02/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

54


31988R1315


L 123/2

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 1315/88 AL CONSILIULUI

din 3 mai 1988

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun și a Regulamentului (CEE) nr. 918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 28,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât secțiunea II litera C din dispozițiile preliminare din Nomenclatura Combinată anexată la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 (4) prevede că se aplică un drept vamal forfetar de 10 % ad valorem mărfurilor care fac obiectul transporturilor mici adresate persoanelor particulare sau care sunt transportate în bagajele personale ale călătorilor, atâta timp cât este vorba despre importuri fără caracter comercial și întrucât valoarea globală a acestor mărfuri nu depășește, pe transport sau pe călător, 115 ECU;

întrucât, în conformitate cu secțiunea II litera C 3 din dispozițiile preliminare menționate, dreptul forfetar de 10 % se aplică mărfurilor conținute în bagajele personale ale călătorilor numai pe fracțiunea de valoare care o depășește pe cea admisă pentru scutirea de dreptul de import în conformitate cu articolele 45-49 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 (5), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 3822/85 (6); întrucât, dimpotrivă, în conformitate cu articolul 29 alineatul (2) a treia liniuță din Regulamentul (CEE) nr. 918/83, dreptul forfetar de 10 % se aplică tuturor mărfurilor care fac obiectul transporturilor mici adresate persoanelor particulare, atâta timp cât valoarea globală a transporturilor în cauză depășește valoarea stabilită pentru admiterea lor la scutirea de drepturi, adică 45 ECU;

întrucât reglementarea menționată anterior prezintă inconvenientul de a priva de orice scutire de drepturi pe destinatarii transporturilor mici a căror valoare globală depășește, chiar cu puțin, suma de 45 ECU; întrucât, la examinarea acestei situații, a rezultat că introducerea în acest domeniu specific a unor dispoziții similare cu cele care se aplică mărfurilor transportate în bagajele personale ale călătorilor nu ar trebui să atragă după sine dificultăți administrative serioase; întrucât este oportun să se recurgă atât la modificarea secțiunii II litera C din dispozițiile preliminare din Nomenclatura Combinată, cât și a secțiunii VII din Regulamentul (CEE) nr. 918/83, astfel încât să permită acordarea scutirii de drepturi, în limita a 45 ECU, la importul micilor transporturi adresate persoanelor particulare și să se perceapă dreptul vamal forfetar de 10 % numai pe fracțiunea de valoare care depășește această sumă;

întrucât, cu această ocazie, este recomandabil să se mărească de la 115 ECU la 200 ECU valoarea peste care transporturile adresate persoanelor particulare pot intra sub incidența dreptului vamal forfetar de 10 %, pe baza propunerii pe care Comisia a prezentat-o la 16 noiembrie 1984 (7); întrucât, din considerente de claritate juridică, este necesar să se recurgă la toate aceste modificări reformulând complet secțiunea II litera C din dispozițiile preliminare din Nomenclatura Combinată și din titlul VII din Regulamentul (CEE) nr. 918/83;

întrucât, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 919/83, insula Heligoland se consideră țară terță; întrucât, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2151/84 al Consiliului din 23 iulie 1984 privind teritoriul vamal al Comunității (8), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare a Spaniei și Portugaliei, toate teritoriile excluse din teritoriul vamal al Comunității sunt în aceeași situație juridică ca și insula Heligoland; întrucât este recomandabil să se modifice articolul 1 alineatul (3) în consecință;

întrucât, pe de altă parte, articolele 137 și 138 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 au stabilit condițiile în care, până la stabilirea dispozițiilor comunitare din domeniul în cauză, statele membre pot acorda scutiri de drepturi specifice la importul de instrumente și aparate utilizate pentru cercetarea medicală, stabilirea diagnosticelor sau realizarea tratamentelor medicale;

întrucât experiența dobândită prin punerea în aplicare a acestor dispoziții de către un stat membru subliniază că admiterea cu scutire de drepturi a instrumentelor și aparatelor respective, atâta timp cât s-a stabilit că nici un instrument sau aparat echivalent nu este fabricat în prezent în Comunitate, nu poate atrage după sine consecințe defavorabile pentru economia comunitară; întrucât, dimpotrivă, aceasta ar permite facilitarea depistării și tratării bolilor grave de care pot suferi persoanele rezidente pe teritoriul Comunității; întrucât este necesară încurajarea donațiilor de instrumente sau aparate pentru unitățile medicale desemnate în acest scop de către autoritățile competente; întrucât este recomandabilă, prin urmare, transformarea în dispoziții definitive aplicabile în întreaga Comunitate a dispozițiilor facultative și provizorii de la articolele 137 și 138 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 în favoarea instrumentelor și aparatelor utilizate în scopul cercetării medicale, stabilirii de diagnostice sau realizării tratamentelor medicale și, în acest scop, este oportun să se înlocuiască articolele menționate anterior cu titlul XIVa consacrat acestui caz specific de scutire de drepturi;

întrucât este necesar, de asemenea, să se completeze Regulamentul (CEE) nr. 918/83 pentru a ține seama de lucrările efectuate de Organizația Mondială a Sănătății prin instituirea unei scutiri de dreptul de import în favoarea substanțelor de referință necesare pentru controlul calității medicamentelor;

întrucât lucrările efectuate în cadrul Comitetului de scutire de drepturi vamale de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CEE) nr. 918/83 au permis să se constate că un anumit număr de dispoziții tranzitorii de la articolul 136 pot fi transformate în dispoziții definitive în anumite condiții sau limitate în timp sau chiar eliminate; întrucât, prin urmare, este necesară modificarea articolelor 133-136, astfel încât să se elimine, pe cât posibil, orice incertitudine privind domeniul de aplicare a dispozițiilor lor și orice dezacord privind punerea în aplicare a regimului comunitar de scutire de drepturi instituit de Regulamentul (CEE) nr. 918/83;

întrucât este necesar să se profite de ocazia pe care o oferă diversele modificări ale Regulamentului (CEE) nr. 918/83 pentru a se recurge la adaptarea altor dispoziții ale acestuia în scopul de a permite o punere în aplicare mai apropiată de obiectivele urmărite și pentru a asigura respectarea dispozițiilor adoptate în cadrul unor organizații internaționale, în special din Decizia-recomandare adoptată la 27 noiembrie 1985 de Consiliul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind politica în domeniul turismului internațional,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Secțiunea II litera C din dispozițiile preliminare ale Nomenclaturii Combinate, anexată la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, se înlocuiește cu următorul text:

„C.

Taxare forfetară

(1)

Se aplică un drept vamal forfetar de 10 % ad valorem mărfurilor:

conținute în transporturile adresate de la persoană particulară la persoană particulară;

conținute în bagajele personale ale călătorilor,

atâta timp cât constituie importuri fără caracter comercial.

Dreptul vamal forfetar de 10 % se aplică atâta timp cât valoarea mărfurilor aflate sub incidența dreptului de import nu depășește, pe transport sau pe călător, 200 ECU.

Se exclud de la aplicarea dreptului vamal forfetar mărfurile prevăzute la capitolul 24 care sunt conținute într-un transport sau în bagajele personale ale călătorilor în cantități care depășesc limitele stabilite, după caz, la articolul 31 sau la articolul 46 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 (9).

(2)

Se consideră a nu avea caracter comercial:

(a)

mărfurile conținute în transporturi adresate de la persoană particulară la persoană particulară, importurile care se referă la transporturi care, în același timp:

au caracter ocazional;

conțin exclusiv mărfuri destinate uzului personal sau familial al destinatarilor, iar natura sau cantitatea acestor mărfuri nu dovedește nici o intenție de natură comercială;

sunt adresate de expeditor destinatarului fără nici un fel de plată;

(b)

mărfurile conținute în bagajele personale ale călătorilor, importurile care, în același timp:

au caracter ocazional și

se referă exclusiv la mărfuri rezervate uzului personal sau familial al călătorilor, sau destinate a fi oferite ca și cadou, natura sau cantitatea acestor mărfuri neprezentând nici o intenție de ordin comercial.

(3)

Dreptul vamal forfetar nu se aplică mărfurilor care se importă în condițiile definite la alineatele (1) și (2) și pentru care partea interesată a solicitat, înaintea impunerii dreptului în cauză, ca acestea să intre sub incidența dreptului de import aferent. În acest caz, toate mărfurile care constituie importul intră sub incidența dreptului de import corespunzător, fără a aduce atingere scutirilor de drepturi prevăzute la articolele 29-31 și 45-49 din Regulamentul (CEE) nr. 918/83.

În sensul primului paragraf, se înțelege prin drepturi de import atât drepturile vamale și taxele cu efect echivalent, cât și taxele agricole și alte impuneri la import prevăzute în cadrul politicii agricole comune sau în cadrul regimurilor specifice care se aplică unor mărfuri care rezultă din transformarea produselor agricole.

(4)

Statele membre au posibilitatea de a rotunji suma care rezultă din convertirea în moneda națională a sumei de 200 ECU.

(5)

Statele membre au posibilitatea de a menține neschimbată contravaloarea în moneda națională a sumei de 200 ECU în cazul în care, în cursul adaptării anuale prevăzute la articolul 2 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 2779/78, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 289/84 (10), convertirea acestei sume duce, înainte de rotunjirea prevăzută la alineatul (4), la o modificare a contravalorii exprimate în moneda națională de mai puțin de 5 % sau la o scădere a acestei contravalori.

Articolul 2

Regulamentul (CEE) nr. 918/83 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)

În absența unor dispoziții contrare din prezentul regulament, pentru punerea în aplicare a capitolului I, noțiunea de țară terță înglobează și părțile din teritoriul statelor membre excluse din teritoriul vamal al Comunității în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2151/84 (11).

2.

La articolul 11, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)

De asemenea, se admit cu scutire de drepturi de import, sub aceleași rezerve, cadourile oferite în mod obișnuit cu ocazia unei căsătorii, care sunt primite de către o persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1) din partea unor persoane care își au rezidența normală într-o țară terță. Cu toate acestea, valoarea fiecărui cadou admisibil cu scutire de drepturi nu poate depăși 1 000 ECU.”

3.

Titlul VII se înlocuiește cu următorul text:

„TITLUL VII

Transporturi adresate de la persoană particulară la persoană particulară

Articolul 29

(1)   Sunt admise cu scutire de drepturi de import, sub rezerva articolelor 30 și 31, mărfurile conținute în transporturi adresate dintr-o țară terță de către o persoană particulară unei alte persoane particulare aflate pe teritoriul vamal al Comunității, atâta timp cât este vorba despre importuri fără caracter comercial.

Scutirea prevăzută la prezentul alineat nu se aplică transporturilor provenite din insula Heligoland.

(2)   În sensul alineatului (1), se înțelege prin «import fără caracter comercial» importul care se referă la transporturile care, în același timp:

prezintă un caracter ocazional;

conțin exclusiv mărfuri rezervate uzului personal sau familial al destinatarilor, iar natura sau cantitatea acestor mărfuri nu prezintă nici o intenție de ordin comercial;

sunt adresate de către expeditor destinatarului fără nici un fel de plată.

Articolul 30

Scutirea de drepturi menționată la articolul 29 alineatul (1) se aplică la o valoare de 45 ECU pe transport, inclusiv valoarea mărfurilor menționate la articolul 31.

Atunci când valoarea globală a mai multor mărfuri depășește, pe transport, valoarea indicată la primul paragraf, se acordă scutire de drepturi până la suma acestei valori pentru mărfurile care, importate separat, ar fi putut beneficia de scutirea respectivă, dat fiind că valoarea unei mărfi nu se poate fracționa.

Articolul 31

În ceea ce privește mărfurile enumerate în continuare, scutirea de drepturi menționată la articolul 29 alineatul (1) se limitează, pe transport, la cantitățile stabilite pentru fiecare dintre acestea:

(a)

produse din tutun:

50 de țigarete sau

25 de cigarillos (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare), sau

10 trabucuri, sau

50 de grame de tutun de fumat, sau

o combinație proporțională a acestor produse diferite;

(b)

alcool și băuturi alcoolice:

băuturi distilate și băuturi spirtoase cu o tărie alcoolică mai mare de 22 % vol; alcool etilic nedenaturat de 80 % vol și mai mult: 1 litru sau

băuturi distilate și băuturi spirtoase, aperitive pe bază de vin sau de alcool, tafia, saké sau băuturi similare cu o tărie alcoolică de 22 % vol sau mai puțin; vinuri spumante, vinuri licoroase: 1 litru sau o combinație proporțională a acestor produse diferite și

vinuri ușoare: 2 litri;

(c)

parfumuri: 50 de grame sau

apă de toaletă: 0,25 litri.”

4.

La articolul 46, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

În ceea ce privește mărfurile enumerate în continuare, scutirea de drepturi menționată la articolul 45 alineatul (1) este limitată, pe călător, la cantitățile stabilite pentru fiecare din acestea:

(a)

produse din tutun:

200 de țigarete sau

100 de cigarillos (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare), sau

50 de trabucuri, sau

250 grame de tutun de fumat, sau

o combinație proporțională a acestor produse diferite;

(b)

alcool și băuturi alcoolice:

băuturi distilate și băuturi spirtoase, cu o tărie alcoolică mai mare de 22 % vol; alcool etilic nedenaturat de 80 % vol și mai mult: 1 litru sau

băuturi distilate și băuturi spirtoase, aperitive pe bază de vin sau alcool, tafia, saké sau băuturi similare cu o tărie alcoolică de 22 % vol sau mai puțin, vinuri spumante, vinuri licoroase: 2 litri sau o combinație proporțională a acestor produse diferite și

vinuri ușoare: 2 litri;

(c)

parfumuri 50 de grame și

apă de toaletă: 0,25 litri;

(d)

medicamente: cantitate corespunzătoare nevoilor personale ale călătorilor.”

5.

La articolul 49 alineatul (2) prima liniuță se adaugă cuvintele următoare:

„Statele membre pot să prevadă derogări în această privință.”

6.

Articolul 60 se înlocuiește cu următorul articol:

„Articolul 60

(1)   Se admit cu scutire de drepturi de import:

(a)

animalele pregătite special pentru a fi utilizate în laborator;

(b)

substanțele biologice sau chimice care figurează pe o listă stabilită în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 143 alineatele (2) și (3) și care se importă exclusiv în scopuri necomerciale.

(2)   Scutirea de drepturi menționată la alineatul (1) se limitează la animalele și la substanțele biologice sau chimice care sunt destinate:

fie instituțiilor publice sau de utilitate publică care au ca activitate principală învățământul sau cercetarea științifică, precum și serviciilor aparținând unei instituții publice sau de utilitate publică și care au ca activitate principală învățământul sau cercetarea științifică,

fie instituțiilor cu caracter privat care au ca activitate principală învățământul sau cercetarea științifică, desemnate de către autoritățile competente ale statelor membre pentru a primi aceste mărfuri cu scutire de drepturi.

(3)   Pot figura pe lista menționată la alineatul (1) litera (b) doar substanțele biologice sau chimice a căror producție echivalentă nu există pe teritoriul vamal al Comunității și a căror specificitate sau grad de puritate le conferă caracterul de substanțe destinate exclusiv sau în principal cercetării științifice.”

7.

Se includ următoarele titluri:

„TITLUL XIVa

Instrumente și aparate destinate cercetării medicale, stabilirii diagnosticelor sau realizării de tratamente medicale

Articolul 63a

(1)   Se admit cu scutire de drepturi de import instrumentele și aparatele destinate cercetării medicale, stabilirii diagnosticelor sau realizării de tratamente medicale care sunt oferite ca donații de către o organizație caritabilă sau filantropică sau de către o persoană privată organismelor medicale, serviciilor aparținând spitalelor sau instituțiilor de cercetare medicală desemnate de către autoritățile competente ale statelor membre pentru a primi aceste obiecte cu scutire de drepturi sau care sunt cumpărate de către aceste organisme medicale, spitale sau instituții de cercetare medicală în întregime cu ajutorul fondurilor furnizate de către o organizație caritabilă sau filantropică sau cu ajutorul contribuțiilor voluntarilor, cu condiția respectării următoarelor cerințe:

(a)

instrumentele și aparatele echivalente nu sunt fabricate în prezent pe teritoriul vamal al Comunității;

(b)

donația instrumentelor sau a aparatelor în cauză nu ascunde nici o intenție de ordin comercial din partea donatorului și

(c)

donatorul nu are nici o legătură cu fabricantul de instrumente sau de aparate pentru care se solicită scutirea de drepturi.

(2)   De asemenea, scutirea de drepturi se aplică în aceleași condiții:

(a)

pieselor de schimb, elementelor și accesoriilor specifice care se adaptează instrumentelor și aparatelor, cu condiția ca aceste piese de schimb, elemente și accesorii să se importe în același timp cu aceste instrumente sau aparate sau, în cazul în care acestea se importă ulterior, cu condiția să fie recunoscute ca fiind destinate instrumentelor sau aparatelor admise anterior cu scutire de drepturi;

(b)

uneltelor utilizate pentru întreținerea, controlul, calibrarea sau repararea instrumentelor sau aparatelor, cu condiția ca aceste unelte să se importe în același timp cu aceste instrumente sau aparate sau, în cazul în care acestea se importă ulterior, cu condiția să fie recunoscute ca fiind destinate instrumentelor sau aparatelor admise anterior cu scutire de drepturi.

Articolul 63b

Pentru punerea în aplicare a articolului 63a, în special în ceea ce privește instrumentele sau aparatele, precum și organismele beneficiare care sunt vizate, articolul 54 a patra liniuță și articolele 55, 57 și 58 se aplică mutatis mutandis.

TITLUL XIVb

Substanțe de referință pentru controlul calității medicamentelor

Articolul 63c

Se admit cu scutire de drepturi de import transporturile care conțin eșantioane de substanțe de referință autorizate de Organizația Mondială a Sănătății și destinate controlului calității substanțelor utilizate pentru fabricarea medicamentelor și care se adresează destinatarilor desemnați de către autoritățile competente ale statelor membre pentru a primi astfel de transporturi cu scutire de drepturi.”

8.

La articolul 86 se adaugă următoarea literă:

„(d)

Recompense, trofee și amintiri cu caracter simbolic și cu valoare mică, destinate a fi distribuite gratuit persoanelor cu rezidență normală în țările terțe, cu ocazia congreselor de afaceri sau a altor manifestări similare cu caracter internațional și care nu prezintă prin natura lor, prin valoarea lor unitară și prin alte caracteristici nici o intenție de ordin comercial.”

9.

La articolul 109 se adaugă următoarea literă:

„(q)

timbre fiscale și similare cate atestă achitarea taxelor în țări terțe.”

10.

Titlul de la Titlul XXVII se înlocuiește cu următorul text:

„Carburanți și lubrifianți la bordul vehiculelor cu motor terestre și în containerele cu destinații speciale”

11.

Articolele 112 și 113 se înlocuiesc cu următoarele articole:

„Articolul 112

(1)   Sub rezerva articolelor 113-115:

(a)

carburantul conținut în rezervoarele normale:

ale autovehiculelor pentru turism, ale autovehiculelor utilitare și ale motocicletelor;

ale containerelor cu destinații speciale

care intră pe teritoriul vamal al Comunității;

(b)

carburantul conținut în rezervoarele portabile de la bordul autovehiculelor pentru turism și al motocicletelor, în limita a zece litri pe vehicul și fără a aduce atingere dispozițiilor naționale în materie privind deținerea și transportul de carburant,

se admit cu scutire de drepturi de import.

(2)   În sensul alineatului (1) se înțelege prin:

(a)

«autovehicul utilitar»: orice autovehicul rutier cu motor (inclusiv tractoarele cu sau fără remorcă) care, în funcție de tipul de construcție și echipament, are capacitatea și este destinat să transporte, cu sau fără plată:

mai mult de nouă persoane, inclusiv șoferul;

mărfuri;

precum și orice autovehicul rutier cu destinație specială, alta decât transportul propriu-zis;

(b)

«autovehicul pentru turism»: orice autovehicul care nu corespunde criteriilor definite la litera (a);

(c)

«rezervoare standard»:

rezervoarele fixate permanent de către constructor pe toate autovehiculele de același tip cu autovehiculul în cauză și a căror adaptare permanentă permite utilizarea directă a carburantului, atât pentru tracțiunea autovehiculelor, cât și, după caz, pentru funcționarea, în cursul transportului, a sistemelor de refrigerare și a altor sisteme.

De asemenea, se consideră rezervoare standard rezervoarele cu gaz adaptate pe autovehicule cu motor care permit utilizarea directă a gazului ca și carburant, precum și rezervoarele adaptate celorlalte sisteme cu care poate fi echipat vehiculul;

rezervoarele fixate permanent de către constructor pe toate containerele de același tip cu containerul în cauză și a căror adaptare permanentă permite utilizarea directă a carburantului pentru funcționarea, în cursul transportului, a sistemelor de refrigerare și a altor sisteme cu care sunt echipate containerele cu destinații speciale;

(d)

«containere cu destinații speciale»: orice container echipat cu dispozitive special adaptate pentru sistemele de refrigerare, de oxigenare, de izolare termică sau alte sisteme.

Articolul 113

În ceea ce privește carburantul conținut în rezervoarele standard ale autovehiculelor utilitare și ale containerelor cu destinații speciale, statele membre pot limita punerea în aplicare a scutirii de taxe la 200 litri pe vehicul, pe container cu destinații speciale și pe călătorie.”

12.

La articolul 132, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre au, de asemenea, posibilitatea de a menține neschimbată contravaloarea în moneda națională a sumei stabilite în ECU în cazul în care, în cursul adaptării anuale prevăzute la articolul 2 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 2779/78 (12), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CEE) nr. 289/84 (13), convertirea acestei sume duce, înaintea rotunjirii prevăzute la paragraful precedent, la o modificare a contravalorii exprimate în moneda națională cu mai puțin de 5 % sau la o scădere a acestei contravalori.

13.

La articolul 133, alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

„(g)

de scutiri de drepturi acordate în cadrul acordurilor încheiate pe bază de reciprocitate, cu țări terțe părți ale Convenției privind aviația civilă internațională (Chicago 1944) pentru punerea în aplicare a practicilor recomandate 4.42 și 4.44 din anexa 9 la această convenție (a opta ediție – iulie 1980).”

14.

La articolul 134, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre dispozițiile vamale cuprinse în convențiile și acordurile internaționale de tipul celor menționate la articolul 133 alineatul (1) literele (b), (c), (d), (e), (f) și (g) și alineatul (3) încheiate după data intrării în vigoare a prezentului regulament.”

15.

Articolele 135 și 136 se înlocuiesc cu articolele următoare:

„Articolul 135

Prezentul regulament nu se opune menținerii:

(a)

de către Grecia a statutului special acordat muntelui Athos, după cum garantează articolul 105 din Constituția elenă;

(b)

de către Spania și Franța, până la intrarea în vigoare a unui regim care să reglementeze relațiile comerciale între Comunitate și Andorra, a scutirilor de drepturi care rezultă din convențiile din 13 iulie 1867 și, respectiv, din 22 și 23 noiembrie 1867 între aceste țări și Andorra;

(c)

de către statele membre, în limita a 210 ECU, a scutirilor de drepturi care le depășesc pe cele menționate la articolul 47 și pe care acestea le acordau, după caz, la data de 1 ianuarie 1983, marinarilor din marina comercială afectați traficului internațional.

Articolul 136

(1)   Până la stabilirea unor dispoziții comunitare în domeniul în cauză, statele membre pot să acorde scutiri de drepturi speciale forțelor armate care, fără a servi sub drapelul lor, sunt staționate pe teritoriul lor în conformitate cu acordurile internaționale.

(2)   Până la stabilirea unor dispoziții comunitare în domeniul în cauză, prezentul regulament nu se opune menținerii de către statele membre a scutirilor de drepturi acordate muncitorilor care revin în țară după ce au trăit în afara teritoriului vamal al Comunității timp de cel puțin șase luni, datorită activității lor profesionale.”

16.

Articolele 137 și 138 se elimină.

17.

La articolele 1, 4, 22, 45, 52-56, 65, 72, 73, 86, 87, 117 și 120, cuvântul „Comunitate” se înlocuiește cu „teritoriu vamal al Comunității”.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1989.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 mai 1988.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BANGEMANN


(1)  JO C 254, 11.10.1986, p. 7.

(2)  JO C 13, 18.1.1988, p. 173.

(3)  JO C 105, 21.4.1987, p. 4.

(4)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(5)  JO L 105, 23.4.1983, p. 1.

(6)  JO L 370, 31.12.1985, p. 22.

(7)  JO C 324, 5.12.1984, p. 5.

(8)  JO L 197, 27.7.1984, p. 1.

(9)  JO L 105, 23.4.1983, p. 1.

(10)  JO L 33, 4.2.1984, p. 2.”

(11)  JO L 197, 27.7.1984, p. 1.”

(12)  JO L 333, 30.11.1978, p. 5.

(13)  JO L 33, 4.2.1984, p. 2.”