07/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

78


31974R2988


L 319/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CEE) NR. 2988/74 AL CONSILIULUI

din 26 noiembrie 1974

privind termenele de prescripție a acțiunilor și a aplicării sancțiunilor conform normelor Comunității Economice Europene privind transporturile și concurența

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 75, 79 și 87,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

întrucât, în conformitate cu normele Comunității Economice Europene privind transporturile și concurența, Comisia are dreptul să aplice amenzi, sancțiuni și daune cominatorii întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi care încalcă legislația comunitară referitoare la informare sau investigare, ori la interzicerea discriminării, practicilor restrictive și abuzului de poziție dominantă; întrucât aceste norme nu prevăd termene de prescripție;

întrucât este necesar, pentru a asigura siguranța juridică, să se introducă principiul termenului de prescripție și să se stabilească norme de aplicare; întrucât, pentru reglementarea tuturor aspectelor ce țin de această problemă, este necesar să se elaboreze dispoziții cu privire la termenul de prescripție nu numai în ceea ce privește dreptul de a aplica amenzi sau sancțiuni, ci și cu referire la dreptul de executare a deciziilor, prin aplicarea de amenzi, sancțiuni sau daune cominatorii; întrucât astfel de dispoziții trebuie să specifice durata termenelor de prescripție, data de la care începe să curgă termenul de prescripție, precum și evenimentele care au ca efect întreruperea sau suspendarea termenului de prescripție; întrucât, din această perspectivă, trebuie luate în considerație interesele întreprinderilor și asociațiilor de întreprinderi, pe de o parte, dar și cerințele impuse de practica administrativă, pe de altă parte;

întrucât prezentul regulament trebuie să se aplice dispozițiilor în domeniu din Regulamentul nr. 11 cu privire la eliminarea discriminării cu privire la tarifele și condițiile de transport, în scopul punerii în aplicare a articolului 79 alineatul (3) din Tratatul (3) de instituire a Comunității Economice Europene, a Regulamentului nr. 17 (4): primul regulament de aplicare al articolelor 85 și 86 din tratat, precum și a Regulamentului (CEE) nr. 1017/68 al Consiliului (5) din 19 iulie 1968 privind aplicarea regulilor de concurență transportului pe căi ferate, rutiere și pe căile navigabile interioare; întrucât trebuie să se aplice și dispozițiilor specifice din viitoarele reglementări din domeniul legislației Comunității Economice Europene referitoare la transporturi și concurență,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Termenele de prescripție a acțiunilor

(1)   Dreptul Comisiei de a impune amenzi sau sancțiuni pentru încălcarea normelor Comunității Economice Europene privind transporturile sau concurența este exercitat cu respectarea următoarelor termene de prescripție:

(a)

trei ani, în cazul încălcării dispozițiilor care reglementează cererile sau notificările trimise de întreprinderi sau asociații de întreprinderi, solicitările de informații sau derularea investigațiilor;

(b)

cinci ani în cazul celorlalte încălcări.

(2)   Termenul începe să curgă de la data la care s-a comis încălcarea. Cu toate acestea, în cazul în care continuă încălcarea reglementărilor sau în cazul unor încălcări repetate, termenul de prescripție începe să curgă din ziua în care a încetat încălcarea.

Articolul 2

Întreruperea termenului de prescripție a acțiunilor

(1)   Orice acțiune întreprinsă de Comisie, ori de un stat membru, la solicitarea Comisiei, în sensul derulării unor investigații preliminare sau a procedurilor legate de o încălcare are ca efect întreruperea termenului de prescripție a acțiunii. Întreruperea termenului de prescripție își produce efectele de la data la care cel puțin o întreprindere sau asociația de întreprinderi participante la încălcare a fost sesizată în mod oficial cu privire la această acțiune.

Acțiunile care întrerup curgerea termenului de prescripție includ în mod deosebit următoarele:

(a)

solicitări scrise din partea Comisiei, sau a autorității competente a unui stat membru care acționează la solicitarea Comisiei, prin care se solicită informații; sau o decizie a Comisiei prin care se solicită informațiile;

(b)

autorizații scrise pentru derularea investigațiilor, emise reprezentanților ei oficiali de către Comisie sau de către autoritatea competentă a unui stat membru care acționează la solicitarea Comisiei; sau o decizie a Comisiei prin care se ordonă o investigație;

(c)

deschiderea procedurii de către Comisie;

(d)

notificarea obiecțiilor prin declarația Comisiei.

(2)   Întreruperea termenului de prescripție își produce efectele față de toate întreprinderile sau asociațiile de întreprinderi care au participat la actul de încălcare.

(3)   Termenul de prescripție începe să curgă din nou după fiecare întrerupere. Cu toate acestea, termenul de prescripție expiră cel târziu la data la care s-a scurs o perioadă egală cu dublul termenului de prescripție, fără ca în această perioadă Comisia să fi aplicat o amendă sau o sancțiune, perioada respectivă se prelungește cu perioada în care termenul de prescripție este suspendat conform articolului 3.

Articolul 3

Suspendarea termenului de prescripție a acțiunilor

Termenul de prescripție a acțiunii este suspendat atâta timp cât decizia Comisiei face obiectul unei acțiuni în curs de soluționare la Curtea de Justiție a Comunităților Europene.

Articolul 4

Termenul de prescripție a aplicării sancțiunilor

(1)   Dreptul Comisiei de a pune în executare deciziile prin care se aplică amenzi, sancțiuni sau daune cominatorii pentru încălcarea normelor Comunității Economice Europene privind transporturile sau concurența este supus unui termen de prescripție de cinci ani.

(2)   Termenul de prescripție începe să curgă de la data la care decizia rămâne definitivă.

Articolul 5

Întreruperea termenului de prescripție a aplicării sancțiunilor

(1)   Termenul de prescripție a aplicării sancțiunilor este întrerupt:

(a)

prin comunicarea unei decizii de modificare a valorii inițiale a amenzii, a sancțiunii sau a daunelor cominatorii, ori prin respingerea cererii de modificare a valorii acestora;

(b)

de orice acțiune a Comisiei sau a unui stat membru care acționează la solicitarea Comisiei, în scopul executării plății unei amenzi, sancțiuni sau a daunelor cominatorii.

(2)   Termenul de prescripție începe să curgă din nou după fiecare întrerupere.

Articolul 6

Suspendarea termenului de prescripție a aplicării sancțiunilor

Termenul de prescripție a aplicării sancțiunilor este suspendat:

(a)

pe perioada acordată pentru efectuarea plății; sau

(b)

pe perioada de suspendare a executării plății în temeiul unei decizii a Curții de Justiție a Comunităților Europene.

Articolul 7

Aplicarea în cazurile apărute în perioada de tranziție

Prezentul regulament se aplică și în cazul încălcărilor comise înainte de intrarea lui în vigoare.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 1975.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 1974

Pentru Consiliu

Președintele

J. LECANUET


(1)  JO C 129, 11.12.1972, p. 10.

(2)  JO C 89, 23.8.1972, p. 21.

(3)  JO 52, 16.8.1960, p. 1121/60.

(4)  JO 13, 21.2.1962, p. 204/62.

(5)  JO L 175, 23.7.1968, p. 1.