13/Volumul 08

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

244


31988L0410


L 200/27

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA COMISIEI

din 21 iunie 1988

de adaptare la progresul tehnic a Directivei 74/151/CEE a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la unele componente și caracteristici ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roți

(88/410/CEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Directiva 74/150/CEE a Consiliului din 4 martie 1974 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la omologarea tractoarelor agricole sau forestiere pe roți (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 88/297/CEE (2), în special articolul 11,

întrucât, având în vedere experiența acumulată, este posibilă în prezent modificarea anumitor dispoziții ale Directivei 74/151/CEE a Consiliului (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 82/890/CEE (4), pentru a fi mai exacte și mai complete;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnic a directivelor în vederea eliminării barierelor tehnice în realizarea comerțului în sectorul tractoarelor agricole și forestiere,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele III, IV și VI la Directiva 74/151/CEE se modifică prin prezenta în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   De la 1 octombrie 1988, statele membre nu pot:

refuza, pentru un tip de tractor, acordarea omologării CEE de tip, eliberarea documentului menționat la articolul 10 alineatul (1) ultima liniuță din Directiva 74/150/CEE sau acordarea omologării de tip naționale și nici

interzice punerea în circulație a tractoarelor,

în cazul în care rezervoarele de carburant lichid, contragreutățile de echilibrare și nivelurile sonore admise ale tipului respectiv de tractor sau ale tractoarelor sunt conforme cu dispozițiile prezentei directive.

(2)   De la 1 octombrie 1989, statele membre:

nu mai pot elibera documentul menționat la articolul 10 alineatul (1) ultima liniuță din Directiva 74/150/CEE pentru un tip de tractor ale cărui rezervoare de carburant lichid, contragreutăți de echilibrare și niveluri sonore admise nu sunt conforme cu dispozițiile prezentei directive;

pot refuza acordarea omologării de tip naționale pentru un tip de tractor ale cărui rezervoare de carburant lichid, contragreutăți de echilibrare și niveluri sonore admise nu sunt conforme cu dispozițiile prezentei directive.

Articolul 3

Statele membre pun în aplicare dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 septembrie 1988. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 21 iunie 1988.

Pentru Comisie

COCKFIELD

Vicepreședintele


(1)  JO L 84, 28.3.1974, p. 10.

(2)  JO L 126, 20.5.1988, p. 52.

(3)  JO L 84, 28.3.1974, p. 25.

(4)  JO L 378, 31.12.1982, p. 45.


ANEXA

Anexa III la Directiva 74/151/CEE se modifică după cum urmează:

La punctul 1, „1,3 bar” se înlocuiește cu „0,3 bari”.

Anexa IV la Directiva 74/151/CEE se modifică după cum urmează:

La rândul trei „să fie metalice” și, de asemenea, virgula din fața acestor cuvinte se elimină.

Anexa VI la Directiva 74/151/CEE se modifică după cum urmează:

Figurile 1 și 2 se înlocuiesc cu următoarele figuri 1 și 2:

Image Image

punctul 1.4.2 se modifică după cum urmează:

„1.4.2.

Măsurarea zgomotului tractorului în regim de staționare (nu este necesară pentru omologarea de tip, dar trebuie înregistrată).”