01/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

14


31968D0359


L 257/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA CONSILIULUI

din 15 octombrie 1968

de aplicare, în raport cu departamentele franceze de peste mări, a articolelor 48 și 49 din tratat

(68/359/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special articolul 227 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât, în temeiul articolului 227 alineatul (2) al doilea paragraf, este de competența Consiliului să determine condițiile de aplicare, în raport cu departamentele franceze de peste mări, a dispozițiilor tratatului care nu sunt enumerate la alineatul (2) primul paragraf din articolul în cauză și, în special, a dispozițiilor articolelor 48 și 49 din tratat;

întrucât libera circulație a lucrătorilor este de natură să favorizeze dezvoltarea economică și socială a acestor departamente,

DECIDE:

Articolul 1

Articolele 48 și 49 din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, precum și dispozițiile adoptate în temeiul acestor articole se aplică departamentelor franceze de peste mări.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene la capitolul „Legislație I”. Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării.

Adoptată la Luxemburg, 15 octombrie 1968.

Pentru Consiliu

Președintele

G. SEDATI