03/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

240


31984D0419


L 237/11

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 19 iulie 1984

de stabilire a criteriilor de înscriere a bovinelor în registrele genealogice

(84/419/CEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Directiva 77/504/CEE a Consiliului din 25 iulie 1977 privind animalele de reproducție de rasă pură din specia bovine (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare al Greciei, în special articolul 6 alineatul (1) a patra liniuță,

întrucât, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) a patra liniuță din Directiva 77/504/CEE, Comisia are rolul de a determina, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 din directiva menționată, criteriile armonizate de înscriere a bovinelor în registrele genealogice;

întrucât, în toate statele membre, cu excepția temporară a Greciei, registrele genealogice sunt ținute sau create de organizațiile și asociațiile de crescători;

întrucât, prin urmare, trebuie determinate criteriile de înscriere a bovinelor în registrele genealogice;

întrucât, înainte de înscrierea în registrul genealogic, trebuie îndeplinite condiții precise legate de genealogie și de identificare;

întrucât trebuie să se prevadă împărțirea registrului genealogic în diferite secțiuni și clase, astfel încât să nu excludă anumite tipuri de animale;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului zootehnic permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Pentru a fi înscrisă în secțiunea principală a registrului genealogic al rasei sale, o bovină trebuie:

să provină din părinți și bunici care sunt ei înșiși înscriși într-un registru genealogic al aceleiași rase;

să fie identificată la naștere în conformitate cu normele stabilite de respectivul registru;

să aibă o genealogie stabilită în conformitate cu normele din respectivul registru.

Articolul 2

Secțiunea principală a registrului genealogic poate fi împărțită în mai multe clase, în funcție de caracteristicile animalelor; numai bovinele care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 1 pot fi înscrise în una dintre aceste clase.

Articolul 3

(1)   O organizație sau asociație de crescători care ține un registru genealogic poate decide că o femelă care nu îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 1 poate fi înscrisă într-o altă secțiune anexată la respectivul registru. Femela în cauză trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

să fie identificată după normele stabilite de registrul genealogic;

să fie evaluată în conformitate cu standardul rasei;

să îndeplinească anumite criterii de randament minim în conformitate cu normele stabilite de registrul genealogic.

(2)   Cerințele menționate la alineatul (1) a doua și a treia liniuță pot fi diferențiate în funcție de două cazuri: respectiva femelă aparține rasei în cauză, chiar dacă nu este de origine cunoscută, sau a rezultat dintr-un program de încrucișare aprobat de organizația sau de asociația de crescători care ține registrul genealogic.

Articolul 4

O femelă ale cărei mamă și bunică sunt înscrise în secțiunea anexată la registrul prevăzut la articolul 3 alineatul (1) și ai cărei tată și cei doi bunici sunt înscriși în secțiunea principală a registrului, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 1, trebuie considerată ca femelă de rasă pură și trebuie înscrisă în secțiunea principală a registrului în conformitate cu articolul 1.

Articolul 5

În cazul în care un registru conține mai multe clase în secțiunea sa principală, o bovină care provine din alt stat membru trebuie înscrisă în acea clasă din registru ale cărei criterii le îndeplinește.

Articolul 6

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 19 iulie 1984.

Pentru Comisie

Poul DALSAGER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 206, 12.8.1977, p. 8.