31.12.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 445/5


ACORD DE COOPERARE ÎNTRE GUVERNUL REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD ȘI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UTILIZAREA ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ ȘI ÎN SCOPURI PAȘNICE A ENERGIEI NUCLEARE


Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, denumit în continuare „Regatul Unit”, și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom), denumită în continuare „Comunitatea”, denumite în continuare, împreună, „părțile” și, individual, „partea”,

AVÂND ÎN VEDERE că, la 24 ianuarie 2020, Regatul Unit, Uniunea Europeană („Uniunea”) și Comunitatea au încheiat Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Acordul de retragere”) și că, pe această bază, Regatul Unit s-a retras din Uniune la 31 ianuarie 2020, la ora 23:00 GMT și 00:00 CET,

AVÂND ÎN VEDERE că titlul IX din Acordul de retragere prevede aspecte în materie de separare legate de Euratom,

LUÂND ACT de faptul că Uniunea și Regatul Unit au convenit asupra Declarației politice de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit ca urmare a retragerii Regatului Unit,

RECUNOSCÂND nivelul de integrare între Comunitate și Regatul Unit în domeniul nuclear,

RECUNOSCÂND faptul că Regatul Unit, Comunitatea și statele sale membre au atins un nivel avansat comparabil în ceea ce privește utilizările în scopuri pașnice ale energiei nucleare, nivel autorizat de actele lor cu putere de lege și de normele administrative privind garanțiile nucleare și siguranța nucleară, sănătatea publică, securitatea nucleară, protecția împotriva radiațiilor, gestionarea deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat, precum și protecția mediului,

LUÂND ACT de angajamentul Regatului Unit de a dezvolta și de a utiliza energia nucleară ca parte a mixului său energetic diversificat și cu emisii scăzute de dioxid de carbon,

DORIND să încheie acorduri de cooperare pe termen lung în domeniul utilizărilor pașnice și neexplozive ale energiei nucleare, într-un mod previzibil și practic, care să ia în considerare necesitățile programelor proprii privind energia nucleară și care să faciliteze comerțul, cercetarea și dezvoltarea, precum și alte activități de cooperare între Regatul Unit și Comunitate,

RECUNOSCÂND că Regatul Unit și Comunitatea beneficiază de pe urma cooperării reciproce în ceea ce privește utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice,

REAFIRMÂND angajamentul părților de a se asigura că dezvoltarea și utilizarea la nivel internațional a energiei nucleare în scopuri pașnice contribuie la realizarea obiectivului neproliferării armelor nucleare,

REAFIRMÂND sprijinul Regatului Unit, al Comunității și al statelor sale membre pentru obiectivele Agenției Internaționale pentru Energie Atomică („AIEA”) și pentru sistemul de garanții al AIEA, precum și dorința acestora de a colabora pentru a asigura eficacitatea continuă a sistemului,

CONSTATÂND că Regatul Unit și toate statele membre ale Comunității sunt părți la Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, care a fost încheiat la Washington, Londra și Moscova la 1 iulie 1968 și a intrat în vigoare în mod general la 5 martie 1970, („TNP”),

REAFIRMÂND sprijinul părților pentru obiectivele TNP și dorința acestora de a promova aderarea universală la TNP,

REAMINTIND angajamentul ferm al Regatului Unit, al Comunității și al statelor sale membre privind neproliferarea nucleară, inclusiv consolidarea și aplicarea eficientă a garanțiilor nucleare și a regimurilor de control al exporturilor aferente pe baza cărora se desfășoară cooperarea în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri pașnice între Regatul Unit și Comunitate,

RECUNOSCÂND că Regatul Unit, în calitate de stat care deține arme nucleare în temeiul TNP, a încheiat în mod voluntar Acordul dintre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Agenția Internațională pentru Energie Atomică privind aplicarea garanțiilor în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în legătură cu Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare și protocolul adițional la respectivul acord, ambele încheiate la Viena la 7 iunie 2018 (denumit în continuare, în mod colectiv, „acordul de garanții dintre Regatul Unit și AIEA”),

LUÂND ACT de faptul că garanțiile nucleare se aplică în toate statele membre ale Comunității în temeiul atât al Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice („Tratatul Euratom”), cât și al acordurilor de garanții încheiate între Comunitate, statele sale membre și AIEA,

REAMINTIND angajamentul ferm al Regatului Unit, al Comunității și al statelor sale membre de a utiliza materialele nucleare în condiții de siguranță ca părți la Convenția privind protecția fizică a materialelor nucleare, care a fost încheiată la Viena și la New York la 3 martie 1980 și a intrat în vigoare în mod general la 8 februarie 1987, precum și la modificarea convenției respective, care a fost adoptată la Viena la 8 iulie 2005 și a intrat în vigoare în mod general la 8 mai 2016 (denumită în continuare, în mod colectiv, „CPPNM modificată”),

LUÂND ACT de faptul că Regatul Unit și toate statele membre ale Comunității participă la Grupul furnizorilor nucleari,

LUÂND ACT de faptul că ar trebui să se țină seama de angajamentele asumate de Regatul Unit și de toate statele membre ale Comunității în cadrul Grupului furnizorilor nucleari,

RECUNOSCÂND că prezentul acord nu aduce atingere Acordului de colaborare dintre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Republica Federală Germania și Regatul Țărilor de Jos în materie de dezvoltare și de exploatare a procesului de centrifugare cu gaz pentru producerea uraniului îmbogățit, care a fost încheiat la Almelo la 4 martie 1970, și nici Acordului de colaborare dintre guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, al Regatului Țărilor de Jos, al Republicii Federale Germania și al Republicii Franceze în materie de tehnologie de centrifugare, încheiat la Cardiff la 12 iulie 2005,

REAFIRMÂND sprijinul Regatului Unit, al Comunității și al statelor sale membre pentru convențiile internaționale privind securitatea nucleară, gestionarea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, notificarea rapidă a unui accident nuclear și asistența în caz de urgență,

REAFIRMÂND angajamentul părților de a utiliza materialele și instalațiile nucleare în condiții de siguranță și de a proteja populația și mediul înconjurător împotriva efectelor nocive ale radiațiilor ionizante, importanța pentru comunitatea internațională de a se asigura că utilizarea energiei nucleare este sigură, bine reglementată și rațională din punct de vedere ecologic și importanța cooperării bilaterale și multilaterale pentru încheierea unor acorduri eficace în materie de securitate nucleară și pentru consolidarea acestor acorduri,

RECUNOSCÂND principiul îmbunătățirii continue a securității nucleare și poziția de lider a ambelor părți în acest domeniu, inclusiv promovarea unor standarde înalte la nivel mondial, și recunoscând importanța pentru fiecare parte a menținerii unui nivel ridicat de securitate nucleară,

AVÂND ÎN VEDERE importanța, pentru părți, a cercetării științifice și tehnologice în domeniul fisiunii și al fuziunii nucleare, atât pentru aplicațiile energetice, cât și pentru cele neenergetice, precum și interesul reciproc al părților de a coopera în această privință,

REAFIRMÂND că prin semnarea Acordului privind instituirea Organizației Internaționale pentru Energia prin Fuziune ITER în vederea punerii în comun în aplicare a proiectului ITER (1), Comunitatea s-a angajat să participe la construirea proiectului ITER (denumit în continuare „ITER”) și la exploatarea viitoare a acestuia, contribuția Comunității este gestionată prin „întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune” (denumită în continuare „Fusion for Energy”), instituită prin Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului (2),

ÎNTRUCÂT condițiile și modalitățile specifice privind participarea Regatului Unit la proiectul ITER sau la alte activități prin intermediul Fusion for Energy și privind participarea Regatului Unit ca țară asociată la programul comunitar de cercetare și formare, inclusiv contribuția financiară, sunt stabilite separat,

RECUNOSCÂND principiul fundamental al liberei circulații a mărfurilor, a produselor și a capitalurilor, precum și libertatea de angajare a specialiștilor pe piața internă nucleară comună a Comunității;

RECUNOSCÂND că prezentul acord ar trebui să respecte obligațiile internaționale asumate de către Uniune și Regatul Unit în temeiul acordurilor Organizației Mondiale a Comerțului,

REITERÂND angajamentele asumate de Regatul Unit și de statele membre ale Comunității față de acordurile bilaterale pe care acestea le-au încheiat în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri pașnice,

CONVIN URMĂTOARELE:

Articolul 1

Obiectiv

1.   Obiectivul prezentului acord este de a stabili un cadru de cooperare între părți în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri pașnice pe baza beneficiilor pentru ambele părți și a reciprocității, fără a aduce atingere competențelor respective ale fiecărei părți.

2.   Cooperarea inițiată în temeiul prezentului acord se realizează exclusiv în scopuri pașnice.

3.   Articolele care fac obiectul prezentului acord trebuie să fie utilizate numai în scopuri pașnice și nu trebuie să fie utilizate pentru arme nucleare sau dispozitive explozive nucleare, nici pentru cercetarea sau dezvoltarea armelor nucleare ori a altor dispozitive explozive nucleare, și nici în scopuri militare.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului acord, se aplică următoarele definiții:

(a)

„autoritate competentă” înseamnă:

(i)

în cazul Regatului Unit, Departamentul pentru Afaceri, Energie și Strategia Industrială și Oficiul de reglementare în domeniul nuclear;

(ii)

în cazul Comunității, Comisia Europeană;

sau orice altă autoritate pe care partea în cauză o poate notifica în scris, în orice moment, celeilalte părți;

(b)

„echipamente” înseamnă articolele enumerate în secțiunile 1, 3, 4, 5, 6 și 7 din anexa B la GFN;

(c)

„Orientările privind transferurile nucleare” înseamnă orientările prevăzute în documentul INFCIRC/254/Partea 1 al AIEA, care pot fi revizuite periodic și puse în aplicare de către părți, cu excepția cazului în care se convine altfel în urma consultărilor în cadrul Comitetului mixt;

(d)

„proprietate intelectuală” are înțelesul dat la articolul 2 din Convenția de constituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, încheiată la Stockholm la 14 iulie 1967, astfel cum a fost modificată la 28 septembrie 1979, și poate include și alte obiecte, după cum convin părțile;

(e)

„Comitetul mixt” este comitetul instituit în temeiul articolului 19 [Comitetul mixt];

(f)

„material nenuclear” are înțelesul stabilit în anexa B la GFN;

(g)

„anexa B la GFN” înseamnă anexa B la Orientările privind transferurile nucleare;

(h)

„material nuclear” înseamnă orice „material sursă” sau „material fisionabil special”, astfel cum sunt definiți acești termeni la articolul XX din Statutul AIEA, care a fost adoptat la sediul central al Organizației Națiunilor Unite la 23 octombrie 1956 și a intrat în vigoare la 29 iulie 1957 („Statutul AIEA”). Nicio decizie a Consiliului Guvernatorilor AIEA, adoptată în temeiul articolului XX din Statutul AIEA, care modifică lista materialelor considerate a fi „materiale sursă” sau „materiale fisionabile speciale” nu produce efecte în temeiul prezentului acord decât dacă ambele părți sunt de acord, în urma consultărilor în cadrul Comitetului mixt;

(i)

„scop pașnic” înseamnă utilizarea materialelor nucleare, inclusiv a materialelor secundare obținute prin unul sau mai multe procese, a materialelor nenucleare, a echipamentelor și a tehnologiei în domenii precum producerea de energie electrică și termică, medicină, agricultură și industrie, însă nu include fabricarea, cercetarea sau dezvoltarea de arme nucleare sau de alte dispozitive explozive nucleare, și nici utilizarea acestora în scopuri militare. Prin scopuri militare nu se înțelege furnizarea către o bază militară de energie provenită din rețele de energie sau producerea de radioizotopi urmând a fi utilizați în scopuri medicale într-un spital militar;

(j)

„persoane” înseamnă orice persoană fizică, întreprindere sau altă entitate care se supune legislației și reglementărilor aplicabile în teritoriile aflate sub jurisdicțiile părților, fără a include părțile la prezentul acord;

(k)

„tehnologie” are înțelesul stabilit în anexa A la Orientările privind transferurile nucleare;

(l)

„perioadă de tranziție” are înțelesul stabilit în Acordul de retragere și

(m)

„Acordul comercial și de cooperare” înseamnă Acordul comercial și de cooperare încheiat între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și

trimiterile din prezentul acord la anumite articole sunt trimiteri la articole din prezentul acord, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Articolul 3

Sfera de aplicare a cooperării în domeniul nuclear

1.   Cooperarea în domeniul utilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare preconizată între părți în temeiul prezentului acord poate include:

(a)

facilitarea comerțului și a cooperării comerciale;

(b)

furnizarea de materiale nucleare, de materiale nenucleare și de echipamente;

(c)

transferul de tehnologie, inclusiv furnizarea de informații relevante pentru prezentul articol;

(d)

achiziționarea de echipamente și dispozitive;

(e)

accesul la echipamente și instalații și utilizarea acestora;

(f)

gestionarea în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea geologică;

(g)

securitatea nucleară și protecția radiologică, inclusiv pregătirea pentru situații de urgență și monitorizarea nivelurilor de radioactivitate din mediu;

(h)

garanțiile nucleare și protecția fizică;

(i)

utilizarea radioizotopilor și a radiațiilor în agricultură, industrie, medicină și cercetare; în special, pentru a reduce la minimum riscurile unui deficit de aprovizionare cu radioizotopi medicali și pentru a sprijini dezvoltarea de tehnologii și tratamente inovatoare care implică radioizotopi, în interesul sănătății publice;

(j)

prospecțiunile geologice și geofizice, dezvoltarea, producția, prelucrarea și utilizarea resurselor de uraniu;

(k)

aspectele de reglementare privind utilizările în scopuri pașnice ale energiei atomice;

(l)

cercetarea și dezvoltarea și

(m)

alte domenii relevante pentru obiectul prezentului acord, care pot fi stabilite de comun acord, în scris, de către părți, în urma consultărilor în cadrul Comitetului mixt.

2.   Cooperarea în domeniile specifice menționate la alineatul (1) poate fi implementată, după caz, prin acorduri încheiate între entități juridice stabilite în Regatul Unit și entități juridice stabilite în Comunitate, pe care fiecare autoritate competentă le notifică celeilalte autorități competente ca fiind autorizate corespunzător pentru implementarea unei astfel de cooperări. Acordurile respective includ dispoziții referitoare la protecția drepturilor de proprietate intelectuală atunci când astfel de drepturi există sau sunt conferite.

Articolul 4

Forme ale cooperării în domeniul nuclear

Cooperarea descrisă la articolul 3 [Sfera de aplicare a cooperării în domeniul nuclear] poate lua următoarele forme, fără a se limita însă la acestea:

(a)

transferul de materiale nucleare, de materiale nenucleare, de echipamente și de tehnologie;

(b)

schimbul de informații în domenii de interes reciproc, cum ar fi garanțiile nucleare, securitatea nucleară, nivelurile de radioactivitate din mediu și aprovizionarea cu radioizotopi;

(c)

facilitarea schimburilor și a vizitelor în rândul personalului și al experților, precum și a formării acestora, inclusiv a formării profesionale și avansate pentru personalul administrativ, științific și tehnic;

(d)

organizarea de simpozioane și seminarii;

(e)

schimbul de informații, asistență și servicii științifice și tehnice, inclusiv în ceea ce privește activitățile de cercetare și dezvoltare;

(f)

organizarea de proiecte comune și participarea la acestea, precum și înființarea de întreprinderi comune și de grupuri de lucru sau studii bilaterale corespunzătoare;

(g)

facilitarea cooperării comerciale legate de ciclul combustibilului nuclear, cum ar fi furnizarea de servicii legate de ciclul combustibilului nuclear, inclusiv conversia uraniului și îmbogățirea izotopică, și

(h)

alte forme de cooperare, care pot fi stabilite de comun acord, în scris, de către părți, în urma consultărilor în cadrul Comitetului mixt.

Articolul 5

Articole care intră sub incidența prezentului acord

1.   Prezentul acord se aplică articolelor prevăzute la alineatul (2), cu excepția cazului în care:

(a)

se stabilește altfel, cu acordul părților, în scris, sau

(b)

dacă se aplică o excepție în temeiul alineatului (4).

2.   Articolele menționate la alineatul (1) sunt următoarele:

(a)

materialele nucleare, materialele nenucleare, echipamentele sau tehnologiile transferate între părți sau între persoane care aparțin părților respective, în mod direct sau prin intermediul unei părți terțe. Aceste materiale nucleare, materiale nenucleare, echipamente sau tehnologii intră sub incidența prezentului acord din momentul intrării lor pe teritoriul aflat sub jurisdicția părții destinatare, cu condiția ca partea expeditoare să informeze în scris partea destinatară cu privire la transferul respectiv, iar partea destinatară să confirme în scris că articolul în cauză intră sau va intra sub incidența prezentului acord, iar destinatarul propus, în cazul în care este diferit de partea destinatară, să fie o persoană autorizată în conformitate cu normele aplicabile pe teritoriul părții destinatare;

(b)

materialele nucleare, materialele nenucleare sau echipamentele utilizate în sau produse prin utilizarea unor articole care intră sub incidența prezentului acord și care pot fi stabilite ulterior în acordurile administrative încheiate în temeiul articolului 15 [Acorduri administrative];

(c)

materialele nucleare, materialele nenucleare, echipamentele sau tehnologiile, care au fost stabilite în conformitate cu procedurile prevăzute în acordurile administrative încheiate în temeiul articolului 15 [Acorduri administrative], care fac obiectul prezentului acord după intrarea în vigoare a acestuia, și

(d)

orice alte articole stabilite de comun acord de către părți, în urma consultărilor în cadrul Comitetului mixt.

3.   Articolele cărora li se aplică prezentul acord, astfel cum sunt menționate la alineatul (1), rămân sub incidența dispozițiilor prezentului acord până când se stabilește, în conformitate cu procedurile prevăzute în acordurile administrative încheiate în temeiul articolului 15 [Acorduri administrative], că:

(a)

articolul respectiv a fost retransferat în afara teritoriului aflat sub jurisdicția părții destinatare, în conformitate cu dispozițiile relevante ale prezentului acord;

(b)

în ceea ce privește materialele nucleare, acestea nu mai pot fi utilizate pentru nicio activitate nucleară relevantă din punctul de vedere al garanțiilor nucleare menționate la articolul 6 alineatul (1) [Garanții nucleare] sau au devenit practic imposibil de recuperat; pentru a stabili din ce moment materialele nucleare care intră sub incidența prezentului acord nu mai pot fi utilizate sau nu mai sunt practic recuperabile pentru a fi aduse prin prelucrare într-o formă în care să poată fi utilizate pentru o activitate nucleară relevantă din punctul de vedere al garanțiilor nucleare, cele două părți acceptă decizia în acest sens luată de AIEA în conformitate cu dispozițiile privind ridicarea garanțiilor nucleare prevăzute în acordul de garanții nucleare corespunzător la care AIEA este parte;

(c)

în ceea ce privește materialele nenucleare și echipamentele, acest articol nu mai poate fi utilizat în scopuri nucleare;

(d)

articolele respective nu se mai află sub incidența prezentului acord în conformitate cu criteriile definite în acordurile administrative încheiate în temeiul articolului 15 [Acorduri administrative] sau

(e)

cu excepția cazului în care părțile convin altfel, de comun acord, în scris, în urma consultărilor în cadrul Comitetului mixt.

4.   Tehnologiile fac obiectul prezentului acord pentru toate statele membre ale Comunității, cu excepția acelor state membre menționate de Comunitate într-o notificare scrisă adresată Regatului Unit la data intrării în vigoare a prezentului acord, a acelor state membre care și-au exprimat dorința de a nu plasa tehnologiile în cadrul prezentului acord. O astfel de acțiune nu aduce atingere dreptului comunitar, în special normelor privind piața comună nucleară. Orice stat membru care a făcut obiectul unei notificări în temeiul prezentului alineat asistă autoritatea competentă a Comunității în îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezentul acord în ceea ce privește transferurile și retransferurile de tehnologie. În urma consultărilor din cadrul Comitetului mixt, notificarea menționată la prezentul alineat poate fi retrasă, în scris, cu privire la orice stat membru vizat, în orice moment, ca urmare a faptului că statul membru respectiv și-a exprimat intenția în acest sens. Modalitățile practice de punere în aplicare a prezentei dispoziții sunt definite în acordurile administrative încheiate în temeiul articolului 15 [Acorduri administrative].

Articolul 6

Garanții nucleare

1.   Materialele nucleare care fac obiectul prezentului acord respectă următoarele condiții:

(a)

în Comunitate, garanțiile nucleare ale Euratom prevăzute de Tratatul Euratom și garanțiile AIEA prevăzute de următoarele acorduri de garanții nucleare, cu modificările și înlocuirile ulterioare, după caz, și sunt conforme cu TNP:

(i)

Acordul dintre statele membre ale Comunității care nu dețin arme nucleare, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională a Energiei Atomice, care a fost încheiat la Bruxelles la 5 aprilie 1973 și a intrat în vigoare la 21 februarie 1977 (documentul INFCIRC/193 al AIEA), precum și Acordul dintre Franța, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională a Energiei Atomice, care a fost încheiat în iulie 1978 și a intrat în vigoare la 12 septembrie 1981 (documentul INFCIRC/290 al AIEA), și

(ii)

Protocoalele adiționale publicate în documentele INFCIRC/193/Add.8 și INFCIRC/290/Add.1 ale AIEA, care au fost semnate la Viena la 22 septembrie 1998 și au intrat în vigoare la 30 aprilie 2004 pe baza documentului INFCIRC/540 (corectat) al AIEA (Sistem consolidat de garanții nucleare, partea II);

(b)

în Regatul Unit:

(i)

sistemul național de garanții nucleare, astfel cum a fost pus în aplicare de autoritatea națională competentă și

(ii)

garanțiile AIEA în temeiul Acordului de garanții dintre Regatul Unit și AIEA.

2.   În cazul în care aplicarea oricăruia dintre acordurile încheiate cu AIEA menționate la alineatul (1) se suspendă sau se denunță, indiferent de motiv, în Comunitate sau în Regatul Unit, partea în cauză încheie cu AIEA, fără întârziere, un acord care asigură o eficacitate și o acoperire echivalente cu cele prevăzute de acordurile relevante privind garanțiile nucleare menționate la alineatul (1) litera (a) sau (b) sau, dacă acest lucru nu este posibil,

(a)

Comunitatea aplică, în ceea ce o privește, garanții nucleare bazate pe sistemul de garanții nucleare al Euratom, care să prevadă o eficacitate și o acoperire echivalente cu cele prevăzute de acordurile de garanții nucleare menționate la alineatul (1) litera (a), iar Regatul Unit aplică, în ceea ce îl privește, garanții nucleare care să prevadă o eficacitate și o acoperire echivalente cu cele prevăzute de acordul de garanții nucleare menționat la alineatul (1) litera (b)

(b)

sau, dacă acest lucru nu este posibil, părțile încheie acorduri privind aplicarea unor garanții nucleare care să prevadă o eficacitate și o acoperire echivalente cu cele prevăzute de acordurile de garanții nucleare menționate la alineatul (1) litera (a) sau (b).

3.   Ambele părți convin să pună în aplicare, în cadrul jurisdicțiilor lor respective, un sistem solid și eficace de evidență și control al materialelor nucleare, cu scopul de a asigura faptul că materialele nucleare care intră sub incidența prezentului acord nu sunt deturnate de la utilizarea lor în scopuri pașnice. Supravegherea, inclusiv inspecțiile efectuate la instalațiile care dețin materiale nucleare aflate sub incidența prezentului acord, se efectuează astfel încât autoritățile competente respective să poată formula concluzii independente și, atunci când este necesar, să poată solicita luarea de măsuri de remediere adecvate și să poată monitoriza aceste măsuri.

Articolul 7

Protecție fizică

1.   Măsurile de protecție fizică se aplică întotdeauna la niveluri care respectă cel puțin criteriile prevăzute în anexa C la Orientările privind transferurile nucleare. În plus față de acest document, Regatul Unit, Comunitatea, reprezentată de Comisia Europeană, după caz, și statele membre ale Comunității se raportează, atunci când aplică măsuri de protecție fizică, la obligațiile care le revin în temeiul CPPNM modificate, inclusiv la modificările în vigoare pentru fiecare dintre părți, precum și la recomandările din documentul INFCIRC/225/Rev.5 al AIEA (Recomandări de siguranță nucleară pentru protecția fizică a materialelor nucleare și a instalațiilor nucleare), inclusiv la orice revizuire, cu excepția cazului în care părțile decid altfel, de comun acord, în urma consultărilor în cadrul Comitetului mixt.

2.   Transportul materialelor nucleare face obiectul dispozițiilor CPPNM modificate, inclusiv al modificărilor care sunt în vigoare pentru fiecare dintre părți, precum și al reglementărilor AIEA privind transportul în siguranță al materialelor radioactive (IAEA Safety Standards Series No. TS-R-1), inclusiv orice revizuire, cu excepția cazului în care părțile decid altfel, de comun acord, în urma consultărilor în cadrul Comitetului mixt.

Articolul 8

Securitate nucleară

1.   Comunitatea și Regatul Unit sunt părți la Convenția privind securitatea nucleară, care a fost încheiată la Viena la 17 iunie 1994 și a intrat în vigoare la 24 octombrie 1996 (documentul INFCIRC/449 al AIEA), la Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, care a fost încheiată la Viena la 5 septembrie 1997 și a intrat în vigoare la 18 iunie 2001 (documentul INFCIRC/546 al AIEA), la Convenția cu privire la asistența în caz de accident nuclear sau urgență radiologică, care a fost încheiată la Viena la 26 septembrie 1986 și a intrat în vigoare la 26 februarie 1987 (documentul INFCIRC/336 al AIEA), la Convenția cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear, care a fost încheiată la Viena la 26 septembrie 1986 și a intrat în vigoare la 27 octombrie 1986 (documentul INFCIRC/335 al AIEA). Prezentului acord i se aplică orice modificare a oricăreia dintre convențiile menționate mai sus, cu excepția cazului în care o parte a notificat în scris celeilalte părți că nu acceptă modificarea. Comunitatea, statele sale membre și Regatul Unit au aprobat Declarația de la Viena privind securitatea nucleară, adoptată la 9 februarie 2015 (documentul INFCIRC/872 al AIEA).

2.   Părțile recunosc importanța cooperării internaționale pentru încheierea unor acorduri eficace în materie de securitate nucleară și, recunoscând rolul de lider al ambelor părți în acest domeniu, colaborează în vederea îmbunătățirii continue a standardelor și a convențiilor internaționale în materie de securitate nucleară, precum și a punerii lor în aplicare.

3.   Recunoscând principiul îmbunătățirii continue a securității nucleare și dreptul fiecărei părți de a pune în aplicare standardele de securitate nucleară și în măsura în care nu intră în conflict cu evoluțiile standardelor internaționale de securitate nucleară obligatorii din punct de vedere juridic, niciuna dintre părți nu slăbește sau nu reduce nivelurile de protecție sub cele prevăzute de standardele de protecție, vizând asigurarea respectării acestora, standarde comune părților la sfârșitul perioadei de tranziție în ceea ce privește securitatea nucleară, radioprotecția, gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului uzat, dezafectarea, transportul în condiții de siguranță a materialelor nucleare și gradul de pregătire și capacitatea de reacție în situații de urgență.

4.   Părțile continuă să coopereze, să mențină contacte periodice și să facă schimb de informații, incluzând rezultatele evaluărilor inter pares internaționale, atunci când este cazul, cu privire la aspectele relevante pentru securitatea nucleară, protecția radiologică, gradul de pregătire și capacitatea de reacție în situații de urgență, precum și gestionarea combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive.

5.   Părțile continuă să coopereze în ceea ce privește aspectele vizate de:

(a)

sistemele comunitare recunoscute de monitorizare și schimb de informații privind nivelurile de radioactivitate din mediu, printre care se numără:

(i)

Sistemul de schimb de informații în caz de urgență radiologică al Comunității Europene (ECURIE) și

(ii)

Platforma europeană de schimb de date radiologice (EURDEP);

(b)

grupurile consultative de experți recunoscute în domeniul securității nucleare, printre care se numără și Grupul european de reglementare pentru siguranța nucleară și

(c)

orice alte sisteme sau grupuri ale Comunității, care pot fi stabilite între părți prin intermediul autorităților lor competente.

Comunitatea, prin intermediul autorității sale competente, poate invita Regatul Unit să participe în calitate de țară terță la respectivele sisteme și grupuri.

Articolul 9

Transferuri, retransferuri și facilitarea comerțului

1.   Orice transfer de materiale nucleare, materiale nenucleare, echipamente sau tehnologii efectuat în temeiul activităților de cooperare în cadrul prezentului acord se realizează în conformitate cu angajamentele internaționale relevante ale Comunității, ale statelor membre ale Comunității și ale Regatului Unit referitoare la utilizările în scopuri pașnice ale energiei nucleare, astfel cum sunt enumerate la articolul 6 [Garanții nucleare] și la articolul 7 [Protecție fizică], precum și în conformitate cu angajamentele asumate de fiecare stat membru al Comunității și de Regatul Unit în cadrul Grupului furnizorilor nucleari, astfel cum se prevede în Orientările privind transferurile nucleare.

2.   Părțile facilitează comerțul cu articole care fac obiectul prezentului acord între ele sau între persoane stabilite pe teritoriile respective ale părților, în interesul reciproc al producătorilor, al sectorului ciclului combustibilului nuclear, al distribuitorilor și al consumatorilor.

3.   În măsura în care este posibil, părțile își acordă asistență reciprocă pentru achiziționarea de materiale nucleare, materiale nenucleare, echipamente sau tehnologii de către oricare dintre părți sau de către persoane din Comunitate ori aflate sub jurisdicția Regatului Unit.

4.   Continuarea cooperării prevăzute în prezentul acord este condiționată de aplicarea, într-un mod satisfăcător pentru ambele părți, a sistemului de garanții și control instituit de Comunitate în conformitate cu Tratatul Euratom, precum și a sistemului de garanții și control instituit de Regatul Unit.

5.   Dispozițiile prezentului acord nu pot fi utilizate pentru a pune în pericol integritatea și buna funcționare a pieței nucleare comune a Comunității, mai precis pentru a împiedica libera circulație a mărfurilor și a serviciilor în cadrul acestei piețe sau pentru a submina politica comună de aprovizionare nucleară a Comunității.

6.   Transferurile de materiale nucleare, de materiale nenucleare, de echipamente sau de tehnologii și serviciile corespunzătoare se efectuează în condiții comerciale echitabile. Punerea în aplicare a prezentului alineat nu aduce atingere Tratatului Euratom și legislației secundare aferente acestuia, și nici legilor și reglementărilor aplicabile în Regatul Unit.

7.   Orice retransferuri de materiale nucleare, de materiale nenucleare, de echipamente sau de tehnologie care intră sub incidența prezentului acord în afara jurisdicției părților se realizează numai ca parte a angajamentelor asumate de fiecare stat membru al Comunității și de Regatul Unit în cadrul Grupului furnizorilor nucleari. În special, Orientările privind transferurile nucleare se aplică retransferurilor oricăror articole care fac obiectul prezentului acord.

8.   Notificările scrise referitoare la transferurile de articole care fac obiectul prezentului acord și la retransferurile de materiale nenucleare, de echipamente și de tehnologii care fac obiectul prezentului acord sunt transmise în conformitate cu procedurile prevăzute în acordurile administrative încheiate în temeiul articolului 15 [Acorduri administrative].

9.   Materialele nenucleare, echipamentele și tehnologiile care intră sub incidența prezentului acord pot fi transferate în afara teritoriului aflat sub jurisdicția părții destinatare numai cu acordul prealabil scris al părții expeditoare, cu excepția cazului în care se aplică dispozițiile alineatului (11) din prezentul articol. Prezenta dispoziție nu aduce atingere articolului 5 alineatul (4) [Articole care intră sub incidența prezentului acord].

10.   În cazul în care Orientările privind transferurile nucleare impun acordul părții expeditoare, materialele nucleare care intră sub incidența prezentului acord pot fi transferate în afara teritoriului aflat sub jurisdicția părții destinatare numai cu acordul prealabil scris al părții expeditoare, cu excepția cazului în care se aplică dispozițiile alineatului (11).

11.   De la intrarea în vigoare a prezentului acord, părțile fac schimb de liste de țări către care sunt autorizate retransferurile de materiale nucleare, materiale nenucleare, echipamente și tehnologii de către cealaltă parte în temeiul alineatelor (9) și (10) din prezentul articol. Fiecare parte notifică celeilalte părți modificările aduse listei sale de țări, în conformitate cu procedurile definite în acordurile administrative încheiate în temeiul articolului 15 [Acorduri administrative].

12.   Atunci când Regatul Unit sau un stat membru al Comunității transferă tehnologii care fac obiectul prezentului acord unui stat membru care intră sub incidența excepției prevăzute la articolul 5 alineatul (4) [Articole care intră sub incidența prezentului acord], se aplică alineatele (7) și (9) din prezentul articol. Modalitățile practice de punere în aplicare a prezentului alineat sunt definite în cadrul acordurilor administrative încheiate în temeiul articolului 15 [Acorduri administrative].

Articolul 10

Îmbogățire

O parte trebuie să obțină acordul scris al celeilalte părți înainte de a îmbogăți în izotopul uraniu-235 până la 20 % sau mai mult orice material nuclear care intră sub incidența prezentului acord. În acest acord scris, dacă este obținut, trebuie să se descrie condițiile în care se poate utiliza uraniul îmbogățit până la cel puțin 20 %. Dispoziții suplimentare necesare pentru a facilita punerea în aplicare a prezentei dispoziții pot fi stabilite în acordurile administrative încheiate în temeiul articolului 15 [Acorduri administrative].

Articolul 11

Reprocesare

Fiecare parte își dă acordul, față de cealaltă parte, cu privire la reprocesarea combustibilului nuclear care conține materiale nucleare aflate sub incidența prezentului acord, cu condiția ca reprocesarea să se realizeze în conformitate cu condițiile prevăzute în anexă [Reprocesare].

Articolul 12

Cooperarea în domeniul cercetării și dezvoltării nucleare

1.   Atunci când au interese comune și în măsura în care acestea sunt incluse în programele și activitățile lor de cercetare și de dezvoltare, părțile cooperează între ele și agențiile lor în domeniul cercetării și dezvoltării utilizărilor în scopuri pașnice ale energiei nucleare, legate sau nu de producerea de energie electrică, inclusiv în domeniul dezvoltării energiei de fuziune. Părțile sau agențiile acestora, după caz, pot autoriza participarea la o astfel de cooperare a cercetătorilor și a organizațiilor din toate sectoarele de cercetare, inclusiv a universităților, a laboratoarelor și a sectorului privat. Părțile urmăresc, în conformitate cu actele cu putere de lege și cu normele lor administrative, să faciliteze o astfel de cooperare între persoane în acest domeniu.

2.   Cooperarea în temeiul prezentului articol poate include:

(a)

participarea Regatului Unit ca țară terță la programele și activitățile de cercetare și formare ale Comunității și

(b)

participarea Regatului Unit la Fusion for Energy,

în conformitate cu condițiile prevăzute în Acordul comercial și de cooperare.

3.   În măsura în care este necesar, părțile sau autoritățile lor competente pot încheia acorduri de punere în aplicare separate care să stabilească domeniul de aplicare și condițiile și modalitățile specifice pentru cooperarea aflată sub incidența prezentului articol.

4.   Acordurile de punere în aplicare stabilite în temeiul alineatului (3) pot să includă, printre altele, dispoziții de finanțare, alocarea responsabilităților operaționale și de gestionare, precum și dispoziții detaliate referitoare la diseminarea și schimbul de informații și la proprietatea intelectuală.

Articolul 13

Schimb de informații și expertiză tehnică

1.   Părțile promovează și facilitează schimbul adecvat și proporțional de informații și de expertiză tehnică între ele și între autoritățile lor competente cu privire la aspectele care intră sub incidența prezentului acord.

2.   Fiecare parte poate pune la dispoziția celeilalte părți, a autorităților lor competente și a unor persoane din cadrul Comunității sau aflate sub jurisdicția Regatului Unit informații pe care le deține cu privire la aspecte care intră sub incidența prezentului acord.

3.   Informațiile primite de la orice parte terță în condiții care interzic comunicarea ulterioară a unor asemenea informații sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului acord.

4.   Informațiile considerate de către partea expeditoare ca fiind informații cu valoare comercială pot fi transmise mai departe numai în conformitate cu condițiile și modalitățile specificate de partea expeditoare.

5.   Părțile încurajează și facilitează schimbul de informații între persoane aflate sub jurisdicția Regatului Unit, pe de o parte, și persoane din cadrul Comunității, pe de altă parte, cu privire la aspecte reglementate de prezentul acord.

6.   Informațiile deținute de astfel de persoane pot fi furnizate numai cu acordul persoanelor respective și în conformitate cu condițiile și modalitățile specificate de acestea.

7.   Părțile iau toate măsurile de precauție corespunzătoare pentru a păstra caracterul confidențial al informațiilor primite ca urmare a derulării prezentului acord.

Articolul 14

Proprietate intelectuală

1.   Părțile asigură protecția adecvată și eficace a proprietății intelectuale create și a tehnologiei transferate în temeiul cooperării reglementate de prezentul acord, în conformitate cu acordurile și înțelegerile internaționale relevante, precum și cu legile și reglementările în vigoare în Regatul Unit și în Uniune, în Comunitate sau în statele membre ale acestora.

2.   Prezentul acord nu are ca scop transferul vreunei proprietăți intelectuale. Proprietatea intelectuală generată în cadrul cooperării prevăzute de prezentul acord se alocă de la caz la caz în orice acorduri, înțelegeri sau contracte specifice asociate prezentului acord.

Articolul 15

Acorduri administrative

1.   Părțile, prin intermediul autorităților lor competente, stabilesc acorduri administrative pentru a pune în aplicare prezentul acord în mod eficace. Aceste acorduri includ procedurile necesare pentru ca autoritățile competente să pună în aplicare și să administreze prezentul acord.

2.   Acordurile administrative încheiate în temeiul prezentului articol pot fi modificate conform modalității convenite în scris de către autoritățile competente.

3.   Acordurile administrative pot prevedea schimbul de liste de inventar pentru articolele care intră sub incidența prezentului acord.

4.   Acordurile administrative pot stabili mecanismele de consultare între autoritățile competente.

5.   Materialele nucleare și nenucleare care fac obiectul prezentului acord se contabilizează pe baza fungibilității și a principiilor proporționalității și echivalenței materialelor nucleare și nenucleare, astfel cum se prevede în acordurile administrative încheiate în temeiul prezentului articol.

Articolul 16

Punere în aplicare

1.   Dispozițiile prezentului acord se pun în aplicare cu bună-credință, astfel încât să se evite orice obstacol, întârziere sau interferență nejustificată în ceea ce privește activitățile nucleare desfășurate în Regatul Unit și în Comunitate și să se asigure coerența cu practicile de gestionare prudentă necesare desfășurării în condiții de rentabilitate și siguranță a activităților nucleare.

2.   Dispozițiile prezentului acord nu se utilizează pentru a beneficia de avantaje comerciale sau industriale, nici pentru amestecul în interesele comerciale sau industriale naționale sau internaționale ale vreuneia dintre părți sau ale vreunei persoane autorizate, nici pentru amestecul în politica nucleară a vreuneia dintre părți sau a statelor membre ale Comunității, nici pentru a împiedica promovarea utilizării pașnice și neexplozive a energiei nucleare și nici pentru a împiedica circulația articolelor care intră sub incidența sau sunt notificate ca urmând a intra sub incidența prezentului acord, fie pe teritoriile aflate sub jurisdicțiile respective ale părților, fie între Regatul Unit și Comunitate.

Articolul 17

Legislația aplicabilă

1.   Cooperarea prevăzută în prezentul acord este conformă cu legislațiile și reglementările în vigoare în Regatul Unit și în Uniune și Comunitate, precum și cu acordurile internaționale încheiate între părți, fără a aduce atingere articolului 18 [Acorduri existente]. În cazul Comunității, legislația aplicabilă include Tratatul Euratom și legislația secundară aferentă.

2.   Fiecare parte este responsabilă față de cealaltă parte pentru a se asigura că dispozițiile prezentului acord sunt acceptate și respectate, în cazul Regatului Unit, de către toate persoanele aflate sub jurisdicția sa, care au fost autorizate în temeiul prezentului acord, și, în cazul Comunității, de către toate persoanele din cadrul Comunității autorizate în temeiul prezentului acord.

Articolul 18

Acorduri existente

1.   Dispozițiile acordurilor bilaterale de cooperare în domeniul nuclear civil în vigoare între Regatul Unit și statele membre ale Comunității sunt considerate complementare dispozițiilor prezentului acord și sunt înlocuite, atunci când este cazul, de dispozițiile prezentului acord.

2.   Prezentul acord nu constituie un acord de completare a Acordului comercial și de cooperare.

3.   Prezentul acord se aplică fără a aduce atingere vreunui acord bilateral anterior încheiat între Regatul Unit, pe de o parte, și Uniune și Euratom, pe de altă parte.

Articolul 19

Comitetul mixt

1.   Părțile instituie un comitet mixt.

2.   Componența Comitetului mixt și procedurile aferente sunt stabilite în acordurile administrative încheiate în temeiul articolului 15 [Acorduri administrative].

3.   Comitetul mixt se reunește periodic și la cererea autorității competente a oricăreia dintre părți, pentru a supraveghea punerea în aplicare a prezentului acord.

4.   Funcțiile Comitetului mixt includ, fără a se limita la acestea, următoarele:

(a)

schimbul de informații, discutarea celor mai bune practici, schimbul de experiență în materie de punere în aplicare;

(b)

instituirea și coordonarea grupurilor de lucru care acționează în limitele sferei de aplicare a prezentului acord;

(c)

identificarea, discutarea și consultarea cu privire la aspectele tehnice;

(d)

adoptarea de recomandări privind deciziile care urmează să fie luate, în comun, de către părți atunci când se prevede astfel în prezentul acord, inclusiv privind deciziile comune de modificare a prezentului acord;

(e)

îndeplinirea rolului de forum de consultare, inclusiv în ceea ce privește soluționarea litigiilor;

(f)

coordonarea acțiunilor de cooperare referitoare la utilizările neenergetice ale energiei nucleare, în special pentru a reduce la minimum riscurile unui deficit de aprovizionare cu radioizotopi medicali și pentru a sprijini dezvoltarea de tehnologii și tratamente inovatoare care implică radioizotopi, în interesul sănătății publice, precum și

(g)

îndeplinirea rolului de forum tehnic pentru orice alte aspecte legate de prezentul acord.

Articolul 20

Consultare

La cererea uneia dintre părți, reprezentanții părților se reunesc atunci când este necesar pentru a se consulta în cadrul Comitetului mixt cu privire la aspectele legate de aplicarea prezentului acord, pentru a monitoriza derularea acestuia și pentru a analiza modalități de cooperare suplimentare față de cele prevăzute în prezentul acord. Aceste consultări se pot desfășura și sub forma unui schimb de corespondență.

Articolul 21

Soluționarea litigiilor

1.   Părțile discută prompt, în cadrul Comitetului mixt, despre orice litigiu apărut între ele cu privire la aplicarea, interpretarea sau punerea în aplicare a prezentului acord, în vederea soluționării acestuia prin negociere. Aceste discuții sau negocieri se pot desfășura sub forma unui schimb de corespondență.

2.   Orice astfel de litigiu care nu este soluționat prin negociere și consultări obligatorii în cadrul Comitetului mixt este supus, la cererea oricăreia dintre părți, unui tribunal arbitral compus din trei arbitri. Fiecare parte desemnează un arbitru, iar cei doi arbitri astfel desemnați aleg un al treilea, care nu este cetățean al niciuneia dintre părți și care va îndeplini rolul de președinte.

3.   În cazul în care, în termen de 30 de zile de la cererea de arbitraj, una dintre părți nu a desemnat un arbitru, cealaltă parte în litigiu poate solicita președintelui Curții Internaționale de Justiție să numească un arbitru pentru partea care nu a desemnat niciunul. În cazul în care, în termen de 30 de zile de la desemnarea sau numirea arbitrilor pentru ambele părți, nu a fost ales cel de al treilea arbitru, oricare dintre părți îi poate solicita președintelui Curții Internaționale de Justiție să îl numească pe cel de al treilea arbitru.

4.   Majoritatea membrilor tribunalului arbitral constituie cvorumul, iar toate deciziile se iau cu majoritatea voturilor tuturor membrilor tribunalului arbitral. Procedura arbitrală este stabilită de instanță. Deciziile instanței sunt obligatorii pentru ambele părți, acestea fiind obligate să le pună în aplicare. Onorariile arbitrilor se calculează pe aceeași bază ca și cea pentru judecătorii ad-hoc ai Curții Internaționale de Justiție. Orice hotărâre arbitrală se execută în conformitate cu întreaga legislație aplicabilă a părților și cu dreptul internațional.

Articolul 22

Încetarea cooperării în caz de încălcare gravă

1.   În cazul în care:

(a)

oricare dintre părți sau oricare stat membru al Comunității încalcă grav una dintre obligațiile materiale prevăzute la articolul 1 [Obiective], la articolul 5 [Articole care intră sub incidența prezentului acord], la articolul 6 [Garanții nucleare], la articolul 7 [Protecție fizică], la articolul 9 [Transferuri, retransferuri și facilitarea comerțului], la articolul 10 [Îmbogățire], la articolul 11 [Reprocesare] sau la articolul 15 [Acorduri administrative] sau orice altă obligație în temeiul prezentului acord, obligații care pot fi stabilite de comun acord, în scris, de către părți, în urma consultărilor în cadrul Comitetului mixt sau

(b)

în special, în cazul în care un stat membru al Comunității care nu deține arme nucleare detonează un dispozitiv exploziv nuclear sau în cazul în care un stat membru al Comunității care deține arme nucleare sau Regatul Unit detonează un dispozitiv exploziv nuclear utilizând oricare dintre articolele care fac obiectul prezentului acord,

cealaltă parte poate, printr-o notificare scrisă în acest sens, să suspende sau să denunțe, integral sau parțial, cooperarea în temeiul prezentului acord. În notificare, partea identifică măsurile pe care le consideră ca fiind o încălcare gravă a obligațiilor prevăzute în prezentul acord, precizează dispozițiile pe care intenționează să le suspende sau să le denunțe și data de la care intenționează să aplice suspendarea sau denunțarea.

2.   Înainte ca oricare dintre părți să acționeze în acest sens, părțile se consultă în cadrul Comitetului mixt pentru a ajunge la o soluționare amiabilă, inclusiv pentru a lua o decizie privind necesitatea unor măsuri corective sau a altor măsuri și, dacă este cazul, privind conținutul măsurilor ce vor fi luate și termenul în care aceste măsuri trebuie puse în aplicare.

3.   Suspendarea sau denunțarea în temeiul alineatului (1) se decid numai în cazul în care nu s-au aplicat măsurile corective sau de altă natură convenite în termenul stabilit de către Comitetul mixt sau, în eventualitatea în care nu s-a găsit nicio soluție amiabilă, într-un termen rezonabil, dar fără întârziere.

4.   Suspendarea încetează să se aplice atunci când partea care a decis suspendarea constată că cealaltă parte respectă obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord, din proprie inițiativă sau ca urmare a unei decizii a unui tribunal arbitral.

5.   În cazul suspendării sau al denunțării prezentului acord, partea expeditoare are dreptul de a solicita returnarea articolelor care fac obiectul prezentului acord.

Articolul 23

Modificări

1.   Părțile pot să se consulte, la cererea oricăreia dintre părți, în cadrul Comitetului mixt, cu privire la modificările eventuale ale prezentului acord, în special pentru a ține seama de evoluțiile internaționale înregistrate în domeniul nuclear.

2.   Prezentul acord poate fi modificat dacă părțile convin în acest sens.

3.   Orice modificare intră în vigoare la data indicată de către părți, prin schimb de note diplomatice între părți sau prin intermediul autorităților lor competente, după caz, indicând că au fost îndeplinite procedurile lor interne respective necesare pentru intrarea sa în vigoare.

4.   Anexa la prezentul acord este parte integrantă a acestuia și poate fi modificată în conformitate cu prezentul articol.

Articolul 24

Intrare în vigoare și durată

1.   Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a lunii următoare celei în care părțile și-au notificat reciproc îndeplinirea cerințelor interne și a procedurilor de stabilire a consimțământului lor de a-și asuma obligații.

2.   Acordul rămâne în vigoare pentru o perioadă inițială de 30 de ani. La încheierea acestei perioade, prezentul acord se reînnoiește în mod automat pe perioade suplimentare de zece ani, cu excepția cazului în care, cu cel puțin șase luni înainte de expirarea perioadei inițiale de 30 de ani sau a perioadei suplimentare de 10 ani, una dintre părți notifică celeilalte părți, prin schimb de note diplomatice, intenția sa de a denunța acordul.

3.   În pofida suspendării, a denunțării sau a expirării prezentului acord sau a oricărui tip de cooperare în cadrul acestuia, indiferent de motiv, obligațiile prevăzute la articolul 1 [Obiectiv], la articolul 5 [Articole care intră sub incidența prezentului acord], la articolul 6 [Garanții nucleare], la articolul 7 [Protecție fizică], la articolul 9 [Transferuri, retransferuri și facilitarea comerțului], la articolul 10 [Îmbogățire], la articolul 11 [Reprocesare], la articolul 13 [Schimb de informații și expertiză tehnică], la articolul 14 [Proprietate intelectuală], la articolul 15 [Acorduri administrative], la articolul 16 [Punere în aplicare], la articolul 17 [Legislația aplicabilă], la articolul 18 [Acorduri existente], la articolul 20 [Consultare], la articolul 21 [Soluționarea litigiilor] și la articolul 22 [Încetarea cooperării în caz de încălcare gravă] rămân în vigoare atât timp cât articolele care intră sub incidența respectivelor articole rămân pe teritoriul celeilalte părți sau sub jurisdicția ori controlul acesteia, oriunde s-ar afla, sau până când se stabilește, de comun acord, de către părți, în conformitate cu dispozițiile articolului 5 [Articole care intră sub incidența prezentului acord], că materialele nucleare care fac obiectul prezentului acord nu mai pot fi utilizate sau că nu mai sunt practic recuperabile în vederea prelucrării într-o formă sub care pot fi utilizate, pentru nicio activitate nucleară relevantă din punctul de vedere al garanțiilor nucleare.

Articolul 25

Texte autentice

Prezentul acord se întocmește în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză. Părțile autentifică, până la 30 aprilie 2021, versiunile lingvistice, altele decât versiunea în limba engleză, printr-un schimb de note diplomatice.

Image 1

Image 2

Image 3


(1)  JO UE L 358, 16.12.2006, p. 62.

(2)  Decizia 2007/198/Euratom a Consiliului din 27 martie 2007 de înființare a întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune, cu oferirea unor avantaje conexe (JO UE L 90, 30.3.2007, p. 58).


ANEXĂ - REPROCESARE

Articolul 1

Materialele nucleare care fac obiectul prezentului acord se reprocesează cu respectarea următoarelor condiții:

(a)

reprocesarea se efectuează în vederea utilizării resurselor energetice sau a gestionării materialelor conținute în combustibilul uzat în conformitate cu programul privind ciclul combustibilului nuclear stabilit de comun acord prin consultare între autoritățile competente;

(b)

autoritatea competentă a părții care preconizează astfel de activități furnizează o descriere a programului propus pentru ciclul combustibilului nuclear, inclusiv detalii privind cadrul juridic și de reglementare relevant pentru reprocesare și pentru depozitarea, utilizarea și transportarea plutoniului;

(c)

plutoniul recuperat se depozitează și se utilizează în conformitate cu programul privind ciclul combustibilului nuclear menționat la litera (a) și

(d)

reprocesarea și utilizarea plutoniului recuperat în scopuri pașnice neexplozive, inclusiv cercetarea, care nu sunt incluse în programul privind ciclul combustibilului nuclear menționat la litera (a), se efectuează exclusiv în condițiile convenite în scris între părți, în urma unor consultări desfășurate în conformitate cu articolul 2 din prezenta anexă.

Articolul 2

În termen de 40 de zile de la primirea unei cereri de la oricare dintre părți au loc consultări în cadrul Comitetului mixt:

(a)

pentru a analiza funcționarea dispozițiilor prezentei anexe;

(b)

pentru a examina modificări la programul privind ciclul combustibilului nuclear menționat la articolul 1 din prezenta anexă;

(c)

pentru a examina îmbunătățirea garanțiilor internaționale și a altor tehnici de control, inclusiv punerea în aplicare a unor mecanisme internaționale noi și general acceptate referitoare la reprocesare și la plutoniu sau

(d)

pentru a examina propunerile de reprocesare, utilizare, depozitare și transportare a plutoniului recuperat în alte scopuri pașnice neexplozive, inclusiv cercetarea.