03/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

157


31983L0116


L 076/21

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA COMISIEI

din 8 martie 1983

de modificare a Directivei 82/287/CEE de modificare a anexelor la Directivele 66/401/CEE și 69/208/CEE ale Consiliului privind comercializarea semințelor de plante furajere și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibră, precum și a Directivelor 78/386/CEE și 78/388/CEE

(83/116/CEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Directiva 66/401/CEE a Consiliului, din 14 iunie 1966, privind comercializarea semințelor de plante furajere (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 82/287/CEE (2), în special articolul 21a,

întrucât, având în vedere evoluția cunoștințelor științifice și tehnice, au fost aduse modificări anexelor I și II la Directivele 66/401/CEE și 69/208/CEE, prin Directiva 82/287/CEE, inclusiv modificări privind puritatea soiurilor de semințe de Poa spp.;

întrucât punerea în aplicare a dispozițiilor necesare pentru a se conforma la aceste ultime modificări a fost prevăzută pentru 1 ianuarie 1983;

întrucât normele adoptate în acest scop în sistemele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind certificarea soiurilor de semințe destinate comerțului internațional fac în prezent obiectul unei examinări detaliate în cadrul acestei organizații;

întrucât este oportun să se aștepte rezultatele acestei examinări;

întrucât ar trebui, în consecință, să se stabilească o dată mai potrivită pentru punerea în aplicare a dispozițiilor în cauză, pentru a se evita unele măsuri premature;

întrucât măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru semințe și material săditor pentru agricultură, horticultură și silvicultură,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   La articolul 7 alineatul (1) a doua liniuță din Directiva 82/287/CEE, cuvintele „la 1 ianuarie 1983” se înlocuiesc cu cuvintele „cel târziu la 1 ianuarie 1984”.

(2)   La articolul 7 alineatul (2) din Directiva 82/287/CEE, cuvintele „a treia liniuță” se înlocuiesc cu cuvintele „a doua și a treia liniuță”.

Articolul 2

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 8 martie 1983.

Pentru Comisie

Poul DALSAGER

Membru al Comisiei


(1)  JO 125, 11.7.1966, p. 2298/66.

(2)  JO L 131, 13.5.1982, p. 24.