05/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

254


31992L0058


L 245/23

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 92/58/CEE A CONSILIULUI

din 24 iunie 1992

privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și, în special, articolul 118a al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1), prezentată după consultarea Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă,

în cooperare cu Parlamentul European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât articolul 118a din tratat prevede adoptarea de către Consiliu, prin intermediul directivelor, a cerințelor minime pentru a încuraja îmbunătățirea, în special, a mediului de muncă, în vederea garantării unui nivel mai bun de protecție a securității și sănătății lucrătorilor;

întrucât, în conformitate cu articolul menționat, aceste directive trebuie să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare și juridice care ar îngreuna constituirea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

întrucât Comunicarea Comisiei privind programul său în domeniul securității, igienei și sănătății la locul de muncă (4) prevede revizuirea și extinderea domeniului de aplicare a Directivei 77/576/CEE a Consiliului din 25 iulie 1977 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la semnalizarea securității la locul de muncă (5);

întrucât Consiliul, în Rezoluția sa din 21 decembrie 1987 privind securitatea, igiena și sănătatea la locul de muncă (6), a luat act de intenția Comisiei de a prezenta Consiliului, în termenul cel mai scurt, o propunere de revizuire și de extindere a directivei menționate;

întrucât prezenta directivă înlocuiește Directiva 77/576/CEE din motive de coerență și de claritate;

întrucât prezenta directivă este o directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (7); întrucât, din acest motiv, dispozițiile Directivei 89/391/CEE se aplică în întregime în domeniul semnalizării de securitate și de protecție a sănătătății la locul de muncă, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive sau speciale incluse în prezenta directivă;

întrucât reglementarea comunitară existentă se referă în special la panourile de securitate și la semnalizarea obstacolelor și a locurilor periculoase și, din acest motiv, se limitează la un număr restrâns de moduri de semnalizare;

întrucât o astfel de semnalizare limitată are drept consecință faptul că anumite riscuri nu sunt semnalizate în mod corespunzător; întrucât, din acest motiv, este necesară introducerea de noi moduri de semnalizare pentru a permite angajatorilor și lucrătorilor să identifice și să evite riscurile privind securitatea și sănătatea la locul de muncă;

întrucât trebuie să existe o semnalizare de securitate și de protecție a sănătății când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă sau prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii;

întrucât numeroasele diferențe care există în prezent în materie de semnalizare de securitate și de sănătate între statele membre constituie factori de risc și care se pot extinde datorită liberei circulații a lucrătorilor în cadrul pieței interne;

întrucât utilizarea la locul de muncă a unei semnalizări armonizate este, în general, de natură să reducă riscurile care pot decurge din diferențele lingvistice și culturale dintre lucrători;

întrucât prezenta directivă constituie un element concret în cadrul realizării dimensiunii sociale a pieței interne;

întrucât, în temeiul Deciziei 74/325/CEE (8), modificată ultima dată de Actul de aderare a Spaniei și Portugaliei, Comitetul consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă este consultat de către Comisie în vederea elaborării propunerilor în acest domeniu,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul

(1)   Prezenta directivă, care este a noua directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabilește cerințele minime în domeniul semnalizării de securitate și de protecție a sănătății la locul de muncă.

(2)   Prezenta directivă nu se referă la dispozițiile comunitare referitoare la introducerea pe piață a substanțelor și preparatelor periculoase, a produselor și echipamentelor, cu excepția cazului în care aceste dispoziții comunitare fac referire în mod expres la acest lucru.

(3)   Prezenta directivă nu se aplică semnalizării utilizate în reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim și aerian.

(4)   Dispozițiile Directivei 89/391/CEE se aplică în totalitate întregului domeniului la care se face referire la alineatul (1), fără a aduce atingere dispozițiilor restrictive sau speciale cuprinse în prezenta directivă.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive:

(a)

prin semnalizare de securitate sau de protecție a sănătății se înțelege semnalizarea care, raportată la un anumit obiect, activitate sau situație, furnizează informații sau instrucțiuni cu privire la securitatea și sănătatea la locul de muncă prin intermediul, dacă este cazul, al unui panou, al unei culori, al unui semnal luminos sau acustic, al unei comunicări verbale sau al unui gest de semnalizare;

(b)

prin semnal de interdicție se înțelege un semnal care interzice un comportament care poate atrage sau cauza un pericol;

(c)

prin semnal de avertizare se înțelege un semnal care avertizează cu privire la un risc sau un pericol;

(d)

prin semnal obligatoriu se înțelege un semnal care prescrie un anumit comportament;

(e)

prin semnal de salvare sau de prim ajutor se înțelege un semnal care avertizează cu privire la ieșirile de urgență sau la mijloacele de prim ajutor sau de salvare;

(f)

prin semnal indicator se înțelege un semnal care furnizează alte indicații decât cele prevăzute la literele (b)-(e);

(g)

prin panou se înțelege un semnal care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori și a unui simbol sau a unei pictograme, furnizează o anumită indicație, vizibilitatea panoului fiind asigurată prin iluminare de o intensitate suficientă;

(h)

prin panou suplimentar se înțelege un panou utilizat împreună cu un panou descris la litera (g) și care furnizează informații suplimentare;

(i)

prin culoare de securitate se înțelege o culoare căreia îi este atribuită o anumită semnificație;

(j)

prin simbol sau pictogramă se înțelege o imagine care descrie o situație sau prescrie un anumit comportament și care este utilizată pe un panou sau pe o suprafață luminoasă;

(k)

prin semnal luminos se înțelege un semnal emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior sau din spate, astfel încât să se creeze aparența unei suprafețe luminoase;

(l)

prin semnal acustic se înțelege un semnal sonor codificat emis și difuzat de un dispozitiv realizat ad hoc, fără folosirea vocii umane sau artificiale;

(m)

prin comunicare verbală se înțelege un mesaj verbal predeterminat, comunicat prin voce umană sau artificială;

(n)

prin gest de semnalizare se înțelege o mișcare sau o poziție a brațelor sau a mâinilor, ori a ambelor, sub formă codificată, cu rol în orientarea persoanelor care efectuează manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucrători.

SECȚIUNEA II

OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI

Articolul 3

Reguli generale

(1)   Angajatorul trebuie să prevadă sau să asigure existența unei semnalizări de securitate și de protecție a sănătății la locul de muncă în conformitate cu dispozițiile prezentei directive, în cazul în care riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloacele tehnice de protecție colectivă sau prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii.

Angajatorul ține seama de orice evaluare a riscurilor realizată în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Directiva 89/391/CEE.

(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor anexei V, semnalizarea aplicabilă traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim și aerian trebuie utilizată, dacă este cazul, pentru aceste tipuri de trafic, în interiorul întreprinderilor și/sau unităților.

Articolul 4

Semnalizarea de securitate și/sau de protecție a sănătății utilizată pentru prima dată

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 6, semnalizarea de securitate și de protecție a sănătății la locul de muncă utilizată pentru prima dată începând cu data prevăzută la articolul 11 alineatul (1) primul paragraf trebuie să satisfacă cerințele minime cuprinse în anexele I–IX.

Articolul 5

Semnalizarea de securitate și/sau de protecție a sănătății deja utilizată

Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 6, semnalizarea de securitate și/sau de protecție a sănătății la locul de muncă deja utilizată înainte de data prevăzută la articolul 11 alineatul (1) primul paragraf trebuie să respecte cerințele minime cuprinse în anexele I-IX, în termen de cel mult optsprezece luni de la data menționată anterior.

Articolul 6

Derogări

(1)   Statele membre pot să definească, ținând seama de natura activității sau de mărimea întreprinderilor, categoriile de întreprinderi care pot să înlocuiască total, parțial sau temporar, semnalele luminoase sau acustice prevăzute de prezenta directivă prin măsuri alternative ce garantează același nivel de protecție.

(2)   Statele membre pot deroga, după consultarea partenerilor sociali, de la punerea în aplicare a anexei VIII punctul 2 și/sau a anexei IX punctul 3, prevăzând măsuri alternative care garantează același nivel de protecție.

(3)   Statele membre consultă, în conformitate cu legislațiile și practicile naționale, organizațiile patronale și ale lucrătorilor în vederea punerii în aplicare a alineatului (1).

Articolul 7

Informarea și formarea lucrătorilor

(1)   Fără a aduce atingere articolului 10 din Directiva 89/391/CEE, lucrătorii și/sau reprezentanții acestora sunt informați cu privire la toate măsurile care trebuie luate cu privire la semnalizarea de securitate și de sănătate utilizată la locul de muncă.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 12 din Directiva 89/391/CEE, lucrătorilor trebuie să li se asigure o formare corespunzătoare, în special sub forma unor instrucțiuni precise, în ceea ce privește semnalizarea de securitate și de protecție a sănătății la locul de muncă.

Formarea la care se face referire la primul paragraf se axează în special asupra semnificației semnalizării, mai ales a semnelor care implică folosirea cuvintelor, precum și asupra comportamentului general și specific care trebuie adoptat.

Articolul 8

Consultarea și participarea lucrătorilor

Consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora se desfășoară, în conformitate cu articolul 11 din Directiva 89/391/CEE, cu privire la problemele reglementate de prezenta directivă, inclusiv anexele I-IX.

SECȚIUNEA III

DISPOZIȚII DIVERSE

Articolul 9

Adaptarea anexelor

Adaptările de natură strict tehnică ale anexelor I-IX se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Directiva 89/391/CEE, în funcție de:

adoptarea directivelor privind armonizarea tehnică și standardizarea referitoare la proiectarea și fabricarea mijloacelor și/sau a dispozitivelor de semnalizare de securitate și de protecție a sănătății la locul de muncă;

progresul tehnic, evoluția reglementărilor sau specificațiilor internaționale sau a cunoștințelor din domeniul semnalizării de securitate și de protecție a sănătății la locul de muncă.

Articolul 10

(1)   Directiva 77/576/CEE se abrogă la data prevăzută la articolul 11 alineatul (1) primul paragraf.

Cu toate acestea, în cazurile prevăzute la articolul 5, directiva menționată anterior rămâne aplicabilă pe o perioadă de cel mult optsprezece luni după această dată.

(2)   Orice trimitere la directiva abrogată se referă la dispozițiile corespunzătoare din prezenta directivă.

Articolul 11

Dispoziții finale

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data de 24 iunie 1994.

Statele membre informează de îndată Comisia în acest sens.

(2)   Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitățile de efectuare a acestei trimiteri.

(3)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispozițiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(4)   Statele membre raportează Comisiei la fiecare cinci ani cu privire la aplicarea dispozițiilor prezentei directive, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.

Comisia informează în legătură cu aceasta Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social și Comitetul consultativ pentru securitate, igienă și sănătate la locul de muncă.

(5)   Comisia prezintă periodic Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social și Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și sănătate la locul de muncă un raport privind aplicarea prezentei directive, ținând seama de alineatele (1)–(4).

Articolul 12

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 24 iunie 1992.

Pentru Consiliu

Președintele

José da SILVA PENEDA


(1)  JO C 53, 28.2.1991, p. 46 și

JO C 279, 26.10.1991, p. 13.

(2)  JO C 240, 16.9.1991, p. 102 și

JO C 150, 15.6.1992.

(3)  JO C 159, 17.6.1991, p. 9.

(4)  JO C 28, 3.2.1988, p. 3.

(5)  JO L 229, 7.9.1977, p. 12, modificată ultima dată de Directiva 79/640/CEE a Comisiei (JO L 183, 19.7.1979, p. 11).

(6)  JO C 28, 3.2.1989, p. 1.

(7)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

(8)  JO L 185, 9.7.1974, p. 15.


ANEXA I

CERINȚE MINIME GENERALE PRIVIND SEMNALIZAREA DE SECURITATE ȘI DE PROTECȚIE A SĂNĂTĂȚII LA LOCUL DE MUNCĂ

1.

Observații preliminare

1.1.

În cazul în care, în conformitate cu regula generală stabilită la articolul 3 din prezenta directivă, este necesară o semnalizare de securitate și de sănătate, aceasta trebuie să fie în conformitate cu cerințele specifice prevăzute în anexele II-IX.

1.2.

Prezenta anexă introduce aceste cerințe, descrie diferitele utilizări ale semnalizărilor de securitate și/sau de protecție a sănătății și stabilește regulile generale privind alternanța și complementaritatea acestora.

1.3.

Semnalizările de securitate și/sau de protecție a sănătății trebuie să fie utilizate numai pentru a transmite mesajul sau informația precizate în directivă.

2.

Moduri de semnalizare

2.1.

Semnalizare permanentă

2.1.1.

Trebuie să se folosească panouri permanente pentru semnalizarea interdicțiilor, avertismentelor sau obligațiilor și pentru localizarea și identificarea mijloacelor de salvare sau de urgență.

Trebuie să se folosească panouri sau o culoare de securitate pentru semnalizarea permanentă destinată localizării și identificări materialelor și echipamentelor de stingere a incendiilor.

2.1.2.

Semnalizarea pe containere și conducte trebuie să se realizeze așa cum este prevăzut în anexa III.

2.1.3.

Locurile în care există risc de coliziune și de cădere trebuie să fie semnalizate permanent cu o culoare de securitate sau cu panouri.

2.1.4.

Marcajul căilor de circulație trebuie să se facă în mod permanent cu o culoare de securitate.

2.2.

Semnalizare ocazională

2.2.1.

Când împrejurările o impun, trebuie să se folosească semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbală, ținând cont de alternanța și combinațiile prevăzute la punctul 3, pentru semnalizarea evenimentelor periculoase, mobilizarea persoanelor pentru o acțiune specifică, precum și pentru evacuarea de urgență a persoanelor.

2.2.2.

Orientarea persoanelor care efectuează manevre ce presupun un risc sau un pericol trebuie să se facă, în funcție de împrejurări, printr-un gest de semnalizare și/sau prin comunicare verbală.

3.

Semnale alternative și complementare

3.1.

Oricare din semnele de mai jos se poate folosi, dacă eficiența este aceeași:

o culoare de securitate sau un panou, pentru a marca locurile cu obstacole sau denivelări;

semnale luminoase, semnale acustice sau comunicare verbală;

gesturi de semnalizare sau comunicare verbală.

3.2.

Anumite moduri de semnalizare pot fi utilizate împreună, și anume:

semnal luminos și semnal acustic;

semnal luminos și comunicare verbală;

gest de semnalizare și comunicare verbală.

4.

Instrucțiunile din tabelul de mai jos se aplică tuturor indicatoarelor care conțin o culoare de securitate:

Culoare

Semnificație sau scop

Instrucțiuni și informații

Roșu

Semnal de interdicție

Atitudine periculoasă

Alarmă în caz de pericol

Dispozitive de oprire, de scoatere din funcțiune și de decuplare în caz de avarie

Evacuare

Echipament de stingere a incendiilor

Identificare și localizare

Galben sau galben-oranj

Semnal de avertizare

Atenție, precauție

Verificare

Albastru

Semnal obligatoriu

Comportament sau acțiune specifică – purtarea obligatorie a echipamentului individual de protecție

Verde

Ieșire de urgență, semn de prim ajutor

Uși, ieșiri, căi de acces, echipament, posturi de lucru, localuri

Situație de securitate

Revenire la normal

5.

Eficiența semnalizării nu trebuie să fie impietată de:

5.1.

prezența unei alte semnalizări sau a unei alte surse de emisie de același tip care interferează cu vizibilitatea sau cu capacitatea de a auzi, ceea ce implică în special:

5.1.1.

amplasarea unui număr excesiv de panouri prea apropiate unul față de celălalt;

5.1.2.

utilizarea a două semnale luminoase care pot fi confundate, dacă sunt utilizate concomitent;

5.1.3.

amplasarea unui semnal luminos în apropierea altei emisii luminoase puțin distincte;

5.1.4.

utilizarea concomitentă a două semnale sonore;

5.1.5.

utilizarea unui semnal sonor, dacă zgomotul din mediu este prea puternic;

5.2.

concepția necorespunzătoare, numărul insuficient, amplasarea necorespunzătoare, starea necorespunzătoare sau funcționarea necorespunzătoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare.

6.

Mijloacele și dispozitivele de semnalizare trebuie, după caz, să fie curățate, întreținute, verificate, reparate și, dacă este necesar, înlocuite periodic, astfel încât să se asigure menținerea calităților lor intrinseci și/sau de funcționare.

7.

Numărul și amplasarea mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare care trebuie instalate depind de gradul de risc sau de pericol sau de zona care trebuie acoperită.

8.

Semnalizările care necesită o sursă de energie pentru funcționare trebuie să fie asigurate cu un generator de rezervă în cazul unei pene de curent, cu excepția cazului în care riscul dispare odată cu căderea acestei energii.

9.

Un semnal luminos sau sonor indică, prin declanșarea sa, începutul acțiunii respective; durata semnalului trebuie să fie atât cât o impune acțiunea.

Semnalul luminos sau acustic trebuie să fie reconectat imediat după fiecare utilizare.

10.

Semnalele luminoase și acustice trebuie să facă obiectul unei verificări a bunei lor funcționări și a eficienței lor reale. înainte de punerea lor în funcțiune și, ulterior, prin verificări periodice.

11.

În cazul în care auzul sau vederea lucrătorilor în cauză este limitată, inclusiv prin purtarea echipamentelor individuale de protecție, trebuie să fie luate măsuri adecvate suplimentare sau de înlocuire.

12.

Zonele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanțelor sau a preparatelor periculoase în cantități mari trebuie să fie semnalizate printr-un panou de avertizare corespunzător, ales dintre cele enumerate în anexa II punctul 3.2 sau trebuie identificate în conformitate cu anexa III punctul 1, exceptând cazul în care etichetele de pe fiecare ambalaj sau container sunt suficiente în acest scop.


ANEXA II

CERINȚE MINIME GENERALE PRIVIND PANOURILE DE SEMNALIZARE

1.

Caracteristici intrinseci

1.1.

Forma și culorile panourilor sunt definite la punctul 3, în funcție de obiectul lor specific (panouri de interdicție, avertizare, obligativitate, ieșire de salvare, situație de urgență și echipament de stingere a incendiilor).

1.2.

Pictogramele trebuie să fie cât mai simple posibil și să includă doar detaliile esențiale.

1.3.

Pictogramele utilizate pot fi ușor diferite sau mai detaliate decât cele prezentate la punctul 3, cu condiția ca semnificația lor să rămână neschimbată și nici o diferență sau adaptare să nu provoace confuzie asupra înțelesului.

1.4.

Panourile trebuie confecționate dintr-un material cât mai rezistent la șocuri, intemperii și agresiuni datorate mediului ambiant.

1.5.

Dimensiunile și caracteristicile colorimetrice și fotometrice ale panourilor trebuie să garanteze o bună vizibilitate și înțelegere a mesajului acestuia.

2.

Condiții de utilizare

2.1.

Panourile sunt instalate, în principiu, la o înălțime corespunzătoare, orientate în funcție de unghiul de vedere, ținându-se cont de eventualele obstacole, fie la intrarea într-o zonă, pentru un pericol general, fie în imediata apropiere a unui risc anume sau a obiectului ce trebuie semnalat, și într-un loc bine iluminat, ușor accesibil și vizibil.

Fără a aduce atingere dispozițiilor Directivei 89/654/CEE, se vor utiliza culori fosforescente, materiale reflectorizante sau iluminare artificială, în cazurile în care condițiile de iluminare naturală sunt precare.

2.2.

Panoul trebuie înlăturat când situația care îl justifică nu mai există.

3.

Panouri utilizate

3.1.

Panouri de interdicție

Caracteristici intrinseci:

formă rotundă;

pictogramă neagră pe fond alb, margine și bandă diagonală roșii (partea roșie trebuie să ocupe cel puțin 35 % din suprafața panoului).

Panouri utilizate

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

3.2.

Panouri de avertizare

Caracteristici intrinseci:

formă triunghiulară;

pictogramă neagră pe fond galben, margine neagră (partea galbenă trebuie să ocupe cel puțin 50 % din suprafața panoului).

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

3.3.

Panouri de obligativitate

Caracteristici intrinseci:

formă rotundă;

pictogramă albă pe fond albastru (partea albastră trebuie să ocupe cel puțin 50 % din suprafața panoului).

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

3.4.

Panouri pentru ieșirile de salvare și acordarea primului ajutor

Caracteristici intrinseci:

formă dreptunghiulară sau pătrată;

pictogramă albă pe fond verde (partea verde trebuie să ocupe cel puțin 50 % din suprafața panoului).

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

3.5.

Panouri privind materialul sau echipamentul necesar pentru stingerea incendiilor

Caracteristici intrinseci:

formă dreptunghiulară sau pătrată;

pictogramă albă pe fond roșu (partea roșie trebuie să ocupe cel puțin 50 % din suprafața panoului).

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image


(1)  În lipsa unui indicator specific pentru temperaturi ridicate.

(2)  Pictogramă prevăzută în Directiva 90/679/CEE a Consiliului din 26 noiembrie 1990 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici la locul de muncă [a șaptea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 374, 31.12.1990, p. 1).

(3)  Fondul acestui panou poate fi în mod excepțional de culoare portocalie, dacă această culoare se justifică în raport cu un panou similar existent privind circulația rutieră.


ANEXA III

CERINȚE MINIME PRIVIND SEMNALIZAREA PE CONTAINERE SAU CONDUCTE

1.

Containerele pentru substanțe sau preparate periculoase utilizate la locul de muncă, definite de Directivele 67/548/CEE (1) și 88/379/CEE (2) și containerele utilizate pentru depozitarea unor astfel de substanțe sau preparate periculoase, precum și conductele care sunt la vedere și conțin sau transportă astfel de substanțe sau preparate periculoase trebuie să fie prevăzute cu etichete (reprezentând pictograme sau simboluri pe fond colorat), în conformitate cu dispozițiile acestor directive.

Dispozițiile primului paragraf nu sunt aplicabile containerelor folosite la locul de muncă pentru o perioadă scurtă de timp, nici containerelor al căror conținut se schimbă frecvent, cu condiția să se ia măsuri alternative adecvate, în special pentru informare sau formare, asigurându-se astfel un nivel uniform de protecție.

Etichetele prevăzute la primul paragraf pot fi:

înlocuite cu panourile de avertizare prevăzute în anexa II, preluându-se aceeași pictogramă sau simbol;

completate cu informații suplimentare, spre exemplu, numele și/sau formula substanței sau preparatului periculos și detalii privind riscul;

în cazul transportului containerelor la locul de muncă, etichetele pot fi completate sau înlocuite cu panouri pentru transportul substanțelor sau preparatelor periculoase aplicabile la nivel comunitar.

2.

Această semnalizare trebuie amplasată în următoarele condiții:

pe partea sau părțile vizibile;

sub formă rigidă, autocolantă sau pictată.

3.

Dacă este cazul, caracteristicile intrinseci prevăzute în anexa II punctul 1.4 și condițiile de utilizare prevăzute în anexa II punctul 2 privind panourile de semnalizare se aplică etichetării prevăzute la punctul 1 din prezenta anexă.

4.

Fără a aduce atingere dispozițiilor punctelor 1, 2 și 3, etichetele utilizate pe conducte trebuie plasate vizibil, în vecinătatea locurilor conținând cele mai periculoase substanțe, cum ar fi vanele și punctele de racordare, și la distanțe aproximativ egale.

5.

Suprafețele, sălile sau incintele utilizate pentru depozitarea substanțelor sau a preparatelor periculoase în cantități mari trebuie semnalate printr-un panou de avertizare potrivit, dintre cele enumerate în anexa II punctul 3.2, sau identificate în conformitate cu anexa III punctul 1, exceptând cazurile în care etichetarea diferitelor ambalaje sau containere este suficientă în acest scop, ținându-se cont de dispozițiile anexei II punctul 1.5 referitoare la dimensiuni.

Unele stocuri de substanțe sau preparate periculoase pot fi indicate printr-un panou de avertizare în cazurile de pericol general.

Panourile sau etichetele menționate anterior trebuie plasate, după caz, în apropierea suprafeței de depozitare sau pe ușa de acces la depozitul respectiv.


(1)  JO L 196, 16.8.1967, p. 1.

(2)  JO L 187, 16.7.1988, p. 14.


ANEXA IV

CERINȚE MINIME PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI LOCALIZAREA ECHIPAMENTELOR UTILIZATE PENTRU STINGEREA INCENDIULUI

1.

Observație preliminară

Prezenta anexă se aplică echipamentului destinat exclusiv stingerii incendiilor.

2.

Echipamentul folosit la stingerea incendiilor trebuie identificat prin utilizarea unei anumite culori pentru echipament, prin plasarea unui panou de localizare și/sau utilizarea unei culori specifice pentru a marca locul unde se află echipamentul respectiv sau calea de acces la el.

3.

Aceste echipamente se identifică prin culoarea roșie.

Suprafața roșie trebuie să fie suficient de mare pentru a permite localizarea rapidă a echipamentului.

4.

Panourile prevăzute în anexa II punctul 3.5 trebuie utilizate pentru a marca localizarea acestui echipament.


ANEXA V

CERINȚE MINIME PRIVIND SEMNALIZAREA OBSTACOLELOR, A LOCURILOR PERICULOASE ȘI MARCAREA CĂILOR DE CIRCULAȚIE

1.   Semnalizarea obstacolelor și a locurilor periculoase

1.1.

Semnalizarea riscurilor de lovire de un obstacol și de cădere a obiectelor și persoanelor se efectuează cu ajutorul culorii galbene alternativ cu negru sau culorii roșii alternativ cu alb, în interiorul zonelor construite ale întreprinderii, unde au acces lucrătorii în cursul activității lor.

1.2.

Dimensiunile acestei semnalizări trebuie să țină cont de dimensiunile obstacolului sau ale locului periculos semnalat.

1.3.

Benzile galben-negre sau roșu-albe trebuie să fie înclinate la circa 45° și să aibă dimensiunile aproximativ egale.

1.4.

Exemplu:

Image

2.   Marcarea căilor de circulație

2.1.

Căile de circulație ale vehiculelor trebuie marcate clar prin benzi continue, având o culoare perfect vizibilă, de preferință albă sau galbenă, ținându-se cont de culoarea solului, în cazul în care utilizarea și echipamentul încăperilor impun acest lucru, în vederea asigurării protecției lucrătorilor.

2.2.

Benzile trebuie amplasate astfel încât să se țină cont de distanțele de securitate necesare între vehicule și orice obiect aflat în zonă, precum și între pietoni și vehicule.

2.3.

Căile permanente de circulație situate înexterior, în zonele construite, trebuie, de asemenea, marcate, dacă este necesar, exceptând situațiile în care zonele respective sunt prevăzute cu dalele sau barierele corespunzătoare.


ANEXA VI

CERINȚELE MINIME PRIVIND SEMNALELE LUMINOASE

1.   Caracteristici intrinseci

1.1.

Lumina emisă de un semnal trebuie să provoace un contrast luminos adecvat mediului, în funcție de condițiile de utilizare prevăzute, fără să producă însă lipsă totală de vizibilitate prin intensitatea prea puternică sau vizibilitate redusă ca urmare a luminării insuficiente.

1.2.

Suprafața luminoasă care emite un semnal luminos poate avea o culoare uniformă sau poate conține o pictogramă pe fundal specific.

1.3.

Culoarea uniformă trebuie să corespundă tabelului de culori care figurează în anexa I punctul 4.

1.4.

Când semnalul conține o pictogramă, aceasta trebuie să fie realizată, prin analogie, în conformitate cu regulile corespunzătoare prevăzute în anexa II.

2.   Reguli specifice de utilizare

2.1.

Dacă un dispozitiv poate emite un semnal continuu și intermitent, semnalul intermitent va fi utilizat pentru a indica, în raport cu semnalul continuu, un nivel mai ridicat de pericol sau o urgență crescută de intervenție sau de acțiune impusă/solicitată.

Durata fiecărui fascicol luminos și frecvența de iluminare a unui semnal luminos intermitent trebuie concepute astfel încât:

să asigure o bună percepție a mesajului și

să evite orice confuzie, fie între diferitele semnale luminoase, fie cu un semnal luminos continuu.

2.2.

Dacă un semnal luminos intermitent este utilizat în locul sau complementar unui semnal acustic, trebuie folosite coduri identice.

2.3.

Un dispozitiv care emite un semnal luminos utilizabil în caz de pericol grav trebuie supravegheat în mod special sau prevăzut cu o sursă auxiliară de iluminare.


ANEXA VII

CERINȚE MINIME PRIVIND SEMNALELE ACUSTICE

1.   Caracteristici intrinseci

1.1.

Un semnal acustic trebuie:

(a)

să aibă un nivel sonor net superior zgomotului ambiant, astfel încât să poată fi auzit, fără să fie deranjant sau supărător;

(b)

să poată fi recunoscut ușor, ținând cont în special de durata impulsurilor, de distanța dintre impulsuri sau de grupurile de impulsuri, și să poată fi diferențiat ușor, pe de o parte, de un alt semnal acustic și, pe de altă parte, de zgomotele ambientale.

1.2.

Dacă un dispozitiv poate emite un semnal acustic cu frecvență variabilă și fixă, frecvența variabilă va fi utilizată pentru a indica, în raport cu frecvența stabilă, un nivel mai ridicat de pericol, o urgență crescută de intervenție sau o acțiune impusă/solicitată.

2.   Codul care trebuie utilizat

Sunetul semnalului de evacuare trebuie să fie continuu.


ANEXA VIII

CERINȚE MINIME PRIVIND COMUNICAREA VERBALĂ

1.   Caracteristici intrinseci

1.1.

Comunicarea verbală se stabilește între un vorbitor sau un emițător și unul sau mai mulți auditori, sub forma unui limbaj format din texte scurte, din grupuri de cuvinte și/sau cuvinte izolate, eventual codificate.

1.2.

Mesajele verbale trebuie să fie cât mai scurte, simple și clare; aptitudinea verbală a vorbitorului și facultățile auditive ale auditorului trebuie să fie suficiente pentru a asigura o comunicare verbală sigură.

1.3.

Comunicarea verbală este directă (prin intermediul vocii umane) sau indirectă (voce umană sau sintetizată, difuzată prin mijloacele disponibile).

2.   Reguli specifice de utilizare

2.1.

Persoanele implicate trebuie să cunoască bine limba utilizată, pentru a putea emite și înțelege corect mesajul verbal și a adopta, în funcție de mesaj, comportamentul corespunzător, în domeniul securității și/sau sănătății.

2.2.

Dacă comunicarea verbală este utilizată în locul sau complementar gestului de semnalizare, trebuie folosite coduri formate din cuvinte, ca de exemplu:

- start

pentru a indica lansarea comenzii

- stop

pentru a întrerupe sau încheia o mișcare

- oprește

pentru a opri operațiunea

- ridică

pentru a ridica o greutate

- coboară

pentru a coborî o greutate

- înainte

- înapoi

- stânga

- dreapta

sensul mișcărilor respective trebuie coordonate, când este cazul, cu gesturile de semnalizare corespunzătoare

- pericol

pentru a solicita oprirea de urgență

- repede

pentru a accelera o mișcare, din motive de securitate


ANEXA IX

CERINȚE MINIME PRIVIND GESTURILE DE SEMNALIZARE

1.   Caracteristici

Gesturile de semnalizare trebuie să fie precise, simple, ample, ușor de executat și de înțeles și ușor de diferențiat de alte gesturi de semnalizare.

Utilizarea în același timp a ambelor brațe trebuie să se facă în mod simetric și pentru executarea unui singur gest de semnalizare.

Gesturile utilizate pot varia ușor, cu respectarea caracteristicilor de mai sus, sau pot fi mai detaliate în raport cu prezentările de la punctul 3, cu condiția ca semnificația și înțelegerea lor să fie cel puțin echivalente.

2.   Reguli speciale utilizabile

2.1.

Persoana care emite semnale, denumită „agent de semnalizare”, dă instrucțiunile utilizând mișcări ale brațelor sau mâinilor către persoana care recepționează semnale, denumit „operator”.

2.2.

Persoana care semnalizează trebuie să poată urmări vizual toate manevrele, fără să se afle în pericol din cauza lor.

2.3.

Responsabilitățile persoanei care semnalizează sunt exclusiv direcționarea manevrelor și asigurarea securității lucrătorilor aflați în imediata sa apropiere.

2.4.

Dacă condițiile prevăzute la punctul 2.2 nu sunt îndeplinite, trebuie să se prevadă încă una sau mai multe persoane care semnalizează.

2.5.

Operatorul trebuie să întrerupă manevrele în curs pentru a cere noi instrucțiuni, când nu poate executa ordinele primite cu garanțiile de securitate necesare.

2.6.

Accesorii de semnalizare prin gesturi

Persoana care semnalizează trebuie să poată fi ușor recunoscută de către operator.

Persoana care semnalizează poartă unul sau mai multe elemente de recunoaștere, de exemplu: vestă, cască, manșon, banderolă sau paletă.

Elementele de recunoaștere sunt viu colorate și de preferință de o singură culoare, utilizată exclusiv de agentul de semnalizare.

3.   Gesturi codificate utilizabile

Observații preliminare:

Ansamblul gesturilor de semnalizare indicate mai jos nu aduc atingere folosirii altor coduri, în special în anumite sectoare de activitate, aplicabile la nivel comunitar, care vizează aceleași manevre.

Semnificație

Descriere

Ilustrare

A. Semnale generale

START

Atenție

Începerea executării comenzii

Brațele întinse orizontal, cu palmele îndreptate în față

Image

STOP

Întrerupere

Încheierea mișcării

Brațul drept orientat în sus, cu palma îndreptată în față

Image

SFÂRȘITUL

operațiunii

Mâinile împreunate la nivelul pieptului

Image

B. Mișcări verticale

RIDICĂ

Brațul dreptul îndreptat în sus, palma orientată în față și descriind ușor un cerc

Image

COBOARĂ

Brațul dreptul îndreptat în jos, palma orientată în jos și descriind ușor un cerc

Image

DISTANȚĂ VERTICALĂ

Se indică distanța necesară cu ajutorul mâinilor

Image

C. Mișcări orizontale

ÎNAINTE

Brațele îndoite, cu palmele în sus; antebrațele se îndreaptă încet spre partea superioară a corpului

Image

ÎNAPOI

Brațele îndoite, cu palmele în jos; antebrațele se îndreaptă încet spre partea inferioară a corpului

Image

DREAPTA

către agentul de semnalizare

Brațul drept întins, aproximativ orizontal, cu palma îndreptată în jos și se execută ușor mișcări ale brațului către dreapta

Image

STÂNGA

către agentul de semnalizare

Brațul stâng întins, aproximativ orizontal, cu palma îndreptată în jos și se execută ușor mișcări ale brațului către stânga

Image

DISTANȚĂ ORIZONTALĂ

Se indică cu mâinile distanța necesară.

Image

D. Pericol

PERICOL

Oprire urgentă

Ambele brațe orientate în sus, cu palmele îndreptate în față

Image

REPEDE

Toate mișcările trebuie executate mai repede

 

ÎNCET

Toate mișcările trebuie executate mai încet