în care măsurile de suspendare se anulează după 1 ianuarie 1993."

9. Următorul articol se adaugă la titlul VII:

"Articolul 30a

Directiva 76/308/CEE se modifică după cum urmează:

1. Titlul se înlocuiește cu următoarele:

"Directiva Consiliului din 15 martie 1976 privind ajutorul reciproc în vederea rezolvării revendicărilor care apar la operațiile ce fac parte din sistemul de finanțare a Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă, de prelevări agricole și aplicare a drepturilor vamale, precum și la aplicarea taxele pe valoare adăugată și a anumitor accize".

2. La articolul 2:

(a) litera (e) se înlocuiește cu litera (f);

(b) următoarea literă se inserează după litera (d):"

"(e) următoarele accize:

- accize la tutunul prelucrat;

- accize la alcool și băuturi alcoolice;

- accize la produse petroliere."

Articolul 2

Directiva 92/81/CEE se modifică după cum urmează:

(1) La articolul 2 alineatul (1):

- litera (b) se modifică după cum urmează:

"(b) produsele sub codurile NC 270710, 270720, 270730, 270750, 27079100, 27079911 și 27079919";

- litera (g) se anulează.

(2) Articolul 8 alineatul (8) se înlocuiește cu următoarele:

"(8) Statele membre sunt libere să pună în aplicare suspendările sau reducerile accizelor menționate în acest articol prin rambursarea accizelor plătite."

Articolul 3

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege, și a actelor administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la 31 decembrie 1992 cel târziu. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la acestea.

Când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2) Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 decembrie 1992.

Pentru Consiliu

Președintele

N. Lamont

[1] JO C 283, 31.10.1992, p. 8.

[2] Aviz emis la 20.11.1992 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

[3] Aviz emis la 24.11.1992 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

[4] JO L 76, 23.3.1992, p. 1.

[5] JO L 73, 19.3.1976, p. 18. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 79/1071/CEE (JO L 331, 27.12.1979, p. 10).

[6] JO L 316, 31.10.1992, p. 12.

--------------------------------------------------