13/Volumul 06

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

197


31984L0500


L 277/12

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 15 octombrie 1984

de apropiere a legislațiilor statelor membre privind obiectele din ceramică ce vin în contact cu produsele alimentare

(84/500/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Directiva 76/893/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1976 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind materialele și obiectele care vin în contact cu produsele alimentare (1), în special articolul 3,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Adunării parlamentare (2),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),

întrucât articolul 2 din Directiva 76/893/CEE prevede că materialele și obiectele nu trebuie să transfere produselor alimentare constituienții lor în cantități care ar putea periclita sănătatea umană;

întrucât articolul 3 din aceeași directivă prevede ca, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 100 din tratat, Consiliul să adopte, prin intermediul unor directive, dispoziții speciale aplicabile anumitor grupe de materiale și obiecte (directive speciale);

întrucât, în majoritatea statelor membre obiectele din ceramică care vin în contact cu produsele alimentare sunt supuse reglementărilor obligatorii pentru protecția sănătății umane care stabilesc limitele de extracție pentru cantitățile de plumb și cadmiu;

întrucât, aceste reglementări variază de la un stat membru la altul și astfel creează obstacole în calea realizării și funcționării pieței unice;

întrucât aceste obstacole pot fi eliminate dacă introducerea obiectelor de ceramică pe piața comunitară face obiectul unor norme uniforme; întrucât, este în consecință necesară armonizarea valorilor limită, precum și a testelor și metodelor de analiză pentru astfel de obiecte;

întrucât instrumentul adecvat pentru atingerea acestui obiectiv îl constituie o directivă specială în sensul articolului 3 din Directiva 76/893/CEE, ale cărei norme generale sunt aplicabile și în cazul de față;

întrucât adaptarea la progresul tehnic a unor anumite metode de verificare și analiză prevăzute de directivă constituie o măsură de punere în aplicare a cărei adoptare trebuie să fie încredințată Comisiei pentru simplificarea și urgentarea procedurii;

întrucât, în toate cazurile în care Consiliul împuternicește Comisia să pună în aplicare dispoziții privind materialele și obiectele care vin în contact cu produsele alimentare, trebuie să se stabilească o procedură pentru asigurarea unei strânse cooperări între statele membre și Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru produse alimentare instituit prin Directiva Consiliului din 13 noiembrie 1969,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   Prezenta directivă este o directivă specială în sensul articolului 3 din Directiva 76/893/CEE.

(2)   Prezenta directivă reglementează migrația posibilă a plumbului și a cadmiului din obiectele de ceramică care, în stadiul de produse finite, vin sau care sunt în contact cu produsele alimentare și sunt destinate acestui scop.

(3)   „Obiecte din ceramică” reprezintă obiectele fabricate dintr-un amestec de substanțe anorganice cu un conținut de argilă sau de silicat în general ridicat la care se pot adăuga cantități mici de substanțe organice. Acestor obiecte li se dă, în primul rând, o formă și forma astfel obținută se fixează permanent prin ardere. Acestea pot fi smălțuite, emailate și/sau decorate.

Articolul 2

(1)   Cantitățile de plumb și cadmiu transferate de obiectele din ceramică nu depășesc limitele stabilite mai jos.

(2)   Cantitățile de plumb și cadmiu transferate de obiectele din ceramică se determină prin testare, în condițiile prevăzute la anexa I, utilizând metoda de analiză prevăzută la anexa II.

(3)   În cazul în care obiectul din ceramică este un vas cu capac de ceramică, limita de plumb și/sau cadmiu care nu trebuie depășită (mg/dm2 sau mg/litru) se aplică numai pentru vas.

Vasul în exclusivitate și suprafața interioară a capacului se testează separat și în aceleași condiții.

Suma concentrațiilor extrase de plumb și/sau cadmiu astfel obținute se raportează, după caz, la suprafața specifică sau la volumul vasului.

(4)   Se consideră că un obiect din ceramică îndeplinește cerințele prezentei directive atunci când cantitățile de plumb și/sau cadmiu extrase în timpul testului efectuat în conformitate cu condițiile stabilite în anexele I și II nu depășesc următoarele limite:

 

Pb

Cd

—   

Categoria 1:

Obiectele care nu pot fi umplute (plate) și obiectele care pot fi umplute, a căror adâncime interioară măsurată de la punctul cel mai de jos până la planul orizontal care trece prin marginea superioară nu depășește 25 mm

0,8 mg/dm2

0,07 mg/dm2

—   

Categoria 2:

Toate celelalte obiecte care pot fi umplute

4,0 mg/l

0,3 mg/l

—   

Categoria 3:

Vase de gătit; recipinte pentru ambalare și depozitare cu capacități mai mari de trei litri

1,5 mg/l

0,1 mg/l

(5)   Cu toate acestea, în situația în care un recipient din ceramică nu depășește cantitățile de mai sus cu mai mult de 50 %, se consideră, cu toate acestea, că acel obiect satisface cerințele prezentei directive, dacă cel puțin alte trei obiecte cu aceeași formă, dimensiune, decorație și smalț fac obiectul unui test efectuat în condițiile stabilite în anexele I și II, iar cantitățiile medii de plumb și/sau cadmiu extrase din acele obiecte nu depășesc limitele fixate și nici unul dintre acele obiecte nu depășește cu mai mult de 50 % limitele respective.

Articolul 3

Modificările care trebuie făcute în anexe, cu excepția punctelor 1 și 2 din anexa I, având în vedere evoluția progreselor științifice și tehnice, se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10 din Directiva 76/893/CEE.

Articolul 4

(1)   În termen de trei ani de la data notificării (4) prezentei directive, Consiliul determină, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 100 din tratat următoarele:

(a)

limitele impuse acelor suprafețe ale obiectelor din ceramică care vin în contact bucal;

(b)

metodele de verificare a respectării limitelor stabilite la litera (a).

(2)   În aceeași perioadă, Comisia reexaminează, pe baza informațiilor toxicologice și tehnologice, limitele prevăzute la articolul 2 în vederea reducerii acestora și în condițiile de iluminare prevăzute de testul prevăzut la anexa I și, după caz, prezintă Consiliului propuneri de modificare a directivei.

Articolul 5

(1)   După caz, statele membre își modifică legislațiile pentru a se conforma prezentei directive și pentru a se realiza următoarele:

permiterea comerțului cu alimente în obiecte din ceramică care sunt conforme prezentei directive, la trei ani de la data notificării prezentei directive;

interzicerea introducerii pe piață a obiectelor din ceramică care nu sunt conforme prezentei directive, la cinci ani de la notificarea prezentei directive.

Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), statele membre pot interzice sau continua să interzică fabricarea obiectelor din ceramică care nu sunt conforme prezentei directive.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 15 octombrie 1984.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BRUTON


(1)  JO L 340, 9.12.1976, p. 19.

(2)  JO C 95, 28.4.1975, p. 41.

(3)  JO C 263, 17.11.1975, p. 66.

(4)  Prezenta directivă a fost notificată statelor membre la 17 octombrie 1984.


ANEXA I

NORME DE BAZĂ PRIVIND DETERMINAREA MIGRĂRII PLUMBULUI ȘI A CADMIULUI

1.   Lichid de testare („simulant”)

Acid acetic 4 % (v/v), în soluție apoasă proaspăt preparată.

2.   Condițiile de testare

2.1.   Testul se efectuează la o temperatură de 22 ± 2 °C pe o durată de 24 ± 0,5 ore.

2.2.   Pentru determinarea migrării de plumb, se acoperă proba cu un mijloc adecvat de protecție și se expune condițiilor de iluminare normale dintr-un laborator.

Pentru determinarea migrării de cadmiu sau de plumb și cadmiu, se acoperă proba pentru a se asigura păstrarea suprafeței care urmează să fie testată în întuneric total.

3.   Umplerea

3.1.   Probe care pot fi umplute

Se umple obiectul cu soluție de acid acetic 4 % (v/v) până la un nivel care nu depășește 1 mm de la punctul de deversare; distanța se măsoară de la marginea superioară a probei.

Probele cu margine orizontală sau ușor înclinată se umplu astfel încât distanța dintre suprafața lichidului și punctul de deversare să nu depășească 6 mm măsurați de-a lungul marginii înclinate.

3.2.   Probe care nu pot fi umplute (plate)

În primul rând se acoperă suprafața probei care nu vine în contact cu produsele alimentare cu un strat protector adecvat care să reziste la acțiunea unei soluții de acid acetic 4 % (v/v). Apoi proba se scufundă într-un recipient care conține un volum cunoscut de soluție de acid acetic astfel încât suprafața care vine în contact cu alimentele să fie complet acoperită de lichidul de testare.

4.   Determinarea suprafeței specifice

Suprafața specifică a obiectelor din categoria 1 este egală cu suprafața specifică a meniscului format de suprafața de lichid liberă obținută prin respectarea cerințelor de umplere stabilite la punctul 3.


ANEXA II

METODE DE ANALIZĂ PENTRU DETERMINAREA MIGRĂRII PLUMBULUI ȘI A CADMIULUI

1.   Obiectul și domeniul de aplicare

Metoda permite determinarea migrării specifice de plumb și/sau cadmiu.

2.   Principiul

Determinarea migrării specifice de plumb și/sau cadmiu se realizează prin spectrofotometrie de absorbție atomică.

3.   Reactivii

Toți reactivii trebuie să fie de calitate analitică, în cazul în care nu se specifică altfel.

În cazul în care se face referire la apă, aceasta reprezintă întotdeauna apă distilată sau apă de o calitate echivalentă.

3.1.   Acid acetic 4 % (v/v) în soluție apoasă

Se adaugă 40 ml de acid acetic glacial în apă și se completează la 1 000 ml.

3.2.   Soluții-stoc

Se prepară soluții-stoc care conțin 1 000 mg plumb/litru și, respectiv, cel puțin 500 mg cadmiu/litru în soluție de acid acetic 4 % (3.1).

4.   Aparatură

4.1.   Spectrofotometru de absorbție atomică

Limita de detecție a instrumentului pentru plumb și cadmiu trebuie să fie egală sau mai mică decât următoarele:

0,1 mg/l pentru plumb;

0,01 mg/l prntru cadmiu.

Limita de detecție reprezintă concentrația de element în acid acetic 4 % (3.1) care emite un semnal de două ori mai mare decât zgomotul de fond al instrumentului.

5.   Metoda

5.1.   Pregătirea probei

Proba trebuie să fie curată și să nu prezinte urme de grăsime sau de orice altă substanță care poate afecta testul.

Se spală proba într-o soluție care conține detergent lichid de uz casnic la o temperatură de aproximativ 40 °C. Se clătește proba în apă de la robinet și apoi în apă distilată sau în apă de calitate echivalentă. Proba se scurge și se usucă în vederea evitării petelor. După curățare nu se manipulează suprafața care urmează să fie testată.

5.2.   Determinarea cantității de plumb și/sau de cadmiu

Proba astfel pregătită se testează conform condițiilor prevăzute în anexa I.

Înainte de prelevarea soluției de testare pentru determinarea plumbului și/sau a cadmiului, se omogenizează conținutul probei printr-o metodă adecvată care previne orice pierdere a soluției sau orice abraziune a suprafeței testate.

Se efectuează o probă blanc cu reactivul utilizat pentru fiecare serie de determinări.

Se efectuează, în condiții adecvate, determinările de plumb și/sau de cadmiu prin spectrofotometrie de absorbție atomică.