05/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

158


31975R1365


L 139/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 1365/75 AL CONSILIULUI

din 26 mai 1975

privind constituirea Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și, în special, articolul 235 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Adunării parlamentare (1),

având în vedre avizul Comitetului Economic și Social (2),

întrucât problemele referitoare la îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă în societatea modernă sunt tot mai numeroase și complexe; întrucât este important ca acțiunile care urmează să fie întreprinse în acest domeniu în Comunitate să fie concepute pe baze științifice interdisciplinare și, în același timp, ca partenerii sociali să fie integrați în acțiunile astfel întreprinse;

întrucât Comunitatea nu este încă în măsură să efectueze analize, studii și cercetări care să permită o abordare sistematică și științifică;

întrucât programul de acțiune al Comunităților Europene privind mediul (3) prevede că instituțiile comunitare ar trebui să înființeze un organism capabil, în special, să inventarieze elementele care, prin efectele lor combinate, afectează condițiile de viață și de muncă și să întreprindă un studiu prospectiv asupra factorilor care pot periclita condițiile de existență și asupra celor care pot contribui la îmbunătățirea lor;

întrucât Rezoluția Consiliului din 21 ianuarie 1974 privind un program de acțiune socială (4), prevede, între altele, un program de acțiune în favoarea lucrătorilor în scopul umanizării condițiilor de viață și de muncă;

întrucât înființarea unei fundații este necesară în vederea realizării obiectivelor Comunității în domeniul îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă;

întrucât competențele de acțiune specifice necesare înființării acestei fundații nu au fost prevăzute în tratat;

întrucât fundația este înființată în cadrul Comunităților Europene și funcționează cu respectarea dreptului comunitar; întrucât trebuie definite condițiile în care vor fi aplicate anumite dispoziții cu caracter general,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se constituie Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă, denumită în continuare „fundația”.

Articolul 2

(1)   Fundația are ca misiune să contribuie la conceperea și stabilirea unor condiții mai bune de viață și de muncă prin acțiuni menite să dezvolte și să difuzeze cunoștințele care pot susține această evoluție.

(2)   În această perspectivă, sarcinile fundației sunt de a dezvolta și de a aprofunda, pe baza experienței practice, ideile privind îmbunătățirea pe termen mediu și lung a condițiilor de viață și de muncă și de a identifica factorii de schimbare. În îndeplinirea acestor sarcini, fundația ține seama de politicile comunitare în aceste domenii și clarifică instituțiilor comunitare obiectivele și orientările previzibile, furnizând în special cunoștințe științifice și date tehnice.

(3)   În ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, fundația se va ocupa, în special, de următoarele aspecte, stabilind prioritățile care trebuie urmărite:

omul și locul său de muncă,

organizarea muncii, în special conceperea posturilor de lucru,

problemele specifice anumitor categorii de lucrători,

aspecte pe termen lung ale îmbunătățirii calității mediului,

distribuția activităților umane în timp și spațiu.

Articolul 3

(1)   În scopul îndeplinirii misiunii sale, fundația încurajează schimbul de informații și de experiențe în aceste domenii și, unde este cazul, stabilește un sistem de informare și documentare. Aceasta poate, în special:

(a)

să faciliteze contactele între universități, institute de studii și cercetare, administrațiile și organizațiile din viața economică și socială și să încurajeze acțiuni concertate;

(b)

să creeze grupuri de lucru;

(c)

să încheie contracte de studii, să participe la realizarea de studii, să promoveze și să contribuie la realizarea de proiecte-pilot și, dacă este necesar, să întreprindă studii pe cont propriu;

(d)

să organizeze cursuri, conferințe și seminarii.

(2)   Fundația cooperează cât mai strâns posibil cu institutele, fundațiile și organismele specializate din statele membre sau la nivel internațional.

Articolul 4

(1)   Fundația este un organism fără scop lucrativ. Ea beneficiază în toate statele membre de capacitatea juridică cea mai largă recunoscută persoanelor juridice.

(2)   Sediul fundației este în Irlanda.

Articolul 5

Fundația cuprinde:

un Consiliu de Administrație,

un director și un director adjunct,

un comitet de experți.

Articolul 6

(1)   Consiliul de Administrație este format din 30 de membri, dintre care:

(a)

nouă membri reprezintă guvernele statelor membre;

(b)

nouă membri reprezintă organizațiile patronale;

(c)

nouă membri reprezintă organizațiile lucrătorilor;

(d)

trei membri reprezintă Comisia.

(2)   Membrii prevăzuți la literele (a), (b) și (c) sunt numiți de Consiliu, câte unul pentru fiecare stat membru și pentru fiecare din categoriile menționate anterior. Consiliul numește, în același timp și în aceleași condiții ca și în cazul unui membru titular, un membru supleant care să participe la reuniunile Consiliului de Administrație, numai în absența membrului titular. Membrii titulari și supleanți care reprezintă Comisia sunt numiți de aceasta.

(3)   Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de trei ani. Acesta poate fi reînnoit. La expirarea mandatului sau în caz de demisie, membrii rămân în funcție până la reînnoirea mandatului lor sau până la înlocuirea lor.

(4)   Consiliul de Administrație alege un președinte și trei vicepreședinți dintre membrii săi, pentru o perioadă de un an.

(5)   Președintele convoacă Consiliul de Administrație de cel puțin două ori pe an și la cererea a cel puțin o treime din membrii săi.

(6)   Deciziile Consiliului de Administrație se iau cu majoritatea absolută a membrilor săi.

Articolul 7

(1)   Consiliul de Administrație administrează fundația, ale cărei orientări le stabilește după obținerea avizului comitetului de experți. Pe baza proiectului transmis de director, Consiliul de Administrație adoptă programul de lucru de comun acord cu Comisia.

(2)   Acesta adoptă regulamentul de procedură, care intră în vigoare după aprobarea Consiliului, pe baza avizului Comisiei.

(3)   Acesta decide dacă acceptă moșteniri, donații sau subvenții din alte surse ale Comunității.

Articolul 8

(1)   Directorul fundației și directorul adjunct sunt numiți de Comisie dintr-o listă de candidați prezentată de Consiliul de Administrație.

(2)   Directorul și directorul adjunct sunt persoane alese pe baza competenței lor și care oferă toate garanțiile de independență.

(3)   Directorul și directorul adjunct sunt numiți pe o perioadă de maximum 5 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit.

Articolul 9

(1)   Directorul conduce fundația și aplică deciziile Consiliului de Administrație. El este reprezentantul legal al fundației.

(2)   În cadrul dispozițiilor referitoare la personal, directorul are autoritate asupra personalului fundației. El răspunde de angajarea și desfacerea contractelor de muncă ale acestuia și stabilește calificările necesare pentru acesta.

(3)   Directorul pregătește lucrările Consiliului de Administrație. Directorul sau directorul adjunct sau ambii participă la întrunirile acestui consiliu.

(4)   Directorul răspunde de îndeplinirea mandatului său în fața Consiliului de Administrație.

Articolul 10

(1)   Comitetul de experți este format din 12 membri numiți de Consiliu la propunerea Comisiei și aleși din cercurile științifice și alte cercuri implicate în activitatea fundației.

(2)   La formularea propunerilor sale, Comisia ține seama de următoarele:

menținerea unui echilibru între cele două aspecte complementare ale fundației – condițiile de viață și condițiile de muncă,

obținerea celei mai bune soluții din punct de vedere tehnic sau științific,

participarea cel puțin a unui resortisant din fiecare stat membru.

(3)   Mandatul membrilor comitetului de experți este de trei ani și poate fi reînnoit.

Articolul 11

(1)   Sarcina comitetului de experți este de a emite avize pentru celelalte organe ale fundației în toate domeniile care intră în competența acesteia, fie la cererea directorului, fie din proprie inițiativă. Toate avizele sale, inclusiv cel transmis directorului pentru stabilirea programului de lucru, prevăzut la articolul 12, se comunică simultan directorului și Consiliului de Administrație.

(2)   Comitetul alege un președinte dintre membrii săi și își stabilește regulamentul de procedură.

(3)   Comitetul se întrunește la convocarea președintelui, de comun acord cu directorul. Ședințele se țin cel puțin de două ori pe an, la cererea a cel puțin șapte dintre membrii săi.

Articolul 12

(1)   Directorul stabilește programul de lucru anual înainte de data de 1 iulie a fiecărui an, pe baza orientărilor prevăzute la articolul 7. Programul anual face parte dintr-un program anual de perspectivă de patru ani. Acțiunile incluse în programul anual sunt însoțite de o estimare a cheltuielilor necesare.

La întocmirea programului, directorul ține seama de avizele comitetului de experți, precum și de cele ale instituțiilor comunitare și ale Comitetului Economic și Social.

În acest scop și pentru a evita suprapunerile, instituțiile comunitare și Comitetul Economic și Social comunică fundației necesitățile lor și, pe cât posibil, studiile și lucrările care fac parte din activitățile lor.

(2)   Directorul transmite programul de lucru spre aprobare Consiliului de Administrație.

Articolul 13

(1)   Directorul pregătește, până cel târziu la data de 31 martie a fiecărui an, un raport general privind activitățile, situația financiară și perspectivele fundației și îl prezintă Consiliului de Administrație.

(2)   După adoptarea acestuia de către Consiliul de Administrație, directorul înaintează raportul general instituțiilor comunitare și Comitetului Economic și Social.

Articolul 14

Consiliul de Administrație elaborează pentru fiecare exercițiu financiar, care coincide cu anul calendaristic, o situație a veniturilor și cheltuielilor, care trebuie să fie echilibrată.

Articolul 15

(1)   Consiliul de Administrație transmite Comisiei o estimare a veniturilor și cheltuielilor înainte de data de 31 martie a fiecărui an. Această estimare, care include și o organigramă, se înaintează Consiliului de către Comisie împreună cu proiectul de buget preliminar al Comunităților Europene.

(2)   Anual, o subvenție destinată fundației se înscrie în bugetul Comunităților Europene la o linie bugetară specifică.

Procedura în vigoare pentru transferul alocațiilor de la un capitol la altul se aplică alocațiilor pentru această subvenție.

Autoritatea bugetară întocmește organigrama fundației.

(3)   Consiliul de Administrație adoptă estimarea veniturilor și cheltuielilor înainte de începutul exercițiului financiar, adaptând-o la subvenția acordată de autoritatea bugetară. Estimarea astfel adoptată se înaintează de către Comisie autorității bugetare.

Articolul 16

(1)   Dispozițiile financiare aplicabile fundației se adoptă în temeiul articolului 209 din tratat.

(2)   Până cel târziu la data de 31 martie a fiecărui an, Consiliul de Administrație trimite Comisiei și comisiei de control situația contabilă a tuturor veniturilor și cheltuielilor fundației pentru exercițiul financiar precedent. Comisia de control le examinează în condițiile prevăzute la articolul 206 al doilea paragraf din tratat.

(3)   Comisia transmite Consiliului și Parlamentului European situația contabilă și raportul comisiei de control, împreună cu propriile observații, înainte de 31 octombrie. Consiliul și Parlamentul European dau descărcare Consiliului de Administrație al fundației, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 206 al patrulea paragraf din tratat.

(4)   Controlul financiar al Comisiei răspunde de controlul angajamentelor de plată, de achitarea tuturor cheltuielilor și de evidența și încasarea tuturor veniturilor fundației.

Articolul 17

Dispozițiile privind personalul fundației se adoptă de Consiliu, la propunerea Comisiei.

Articolul 18

Membrii Consiliului de Administrație, directorul, directorul adjunct și membrii personalului, precum și orice persoană care participă la activitățile fundației au obligația, chiar și după încetarea funcțiilor lor, de a nu divulga informațiile care, prin natura lor, fac obiectul secretului profesional.

Articolul 19

Fundației îi este aplicabil regimul lingvistic al Comunităților Europene.

Articolul 20

Fundației îi este aplicabil protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene.

Articolul 21

(1)   Răspunderea contractuală a fundației este reglementată de legea aplicabilă contractului în cauză.

Curtea de Justiție a Comunităților Europene are competența de a hotărî în temeiul unei clauze de arbitraj conținute într-un contract încheiat de fundație.

(2)   În cazul răspunderii extracontractuale, fundația trebuie să repare, în conformitate cu principiile generale comune drepturilor statelor membre, orice prejudicii cauzate de fundație sau agenții acesteia în exercitarea funcțiilor lor.

Curtea de Justiție a Comunităților Europene are competența de a judeca litigiile privind repararea acestor prejudicii.

(3)   Răspunderea personală a agenților față de fundație este reglementată de dispozițiile referitoare la personalul fundației.

Articolul 22

Statele membre, membrii Consiliului de Administrație și terții implicați direct și individual pot contesta în fața Comisiei orice act al fundației, implicit sau explicit, în vederea examinării legalității acestui act.

Comisia trebuie sesizată în termen de 15 zile de la data la care partea interesată a luat cunoștință de actul contestat.

Comisia ia o decizie în termen de o lună. Dacă nu a fost luată nici o decizie în acest termen, contestația se consideră respinsă.

Articolul 23

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 26 mai 1975.

Pentru Consiliu

Președintele

M. A. CLINTON


(1)  JO C 76, 3.7.1974, p. 33.

(2)  JO C 109, 19.9.1974, p. 37.

(3)  JO C 112, 20.12.1973, p. 3.

(4)  JO C 13, 12.2.1974, p. 1.