02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

185


31990R0048


L 008/16

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 48/90 AL COMISIEI

din 9 ianuarie 1990

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura Combinată

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 3845/89 (2), în special articolul 9,

întrucât, pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii Combinate anexate Regulamentului (CEE) nr. 2658/87, este necesară adoptarea unor dispoziții privind clasificarea mărfurilor incluse în anexa la prezentul regulament;

întrucât Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit regulile generale de interpretare a Nomenclaturii Combinate; întrucât aceste reguli se aplică, de asemenea, oricărei alte nomenclaturi care o include pe aceasta, chiar parțial sau, eventual, adăugându-i subdiviziuni, și care se stabilește prin reglementări comunitare specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură, în cadrul schimburilor de mărfuri;

întrucât, pentru aplicarea regulilor generale menționate anterior, mărfurile descrise în coloana 1 din tabelul inclus în anexa la prezentul regulament trebuie încadrate la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2, în temeiul explicațiilor incluse în coloana 3;

întrucât dispozițiile din prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru nomenclatură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului inclus în anexă trebuie să fie clasificate în Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 din tabelul menționat anterior.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 ianuarie 1990.

Pentru Comisie

Christiane SCRIVENER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 374, 22.12.1989, p. 2.


ANEXĂ

Descrierea mărfii

Clasificare

Cod NC

Explicație

(1)

(2)

(3)

1.

Software pentru petrecerea timpului liber sub formă de discuri înregistrate, de tipul celor folosite în cazul mașinilor automate de procesare a informațiilor

8524 90 91

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 6 din capitolul 85, precum și cu textele codurilor NC 8524, 8524 90 și 8524 90 91

2.

Ecran cu afișaj matriceal format din puncte, alcătuit dintr-un strat de cristale lichide, așezat între două foi sau două plăci de sticlă, cu un anumit număr de puncte (dispuse în linii și pe coloane), și o cartelă magnetică de interfață, C-MOS

8531 20 90

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 8531, 8531 20 și 8531 20 90

3.

Lampă-martor cu două mufe pentru conectare, din plastic (translucid) colorat (30 mm lungime și 8 mm diametru), care include o sursă de lumină formată dintr-o lampă cu descărcare luminiscentă și două rezistențe. Ea este încorporată în aparatele electromenajere și se folosește pentru a indica dacă aparatul este racordat la rețeaua electrică. Ea poate fi utilizată în instalații de 220 și 380 V

8531 80 90

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, nota 1litera (f) din capitolul 94, precum și cu textele codurilor NC 8531, 8531 80 și 8531 80 90

Lampa-martor este mai mult decât o lampă luminoasă de tipul celor încadrate la codul NC 8539. Ea este utilizată pentru a indica prezența curentului electric în diferite aparate și, în consecință, este necesar să fie considerată ca un aparat electric de semnalizare vizuală de tipul celor încadrate la codul NC 8531

4.

Element optic format dintr-o lentilă de formă octogonală din rășină acrilică fixată pe un suport metalic simplu, de tipul celor utilizate pentru asamblarea retroproiectoarelor

9002 90 91

Clasificarea este stabilită în conformitate cu dispozițiile cuprinse în regulile generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum și cu textele codurilor NC 9002, 9002 90 și 9002 90 91

Datorită fixării sale pe suportul metalic, elementul este considerat ca montat