03/Volumul 11

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

54


31992D0353


L 192/63

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 11 iunie 1992

privind criteriile de autorizare și de recunoaștere a organizațiilor sau asociațiilor care țin sau creează registre genealogice pentru ecvideele înregistrate

(92/353/CEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Directiva 90/427/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condițiile zootehnice și genealogice care reglementează schimburile intracomunitare de ecvidee (1), în special articolul 4 alineatul (2) litera (a),

întrucât, în toate statele membre, registrele genealogice sunt ținute sau create fie de organizații sau asociații, fie de servicii oficiale; întrucât, prin urmare, este necesar să se stabilească criteriile de autorizare sau de recunoaștere a organizațiilor și asociațiilor menționate anterior;

întrucât, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 90/427/CEE, criteriile prevăzute trebuie să garanteze respectarea de către organizațiile sau asociațiile autorizate sau recunoscute a principiilor stabilite de organizația sau de asociația care ține registrul genealogic de origine al rasei;

întrucât cererea de autorizare sau de recunoaștere trebuie înaintată de către organizație sau asociație autorităților competente ale statului membru pe teritoriul căruia acestea își au sediul social;

întrucât, dacă o organizație sau o asociație îndeplinește anumite criterii și și-a definit obiectivele, aceasta trebuie să obțină autorizația sau recunoașterea oficială de către autoritățile statului membru cărora le-a înaintat cererea;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului zootehnic permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Pentru a fi autorizate sau recunoscute oficial, organizațiile sau asociațiile care țin sau creează registre genealogice trebuie să înainteze o cerere autorităților statului membru pe teritoriul căruia își au sediul social.

Articolul 2

(1)   Autoritățile statului membru respectiv trebuie să acorde autorizația sau recunoașterea oficială oricărei organizații sau asociații care ține sau creează registre genealogice, dacă aceasta îndeplinește condițiile prevăzute în anexă.

(2)   Cu toate acestea, într-un stat membru în care pentru o rasă există mai multe organizații sau asociații autorizate sau recunoscute oficial, autoritățile statului membru respectiv pot să nu recunoască o nouă organizație sau asociație:

dacă aceasta pune în pericol conservarea rasei sau compromite funcționarea sau programul de ameliorare sau de selecționare al unei organizații sau al unei asociații existente sau

dacă ecvideele din acea rasă pot fi înscrise sau înregistrate într-o secțiune specifică a unui registru genealogic ținut de o organizație sau de o asociație care respectă, chiar pentru această secțiune, principiile stabilite în temeiul prevederilor punctul 3 litera (b) din anexă de către organizația sau asociația care ține registrul genealogic de origine al rasei respective.

(3)   Statele membre informează Comisia atât asupra autorizărilor și recunoașterilor oficiale eliberate, cât și asupra respingerilor.

(4)   În cazul refuzării autorizării sau recunoașterii oficiale a unei organizații sau asociații într-un stat membru, motivele refuzului trebuie comunicate în scris asociației sau organizației respective.

Articolul 3

Autoritățile statului membru respectiv retrag autorizația sau recunoașterea oficială unei organizații sau asociații care ține un registru genealogic dacă aceasta nu mai satisface în mod consecvent condițiile prevăzute în anexă.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 11 iunie 1992.

Pentru Comisie,

Ray MAC SHARRY,

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 55.


ANEXĂ

Pentru a fi autorizate sau recunoscute oficial, organizațiile și asociațiile care țin registre genealogice, care creează secțiuni ale registrelor genealogice și care creează registre genealogice pentru ecvideele înregistrate trebuie:

1.

să aibă personalitate juridică conform legislației în vigoare în statul membru în care este înaintată cererea;

2.

să demonstreze autorităților competente, cu ocazia controalelor:

(a)

că funcționează eficient;

(b)

că respectă principiile stabilite conform punctului 3 litera (b) de către organizația sau asociația care ține registrul de origine al rasei, în cazul organizațiilor sau asociațiilor care nu țin registrul de origine al rasei;

(c)

că au capacitatea de a efectua controalele necesare păstrării genealogiilor;

(d)

că dețin un efectiv de ecvidee suficient pentru realizarea unui program de ameliorare, de selecționare sau pentru a asigura conservarea rasei dacă se consideră că acest lucru este necesar.

(e)

că pot furniza date (de exemplu privind performanțele) necesare pentru realizarea unui program de ameliorare, selecționare sau conservare a rasei;

3.

să fi stabilit principii cu privire la:

(a)

sistemul de furnizare de date (de exemplu privind performanțele) necesare pentru evaluarea ecvideelor în scopul unor programe de ameliorare, selecționare sau conservare a rasei;

(b)

în cazul unei organizații sau asociații care ține registre genealogice de origine ale rasei:

sistemul de înregistrare a genealogiilor;

definirea caracteristicilor rasei (sau a raselor) sau a populației prevăzute de registrul genealogic;

sistemul de bază al identificării ecvideelor;

definirea obiectivelor sale de bază pentru selecționare;

împărțirea registrului genealogic, dacă există mai multe modalități de înscriere a ecvideelor în registru sau dacă există mai multe modalități de clasare a ecvideelor înscrise în registru;

filiația pe baza unuia sau mai multor alte registre genealogice dacă acest lucru este necesar;

4.

să dispună de un statut care să prevadă în special nediscriminarea crescătorilor. Cu toate acestea, în cazul în care, pe teritoriul Comunității, există pentru aceeași rasă mai multe organizații sau asociații care acoperă acest teritoriu în totalitate, în statutul organizațiilor sau asociațiilor se poate prevedea obligația ca ecvideele să fie născute pe un anumit teritoriu pentru ca să poată fi înregistrate pe baza certificatului de naștere. Această restricție nu se aplică înregistrării în scopul reproducerii.