15/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

153


31992D0446


L 247/10

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 27 iulie 1992

privind chestionarele referitoare la directivele din domeniul apelor

(92/446/CEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Directiva 76/464/CEE a Consiliului din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 91/692/CEE din 23 decembrie 1991 de standardizare și raționalizare a rapoartelor privind punerea în aplicare a anumitor Directive referitoare la mediu (2) și, în special, articolul 13 alineatul (1) precum și dispozițiile relevante din alte Directive menționate în Anexa 1 la Directiva 91/692/CEE,

având în vedere Directiva 75/440/CEE a Consiliului din 16 iunie 1975 privind calitatea apei de suprafață destinată preparării apei potabile în statele membre (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 91/692/CEE și în special articolul 9 bis,

având în vedere Directiva 80/778/CEE a Consiliului din 15 iulie 1980 privind calitatea apei destinate consumului uman (4), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 91/692/CEE și în special articolul 17a,

având în vedere Directiva 76/160/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1975 privind calitatea apei pentru scăldat (5), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 91/692/CEE și în special articolul 13,

întrucât statele membre trebuie să elaboreze un raport despre punerea în aplicare a anumitor directive comunitare pe baza chestionarelor sau a schemelor elaborate de Comisie; întrucât, în conformitate cu articolul 6 din Directiva 91/692/CEE, aceste chestionare sau scheme trebuie elaborate de Comisie, care este sprijinită în această sarcină de un comitet alcătuit din reprezentanții statelor membre și prezidat de reprezentanții Comisiei;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul exprimat de comitetul menționat sau nu au făcut obiectul avizului comitetului în timpul stabilit de președintele comitetului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se adoptă chestionarele din anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 iulie 1992.

Pentru Comisie

Karel VAN MIERT

Membru al Comisiei


(1)  JO L 129, 18.5.1976, p. 23.

(2)  JO L 377, 31.12.1991, p. 48.

(3)  JO L 194, 25.7.1975, p. 26.

(4)  JO L 229, 30.8.1980, p. 11.

(5)  JO L 31, 5.2.1976, p. 1.


ANEXĂ

A SE VEDEA DECIZIA 95/337/CE A COMISIEI (JO L 200, 24.8.1995, P. 1)