09/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

6


31969L0169


L 133/6

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 28 mai 1969

privind armonizarea dispozițiilor stabilite prin acțiuni legislative, de reglementare sau administrative referitoare la scutirea de impozitul pe cifra de afaceri și de accize percepute la import în contextul traficului internațional de călători

(69/169/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 99,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât, fără a aduce atingere realizării uniunii vamale, care implică eliminarea drepturilor vamale și a majorității taxelor cu efect echivalent în comerțul dintre statele membre, este necesară menținerea impunerii taxei la import și a restituirii taxei la export în cadrul acestui comerț, până când armonizarea impozitelor indirecte atinge un stadiu avansat;

întrucât este de dorit, chiar înaintea unei astfel de armonizări, ca populația statelor membre să devină mult mai conștientă de realitatea pieței comune și ca în acest scop să se adopte măsuri pentru o mai mare liberalizare a sistemului de taxe la import în contextul traficului de călători dintre statele membre; întrucât necesitatea acestor măsuri a fost evidențiată în mod repetat de către membrii Parlamentului European;

întrucât reducerile de acest tip referitoare la traficul de călători constituie un nou pas în direcția deschiderii reciproce a piețelor statelor membre și a creării de condiții similare celor ale unei piețe interne;

întrucât astfel de reduceri trebuie limitate la importurile necomerciale de bunuri efectuate de către călători; întrucât, ca regulă generală, astfel de bunuri pot fi obținute numai în țara de proveniență (țara de ieșire) deja impozitate, astfel încât, dacă țara de intrare renunță, în limitele prevăzute, la aplicarea impozitului pe cifra de afaceri și a accizelor la importuri, se evită astfel dubla impozitare fără a se ajunge la neimpozitare;

întrucât s-a dovedit necesitatea unui sistem comunitar de reduceri fiscale la importuri și în ceea ce privește traficul de călători dintre țări terțe și Comunitate,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   Scutirea de la impozitul pe cifra de afaceri și scutirea de accize la importuri se aplică, pentru traficul de călători între țările terțe și Comunitate, bunurilor din bagajele personale ale călătorilor, dacă astfel de importuri nu au în nici un fel caracter comercial, iar valoarea totală a bunurilor nu depășește 25 de unități de cont per persoană.

(2)   Statele membre pot reduce această scutire la 10 unități de cont pentru călătorii cu vârsta sub 15 ani.

(3)   Dacă valoarea totală per persoană a mai multor articole depășește 25 de unități de cont sau valoarea stabilită în temeiul alineatul (2), după caz, se acordă scutiri până la aceste valori pentru acele articole care, dacă ar fi fost importate separat, ar fi fost scutite, înțelegându-se că valoarea unui articol individual nu poate fi defalcată.

Articolul 2

(1)   Scutirile de impozitul pe cifra de afaceri și scutirea de accize la importuri se aplică, pentru traficul de călători între statele membre, bunurilor din bagajele personale ale călătorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolele 9 și 10 din tratat, dacă astfel de importuri nu au caracter comercial, iar valoarea totală a bunurilor nu depășește 75 de unități de cont per persoană. Această scutire se acordă, de asemenea, când călătoria include tranzitarea altor teritorii decât cele ale statelor membre.

(2)   Statele membre pot reduce această scutire la 20 de unități de cont pentru călătorii cu vârsta sub 15 ani.

(3)   Dacă valoarea totală per persoană a mai multor articole depășește 75 de unități de cont sau valoarea stabilită în temeiul alineatului (2), după caz, se acordă scutiri până la aceste valori pentru acele articole care, dacă ar fi fost importate separat, ar fi fost scutite, înțelegându-se că valoarea unui articol individual nu poate fi defalcată.

Articolul 3

În sensul prezentei directive:

1.

Valoarea efectelor personale importate temporar sau reimportate după exportul temporar nu sunt luate în considerare pentru determinarea scutirii prevăzute la articolele 1 și 2.

2.

Se consideră că importurile nu au caracter comercial dacă:

(a)

au loc ocazional și

(b)

constau exclusiv din bunuri pentru uzul personal sau familial al călătorului sau din bunuri cu destinația de cadouri; natura sau cantitatea acestor bunuri nu trebuie să indice faptul că sunt importate în scopuri comerciale.

Articolul 4

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor naționale aplicabile călătorilor a căror reședință este în afara Europei, fiecare stat membru stabilește următoarele limite cantitative pentru scutirile de la impozitul pe cifra de afaceri și de accize pentru bunurile enumerate în continuare:

(a)

produse din tutun:

 

200

de țigarete

sau 100 de țigări de foi (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare),

sau

50

de trabucuri,

sau

250

de grame tutun de pipă;

(b)

băuturi alcoolice:

băuturi distilate și spirtoase a căror concentrație alcoolică nu depășește 22°:

 

1 sticlă standard

(0,7 - 1 litru)

sau

băuturi distilate și spirtoase și aperitive pe bază de vin sau de alcool a căror concentrație alcoolică nu depășește 22°; vinuri spumoase, vinuri tonice: până la 2 litri

și

vinuri plate: până

la 2 litri;

(c)

parfumuri:

50 de grame

și

 

ape de toaletă:

¼ litru;

(d)

cafea:

500 de grame

sau extracte și esențe de cafea:

200 de grame;

(e)

Ceai:

100 de grame

sau extracte și esențe de ceai:

40 de grame.

(2)   Scutirea pentru bunurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (d) nu se acordă călătorilor cu vârsta sub 15 ani.

(3)   În limitele cantitative stabilite la alineatul (1) și având în vedere restricțiile din alineatul (2), valoarea bunurilor enumerate în alineatul (1) nu se ia în considerare la determinarea scutirilor prevăzute la articolele 1 și 2.

Articolul 5

(1)   Statele membre pot stabili limite mai scăzute pentru valoarea și/sau cantitatea bunurilor scutite dacă acestea sunt importate:

în călătorii efectuate în zona de frontieră;

de către echipajele mijloacelor de transport utilizate pentru călătorii internaționale;

de către membrii forțelor armate ale unui stat membru, inclusiv de către personalul civil și soții/soțiile și copiii acestora aflați în îngrijire, staționați în alt stat membru.

(2)   Statele membre pot exclude de la scutire bunurile cuprinse la pozițiile tarifare nr. 71.07 și 71.08 din Tariful Vamal Comun.

(3)   Statele membre pot reduce cantitățile de bunuri prevăzute la articolul 4 alineatul (1) literele (a) și (d) și în cazul călătorilor dintr-o țară terță care intră într-un stat membru.

Articolul 6

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a evita restituirea impozitului pentru livrările către călătorii care au domiciliul, reședința obișnuită sau locul de muncă într-un stat membru și care beneficiază de sistemele instituite în prezenta directivă.

Articolul 7

Statele membre pot rotunji valoarea exprimată în monedă națională care rezultă din transformarea sumelor în unitățile de cont prevăzute la articolele 1 și 2.

Articolul 8

(1)   Statele membre pun în aplicare măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei directive până la 1 ianuarie 1970 cel târziu.

(2)   Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la măsurile pe care le adoptă pentru punerea în aplicare a prezentei directive.

Comisia comunică aceste informații celorlalte state membre.

Articolul 9

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 mai 1969.

Pentru Consiliu

Președintele

G. THORN