13/Volumul 10

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

92


31991L0287


L 144/45

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 3 iunie 1991

privind banda de frecvențe care trebuie stabilită pentru introducerea coordonată a standardelor europene de radiocomunicație digitală fără fir (DECT) în Comunitate

(91/287/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

în cooperare cu Parlamentul European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât Recomandarea 84/549/CEE (4) preconizează introducerea de servicii în baza unei abordări comune armonizate în domeniul telecomunicațiilor;

întrucât, în rezoluția sa din 30 iunie 1988 (5) privind dezvoltarea pieței comune a serviciilor și a echipamentelor de telecomunicații, Consiliul preconizează promovarea de servicii la scară europeană în funcție de nevoile pieței;

întrucât resursele oferite de rețelele moderne de telecomunicații trebuie să fie utilizate la maximum în folosul dezvoltării economice a Comunității;

întrucât Directiva 89/336/CEE a Consiliului din 3 mai 1989 privind armonizarea legislațiilor statelor membre în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică (6) se aplică și întrucât este necesar în special să se evite perturbațiile electromagnetice indezirabile;

întrucât sistemele actuale de telefonie fără fir utilizate în Comunitate și benzile de frecvență în care acestea funcționează variază într-o măsură foarte mare și ar putea să nu permită se beneficieze nici de avantajele oferite de serviciile la scară europeană, nici de economiile de scară asociate cu o piață cu adevărat europeană;

întrucât Institutul European de Standarde în Telecomunicații (ETSI) elaborează în prezent standardul european de telecomunicații (ETS) pentru standardele europene de radiocomunicație digitală fără fir (DECT);

întrucât elaborarea standardului european de telecomunicații (ETS) trebuie să țină seama de securitatea utilizatorilor, să asigure interoperabilitatea la scară europeană și să permită utilizatorilor care dispun de un serviciu bazat pe sistemul DECT să aibă acces, după caz, la acest serviciu în oricare alt stat membru;

întrucât realizarea în Europa a DECT va oferi o posibilitate importantă pentru introducerea unui sistem cu adevărat european de telefonie digitală fără fir;

întrucât ETSI a estimat că DECT necesită 20 MHz în zonele cu densitate ridicată;

întrucât Conferința Europeană a Administrațiilor Poștei și Telecomunicațiilor (CEPT) a recomandat banda de frecvențe comune europene de 1880-1990 MHz pentru DECT, recunoscând în același timp că, în funcție de dezvoltarea sistemului DECT, ar putea fi nevoie de un spectru de frecvențe suplimentare;

întrucât acest lucru trebuie luat în considerare la pregătirea Conferinței Administrative Mondiale a Radiocomunicațiilor (CAMR) din 1992;

întrucât, după data stabilirii benzii de frecvențe rezervate DECT, serviciile existente se vor putea menține în această bandă în măsura în care nu interferează cu sistemele DECT care ar putea fi create în funcție de cererea comercială;

întrucât punerea în aplicare a Recomandării 91/288/CEE a Consiliului din 3 iunie 1991 privind introducerea coordonată a standardelor europene de radiocomunicație digitală fără fir în Comunitate (7) va asigura punerea în aplicare a DECT la 31 decembrie 1992;

întrucât Directiva 91/263/CEE a Consiliului din 29 aprilie 1991 privind armonizarea legislațiilor statelor membre în ceea ce privește echipamentele terminale de telecomunicații, incluzând recunoașterea reciprocă a conformității acestora (8), va permite stabilirea rapidă de specificații comune de conformitate pentru DECT;

întrucât introducerea DECT depinde de atribuirea și de disponibilitatea unei benzi de frecvențe pentru a asigura transmiterea și recepția între stațiile cu bază fixă și stațiile mobile;

întrucât va fi nevoie de o anumită flexibilitate pentru a ține seama de dispozițiile diferite în materie de frecvențe care există în diverse state membre; întrucât va trebui să se asigure ca această flexibilitate să nu încetinească introducerea sistemului DECT în funcție de cererea comercială în Comunitate;

întrucât disponibilitatea progresivă a întregii benzi de frecvențe menționate mai sus va fi indispensabilă pentru introducerea DECT la scară europeană,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

În sensul prezentei directive, prin sistemul standardului european de radiocomunicație digitală fără fir (DECT) se înțelege tehnologia conformă standardului european de telecomunicații (ETS) pentru radiocomunicațiile digitale fără fir la care se referă Recomandarea 91/288/CEE și sistemele de telecomunicații, atât publice, cât și private, care folosesc direct tehnologia.

Articolul 2

În conformitate cu recomandarea T/R 22-02 a Conferinței Europene a Administrațiilor Poștei și Telecomunicațiilor (CEPT), statele membre stabilesc banda de frecvențe de 1880-1990 MHz pentru standardul european de radiocomunicație digitală fără fir (DECT) până la 1 ianuarie 1992.

În conformitate cu recomandarea CEPT, DECT are prioritate față de alte servicii în aceeași bandă și este protejat în banda stabilită.

Articolul 3

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la 31 decembrie 1991. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 4

Comisia prezintă Consiliului, până la sfârșitul anului 1995, un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 3 iunie 1991.

Pentru Consiliu

Președintele

A. BODRY


(1)  JO C 187, 27.7.1990, p. 5.

(2)  JO C 19, 28.1.1991, p. 97 și

JO C 106, 22.4.1991, p. 78.

(3)  JO C 332, 31.12.1990, p. 172.

(4)  JO L 298, 16.11.1984, p. 49.

(5)  JO C 257, 4.10.1988, p. 1.

(6)  JO L 139, 23.5.1989, p. 19.

(7)  JO L 144, 8.6.1991, p. 47.

(8)  JO L 128, 23.5.1991, p. 1.