03/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

119


31969L0060


L 048/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 18 februarie 1969

de modificare a Directivei Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale

(69/60/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolele 43 și 100,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social,

întrucât este oportun să se modifice anumite dispoziții ale Directivei Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale (2);

întrucât este necesar să se completeze dispozițiile tranzitorii și să se permită utilizarea semințelor din generații anterioare semințelor de bază;

întrucât este necesar să se înscrie în directivă o nouă specie de cereale și să se fixeze condiții minime în privința acesteia;

întrucât dacă, pe teritoriul unui stat membru, nu există în mod normal reproducere și comercializare a semințelor din anumite specii, este necesar să se prevadă posibilitatea de a scuti acest stat membru, în conformitate cu procedura Comitetului permanent pentru semințe și material săditor pentru agricultură, horticultură și silvicultură, de la aplicarea dispozițiilor directivei în ceea ce privește speciile în cauză;

întrucât este necesar să se prevadă anumite simplificări pentru procedura de marcare, precum și o modificare a culorii etichetei pentru semințele care trebuie să îndeplinească cerințe mai puțin stricte,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale se modifică în conformitate cu articolele următoare.

Articolul 2

(1)   La articolul 2 alineatul (1) partea A, după cuvintele „Oryza sativa L. Orez”, se adaugă cuvintele „Phalaris canariensis L. Iarba-cănărașului”.

(2)   La articolul 2 alineatul (1) partea C, după cuvintele „grâu spelt, secară” și la partea E după cuvintele „secară, porumb” se adaugă o virgulă și cuvântul „iarba-cănărașului”.

(3)   Textul articolului 2 alineatul (1) partea E litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

care provin direct din semințe de bază sau, la cererea amelioratorului, din semințe dintr-o generație anterioară semințelor de bază care pot îndeplini și care au îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condițiile prevăzute în anexele I și II pentru semințele de bază;”.

(4)   Textul articolului 2 alineatul (1) partea F litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

care provin direct din semințe de bază sau, la cererea amelioratorului, din semințe dintr-o generație anterioară semințelor de bază care au îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condițiile prevăzute în anexele I și II pentru semințele de bază;”.

(5)   Textul articolului 2 alineatul (1) partea G litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

care provin direct din semințe de bază, din semințe certificate din prima reproducere sau, la cererea amelioratorului, din semințe dintr-o generație anterioară semințelor de bază care au îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condițiile prevăzute în anexele I și II pentru semințele de bază;”.

(6)   La articolul 2 alineatul (2), se adaugă litera (c) următoare:

„(c)

pe o perioadă tranzitorie de cel mult trei ani de la punerea în aplicare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentei directive și prin derogare de la alineatul (1) părțile E, F și G, să certifice ca semințe certificate semințe care provin direct din semințele controlate oficial într-un stat membru în conformitate cu sistemul actual și care oferă aceleași garanții ca și semințele de bază certificate în conformitate cu principiile din prezenta directivă; această dispoziție se aplică prin analogie semințelor certificate din prima reproducere menționate la alineatul (1) partea G.”

Articolul 3

La articolul 4 alineatul (1) litera (b), cuvintele „de porumb” se elimină.

Articolul 4

La articolul 8 alineatul (1), cuvântul „livrări” se înlocuiește cu cuvântul „loturi”.

Articolul 5

Textul articolului 9 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Ambalajele desigilate nu pot fi resigilate, o dată sau de mai multe ori, decât în mod oficial. În acest caz, se menționează, de asemenea, pe eticheta prevăzută la articolul 10 alineatul (1), ultima resigilare, data efectuării acesteia și serviciul care a realizat-o.”

Articolul 6

Textul articolului 10 alineatul (1) litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

conțin, în interior, o notă oficială de aceeași culoare ca aceea a etichetei care reproduce indicațiile prevăzute în anexa IV partea A litera (a) punctele 3, 4 și 5 pentru etichetă; această notă nu este absolut necesară, dacă indicațiile în cauză sunt imprimate pe ambalaj în mod indelebil.”

Articolul 7

Textul articolului 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

(1)   Statele membre prevăd că semințele de cereale provenite direct din semințe de bază sau din semințe certificate din prima reproducere, certificate într-un stat membru și recoltate în alt stat membru sau într-o țară terță, pot fi certificate în statul care produce semințele de bază sau semințele certificate din prima reproducere, dacă au fost supuse pe câmpul de producție unei inspecții la fața locului care a îndeplinit condițiile prevăzute în anexa I și dacă s-a constatat, cu ocazia unei examinări oficiale, că s-au respectat condițiile prevăzute în anexa II pentru semințele certificate.

(2)   Alineatul (1) se aplică în același mod certificării semințelor certificate provenite direct din semințe dintr-o generație anterioară semințelor de bază care pot îndeplini și care au îndeplinit, cu ocazia unei examinări oficiale, condițiile prevăzute în anexele I și II pentru semințele de bază.”

Articolul 8

La articolul 16 alineatul (2), data menționată în ultima teză se înlocuiește cu data de „1 iulie 1970”.

Articolul 9

La articolul 17 alineatul (2), cuvintele „galben închis” se înlocuiesc cu cuvintele „cafeniu închis”.

Articolul 10

Se adaugă articolul 23a după cum urmează:

„Articolul 23a

În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 21, un stat membru poate fi scutit, la cerere, total sau parțial, de aplicarea dispozițiilor prezentei directive pentru anumite specii, dacă nu există în mod normal reproducere și comercializare de semințe din aceste specii pe teritoriul său.”

Articolul 11

În anexa I punctul 2 partea A și punctul 4, se adaugă o virgulă și cuvintele „iarba-cănărașului” după cuvântul „secară”, de fiecare dată când apare acesta.

Articolul 12

(1   Textul anexei II punctul 2 a doua teză se înlocuiește cu următorul text:

„Se tolerează un fragment de Claviceps purpurea per 500 grame pentru semințele de bază și trei bucăți sau fragmente de Claviceps purpurea pentru semințele certificate.”

(2)   În anexa II punctul 3 partea A litera (a) punctele (bb) și (cc), precum și la litera (c) punctul (bb), cifra „5” care figurează în a șaptea coloană se înlocuiește cu cifra „7”.

(3)   În anexa II punctul 3 partea A litera (b), a șaptea coloană se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul (aa): cuvintele „1 sămânță roșie” se înlocuiesc cu cuvintele „2 semințe roșii”;

(b)

la punctul (bb): cifra „2” se înlocuiește cu cifra „5”;

(c)

la punctul (cc): cifra „3” se înlocuiește cu cifra „5”.

(4)   În anexa II punctul 3 partea A litera (d) punctul (aa) a șasea coloană, după cifra „0” se adaugă următoarele cuvinte:

„(în 250 grame)”.

(5)   În anexa II punctul 3 partea A, se adaugă litera (e) următoare:

(e)   Iarba-cănărașului

(aa)   Semințe de bază

 

75

98

4

1

0

Avena fatua,

Avena sterilis

 

(bb)   Semințe certificate

 

75

98

10

5

 

Avena ludoviciana sau Lolium temulentum”

(6)   În anexa II punctul 3, se adaugă partea C următoare:

C.   Caracteristică specială pentru conținutul maxim de semințe din speciile Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana și Lolium temulentum:

Prezența unei semințe de Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana sau Lolium temulentum într-o probă de 500 grame nu este considerată impuritate, dacă o a doua probă de 500 grame nu prezintă nici o urmă de Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana sau Lolium temulentum.”

Articolul 13

(1)   Textul anexei IV partea A litera (a) punctele 1 și 2 se înlocuiește cu următorul text:

«Norme și standarde C.E.E.»

2.   Serviciu de certificare și stat membru sau sigla acestora.”

(2)   Totuși, etichetele care conțin mențiunea prevăzută în anexa IV partea A litera (a) punctul 1 din Directiva Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale pot fi utilizate până la 30 iunie 1970 cel târziu.

Articolul 14

Statele membre pun în aplicare, până la 1 iulie 1969 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma dispozițiilor prezentei directive. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

Articolul 15

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 februarie 1969.

Pentru Consiliu

Președintele

J. P. BUCHLER


(1)  JO C 108, 19.10.1968, p. 30.

(2)  JO 125, 11.7.1966, p. 2309/66.