13.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/14


DECIZIA nr. 173/2022 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 10 iunie 2022

de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2022/1873]

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/665 a Comisiei din 17 aprilie 2019 de modificare a Deciziei 2005/270/CE de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (1) trebuie încorporată în Acordul privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa II la Acordul privind SEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În anexa II la Acordul privind SEE, capitolul XVII, la punctul 7e (Decizia 2005/270/CE a Comisiei) se adaugă următorul text:

„—

32019 D 0665: Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/665 a Comisiei din 17 aprilie 2019 (JO L 112, 26.4.2019, p. 26).

În sensul prezentului acord, dispozițiile deciziei se citesc cu următoarea adaptare:

În sensul articolului 6c și al anexei II, Principatul Liechtenstein utilizează o metodă echivalentă pentru a determina greutatea deșeurilor municipale reciclate.”

Articolul 2

Textele Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/665 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în suplimentul SEE al Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data de 11 iunie 2022, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*).

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 10 iunie 2022.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

Nicolas VON LINGEN


(1)  JO L 112, 26.4.2019, p. 26.

(*)  Nu au fost semnalate obligații constituționale.