07/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

27


31988L0599


L 325/55

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 23 noiembrie 1988

privind procedurile standard de control pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 privind armonizarea unor dispoziții ale legislației sociale referitoare la transportul rutier și a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier

(88/599/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 75,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

având în vedere rezoluția Consiliului și reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului din 20 decembrie 1985 pentru a îmbunătăți aplicarea regulamentelor sociale din transportul rutier (4),

întrucât Regulamentele (CEE) nr. 3820/85 (5) și (CEE) nr. 3821/85 (6) sunt importante pentru crearea unei piețe comune pentru serviciile de transport rutier intern;

întrucât aplicarea corectă a regulamentelor sociale în transportul rutier necesită controlul uniform și efectiv de către statele membre;

întrucât este necesar să se introducă cerințe minime pentru controlul respectării prevederilor relevante pentru a reduce și a preveni încălcarea dispozițiilor;

întrucât Republica Portugheză a introdus doar recent proceduri de control în transportul rutier și, ca urmare, trebuie să i se permită să amâne data aplicării prezentei directive;

întrucât un control efectiv și eficient în întreaga Comunitate va necesita schimbul de informații și asistența reciprocă în aplicarea regulamentelor în statele membre;

întrucât schimbul de informații este obligatoriu și ar trebui să aibă loc la intervale regulate;

întrucât este necesară aplicarea uniformă a regulamentelor sociale pentru transportul rutier pentru a evita denaturarea concurenței între întreprinderile de transport, precum și pentru a promova siguranța rutieră și progresul social,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Controale

Obiectivul prezentei directive este de a stabili condițiile minime pentru controlul aplicării corecte și uniforme a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85.

Articolul 2

Sisteme de control

(1)   Statele membre vor organiza un sistem pentru efectuarea unor controale corecte și regulate, atât în trafic, cât și la sediile întreprinderilor, care să cuprindă, în fiecare an, o parte importantă și reprezentativă a șoferilor, întreprinderilor și vehiculelor pentru toate categoriile de transport care fac obiectul Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85.

(2)   Fiecare stat membru va organiza controalele în așa fel încât:

ele să acopere, în fiecare an, cel puțin 1 % din zilele lucrate de către șoferii vehiculelor care sunt obiectul Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85;

din numărul total de zile lucrătoare controlate se vor controla minimum 15 % în trafic și minimum 25 % la sediile întreprinderilor.

(3)   Numărul șoferilor controlați în trafic, numărul controalelor la sediile întreprinderilor, numărul de zile lucrătoare controlate și numărul de încălcări semnalate să se includă, inter alia, în informațiile înaintate Comisiei în conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85.

Articolul 3

Controale în trafic

(1)   Controalele în trafic se vor organiza în diferite locuri, în orice moment, acoperind o porțiune suficient de extinsă a rețelei de drumuri pentru a face dificilă evitarea punctelor de control.

(2)   Elementele controalelor în trafic sunt:

perioadele zilnice de conducere a vehiculului, pauzele și perioadele zilnice de odihnă, precum și, în cazul unor indicii clare de existență a unor nereguli, foile de înregistrare pentru zilele anterioare păstrate la bordul vehiculului conform articolului 15 alineatul (7) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85;

ultima perioadă săptămânală de odihnă, acolo unde este cazul;

funcționarea corectă a aparaturii de înregistrare (determinarea unei posibile utilizări necorespunzătoare a aparaturii și/sau a foilor de înregistrare) sau, unde este cazul, prezența documentelor prevăzute în articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85.

(3)   Controalele în trafic se vor efectua fără a face discriminări între vehiculele și șoferii rezidenți sau nerezidenți.

(4)   Pentru a facilita sarcina inspectorilor autorizați, ei trebuie să dețină:

o listă a principalelor puncte ce urmează să fie controlate;

un ghid poliglot cu expresii referitoare la operațiunile de transport rutier, utilizate curent. Comisia va pune la dispoziția statelor membre un asemenea ghid.

(5)   În cazul în care constatările unui control în trafic al șoferului unui vehicul înregistrat într-un alt stat membru oferă motive să se considere că s-au comis nereguli care nu pot fi identificate în timpul controlului, din lipsa datelor necesare, autoritățile competente ale statelor membre vizate se vor ajuta reciproc pentru a clarifica situația. În cazurile în care, în acest scop, statul membru competent efectuează un control la sediul întreprinderii, rezultatele acestui control se vor comunica și celuilalt stat interesat.

Articolul 4

Controale la sediile întreprinderilor

(1)   Controalele la sediile întreprinderilor, așa cum sunt prevăzute în articolul 2 alineatul (1), vor fi planificate ținând cont de experiența anterioară a diferitelor categorii de transport.

Controalele vor fi, de asemenea, efectuate la sediile întreprinderilor și atunci când au fost identificate în trafic încălcări grave ale Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85.

(2)   Elementele controalelor la sediile întreprinderilor, pe lângă cele ale controalelor în trafic, sunt:

perioadele săptămânale de odihnă și perioadele de conducere a vehiculului dintre aceste perioade de odihnă;

limitarea orelor de conducere a vehiculului din cadrul unei perioade de două săptămâni;

compensația pentru perioadele reduse de odihnă zilnică și săptămânală;

utilizarea foilor de înregistrare și/sau organizarea timpilor de lucru pentru șoferi.

(3)   În scopurile stabilite în prezentul articol, controalele efectuate la sediile autorităților competente, pe baza documentelor relevante predate de către întreprinderi la cererea autorităților sus-amintite, au același statut ca și verificările efectuate la sediile întreprinderilor.

Articolul 5

Controale concertate și coordonate

(1)   Statele membre vor întreprinde, cel puțin de două ori pe an, acțiuni coordonate pentru a efectua controale în trafic ale șoferilor și vehiculelor din domeniul de aplicare al Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85.

(2)   Asemenea acțiuni se vor întreprinde, ori de câte ori este posibil, în același timp de către autoritățile abilitate a două sau mai multor state membre, fiecare acționând pe propriul lor teritoriu.

Articolul 6

Schimbul de informații

(1)   Informațiile furnizate bilateral conform articolului 17 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 și articolului 19 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 se vor schimba la fiecare 12 luni începând de la șase luni de după notificarea prezentei directive (7) și, de asemenea, la solicitarea expresă a unui stat membru în anumite cazuri.

(2)   În acest scop, autoritățile abilitate din fiecare stat membru vor utiliza un formular standard de raportare elaborat de Comisie în acord cu statele membre.

Articolul 7

(1)   Cu excepția Republicii Portugheze, statele membre vor pune în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu la 1 ianuarie 1989.

Republica Portugheză va pune în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative amintite cel târziu la 1 ianuarie 1990.

(2)   Statele membre vor comunica Comisiei actele cu putere de lege și actele administrative privind aplicarea prezentei directive.

Articolul 8

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 noiembrie 1988.

Pentru Consiliu

Președintele

Th. PANGALOS


(1)  JO C 116, 3.5.1988, p. 17.

(2)  Avizul din 17 noiembrie 1988 (încă nepublicat în Jurnalul Oficial).

(3)  JO C 208, 8.8.1988, p. 26.

(4)  JO C 348, 31.12.1985, p. 1.

(5)  JO L 370, 31.12.1985, p. 1.

(6)  JO L 370, 31.12.1985, p. 8.

(7)  Prezenta directivă a fost notificată statelor membre la 24 noiembrie 1988.