05/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

190


31977L0486


L 199/32

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 25 iulie 1977

privind educația copiilor lucrătorilor migranți

(77/486/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și, în special, articolul 49 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Adunării parlamentare (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

întrucât în Rezoluția din 21 ianuarie 1974 privind programul de acțiune socială (3), Consiliul a inclus printre acțiunile sale prioritare pe acelea desemnate să îmbunătățească condițiile de liberă circulație a angajaților, în special cu privire la primirea și educarea copiilor acestora;

întrucât, pentru a permite integrarea acestor copii în mediul educațional și în sistemul școlar din statul gazdă, acestora trebuie să li se ofere posibilitatea unei educații adecvate, inclusiv predarea limbii statului gazdă;

întrucât statul membru gazdă trebuie de asemenea să ia împreună cu statul membru de origine măsuri adecvate de promovare a predării limbii materne și a culturii țării de origine a copiilor menționați anterior, în vederea facilitării în principal a posibilei lor reintegrări în statul membru de origine,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prezenta directivă se aplică copiilor pentru care este obligatorie frecventarea școlii în conformitate cu legislația statului gazdă, ai căror susținători legali sunt lucrători resortisanți ai unui alt stat membru, dacă acești copii locuiesc pe teritoriul statului membru în care resortisantul respectiv își desfășoară activitatea ca angajat.

Articolul 2

Statele membre, în conformitate cu condițiile lor naționale și cu sistemele lor juridice, iau măsurile adecvate pentru a asigura instruirea gratuită pentru a facilita copiilor menționați la articolul 1 primele contacte pe teritoriul lor, inclusiv, în special, predarea - adaptată la nevoile specifice ale acestor copii - a limbii oficiale sau a uneia dintre limbile oficiale ale statului gazdă.

Statele membre iau măsurile necesare pentru formarea și perfecționarea profesorilor care oferă această instruire.

Articolul 3

Statele membre, în conformitate cu condițiile lor naționale și cu sistemele lor juridice și în cooperare cu statele de origine, iau măsuri adecvate pentru a promova în cadrul educației normale predarea limbii materne și a culturii țării de origine pentru copiii menționați la articolul 1.

Articolul 4

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se conforma acestei directive în termen de patru ani de la data notificării și informează imediat Comisia despre aceasta.

Statele membre informează de asemenea Comisia cu privire la actele cu putere de lege și actele administrative sau de altă natură pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 5

Statele membre transmit Comisiei în termen de cinci ani de la notificarea prezentei directive și, ulterior, la intervale regulate, la cererea Comisiei, toate informațiile relevante care să permită Comisiei să raporteze Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 iulie 1977.

Pentru Consiliu

Președintele

H. SIMONET


(1)  JO C 280, 8.12.1975, p. 48.

(2)  JO C 45, 27.2.1976, p. 6.

(3)  JO C 13, 12.2.1974, p. 1.