01/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

77


31989L0130


L 049/26

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 13 februarie 1989

privind armonizarea calculării produsului național brut la prețurile pieței

(89/130/CEE, Euratom)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

având în vedere Decizia 88/376/CEE, Euratom a Consiliului din 24 iunie 1988 privind sistemul resurselor proprii (1) ale Comunităților și, în special, articolul 8 alineatul (2) al acesteia,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

întrucât crearea unei resurse proprii suplimentare pentru Comunități, pe baza produsului național brut la prețurile pieței (denumit în continuare PNBpp) din statele membre, face necesară consolidarea comparabilității și fiabilității acestei agregări;

întrucât realizarea pieței interne va spori nevoia de date comparabile la nivel internațional privind PNBpp agregat și componentele acestuia; întrucât aceste date reprezintă, de asemenea, un instrument analitic important în coordonarea politicilor economice;

întrucât datele PNBpp trebuie să fie comparabile din punct de vedere conceptual și în practică și în modul de reprezentare a economiilor statelor membre;

întrucât PNBpp poate fi comparabil din punct de vedere conceptual doar dacă se respectă definițiile și reglementările contabile ale Sistemului European de Conturi Economice Integrate (SEC);

întrucât comparabilitatea PNBpp depinde în practică de procedurile de evaluare utilizate și de datele fundamentale disponibile; întrucât un domeniu de aplicare îmbunătățit al PNBpp presupune dezvoltarea bazelor statistice și a procedurilor de evaluare;

întrucât trebuie stabilită o procedură de verificare și evaluare a comparabilității și reprezentativității PNBpp; întrucât, în acest scop, trebuie constituit un comitet în cadrul căruia statele membre și Comisia să colaboreze îndeaproape,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

TITLUL I

Definiția produsului național brut la prețurile pieței

Articolul 1

PNBpp trebuie definit într-un mod care să fie în conformitate cu Sistemul European de Conturi Economice Integrate (SEC) în vigoare.

PNBpp trebuie calculat adăugând la produsul intern brut la prețurile pieței (PIBpp, cod SEC: N 1) compensațiile salariaților (R 10) și veniturile din proprietăți și antreprenoriale (R 40) primite din restul lumii, mai puțin fluxurile corespunzătoare plătite restului lumii.

Articolul 2

PIBpp reprezintă rezultatul final al activității productive realizate de unitățile de producție rezidente. PIBpp poate fi prezentat prin referire la SEC din trei puncte de vedere.

1.

Producția

PIBpp (N 1) este diferența dintre producția de bunuri și servicii (P 10) și consumul intermediar (P 20) plus TVA-ul produselor (R 21) și taxele nete aferente importurilor [exclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA)] (R 29).

2.

Cheltuielile

PIBpp (N 1) este suma consumului final (P 30) pe teritoriul economic, realizat de gospodării și instituții private nonprofit și administrația publică, formarea brută de capital fix (P 41), modificarea stocurilor (P 42) și diferența dintre exporturi (P 50) și importuri (P 60).

3.

Veniturile

PIBpp (N 1) este suma dintre compensațiile salariaților (R 10), excedentul brut de exploatare din economie (N 2) și taxele aferente producției și importurilor (R 20) mai puțin subvențiile (R 30).

TITLUL II

Dispoziții privind metoda de calcul al PNBpp și transmiterea datelor despre PNBpp

Articolul 3

(1)   Statele membre stabilesc PNBpp în conformitate cu articolul 1, în cadrul procedurilor contabile naționale.

(2)   Până la data de 1 octombrie a fiecărui an, statele membre furnizează Comisiei (Oficiul Statistic al Comunităților Europene, OSCE), în contextul procedurilor contabile naționale, cifrele pentru PNBpp agregat și componentele acestuia, în conformitate cu definițiile SEC menționate la articolele 1 și 2. Statele membre furnizează, de asemenea, informațiile necesare pentru a demonstra cum s-a ajuns la cifra agregată respectivă. Cifrele furnizate acoperă anul precedent și toate modificările aduse cifrelor pe anii financiari anteriori.

Articolul 4

Statele membre furnizează Comisiei (OSCE), în conformitate cu înțelegerile stabilite de aceasta din urmă după consultarea comitetului menționat la articolul 6, treptat și într-un interval de maximum 18 luni de la primirea notificării prezentei directive, un inventar al procedurilor și statisticilor de bază utilizate la calculul PNBpp și a componentelor acestuia.

Articolul 5

Atunci când comunică datele prevăzute la articolul 3, statele membre trebuie să informeze Comisia (OSCE) asupra schimbărilor survenite în procedurile și statisticile de bază utilizate.

TITLUL III

Dispoziții privind verificările calculului PNBpp

Articolul 6

(1)   Comisia este asistată de un comitet alcătuit din reprezentanții statelor membre și prezidat de reprezentantul Comisiei.

(2)   Reprezentantul Comisiei prezintă comitetului un proiect cu măsurile ce urmează a fi luate. Comitetul își dă avizul asupra proiectului într-un termen limită pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența subiectului în cauză. Avizul se emite cu majoritatea stabilită la articolul 148 alineatul (2) din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în cazul deciziilor pe care consiliul este chemat să le adopte în temeiul unei propuneri din partea Comisiei. Voturile reprezentanților statelor membre din cadrul comitetului sunt determinate în conformitate cu articolul respectiv. Președintele nu are drept de vot.

(3)   Comisia adoptă măsuri cu aplicabilitate imediată. Cu toate acestea, dacă aceste măsuri nu sunt în concordanță cu avizul comitetului, ele se comunică de îndată Consiliului de către Comisie. În acest caz:

Comisia amână aplicarea măsurilor pe care le-a decis pentru o perioadă ce urmează a fi stabilită în fiecare act adoptat de Consiliu, dar care nu poate în nici un caz să depășească trei luni de la data comunicării;

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate lua o decizie diferită în termenul-limită amintit la liniuța precedentă.

Articolul 7

Comitetul menționat la articolul 6 examinează, din proprie inițiativă sau la solicitarea reprezentantului unui stat membru, problemele ridicate de președintele său cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive și, în special, pe cele privind:

(a)

respectarea, în fiecare an, a definițiilor enunțate la articolele 1 și 2;

(b)

examinarea, în fiecare an, a datelor transmise conform condițiilor articolul 3 și a informațiilor transmise conform condițiilor articolelor 4 și 5 privind sursele statistice și procedeele de calcul al PNBpp și al componentelor sale.

Acesta se ocupă, de asemenea, de problemele referitoare la revizuirea datelor asupra PNBpp și la gradul de exhaustivitate a PNBpp.

Dacă este necesar, acesta sugerează Comisiei măsurile necesare pentru sporirea comparabilității și reprezentativității datelor privind PNBpp.

TITLUL IV

Dispoziții financiare

Articolul 8

În primii ani de punere în aplicare a prezentei directive, statele membre primesc o contribuție financiară din partea Comunității pentru activitatea de îmbunătățire a comparabilității și reprezentativității datelor privind PNBpp. Suma considerată necesară pentru o astfel de contribuție este de 6 milioane ECU.

TITLUL V

Dispoziții finale

Articolul 9

Statele membre trebuie să pună în aplicare măsurile necesare, în conformitate cu prezenta directivă, într-un termen de cel mult 12 luni de la notificarea acesteia (3).

Articolul 10

Înainte de sfârșitul anului 1991, Comisia trebuie să prezinte un raport privind aplicarea prezentei directive, după revizuirea Deciziei 88/376/CEE, Euratom.

Articolul 11

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 februarie 1989.

Pentru Consiliu

Președintele

C. SOLCHAGA CATALAN


(1)  JO L 185, 15.7.1988, p. 24.

(2)  JO C 187, 18.7.1988, p. 142.

(3)  Prezenta directivă a fost notificată statelor membre la 16 februarie 1989.