26.2.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 68/227


DECIZIA nr. 1/2021 A CONSILIULUI DE PARTENERIAT INSTITUIT PRIN ACORDUL COMERCIAL ȘI DE COOPERARE DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE, PE DE O PARTE, ȘI REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD, PE DE ALTĂ PARTE

din 23 februarie 2021

privind data la care urmează să înceteze aplicarea cu titlu provizoriu în temeiul Acordului comercial și de cooperare [2021/356]

CONSILIUL DE PARTENERIAT,

având în vedere Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, în special alineatul (2) litera (a) din articolul FINPROV.11 [Intrare în vigoare și aplicare cu titlu provizoriu],

întrucât:

(1)

în temeiul articolului FINPROV.11 [Intrare în vigoare și aplicare cu titlu provizoriu] alineatul (2) din Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte (1) („Acordul comercial și de cooperare”), părțile au convenit să aplice Acordul comercial și de cooperare cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2021, cu condiția ca, înainte de această dată, să își notifice reciproc faptul că și-au îndeplinit cerințele și procedurile interne necesare pentru aplicarea cu titlu provizoriu. Aplicarea cu titlu provizoriu urmează să înceteze la una dintre următoarele date, oricare dintre acestea survine mai întâi: 28 februarie 2021 sau o altă dată decisă de Consiliul de parteneriat sau prima zi a lunii următoare celei în care ambele părți și-au notificat reciproc faptul că și-au îndeplinit cerințele și procedurile interne pentru a-și exprima consimțământul de a-și asuma obligații.

(2)

Întrucât, din cauza cerințelor procedurale interne, Uniunea Europeană nu va fi în măsură să încheie Acordul comercial și de cooperare până la 28 februarie 2021, Consiliul de parteneriat ar trebui să stabilească data de 30 aprilie 2021 ca dată la care urmează să înceteze aplicarea cu titlu provizoriu în temeiul articolului FINPROV.11 [Intrare în vigoare și aplicare cu titlu provizoriu] alineatul (2) litera (a) din Acordul comercial și de cooperare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Data la care aplicarea cu titlu provizoriu urmează să înceteze în temeiul articolului FINPROV.11 [Intrare în vigoare și aplicare cu titlu provizoriu] alineatul (2) litera (a) din Acordul comercial și de cooperare este 30 aprilie 2021.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles și la Londra, 23 februarie 2021.

Pentru Consiliul de parteneriat

Copreședinții

Maroš ŠEFČOVIČ

Michael GOVE


(1)  JO L 444, 31.12.2020, p. 14.