27.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 279/28


DECIZIA nr. 123/2019 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 8 mai 2019

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2022/2021]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2018/1847 al Comisiei din luni, 26 noiembrie 2018 de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (1) trebuie încorporat în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În capitolul XVI din anexa II la Acordul privind SEE, la punctul 1a [Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului] se adaugă următoarea liniuță:

„—

32018 R 1847: Regulamentul (UE) nr. 2018/1847 al Comisiei din 26 noiembrie 2018 (JO L 300, 27.11.2018, p. 1).”

Articolul 2

Textele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1847 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data de 1 iunie 2019, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 8 mai 2019.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Claude MAERTEN


(1)  JO L 300, 27.11.2018, p. 1.

(*)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.