05/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

181


31991L0692


L 377/48

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 23 decembrie 1991

de standardizare și raționalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu

(91/692/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și, în special, articolul 130s al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetul Economic și Social (3),

întrucât anumite directive comunitare privind mediul prevăd întocmirea de către statele membre a unui raport cu privire la punerea în aplicare a acestor directive; întrucât aceste rapoarte fac obiectul unui raport de sinteză elaborat de către Comisie; întrucât alte directive privind mediul nu prevăd întocmirea unor astfel de rapoarte;

întrucât dispozițiile existente privind întocmirea de rapoarte prezintă un caracter disparat atât în ceea ce privește periodicitatea, cât și conținutul lor;

întrucât este important să se introducă această obligație în același timp pentru statele membre și pentru Comisie pentru a permite o evaluare a gradului de aplicare a acestor directive pe întregul teritoriu al Comunității, precum și pentru a oferi opiniei publice instrumentul de informare aferent acestei materii;

întrucât este, prin urmare, necesar să se armonizeze dispozițiile existente astfel încât acestea să devină mai complete și mai coerente pe o bază sectorială;

întrucât apare ca fiind adecvat ca periodicitatea cu care statele membre întocmesc aceste rapoarte și le transmit Comisiei să fie de trei ani, cu un interval de un an pentru fiecare sector în cauză; întrucât rapoartele vor fi redactate pe baza unui chestionar stabilit de Comisie, asistată de un comitet, și transmis statelor membre cu șase luni înainte de începutul perioadei cuprinse în raport; întrucât Comisia va publica un raport de sinteză pe sector în cele nouă luni care urmează comunicării de către statele membre a respectivului lor raport;

întrucât, în ceea ce privește, în special, punerea în aplicare a Directivei 76/160/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1975 privind calitatea apei de îmbăiere (4), modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1985, raportul aferent ar trebui să apară anual și suficient de devreme pentru a informa publicul asupra calității apei de îmbăiere pentru perioada cea mai recentă;

întrucât măsurile necesare care trebuie adoptate de către statele membre nu implică adoptarea de acte cu putere de lege sau de norme administrative în cazul în care elaborarea de rapoarte asupra punerii în aplicare a directivelor comunitare nu impune în prezent adoptarea unor astfel de dispoziții la nivelul statelor membre,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prezenta directivă vizează raționalizarea și îmbunătățirea pe o bază sectorială a dispozițiilor privind transmiterea de informații și publicarea rapoartelor privind anumite directive comunitare din domeniul protecției mediului, fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 155 prima liniuță din Tratatul CEE.

Articolul 2

(1)   Textul dispozițiilor menționate în anexa I se înlocuiește cu următorul text:

„La fiecare trei ani, statele membre comunică Comisiei informații privind punerea în aplicare a prezentei directive în cadrul unui raport sectorial care acoperă deopotrivă celelalte directive comunitare pertinente. Acest raport se întocmește pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 din Directiva 91/692/CEE (5). Chestionarul sau schema se trimite statelor membre cu șase luni înainte de începutul perioadei cuprinse în raport. Raportul este transmis Comisiei în termen de nouă luni de la încheierea perioadei de trei ani la care se referă.

Primul raport se referă la perioada 1993 - 1995.

Comisia publică un raport comunitar cu privire la punerea în aplicare a directivei în termen de nouă luni de la primirea rapoartelor de la statele membre.

(2)   Textul prevăzut la alineatul (1) se introduce în directivele menționate în anexa II în conformitate cu indicațiile cuprinse de aceasta.

Articolul 3

Articolul 13 din Directiva 76/160/CEE se înlocuiește cu următorul text.

„Articolul 13

În fiecare an, începând cu 31 decembrie 1993, statele membre transmit Comisiei un raport privind aplicarea prezentei directive pentru anul în curs. Acest raport se întocmește pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborate de Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 din Directiva 91/692/CEE (6). Chestionarul sau schema se trimit statelor membre cu șase luni înainte de începutul perioadei cuprinse în raport. Raportul este transmis Comisiei înainte de sfârșitul anului respectiv.

Comisia publică un raport comunitar privind aplicarea directivei în termen de patru luni de la primirea rapoartelor de la statele membre.

Articolul 4

(1)   Textul dispozițiilor menționate în anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„La fiecare trei ani, Comisiei îi sunt comunicate de statele membre informații privind punerea în aplicare a prezentei directive în cadrul unui raport sectorial care trebuie să acopere deopotrivă celelalte directive comunitare pertinente. Acest raport se întocmește pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborate de Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 din Directiva 91/692/CEE (7). Chestionarul sau schema se trimit statelor membre cu șase luni înainte de începutul perioadei cuprinse în raport. Raportul este transmis Comisiei în termen de 9 luni de la încheierea perioadei de trei ani la care se referă.

Primul raport cuprinde perioada 1994 - 1996.

Comisia publică un raport comunitar privind aplicarea directivei în termen de nouă luni de la primirea rapoartelor de la statele membre.

(2)   Textul prevăzut la alineatul (1) se introduce în directivele menționate în anexa IV, în conformitate cu indicațiile cuprinse în aceasta.

(3)   Textul următor se introduce în directivele menționate în anexa V, în conformitate cu indicațiile cuprinse în aceasta:

„Comisia transmite în fiecare an statelor membre informațiile pe care le-a primit în aplicarea prezentului articol”.

Articolul 5

Textul dispozițiilor menționate în anexa VI se înlocuiește cu următorul text:

„La fiecare trei ani, statele membre comunică Comisiei informații privind aplicarea prezentei directive, în cadrul unui raport sectorial care trebuie să acopere deopotrivă celelalte directive comunitare pertinente. Acest raport trebuie întocmit pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborate de Comisie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 din Directiva 91/692/CEE (8). Chestionarul sau schema se trimite statelor membre cu șase luni înainte de începutul perioadei cuprinse în raport. Raportul este transmis Comisiei în termen de nouă luni de la încheierea perioadei de trei ani la care se referă.

Primul raport cuprinde perioada 1995 - 1997.

Comisia publică un raport comunitar privind aplicarea directivei în termen de nouă luni de la primirea rapoartelor de la statele membre.

Articolul 6

Comisia este sprijinită de un comitet format din reprezentanții statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei.

Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect cu măsurile ce urmează să fie adoptate. Comitetul își dă avizul cu privire la acest proiect în termenul pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză. Avizul este emis cu majoritatea prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din Tratatul CEE pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte la propunerea Comisiei. În cadrul Comitetului, voturile reprezentanților statelor membre sunt ponderate conform articolului menționat anterior. Președintele nu participă la vot.

Comisia adoptă măsuri care se aplică imediat. Cu toate acestea, în cazul în care nu sunt conforme cu avizul Comitetului, aceste măsuri sunt de îndată comunicate Consiliului de către Comisie. În acest caz:

Comisia poate amâna aplicarea măsurilor pe care le adoptă pentru o perioadă de cel mult o lună, începând cu data acestei comunicări;

Consiliul, hotărând cu majoritatea calificată, poate lua o decizie diferită în termenul prevăzut la prima liniuță.

Articolul 7

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma dispozițiilor:

articolelor 2 și 3, începând cu 1 ianuarie 1993 cel târziu;

articolului 4, începând cu 1 ianuarie 1994 cel târziu;

articolului 5, începând cu 1 ianuarie 1995 cel târziu.

Acestea informează de îndată Comisia în acest sens.

(2)   Dispozițiile diferitelor directive modificate de dispoziții noi, aflate în vigoare, rămân astfel până la datele menționate la alineatul (1) primul paragraf.

(3)   Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 8

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 decembrie 1991.

Pentru Consiliu

Președintele

V. VAN ROOY


(1)  JO C 214, 29.8.1990, p. 6.

(2)  JO C 19, 28.1.1991, p. 587.

(3)  JO C 60, 8.3.1991, p. 15.

(4)  JO L 31, 5.2.1976, p. 1.

(5)  JO L 377, 31.12.1991, p. 48.”

(6)  JO L 377, 31.12.1991, p. 48.”

(7)  JO L 377, 31.12.1991, p. 48.”

(8)  JO L 377, 31.12.1991, p. 48.”


ANEXA I

Dispoziții modificate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din prezenta directivă

(a)

Articolul 13 alineatul (1) din Directiva 76/464/CEE a Consiliului din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității (1).

(b)

Articolul 14 din Directiva 78/176/CEE a Consiliului din 20 februarie 1978 privind deșeurile din industria dioxidului de titan (2), modificată de Directiva 83/29/CEE (3).

(c)

Articolul 16 din Directiva 78/659/CEE a Consiliului din 18 iulie 1978 privind calitatea apelor dulci care trebuie să fie protejată sau îmbunătățită pentru a se întreține viața piscicolă (4), modificată cel mai recent de Actul de aderare din 1985.

(d)

Articolul 8 din Directiva 79/869/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1979 privind metodele de măsurare și frecvența prelevării de probe și a analizării apei de suprafață destinate preparării apei potabile în statele membre (5), modificată cel mai recent de Directiva 81/855/CEE (6).

(e)

Articolul 14 din Directiva 79/923/CEE a Consiliului din 30 octombrie 1979 privind normele de calitate pentru apele conchilicole (7).

(f)

Articolul 16 alineatul (1) din Directiva 80/68/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1979 privind protecția apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanțe periculoase (8).

(g)

Articolul 5 alineatele (1) și (2) primul paragraf din Directiva 82/176/CEE a Consiliului din 22 martie 1982 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din sectorul electrolizei cloralcanilor (9).

(h)

Articolul 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 83/513/CEE a Consiliului din 26 septembrie 1983 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de cadmiu (10).

(i)

Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 84/156/CEE a Consiliului din 8 martie 1984 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din alte sectoare decât cel al electrolizei cloralcanilor (11).

(j)

Articolul 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 84/491/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1982 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările de hexaclorciclohexan (12).

(k)

Articolul 6 alineatele (1) și (2) din Directiva 86/280/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind valorile limită și obiectivele de calitate pentru evacuările anumitor substanțe periculoase incluse în lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (13), modificată cel mai recent de Directiva 90/415/CEE (14).


(1)  JO L 129, 18.5.1976, p. 23.

(2)  JO L 54, 25.2.1978, p. 19.

(3)  JO L 32, 3.2.1983, p. 28.

(4)  JO L 222, 14.8.1978, p. 1.

(5)  JO L 271, 29.10.1979, p. 44.

(6)  JO L 319, 7.11.1981, p. 16.

(7)  JO L 281, 10.11.1979, p. 47.

(8)  JO L 20, 26.1.1980, p. 43.

(9)  JO L 81, 27.3.1982, p. 29.

(10)  JO L 291, 24.10.1983, p. 2.

(11)  JO L 74, 17.3.1984, p. 49.

(12)  JO L 274, 17.10.1984, p. 11.

(13)  JO L 181, 4.7.1986, p. 16.

(14)  JO L 219, 14.8.1990, p. 49.


ANEXA II

Directive completate în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din prezenta directivă

(a)

Directiva 75/440/CEE a Consiliului din 16 iunie 1975 privind cerințele calitative pentru apa de suprafață destinată preparării apei potabile în statele membre (1), modificată cel mai recent de Directiva 79/869/CEE (2).

Textul prevăzut la articolul 2 alineatul (1) din prezenta directivă se introduce ca articolul 9a.

(b)

Directiva 80/778/CEE a Consiliului din 15 iulie 1980 privind calitatea apei destinate consumului uman (3), modificată cel mai recent de Directiva 81/858/CEE (4).

Textul prevăzut la articolul 2 alineatul (1) din prezenta directivă se introduce ca articolul 17a.


(1)  JO L 194, 25.7.1975, p. 26.

(2)  JO L 271, 29.10.1979, p. 44.

(3)  JO L 229, 30.8.1980, p. 11.

(4)  JO L 319, 7.11.1981, p. 19.


ANEXA III

Directive modificate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din prezenta directivă

(a)

Articolul 8 din Directiva 80/779/CEE a Consiliului din 15 iulie 1980 privind valorile limită de calitate a aerului și valorile orientative pentru dioxidul de sulf și pulberile în suspensie din atmosferă (1), modificată cel mai recent de Directiva 89/427/CEE (2).

(b)

Articolul 18 din Directiva 82/501/CEE a Consiliului din 24 iunie 1982 privind riscurile de accidente majore ale anumitor activități industriale (3), modificată cel mai recent de Directiva 88/610/CEE (4).

(c)

Articolul 6 din Directiva 82/884/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1982 privind valoarea limită pentru plumbul conținut în atmosferă (5).

(d)

Articolul 8 din Directiva 85/203/CEE a Consiliului din 7 martie 1985 privind normele de calitate a aerului în privința dioxidului de azot (6), modificată de Directiva 85/580/CEE (7).

(e)

Articolul 13 alineatul (1) din Directiva 87/217/CEE a Consiliului din 19 martie 1987 privind prevenirea și reducerea poluării mediului cu azbest (8).


(1)  JO L 229, 30.8.1980, p. 30.

(2)  JO L 201, 14.7.1989, p. 53.

(3)  JO L 230, 5.8.1982, p. 1.

(4)  JO L 336, 7.12.1988, p. 14.

(5)  JO L 378, 31.12.1982, p. 15.

(6)  JO L 87, 27.3.1985, p. 1.

(7)  JO L 372, 31.12.1985, p. 36.

(8)  JO L 85, 28.3.1987, p. 40.


ANEXA IV

Directive modificate în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din prezenta directivă

(a)

Directiva 75/716/CEE a Consiliului din 24 noiembrie 1975 privind apropierea legislațiilor statelor membre privind conținutul în sulf al anumitor combustibili lichizi (1), modificată cel mai recent de Directiva 87/219/CEE (2).

Textul prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din prezenta directivă se introduce ca articolul 7a.

(b)

Directiva 84/360/CEE a Consiliului din 28 iunie 1984 privind combaterea poluării atmosferice provenite de la instalațiile industriale (3).

Textul prevăzut la articolul 4 alineatul (2) din prezenta directivă se introduce ca articolul 15a.


(1)  JO L 307, 27.11.1975, p. 22.

(2)  JO L 91, 3.4.1987, p. 19.

(3)  JO L 188, 16.7.1984, p. 20.


ANEXA V

Directive modificate în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din prezenta directivă

(a)

Directiva 80/779/CEE a Consiliului din 15 iulie 1980 privind valorile limită de calitate a aerului și valorile orientative pentru dioxidul de sulf și pulberile în suspensie din atmosferă, modificată de Directiva 89/427/CEE.

Textul prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din prezenta directivă se introduce ca articolul 7 alineatul (4).

(b)

Directiva 82/884/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1982 privind valoarea limită pentru plumbul conținut în atmosferă.

Textul prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din prezenta directivă se introduce ca articolul 5 alineatul (4).

(c)

Directiva 85/203/CEE a Consiliului din 7 martie 1985 privind normele de calitate a aerului în privința dioxidului de azot, modificată de Directiva 85/580/CEE.

Textul prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din prezenta directivă se introduce ca articolul 7 alineatul (4).


ANEXA VI

Directive modificate în conformitate cu articolul 5 din prezenta directivă

(a)

Articolul 18 din Directiva 75/439/CEE a Consiliului din 6 iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor reziduale (1), modificată de Directiva 87/101/CEE (2).

(b)

Articolul 16 din Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deșeurile (3), modificată de Directiva 91/156/CEE (4).

(c)

Articolul 10 din Directiva 76/403/CEE a Consiliului din 6 aprilie 1976 privind eliminarea bifenililor policlorurați și trifenililor policlorurați (5).

(d)

Articolul 16 din Directiva 78/319/CEE a Consiliului din 20 martie 1978 privind deșeurile toxice și periculoase (6), modificată cel mai recent de Actul de aderare din 1985.

(e)

Articolul 13 alineatul (1) din Directiva 84/631/CEE a Consiliului din 6 decembrie 1984 privind supravegherea și controlul transporturilor transfrontaliere de deșeuri periculoase în cadrul Comunității (7), modificată cel mai recent de Directiva 87/112/CEE (8).

(f)

Articolul 6 din Directiva 85/339/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind ambalajele pentru lichide destinate consumului uman (9).

(g)

Articolul 17 din Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (10).


(1)  JO L 194, 25.7.1975, p. 23.

(2)  JO L 42, 12.2.1987, p. 43.

(3)  JO L 194, 25.7.1975, p. 39.

(4)  JO L 78, 26.3.1991, p. 32.

(5)  JO L 108, 26.4.1976, p. 41.

(6)  JO L 84, 31.3.1978, p. 43.

(7)  JO L 236, 13.12.1984, p. 31.

(8)  JO L 48, 17.2.1987, p. 31.

(9)  JO L 176, 6.7.1985, p. 18.

(10)  JO L 181, 4.7.1986, p. 6.